Békés Megyei Népújság, 1969. július (24. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-01 / 149. szám

MA Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG a megyei pártbizottság és á megyei takács lapja 1969. JŰLIUS 1., KEDD Ára: 1— Ft XXIV. ÉVFOLYAM, 149. SZÁM Beszámolók a megye hétvégi eseményeiről mi»* Lottósorsolás Csökkent a bűnesetek száma — líj népi ülnökök — A bíróság munkáját tárgyalta a békéscsabai tanács Sem eső, sem égzengés ... Jól sikerült a tanyai fiatalok második találkozója Tegnap délelőtt Békéscsabán ülést tartott a városi tanács. Uhljár Mihály vb-elnök tájékoz­tatta a részvevőket a végrehajtó bizottság két ülése között eltelt időszakban végzett munkáról. Ezután az ülés első napirendi pontjaként a Békéscsabai Városi Bíróság 1967. január 1 óta vég­zett tevékenységét tárgyalták meg. Dr. Vági József, a városi bíróság elnöke elmondotta: a bí­róság ítélkezése alkalmas volt ar­ra az említett időszakban, hogy a szocializmus ügye iránti oda­adásra, az állami és társadalmi kötelezettségek becsületes telje­sítésére, a törvények következe­tes végrehajtására, a szocialista társadalmi együttélés szabályai­nak betartására nevelje az ál­lampolgárokat. A gazdaságirá­nyítási reform bevezetésével szá­mos új jogszabály jelent meg, ezek elsajátítása, alkalmazása, a helyes ítélkezési gyakorlat kiala­kítása komoly munkát igényel a bíróság dolgozóitól. A népi ülnö­kök élettapasztalataikkal, terme­lési ismereteikkel nagyban hoz­zájárultak a bíróság munkájának eredményességéhez. Ezután a bíróság érdemi ítél­kezését ismertette. Az utóbbi há­rom évben csökkent a büntető­ügyek száma. Viszont ezek kö­zött a társadalmi tulajdont ká­rosító bűntettek száma még min­dig magas. Befejezésül a bírósági népi ülnökök jelöléséről tájékoz­tatta a tanácsülés részvevőit. Bé­késcsabán 28 vállalatnál, három termelőszövetkezetben és az V. kerületben tartottak jelölőgyűlé­seket és 25 népi ülnököt jelöltek megválasztásra. A tanácsülés a városi bíróság­hoz javasolt népi ülnököket elfo­gadta. Második napirendi pontként a termelőszövetkezetek 1969. évi főbb termelési célkitűzéseiről szó­ló jelentést, végezetül pedig az állandó bizottságok és a végre­hajtó bizottság második félévi munkatervét tárgyalták meg. Az időjárás nem fogadta ke­gyeibe a tanyai fiatalok második járási találkozójának részvevőit. Pedig, hogy készült rá a rendező, a KISZ orosházi járási bizottsá­ga és, hogy készült az ifjúság is! A kedvezőtlen idő miatt egy hét­tel elcsúszott a program és ezút­tal is hatalmas eső esett a terme­lőszövetkezetekből, állami gazda­ságokból jött lányok és fiúk talál­kozójának színhelyén. Június utolsó vasárnapjának reggelén teherautók és kerékpár karavánok indultak a Csorvás- Petőfipusztai Állami Gazdaság felé, hogy — a program szerint érdekesnek ígérkező seregszemlén — találkozzanak és egy kellemes napot töltsenek el egymással a járás KISZ-korosztályú fiataljai. Az eseménynek a féligkész kas­télyt övező park adott helyet. A hatalmas gesztenyefák évszáza­dos tölgyek alatt szokatlan sür­gés-forgás, táskarádióból szóló zene riasztotta a rézkupolás pa­lota félénk csókáit. A sátrak alatt kolbász illatozott, sör habzott és ekkor még a nap is sütött. A csorvási szövetkezeti vegyes- kar nyitotta meg a találkozót. Széli László, a KISZ orosházi já­rási bizottságának titkára, majd Pécs Gyula, a KISZ Központi Bi­zottságának munkatársa köszön­tötte a megjelent mintegy 150 fia­talt és a vendégeket, közöttük Patkány Jánost, az MSZMP oros­házi járási bizottságának elsőtit- kárát, Dumitrás Mihályt, az MSZMP megyei bizottságának tagját, Fabulya Balázst, a KISZ megyei bizottságának titkárát, Káplár Károlyt az orosházi járá­si tanács elnökét. A kulturális műsor sikere első­sorban a tótkomlósi művészeti szakcsoport tagjait dicséri. Az al­kalmi szabadtéri színpadon egy­formán nagy tapsot aratott a fia­tal népi táncosok és az öregek ci- tera-zenekarának produkciója. Közben befutott még néhány te­herautó és újabb csoportok csat­lakoztak a tanyai fiatalok találko­zójához. A műsor jó hangulatban folyt tovább. Puffantak a kugli­bábuk és a céllövő sátornál egy­más kezéből kapkodták a puskát a „mesterlövészek”. Aztán, szin­te minden átmenet nélkül meg- dörrent az ég, s az úttörők négy­tusa versenye, valamint az össze­tett honvédelmi verseny már csepergő esőben kezdődött el. A szakadó zápor fedél alá kergetett mindenkit. Volt, aki a sátrak alatt talált menedéket, volt, aki a romosán is impozáns kastélyba húzódott Legtöbben mégis az ál­lami gazdaság kultúrtermébe menekültek. Rázendített a zenekar és az ifjúság fittyet hányva a kinti esőnek, egzengésnek, tán­colni kezdett. Szerencsére idejé­ben megfőtt a jó illatokat árasz­tó birkapaprikás, így aztán sem­mi sem szeghette kedvét a talál­kozó sok községből jött részve­vőinek. A nagygyűlés elnöksége nevében Pécs Gyula, a KISZ Központi Bizottságának munkatársa köszönti a tanyai fiatalokat. A kulturális műsor sikerének fő részesei a tótkomlósi népi tán­cosok voltak. A Körös Együttes klubszobájában felfűzték az ohridi plakátot. Riport képekkel a 6. oldalon. (Fotó; Esztergály) Este, az eredményhirdetés és a búcsúkézfogás után az állami gazdaság erőgépei vontatták ki a műútra a jó kedvű társaságot szállító teherautókat. Az eső, a sár és az égzengés ellenére is jól sikerült a tanyai fiatalok második találkozója. Az orosházi járási KISZ-bizottságot nemeseik a rendezésért illeti dicséret, ha­nem azért a szándékért is, amely i az ifjúságnak érdekes programot! adó seregszemlét szorgalmazta. A szervezés és az események zökkenőmentes egymásutánja az ifjú gárdisták érdeme. Feladatai­kat közmegelégedéssel látták eL Ám a sárfakasztó felhőszakadás­ról ők sem tehettek. B. I. Mesterlövészek a porondon. Fotó: Esztergály Kéve

Next

/
Thumbnails
Contents