Békés Megyei Népújság, 1969. május (24. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-01 / 98. szám

Vm. MÁJUS U CSÜTÖRTÖK Ar» forint XXIV. ÉVFOLYAM, 98. SZÁM Éljen május Z., a munkás nemzetköziség forradalmi harci egysége! Egyesüljetek, világ proletárjai! T/ ilág proletárjai, egyesüljetek! — Több mint százesztendős már a jelszó, s ma is felhangzik minden világrészen, a május 1-i seregszemléken. Mégis, megváltozott a világ, indokolt és idejénvaló újra kérdezni: mit jelent ma • ez a történelmi csa­takiáltás a mai proletariátusnak, a mi számunkra? A kérdést azzal kezdhetjük — hiszen akadnak, akik ezt is ta­gadják —, vannak-e egyáltalán még proletárok? Elnyomottak, kizsákmányoltak, kiszolgáltatottak vannak a vi­lágon tíz_ és százmilliószámra: proletárok ők. Munkából, alko­tásból szabadon és békében élni akarók, uralkodó osztállyá szer­veződő és a még urak uralma alatt élő proletárok, akiket egy­aránt háborúval fenyeget a tőkés világ-érdekszövetség, s azok, akiket szegénység, elmaradottság, apáitól örökölt történelmi kö­rülmények börtöne választ még él, akadályoz a szabadságban ■ élésben — vannak százmilliószámra — proletárok ők is. A szó értelme, tartalma az idők folyamán változott, le lényege, funk­ciója — hogy ők az emberiség többsége, ők építik munkájukkal, tudásukkal mindennap újra és újra az anyagi világot, ők terem­tik (i holnapot, amelyben mi és gyermekeink is élni fogunk, s hogy ezt még mindig nem tehetik biztonságba és szabadságban, ezen a földgolyón — ez nem változott az utolsó negyedszázad­ban sem. A proletárok hadserege megváltozott összetételében és megnőtt létszámában. A modem élet megköveteli a szolgáltatá­sok fejlesztését, mindenütt sokkal többen dolgoznak most a szol­gáltató-iparágakban, mint ezelőtt, s ezeket részben alkalmazot­taknak minősíthetjük: de proletárok ők is. Egyre kevesebb mun­káskéz kell a modern mezőgazdaságban; proletárok lesznek parasztokból is. Közvetlen termelőerővé vált a tudomány, s tudó­sok, szakemberek, akik döntő szerepet játszanak egy-egy ország, az egész világ fejlődésében, a békés és a haditechnika fejleszté­sében — nem tőkések, hanem bérből, fizetésből élők óriási több­ségükben. Proletárok? A szó régi értelmében nem. De ők is a dolgozók tömegéhez tartoznak, akár tudják és vállalják ezt, akár nem; odaköti őket a társadalmi termelésben elfoglalt helyük, érdeke­ik — és jövőjük is. A májusi seregszemlén — ha szó szerint vesszük a szót — a proletároknak és szövetségeseiknek minden eddiginél nagyobb seregére tekinhetünk szét a világban. Milyen ma a világproletariátus helyzete? Jobb, mint ezelőtt volt — ha anyagi életkörülményeit tekint­" jük. Mióta létezik a Szovjetunió, van szocialista világrend- szer, a tőkések is mindent megtesznek, hogy „tompítsák az osz­tályharc élét”. Lehetetlen úgy bánniuk a dolgozó tömegekkel, akiknek választásuk van, akik egy másik társadalmi rendszert is látnak maguk előtt, rnint régen, amikor mindenütt a tőke volt az úr. Persze, nemcsak erről van szó. A társadalmi forradalmat a termelőerők fejlődése kényszeríti ki, amely nem tűri a répi ter­melési, hatalmi, emberek és országok közti viszonyokat. A töké­nek szüksége van belső piacra, hogy a megnövekedett termelési kapacitás termékeit elhelyezhesse. Nagyobb bérrel, hitelakciók­kal, reklámmal igyekszik erősíteni az elhelyezési lehetőséget, a piacot saját országában és világszerte. Mégis, úgy él a világ, olyan vissza-visszatérő feszültség-hullámok közepette, olyan atomfenyegetés árnyékában, olyan egyenlőtlenségek között, amelyek világrészek, népek milliárdjai közt feszülnek a harma­dik világban és a fejlett ipari országok között, hogy mindinkább nyilvánvaló: nem lehet sokáig a régi módon élnie. És az új élet­viszonyok, az új együttélési formák keresése, a népek és egyé­nek egymáshoz való viszonyának elrendezése kétségtelenül a nagy nemzetközi egységbe-rendeződés, a termelés és elosztás tár­sadalmasítása, a közös erőfeszítések, közös védelem, a nagyobb szabadság, a nagyobb demokrácia — a szocializmus felé halad. JP bben a harcban dől el az emberiség jövő sorsa. Erre a harc­ra kell felsorakoznia a világ proletariátusának. Az atom­egyensúly korszakában ennek a harcnak nincsenek — és remél­jük, nem lesznek — drámai, világkatasztrófát előidéző fordulatai. j Olyan módon, olyan körülmények közt kell ma a szocialista for­radalomért harcolni, amikor a világ legtöbb részén nincs köz- 1 vetlen forradalmi helyzet. Mégis: olyan korban is van forradal- j mi és opportunista, szocialista és reakciós megoldása a problé­máknak, a kérdések eldöntésének, vagy a döntések akár évekre, 1 évtizedekre elhúzódó előkészítésének is. Ebben a korszakban, a mi veszélyekkel terhes, de az ember előtt végtelen távlatokat nyitó világunkban, ha másként is, mint egy évszázaddal ezelőtt, de változatlan a történelem parancsa: Világ proletárjai, egyesüljetek! Kitüntetések május 1 alkalmából Veteránok és ifjúmunkások találkozása az SZNT székházában A Szakszervezetek Békés megyei Tanácsa az elmük évek mindegyikében megren­dezte május elseje küszöbén a munkásmozgalom veteránjai­nak és az ifjúmunkásoknak a találkozóját. Tegnap délelőtt ismét összehívta az idős har­cosokat és a termelésben, a társadalmi munkában kitűnt ifjúmunkásokat az SZMT. A mintegy 160 meghívott előtt Kára Menyhértné elvtársnő emlékezett meg ünnepi beszé­dében május elseje harcos, in­ternacionalista összefogást erő­sítő jelentőségéről. Ezt köve­tően a szakszervezetek megyei A Május 1 Tsz május elseje előtt... A békéscsabai Május 1 Tsz el- A tsz gazdái, mint minden seje előtt 30 ezer csomó retket, évben, most is együtt vesznek 15 ezer fej salátát, és ötezer ki- reszt a máJus ^ felvonuláson. logramm spenótot adott át a ..................................................................... k ereskedelemnek. Az alaposan: tanácsa 23 kiváló szakszerve­zeti aktivistának adott át elis­merő oklevelet. Farkas Já­nosnak, az SZMT szervezési munkabizottsága vezetőjének a Szakszervezeti Munkáért ki­tüntetés arany fokozatát, Lip­csei Imrének, az SZMT köz- gazdasági munkabizottsága ve­zetőjének a Szakszervezeti Munkáért kitüntetés ezüst fo­kozatát nyújtották át. Az oklevelek és a kitünte­tések átadása után az eddigi hagyományoknak megfelelően baráti beszélgetés és poharaz- gatás kezdődött a munkás- mozgalom régi harcosai és az ifjúmunkások között. megkésett tavaszban ez is sokat jelentett a megye és az ország lakosságának vitamindús pri­mőráru iránti ellátásában. Az értékesített retek, saláta helyére a kertészek megkezdték a fólia alatt előnevelt paprika és para­dicsompalánták ültetését. Az idén paprikából mindössze há­rom holdon termelnek, paradi­csomból viszont száz hold a ter­mőterületi terv. A kertészek na­gyon serénykednek, hiszen erre az évre mintegy nyolcmillió fo­rint bevételt vár tőlük a szövet­kezet vezetősége. Zrenjanini kulturális heteket rendeznek Békéscsabán Békéscsaba és a jugoszláviai Zrenjanin között évekkel ezelőtt bensőséges barátság alakult ki. A város tanácsi vezetői többször cseréltek delegációt, de ellátogat­tak egymáshoz a KISZ-fiatalok, műszakiak, a nőtanács aktívái és mások. A minisztertanács „szen­tesítette” az együttműködést, testvérvárossá nyilvánította Bé­késcsabát és Zrenjanint. Az idén először rendeznek kul. turális heteket mindkét városban. Először május 24—június 8 kö­zött Békéscsabán lesznek zren- ! janini kulturális hetek. Kiállítá- ■ sokat rendeznek, bábjátékosok, * színjátszók adnak műsort. A bé- : késcsabai kulturális hetekre Zren- ■ janinban októberben kerül sor. ! Délelolt 9 órakor kezdó'dik a május l-i felvonulás Békéscsabán A 25. szabad május l-i ün­nepséget rendező bizottság eredeti programja szerint dél­előtt 9 órakor kezdődik Bé­késcsaba város dolgozóinak, lakóinak demonstratív felvo­nulása. Ezt megelőzően az előre kijelölt helyen gyüle­keznek, s meghatározott sor­rend szerint vonulnak majd az üzemek, vállalatok, intéz­mények, mezőgazdasági- és kisipari szövetkezetek, az ál­talános. és középiskolák ta­núim után. S

Next

/
Thumbnails
Contents