Békés Megyei Népújság, 1969. február (24. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-01 / 26. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1969. FEBRUÁR 1., SZOMBAT Ára 80 fillér XXIV. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM Lapunk tartalmából: Kizökkent végre egy helyben topogásából a vésztői Aranykalász Tsz (3. oldal) * *• Tekle a dechákra gondol (4. oldal) * * * Közúti baleseti mérleg <5. oldal) Reflexiók cikkeinkre (5, oldal) A mezőgazdasági szakember hü társa, segítője a szakirodalom Megnyílt a mezőgazdasági könyv és szaksajtó hónapja Orosháza fennállásának 225. j dó helye s a jövőben még inkább éves évfordulójára szervezett J azzá válik, mivel a mezögazdasá­ütmepségsorozat a maga nemében egyedülálló, igen jelentős orszá­gos rendezvénnyel kezdődik. A mezőgazdasági könyvhónap or­szágos szervező bizottságának ja­vaslata alapján a Viharsarok ag­rármozgalmának és agrárkultúrá­jának eme jelentős települése ka­pott lehetőséget az 1969. évi or­szágos mezőgazdasági könyv és szaksajtó hónapjának rendezésé­re. Orosháza felkészülten fogadta a tegnapi megnyitó alkalmával a mezőgazdasági tudomány és szak­irodalom hazai reprezentánsait, akik jelenlétében dr. Soós Gábor mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes méltatta az ünnep jelentőségét, Soós elvtárs előadásában hang­súlyozottan szólt arról, hogy Orosháza korszerű, nagyüzemi gazdálkodása, ennek elismerése méltóképpen fejezi ki az orszá­gos rendezvény itteni tartását. Ez a város évtizedek óta a mezőgaz­dasági tudomány egyik kiemelke­Az üzemi demokrácia fejlesztése politikai feladat Ülést tartott az SZMT Az üzemi demokrácia helyze­téről, fejlesztésének lehetőségei­ről, valamint a munkavédelem­mel kapcsolatos tevékenységről tanácskoztak a Szakszervezetek Megyei Tanácsa január 29-i ülé­sén. Megállapították, hogy a szo­cialista demokrácia fejlődésében jelentős előrelépés történt, s en­nek a folyamatnak tovább kell fokozódnia. A feltételek megvan­nak hozzá, mert társadalmi ren­dünk szilárd, a párt vezetése biz­tosított. A gazdasági mechaniz­mus' reformjával megindult egy decentralizálási folyamat, a dön­tési jog és ezzel a felelősség is szélesebb körre terjed ki, ami kü­lönösen szükségessé teszi a dol­gozók bevonását a gazdasági és a társadalmi ügyek intézésébe. Elengedhetetlen a jogkörök to­vábbi decentralizálása és néhány téves nézet leküzdése is soron le­vő feladat. Az üzemi demokrácia fejlesztése — meg kell érteni — politikai kérdés. Ebben jelentős szerep hárul a szakszervezetre. A munkavédelemmel kapcso­latban: az SZMT felhívással for­dul a gazdasági vezetőkhöz és a szakszervezeti bizottságokhoz, hogy az üzemekben jobb munka- körülményeket alakítsanak ki és gondosabban szervezzék meg a munkavédelmet Mindkét beszámolót több hoz­zászólás követte. Felszólalt Gyu­lavári Pál, az MSZMP Békés me­gyei Bizottsága ipari osztályának a vezetője is, aki egyetértett az SZMT határozatával, amely hosz- szabb időre szabja meg a felada­tokat. gi kormányzat ide összpontosítot­ta a termelőszövetkezeti vezetők és szakemberek továbbképzését. A mezőgazdaság dolgozóit jo­gosan töltheti el büszkeség a szakirodalom erőre kapásáért. 1968-ban 107 szakirodalmi mű 657 ezer példányban jelent meg, a szakfolyóiratok pedig — pél­dányszám tekintetében — megkö­zelítették a 4 milliót. Egy-egy ki­válóan sikerült szakkönyv na­gyobb olvasottságnak örvend, mint néhány regény. Nem is egy mű százezres példányszámban került kiadásra, s fogyott el az üzletek polcairól. A mezőgazda­ságban dolgozó 18 ezer mérnök, 5 ez«- szaktechnikus, csaknem 10 ezer középfokú technikus és igen sok szakmunkás felismerte, hogy a napi munkában hű társa és se­gítője a mezőgazdasági szakiro­dalom. Ilyenkor, mint ez a mai ünnep­nap is — mondotta az előadó —, indokolt és jó dolog is számvetést készíteni. Az eredmény arról győz meg valamennyiünket, hogy a mezőgazdasági tudomány egy­re. inkább teret hódit falvadnk- ban. Persze sok még a feladat, hiszen a szakirodalom tekinté­lyes része még mindig nem jut el azokhoz, akikhez szól. A ter­jesztő munka javí tása, az üzemi könyvtárak feltöltése és az itt tárolt könyvek lapozgatása nélkü­lözhetetlen a mezőgazdasági ter­melés mind nagyobb követelmé­nyeinek teljesítésére. A nagy tetszéssel fogadott elő­adói beszéd után a megyei mű­velődési ház népi együttese adott műsort, majd Kiss Sándor, az AGROKER Békés megyei Válla­latának igazgatója megnyitotta a kisgép, és nővényvédőszer-bemu- tatót a Kossuth Lajos Mezőgaz­dasági Technikumban. Délután dr. Sárkány Pál, a Mezőgazdasá­gi Kiadó igazgatója a mezőgazda- sági szakkönyv és szaksajtó ter­mékeinek reprezentatív kiállítá­sát méltatta a városi tanács nagytermében. D. K. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT: A mezőgazdasági könyv szaksajtó hónapjának orosházi ünnepségeire a délutáni órákban megérkezett dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter. A magas rangú ven­dég találkozott megyénk és Oros­háza város vezetőivel. Dimény elvtárs ma Békéscsabán tovább ismerkedik megyénk mezőgazda­ságával. Megkezdődött a BNV előkészítése A városligeti vásárvárosban hozzáláttak az idei nemzetközi vásár előkészületeihez: megkez­dődött a pavilonok csinosítása, korszerűsítése. A liget kiállítási épületei a téli hónapokban sem maradtak ki­használatlanul. A pavilonokban is van, mivel az áramfogyasztás a vásárvárosban ötévenként meg­kétszereződik. A múlt évben 1,2— 1,3 milliárd kilowattóra elektro­mos energiát használtak fel, ami megfelel egy kisváros igényeinek. A pavilonok körüli térségeket is csinosítják, a sétányokra száz „koros” 5—6 évés fát ültetnek ki hozzávetőleg 600 vagonnyi árut ..... tároltak. Az áruk befogadása és I hogy jobban érvényesüljön a li- a folyamatos csere egyelőre még akadályozza a szokásos felújítási munkákat. Bővítik a vásárváros elektro­mos hálózatát, hogy év közben 20—25 százalékkal növelhessék az áramszolgáltatást. Erre szükség get eredeti, bitó jellege. meghitt. (MTI) sétára csá­P(AAfVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVNAA^V\A/VVVWVVVVVVVNöVWVVWVVWSWVVVVVVVVV> Békéscsaba köszönti Zrenj anint: 1ÍÉ A KIS YASGILJTOK. Fotó: Demény Húszéves a Muzslyai Petőfi Sándor Knltúregyesiilet A békéscsabai városi tanác és a megyei művelődési ház kép viseletében ma reggel a jugo szláviai Zrenjaninba utazott Sze menkár Mátyás igazgatóhelyettes ; hogy részt vegyen a Muzslyai Pe | töfi Sándor Kultúregyesület 2 éves fennállásának jubileumár rendezett ünnepségen. A jubileu mi évfordulón városunk ajándé kait kapják azok. akik a két vá ros kultúrkapcsolatainak megte -j remtésén fáradoztak. Emléklapo és plakettet kap Horváth Jáno és Sövényházi Ferenc, a kultúr egyesület elnöke, illetve titkára • Szakáll András tanár és Szakái Andrásné koreográfus. A kultúr egyesület testvérszerve, a bé késcsabai megyei művelődési há: díszes serleggel ajándozza mej fennállásának 20. évfordulója al­kalmából. Cui prüdest?- Cui prodest? Kinek áll érde­kében — így tették fel a kér­dést már a régi Rómában is, ha különösen bonyolult ügy szö­vevényéhez érkeztek. Helyénvaló ugyanilyen nyílt­sággal feltenni a kérdést: kinek áll érdekében, hogy Csehszlová­kia az állandósult feszültség légkörében éljen? Kinek áll ér­dekében, hogy Prágában meg­nehezüljön egy valóban szo­cialista konszolidáció kibonta­kozási folyamata? A kérdés annál inkább jogos, hiszen az elmúlt hét végén jobboldali erők provokatív meg­mozdulásairól érkezett hír a csehszlovák fővárosból. Ürügy­nek használva a szerencsétlen diák, Jan Palach tűzhalálát, utcai tüntetéseket és rendbon­tásokat szerveztek. Vagyis a tűznél — amelynek fellángolási körülményei egyelőre több mint rejtélyesek — saját politikai pe­csenyéjüket akarták megsütni. A nagyobb zűrzavarnak csu­pán határozott — ne féljünk ki­mondani a bizonyos esetekben okkal, ok nélkül pejoratív ér­telmet kapott jelzőt — admi­nisztratív eszközökkel lehetett elejét venni. A jobboldali erők, amelyek láthatóan tartottak a húr túlfeszítéséből kirobbanó konfliktustól, ennek nyomán a taktikai visszavonulást választot­ták. Ezt megelőzően ultimátu­mokkal bombázták a párt és ál­lami vezető szerveket, olyan követelésekkel, amelyek egyike- másika szépen hangozhat, de teljesítése nem tartozik a jelen realitásai közé. Ilyen törekvé­seik például a pártkongresszus és a választások szinte azonna­li megtartása. Még a politikai analfabétáknak is látniuk kell, hogy ezeknek, az egyébként szükséges folyamatoknak idő előtti megrendezése a kiélezett légkörben, megfelelő program nélkül: nem a rendezést, ha­nem a zűrzavar elmélyítését szolgálná. Élnünk kell a gyanú­perrel, hogy egyesek saját pozí­ciójukat szeretnék biztosítani, mielőtt jobboldali platformjuk még inkább lelepleződnék. Hangsúlyozni kell ugyanak­kor, hogy az elmúlt hétvége rendbontó akciói lényegükben csupán Prágára összpontosultak, s a lakosság túlnyomó többsége távol tartotta magát a zavar­góktól. Lassan magukra ta­lálnak azok az egészséges erők, amelyek következetesen valóra kívánják váltani a párt tavaly januári és novemberi plénu­mainak határozatait, a közben előadódott torzulásokat kiküszö­bölve. A milicisták előtt el­hangzott, már idézett Strougal- beszéd szerint a párt a válsá­gos helyzet leküzdésének mód­ját a Központi Bizottság politi­kájáért síkra szálló, egészséges erők összefogásában és a rájuk támaszkodásban látja. Ez az összefogás azonban nem megy a megfelelő elhatárolódás nél­kül. Elhatárolódást jelent mind­azoktól. akik meg akarják tor­pedózni a helyes politikát, bár­milyen megtévesztő jelszavakat hangoztassanak. A csehszlovák belső helyzet természetesen nem választható el az európi és a nemzetközi politikától. Véletlen-e, hogy Nyugat-Németország területén, a csehszlovák határoktól alig negyven kilométernyire, nagy­szabású amerikai hadgyakorlat kezdődött, amelynek során a „feltételezett ellenséget” támad­ták. Cui prodest? Ügy gondoljuk, hogy mind a csehszlovák nép­nek, mind a csehszlovák nép igazi barátainak az az érdeke, hogy a viszonylag hosszú kriti­kus időszak után megszilárdul­janak a szocialista vívmányok és a korábbi hibákat mellőzve, lendületes dinamizmussal foly­tatódjék a szocialista építés. A jobboldali erőknek az országon belül és a nemzetközi reakció különböző osztagainak annál inkább érdeke a zűrzavar tar­tósítása. Minél többen, minél előbb és minél határozottabban ismerik fel ezt az alapigazságot, annál gyorsabban fog végbemenni a szükséges szocialista kibonta­kozás.

Next

/
Thumbnails
Contents