Békés Megyei Népújság, 1968. november (23. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-24 / 276. szám

Vladimir Pozner: HANDY LSrinczy István: Reflexió a gyulai várban a várkútban most konzervdoboz úszik pedig régen innen keltek a hajnalok Corvin János nézte félve a rőt tüzet s italtól volt lila a lovagok arca a kis kápolnában a csend teste didereg gótablakok csúcsa sebet szúr a napba a falakon sötét az ágyúgolyók gömbje s duzzad a balkonok lányos kemény melle vörös virág nyílik a porladt koponyákból mellettük egy köpcös vitéz nehéz kardja vagány végváriak vedelték itt a bori s öklük sovány köre az ég kapujába vágott AJÄNLÄS herceg még mindig állanak a falak az udvaron ráncos a kövek vén arca a tornyok karcsúak mint szerelem csípői s álmodik a vár az este kék karjában Alexin Andor Csendélet Két új könyvről A HlD ALATT a széles, fekete folyó mozdulatlan­nak tetszett. De elég volt felvetni szemeit, hogy meg­lássa az áramlást, sötéten jobbra, világosabban, na­gyobb távolságban balra. Hasonlított a városra, me­lyet határolt és végigkí­sért, amig mindkettő, a város és a folyó is véget ért a tengernél. Mandy oldalra lépett, hogy egy acélkábelt kike­rüljön, mely kettészelte az eget, a vizet és New Yor­kot. Azután újabb kábelek sorakoztak előtte, darabok­ra szedve az éji tájat, aho­gyan saját élete is darabok­ban feküdt. Pedig szerette volna a maga egészében felismerni. Ezért maga körül forgott, tágabb teret keresve elmél­kedéseihez. De tekintete itt lent csak az acélhuzalok világos, tiszta vonalaival találkozott, melyek a ma­gasban lógó hidat tartották. Mandy tovább haladt, tá­maszt keresve, azután meg­kapaszkodott a korlátban. Mielőtt sikerült feltornász­nia magát, alaposan lehor­zsolta tenyerét, de nem érezte kellemetlennek az éles fájdalmat. Az acéldró­tok elmaradtak alatta, sza­bad volt az út, nem korlá­tozta immár semmi elmél­kedéseiben. A hid csúcsá­ról biztosan sikerült életét a maga összefüggéseiben felismerni. Az éj sötét fátyla elta­karta a jobb partot, olyan volt, mint a rég elvesztett vidék, olyan, mint az első emlékei. Xtt-ott felmerült egy-egy kis ház, egy ciká­zó fényreklám, ahogyan emlékezetében is felvillant a hársfa a régi udvarban, az első fagylalt ize, az első új ruha, mely eperszínű volt, mint a fagylalt és édesanyja adott rá ott a kis tükör előtt a szegényes kis szobában; az egész gyermekkora eltűnt a múlt_ bon, csak ilyen apróságok­ra emlékezett, ezek merül­tek fel változatlanul a köd­ből. A bal part már gazda­gabb volt emlékekben. A legtöbb ház sötéten, az al­vás csendjében gubbasz­tott, de a lámpasor füzérei, a zárt üzletek kivilágított kirakatai, a nyitott kávé­házak, a fényreklámok szi­várványai szinte teljesen elnyomták a felhők mögül kikandikáló holdsarló sá­padt ragyogását. Az abla­kok ezreit kivilágította a véletlen álmatlanság vagy a munka, a boldogtalanság vagy a szerelem. Hang nem hallatszott idáig, csak idő­ről időre felüvöltött egy távoli sziréna, olyan csend vette körül, mintha a vá­rost süketnémák laknák. Senki sem sietett Mandy segítségére, hogy emlékez­zék és végre megértsen mindent. Pedig azelőtt is mindig igyekezett, hogy segítséget találjon. A legnagyobb tö­megben, amikor az iro­dák és üzletek zártak, el­képzelte, hogy a sok isme­retlen között, akik a föld alatti bejárathoz siettek, lesz valaki, aki felisme -i. De senki nem lassított, sen­ki nem ismerte fel, min­denki elsietett mellette, rá­néztek ugyan, de nem lát­ták. Megkísérelte más idő­ben, más utcában, remény­kedve, hogy egyszer mégis találkozik valakivel, aki megáll előtte. De a járóke­lő elment, fel sem rezeit, mintha vak volna, ö maga pedig láthatatlan. Ha meg­szólította, nem felelt, mint­ha néma lenrie, vagy ő sü­ket, árnyéka követte, kö­zömbösen az is... saját kis Árnyéká­nak, mely előtte gubbasz­tott, nem volt hangja, sem szeme, nem tárta fel szivét, még csak lábait sem mele­gítette. Körülötte elektro­mos körték és neoncsövek­ből összerakott óriás reklá­mok; csillogó kelyhekböl kiapadhatatlan patakokban folyt az alkohol, arany au­tomobilok között férfiak, nők, fiatalok, szépek. Ebbe a paradicsomba ti­los volt a belépés. Mandy kószálhatott fáradhatatla­nul, semmi sem változott. Ugyanúgy letelepedhetett volna a földre is, szemét meresztve New York em­berek által benépesült va­donára, az emberekre, akik szobrokhoz hasonlítottak és egy sem fordította felé fe­jét. * AZ ELSŐ VADON, amelyben élt a kontinens másik végén, violaszínű volt. Középen gránitkockás ház, abban aludt nappal és dolgozott éjjel. A teherau­tók itt a síkságon keresz­tezték egymás útját, amint egyik láthatártól a másikig rótták az utat; a ház előtt általában megálltak. Kövér, kerek hold lógott fönn az égen. Magas, széles vállú, do­hány- és benzinszagú fér­fiak leállították a motort, enni és innivalót követel­tek, és amíg a pincérnő to­jást vagy húst sütött, a ze­negép nyílásába pénzt dob­tak. A férfiak mohó szem­mel követték a kék kis kö­tényt, a fehér blúzt, a kék­fehér bóbitát, a 19 éves kis arcocskát; ő volt a vadon, az éjszaka királynője. Man- dynak nevezték, becenevén, amelyet nem szeretett, gyengéd szavakat suttogtak neki, miközben kiürítették tányérjukat, fizettek és új­ra beültek a volán mögé. Az autók lámpái eltűntek, új fényszórók közeledtek, egy férfi kiszállt, tizedszer vagy először? Eltalálta az igazi szavakat, Amandának nevezte, saját nevén, me­lyet szeretett. „New York, az való ma­gának, ott karriert csinál­na.” Mandy maga elé bá­mult: lelki szemeivel látta a sikert és szerencsét, a nap felcsillant a láthatá­ron. De az utazás egy kon­tinensen keresztül túl hosz- szú, túl drága. A férfi felajánlotta a se­gítségét, de most sürgős a dolga, még százórás út van előtte, egyedül a kormány mögött. Ezzel a kijárat fe­lé haladt, ás Mandy egy­szer csak ott találta magát a férfi oldalán, még csak az sem jutott eszébe, hogy kék-fehér bóbitáját leve­gye fejéről. MIHELYT A KÁVÉHÁZ eltűnt a láthatáron, az au­tó megállt. A férfi álmos­ságra hivatkozott és azt mondta, jobb, ha egy kicsit kinyújtózkodnak. Tíz perc­cel később Mandy felsikol- tott. A férfi újra a kor­mány mögé ült és némán folytatta útját. Ö sírt és messzebbre húzódott tőle. A szélfogón át fényözön tört a kocsiba. A sofőr még mindig hall­gatott. És ugyan-e nap es­tén már szerette. Három nappal későbben, amikor maguk mögött hagy­tak sok folyót, tavat, várost, az egyik sarkon, ahol két utca keresztezte egymást, megálltak: New Yorkban voltak. A vezető azt mond­ta, a kocsit kell a garázsba vinni, ő csak várjon rá itt, egy negyed órát. Ez volt az egyetlen tiszta benyo­mása, amit megőrzött: ott áll a járda szélén, mellette tűzcsap és a jövő ujjahe- gyével meglegyinti. Az éj bekerítette, a férfit soha többé nem látta. Ezt a képet tisztán meg­őrizte az elmúlt éveken át, látta a kék-fehér bóbitát is, melyet kezében tartott, mintha épp most akarná új munkahelyét elfoglalni, de azontúl minden homályba borult, nem ismert fel sem­mit. Nem, mintha azon túl nem találkozott volna sen­kivel, vagy futó férfiisme­rőseivel nem osztotta vol­na meg ágyát, akik rövid életében mindig fölötte, so­ha sem mellette álltak, nem mintha nem dolgozott volna kávéházakban, legin­kább éjjel, szavakat cserélt volna jövő-menőkkel, mint­ha nem álmodozott volna a zenegép mellett, miközben az ismeretlen énekes hang­jára figyelt. Az álmok szer­tefoszlottak, az ismeretlen dallamoktól sírhatnékja tá­madt, a futó emlékek köd­be vesztek. Az évek részecs­kékre, kis darabkákra es­tek szét, képtelen volt vi­rágzást, kibontakozást vagy beteljesedést találni ben­nük. Az sem segített Man- dyn, ha az éj közepén be­lépett egy kávéházba, sen­ki nem állt fel előtte, hogy a szemébe nézzen. Kóvály­gott ebben a vadonban, me­lyet szobrok és zenegépek népesítettek be. * JOBBRA NÉZETT, ahol az elveszett vidék és gyer­mekkora feküdt, balra né­zett a városra és csak tör­meléket talált. Ilyen cse­kélységért igazán nem volt érdemes acélkábeleket le­győzni és korlátokra felka­paszkodni. Lehajtotta fejét és a fekete folyót bámulta lábainál. A lámpa hátát sü­tötte. Mandy az árnyékát kereste, de nem lelte, meg­érezte, hogy az már a vízbe siklott. Érezte, ez az a meg­oldás, melyet akaratlanul áhítozott, magának sem is­merve be, hogy azért ka­paszkodott fel ide, hogy ár­nyékát utánozhassa; kíván­ta a megsemmisülést. Utol­só kifogást keresve az élet­ben maradásra, hallgatózni kezdett léptek vagy embe­ri hangok után. valakinek a megjelenését várva. Ma­ga is tudta, hogy ezen a hídon, ebben az órában ez szinte lehetetlen. De be akarta bizonyítani saját maga előtt, hogy igaza van, amikor az árnyékát követi. Mandy felemelte fejét és a válla felett egy pillantást vetett maga mögé. Akkor meglátta a férfit. Elmegy mellette, nem vesz észre, gondolta. A férfi egyenesen ránézett. No, most megy majd tovább, miután meg­látott. A férfi megállt. A lány nézegette, de szeme pillantását kerülte. Kék ru­ha volt rajta és sapka a fe­jén. „JÖJJÖN LE", MONDTA.\ Hangja türelmetlen és kö­zömbösen csengett, és Man­dy latolgatta magában, hogy bosszús-e, mert meg­látta vagy csak összeté­vesztette valakivel, mert hi­szen nem úgy tett, mint ál­talában a járókelők szok­ták, nem ment el mellette. Jobban a lámpa felé for­dult, hogy a világosság ar­cára essen és várakozóan a férfi felé fordult, háttal annak a helynek, ahol ár­nyéka elhagyta, hogy egye­süljön a vízzel. A férfi újra felszólította, hogy gyorsan jöjjön le, és egy lépéssel előbbre jött. Hogy ez pa­rancs-e vagy kérés: Mandy nem tudta pontosan. Vagy csak közelebbről akarja megnézni, ismerőst keresve benne? Nem emlékezett a férfire, senkire sem hason­lított, de ez nem bizonyít semmit. Újra látta magát a vadon közepén a kövér kerek hold alatt, egy teher­autó magasságából leszáll egy ismeretlen, szemét le nem véve róla, Amandának szólítja és ő azt hitte, sze­retik. De hiszen igazam volt, amikor felmásztam a kor­látra, hogy életemet a ma­ga teljességében áttekint­sem. „Ugornom kell”, és a kell szócskát hangsúlyozta, mint egy kényszerítve a járóke­lőt, hogy szóba álljon vele, és attól félve, hogy az nem. hisz neki, egy lépést hát­rált. A rendőr habozott. Ha tovább megy és elfelejti ezt az éjszakai találkozást, nem kockáztat semmit, öngyil­kosság naponta történik, éjjel még inkább. A víz ugyanolyan segédeszköz, mint a gáz vagy a méreg, erről sokat mesélhetne a folyami rendőrség. Elhatá­rozta, hogy mégsem megy el. Ha sikerül az asszonyt megmenteni, aki nem volt ugyan sem túl fiatal, sem szép, főnökei biztosan meg­dicsérik, még talán fényké­pe is megjelenik az újság­ban, s lehet, hogy előlépte­tik. Mozdulni készült, de mé­gis állva maradt, mert félt, hogy az asszony közben le­ugrik. Hirtelen eszébe ju­tott az egyetlen jó megol­dás, amely az ő foglalkozá­sában levő férfinek sikert és eredményt hozhat. Kezé­be vette a revolvert, mely eddig tokjában pihent és az asszonyra fogta: „Ha nem jön le azonnal, lövök”. Egy kicsit gondolkozott, az­után nyomatékosan hozzá­tette: „Háromig számolok!” ABBAN A VADONBAN, mely szobroktól volt népes, végre talált tehát egy fér­fit, aki érte mindenre kész. Habozva rámosolygott, az­után, mintha lépni akarna, egy parányit hátrább moz­dult. A rendőr, ki komolyan vette mesterségét, lőtt. Mandy a járdára hanyat­lott, arra ítélve, hogy úszó árnyékát már sohase talál­ja meg. Fordította: Klavács Jánosné Ludmilla Uvarova: A nyugodt napsütés éve A fiatal szovjet írónő az asszonyi lélekről vall egy kisregényben és három el­beszélésben. Szereplőivel naponként találkozhatunk az életben, itt járnak közöt­tünk és nagyon sokan ön­magukra ismerhetnek. Negyvenéves elmúlt a kövér, előnytelen külsejű orvosnő, Aszmik. Sorsával már szembenézett: sohasem megy férjhez. És most, hogy a fiatalság évei elrepültek, tapasztalt fejjel mégis sze­relmes lesz egyik kollégá­jába. Vologya, szerelmese, 10 évvel fiatalabb nála... A szép Zsenya távoli vi­dékre utazik szerelmével.Ott majd összeházasodnak, mert Zsenyának már elege volt az egyedüllétből. A férfi el­hagyná feleségét, kisgyer­mekét, de mit tegyen a sze­relmes asszony? Uvarova különböző sorsú asszonyhősei annyiban ha­sonlóak, hogy mindegyik fél a magányosságtól. Érzelmi válságuk kritikus pillanatá­ban dönteniük kell: az egye­düllétet vállalják vagy az áldozatot másokért? (Euró­pa Könyvkiadó, 1968.). Vidor Eftimíu: Bécsi szerelem E regény jellegzetesen mutatja meg a román író képességeit. Hősében, a nagy tehetségű énekesben, akit a körülmények mos- tohasága korai pályatörésre kárhoztat, nyilvánvalóan a román lélek tragikumát akarja tükröztetni. Hőse nagyra hi vatott,de nincs ben­ne kitartás a halhatatlan al­kotáshoz. Az ellenségesnek vélt környezet elől az ál­mokhoz, a fantáziához me­nekül, csak korai halála váltja meg az elviselhetet­len szenvedésektől. A re­gény az Anschluss előtti bo­hém Bécsen, a harmincas évek amerikai tempót után­zó Bukarestjén kalauzol át, hogy végül elvezessen az orthodox-kolostor középko­ri magányába. A szerző könnyed, impresszionista elemekkel dolgozik, ez egyik legvortzóbb sajátossá­ga és a háttérből gazdagon szikrázik fel Eftimiu kifor­rott humora. (Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968). Sarusi Mihály: November november van november is meg volt meg van meg lesz de a nap a bíbor nap téli nap csak a máé ha a máé a Körös-part a sétányok a nevető és büszke (lányoké szégyen nélkül stíroló srácoké a pálcás hajlott öreguraké a derekát támasztó vénlányé meg a tied meg az enyém meg Csabáé hazámé is az Alföldé tüzes szeretőmé az őszé novemberben amikor még a szél alszik a fagy pedig a hajnalé

Next

/
Thumbnails
Contents