Békés Megyei Népújság, 1968. november (23. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek l a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja \ 196«. NOVEMBER 1„ PÉNTEK Ara 80 fillér XXIII. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Piachódító kereskedelmet! Az országgyűlés kereskedelmi bizottságának a napokban meg­tartott ülésén nagyon közérde­kű témát vitattak meg a kép­viselők: az új gazdasági mecha­nizmus ki 1 enchónapos tapaszta­latait a belkereskedelemben. A vita azért is élénk és sok­oldalú volt, mert azt őszinte, át­fogó tájékoztatás előzte meg: Keserű Jánosné, a belkereske­delmi miniszter helyettese há­romnegyed év mérlegét, az ered­ményeit és problémáit vázolta, beszélt a megoldásra váró fel­adatokról. Utalt arra, hogy a re­formtól, az új gazdasági mecha­nizmustól a fogyasztó javuló árukínálatot, bővülő választékot, jobb kiszolgálást, udvariasságot, az igényekhez alkalmazkodó nyitvatartást és bolthálózatot várt, s a tények azt mutatják, hogy nem alaptalanul. A kiske­reskedelmi forgalom egyébként a népgazdasági terv szerint ez évben eléri a 7 százalékos növe­kedést vagy azt meghaladja. A javuló áruellátást mutatja, hogy gyümölcsöt, baromfit, tojást az elmúlt hónapokban — a buda­pesti és a vidéki piacokon egy­aránt — a tavalyinál olcsóbban vásárolhatott a lakosság. A javuló piaci egyensúlyhoz a növekvő import is hozzájárult; számítások szerint a fogyasztási cikkek behozatala az év első nyolc hónapjában 8—10 száza­lékkal nőtt, vagyis az importcik­kek kínálata nagyobb ütemben bővült, mint ahogyan a kiske­reskedelmi eladás színvonala emelkedett. A verseny egyéb­ként, még sem a termelő, sem a kereskedelmi vállalatok között nem olyan arányú, hogy annak eredményei a minőség változásá­ban már számottevő változást hozhattak volna. A miniszterhelyettes utalt ar­ra, hogy a vállalatoknak és a szövetkezeteknek a következő hetekben gondosan fel kell ké­szülniük az őszi-téli csúcsfor­galomra, elemezniük kell saját piaci helyzetüket, értékelniük egész évi munkájukat és aktív, „piachódító politikával” kell elő­készíteniük jövő évi tevékenysé­güket. Meg is magyarázta, mit kell érteni piachódító kereske­delmi politika alatt: azt, hogy a vállalatok törekedjenek a vásár­lóerőből minél többet lekötni sa­ját vállalatuk számára. Magya­rán szólva: jobb munkával, kul­turáltabb kereskedelemmel mi­nél több vevőt kell meghódítani. A kifejező „pdachódító politi­ka” mindenki számára hasznos hódítás. A kereskedelemnek és az iparnak egyaránt kifizetődő mindenfajta versengés, amely a minőség javítására, a választék bővítésére irányul. Ezért reagál­tak az országgyűlési képviselők olyan pozitiven a miniszterhe­lyettes tárgyilagos információjá­Forradalmi évfordulókról emlékeznek a békéscsabai kerületekben Előadássorozat, ünnepi meg­emlékezés keretében elevenítik fel a forradalmi évfordulókat a békéscsabai kerületekben, a városi pártbizottság, a Hazafias Népfront és a TIT együttes rendezésében. Eddig már két megemlékezést tartottak — ok­tóber 25-én a III. kerületi, 28- án a IV. kerületi pártházban — november 4-én pedig az első kerületi Dózsa György úti párt­helyiségben rendezik a soron következőt. Az őszirózsás for­radalom és a KMP megalakulá­sa címmel tart előadást Vrbovszki György, a városi pártbizottság osztályvezetője, majd levetítik a Várnai Zseni ismert versét idéző Katonafi­amnak című és a Kun Béláról szóló dokumentumfilmeket. Derkovits Album készül Gyómán A Békéscsabai Kner Nyomda gyo­mai üzemében az elmúlt években a szép könyvek egész sora látott napvilágot. A művészi kivitelű könyvek között is a legkiemelke­dőbbek közé sorolhatjuk a most készülő Derkovits Albumot. A Corvina Könyvkiadó megbízásá­ból ötezer példányban készül a reprezentatív kiadvány, 326 olda­lon 245 képpel és értékes mű­vészettörténeti szöveggel emlé­keznek meg a halhatatlan festő­művész munkásságáról. Az albu­mot Körner Éva szerkesztette és rendezte sajtó alá. A képekből külön háromezer lenyomatot ren­delt a Corvina Könyvkiadó. A Derkovits Album a karácsonyi könyvvásár egyik legszebb termé­ke lesz. Egyre hull a levél és nyílik a virág a varázs mogyorón Ezer szinben pompázik a Szarvasi Arborétum A Szarvasi Arborétumban — ahol á Világ minden tájáról szár­mázó 1600 féle fa, dísznövény és cserje sajátos klímát alakított — minden évszakban szép a lát­vány. Az ősz azonban túltesz a tavaszon, a nyáron egyaránt. Ezer színben pompázik a természetvé­delmi kert. A lombhullató fenyő tűlevelei rozsdabarnák, az akác, a tölgy, a nyír, a juhar és egyéb fa lombkoronáin sárga, zöld és a barna megszámlálhatatlan szín- árnyalata váltja egymást. A vö­röstölgy, a japánjuhar levelei vér­pirosak, a különböző díszcserjék pedig roskadoznak a sok fekete és piros bogyótól. A főút két oldalán messzire vi­rít a virágzó pampasfű. A két méternél magasabbra nőtt, nád­ra emlékeztető növényen ezüst /VWWiAA/VWWWWS > színű bugák csillognak. A kert egyik érdekessége Jelenleg a va­rázsmogyoró. A természet csodás alkotása ez a faféleség: a kikelet és az elmúlás találkozik a lomb­koronáján. Egyszerre hullatja le­veleit és bontotta ki apró virág­szirmait. A varázsmogyoróról hi­ába hullnak a levelek, a sok szép virágtól így is messzire sárgállik. A varázsmogyoró termését jövő nyáron szüretelhetik. Az „Alföld tündérkertje” jelzőt találóan ragasztották a Szarvasi Arborétumra. Az őszi szépségét különösen sokan csodálják. Volt olyan októberi vasárnap, amikor ezerötszáz vendég érkezett az Arborétumba. Egyedül a főváros­ból 500 utast hozott ids a külön­vonat. A. R, Az igazságügyminiszter mond beszédet a ünnepi gyűlésen Annak az ünnepség-sorozatnak a keretében, mellyel méltó emlé­ket akarnak állítani nemzeti múl­tunk, munkásmozgalmunk nagy eseményeinek, az 50 évvel ezelőtt lezajlott őszirózsás forradalom­nak, a Kommunisták Magyaror­szági Pártja megalakulásának, majd tavasszal a Magyar Tanács- köztársaságnak, holnap, novem­ber 2-án, szombaton délután 6 órakor Mezőhegyesen ünnepi gyű­lést tartanak, amelyen dr. Korom Mihály elvtárs, a Központi Bizott­ság tagja, igazságügyminászter mond beszédet. Ez alkalommal veszi fel Mezőhegyes a Határőr Község címet is. ma: Elnökjelöltek a szorítóban ♦ * * A Szarvasi Óvónőképző válasza * * • II felelőtlen építőbrigád * * * Különös olimpia - az olimpia után Kötelező gondolni velük Sa6s Ervin írása, 8. oldal * * * Filatéliai hírek Lengyel irodalmi hét megyénkben Tizenhét előadást tart Surányi Ibolya előadóművész lengyel irodalmi hetet rendez­nek megyénkben. Gimnáziumok­ban, könyvtárakban, művelődési házakban és diákotthonokban tartanak előadásokat a klasszi­kus és a modem lengyel költé­szetről, novellairodalomról. A testvémép irodalmáról Surányi rboiya előadóművész, a Buda­pesti Egyetemi Színpad irodalmi vezetője összesen 17 előadást tart. Többek között Békéscsabán, Gyu­lán, Orosházán, Szarvason, Bat- tonyán, Mezőberényben, Füzes­gyarmaton és másutt hangzanak el előadások. Megyénk fiataljai főként Mic- kiewicz Slowacki, Sienkiewicz Broniewszki, Rozewicz Herbert, J. Lee életéről, munkásságáról hallanak, s legszebb verseiket, novelláikat ismerhetik meg mű­vészi tolmácsolásban. Betakarító és szállító gépeket ajánl segítségül a telekgerendási Vörös Csillag Tsz Október 30-án befejezték az összes időszerű őszi munkákat a telekgerendási Vörös Csillag Tsz- ben. Elsősorban az 1200 hold bú­zavetés befejezését említjük meg, azért, mert ebben a szövetkezet­ben a tavalyelőtti 16,5 mázsáról tavaly 18,5, az idén pedig 20,4 má. zsára növekedett a holdanként! termés. Azért igyekeztek a ve­téssel, hogy ebben az emelkedés­ben ne következzen be törés. Fel­szedték és beszállították a 150 Cukorrépaszezon hold cukorrépát is, ami átlagosan 229 mázsájával fizetett. Betakarí­tották a 400 hold közös és a 421 hold háztáji kukoricát is. Kuko­ricaszár már csak mintegy 50 hold háztáji területen van kint, a közös kukoricaszárat ugyanis összeaprította és széjjelszórta a csőtörő gép és az adapteres ku­korica betakarító kombájn. Et­től függetlenül gondoskodtak az állatállomány átteleltetéséhez szükséges mennyiségű szálas és silótakarmányról. A szövetkezetnek 2100 valahány hold volt az idei őszi mélyszán­tási terve, ebből már csak 550 hold van hátra, amivel november 15-ig végez a három DT, a hat MTZ és egy Sz 100-as, lánctal­pas traktor. A szövetkezet veze­tői elmondották, hogy a betakarí­tásban lemaradt környező terme­lőszövetkezetnek máris át tudnák adni a csőtörő gépet és a kukorica betakarító kombáint, négy szállítójárművel. November közepe után pedi? szántó trakto­rokat is, ha igénylik a közös gaz­daságok. Kozmosz 250 ós 251 Moszkva A Szovjetunióban csütörtökön Föld körüli pályára bocsátották a 250. Kozmosz mesterséges hol­dat, hogy tudományos kutatáso­kat folytasson a világűrben. A korábban bejelentett programmal összhangban, a Kozmosz-?50-en elhelyezett berendezések kifogás- alánul működnek. Csütörtökön pályáiéra bocsá- ttmSk a Kozmosz—251 műholdat át €. I*

Next

/
Thumbnails
Contents