Békés Megyei Népújság, 1968. október (23. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

Világ proletárját egyesüljetek ! A MEGYEI PÁRTBIZOi T SÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1968. OKTÓBER 1., KEDD Ära 80 fillér XXIII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Minden törekvésünk, hogy kapcsolatunk országaink népének a boldogulását szolgálja Magyar—bolgár barátsági nap Nagyszénáson Hétfőn délelőtt Békéscsabán Nagy Ferenc, a Hazafias Nép­front megyei titkára és Deák Fe­renc, a megyei tanács osztályve­zető-helyettese meleg barátsággal üdvözölte a Bolgár Kulturális Intézet igazgatóhelyetteseit, Ru­men Gerosevet és Dinko Sztan- csevet, valarr. nt munkatársukat, Lengyel Károlyt. nek a történelmi barátságnak új tartalmat adott, hogy mind a két kis nemzetnek olyan hatalmas és igaz barátja van, mint a Szov­jetunió. Ez a kpzös barátság a biztosítéka országaink sérthetet­lenségének és függetlenségének. —tai. ( ■ 9 MA: iyorslista a lottó r largynyeremeny sorsolásáról Kora délután Nagyszénásra lá­togattak, ahol az úttörők virág­csokrokkal kedveskedtek, majd Kaczkő Mihály tanácselnök üd­vözölte a vendégeket. Elmondot­ta, hogy a felszabadulás óta meg­kétszereződött a község lélekszá­mú, két termelőszövetkezetük, a Lenin és a Dózsa most ünnepük megalakulásuk 20. évfordulóját. A falu új arculatát mutatják a többszintes lakóházak. Megtekintették aez új szociális otthont és a környéken mind­jobban kedvelt termálfürdőt. Es­te a pártliázban találkoztak a vendégek a munkásmozgalmi ve­teránokká. Közvetlen hangú be­szél-,;' "S «tán együtt tekintették meg a Bagariát bemutató fény- képki állítat, majd községi nagy­gyűlésén lettek részt Ünnepi beszédet mondott Hári József, a HNF községi titkára. Hangsúlyba, hogy alig néhány hete ünnételte a bolgár nép tör­ténet vénr legnagyobb eredmé­nyéi, szeptember 9-i fegyveres elkelés napját, a mun­kások. passziók államának meg­teremtésé Elmaradt agrárország­ból a pár)vezetésével fejlett ipa­ri agráráam lett Bulgária. Ma 11 nap a.tt altit eíő annyi ter­méket. nht 1939-ben egész év­ben. Haniztatta még, hogy né­peink a ocialista tábor nagy családi áb tartoznak, és közösek az elveit, hasonlóak a tenni­valóink. 1 Rumen Serose v, az Intézet igazgatóhjyeítese mondott köszö­netét a fcfáti fogadtatásért. Majd kiemelte^ bolgár és a magyar nép kapnia*- ra jellemző, hogy amikor hős veszély fenyegette érdekeik< akkor egységesen küzdötte] az elnyomók ellen. Így voltz Hunyadi János ide­jén a tői ellen, és így van ez ma is, aimperialisták ellen. En­Békéscsabán készülnek a moszkvai KGST-palota könyvtári berendezései A Békéscsabai Lakatos és Gép- I javító Ktsz évek óta gyárt könyv­tári berendezéseket, melyekkel j országszerte felkeltette az érdek­lődést. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári rekonstruk­ciója két éve kezdődött és 1970- ig tart. Ide ebben az évben több mint kétmillió forint értékű be­rendezést szálüt a szövetkezet. A Budai Vár könyvtárába az év vé­géig mintegy 5 millió forint érté­kű berendezés kerül. Az idén — az ARTEX Külke­reskedelmi Vállalat útján — a ktsz megrendelést, kapott 143. irattartó fémszekrény és 45 sí­neken gördülő könyvtár-kocsi gyártására, amelyet a moszkvai KGST-palotába nagyrészt már elszállítottak. Ezeket a szövetke­zet dolgozód majd a helyszínen szerelik össze. A munka előké­szítésére a ktsz elnöke és műszaki vezetője a napokban Moszkvába utazott Üjabb feladat a Prágai Vár könyvtárának 70 gördülő könyv­tárkocsi elkészítése, amelynek értéke eléri a 2 és fél millió fo­rintot. Még az idén szállítják és a helyszínen szerelik fel. A napokban a budapesti jugo­szláv nagykövetség érdeklődött a szövetkezet könyvtári berendezé­se iránt és így újabb exportmeg­rendelésre van kilátás. A nagy kereslet arra készteti a szövetkezetei, .hogy további fej­lesztéssel fokozza a termelést. A létszámot 1967 második felétől eddig mintegy 100-zal növelte és 1970-ig még 200 dolf'o-”íi vesz fel. A szövetkezet azt is elhatározta, hogy — mintegy 10 milüó forint beruházással — új telephelyet lé­tesít Elindult a második magyar csoport as olimpiára Megnii az elcészitő bizotiág ülése A korunista és munkáspár­tok nemközi tanácskozását elő­készítő ottság 1968. szeptember j 30-án idapesten megkezdte i munkáji Az díszítő bizottság ülésén részt vepártok képviselőd tudó- i másul \ek az MSZMP KB je­lentését előkészítés eddigi munkákról, majd megkezdték I a napidén szereplő kérdések i tárgy alá. Hétfőn a Ferihegyi repülőtérről elindult Mexikóba a magyar olimpikonok második csoportja. Képünkön: indulás előtt az olimpikonok. Bozsán Endre felvétele Bensőséges ünnepség Eleken Képes riportunk a 3. oldalon. Vetik a búzát, törik a kukoricát megyénkben A tartós eső kényszerpihenőre kóczi, az endrődi Üj Barázda Ter- itélte a mezők munkásait me- melőszövetkezetben megkezdték a gyénkben. Különösen az utóbbi ■ jövő évi kenyérnekvaló vetéséi, napokban türelmetlenül kémlel- A kevermesi Lenin Tsz-ben őszi ték az eget, szerettek volna a be- árpát vetettek, takarításban, szántás-vetésben se- Az endrődiek megkezdték a Ténykedni. Hét végére szinte nyári másodvetésű napraforgós-csala- ragyogással kisütött a nap. Bár mádé silózását is. Holdanként 80 hideg volt a reggel, sokan ipar- —100 mázsa zöldtermést hozott a kodtak a mezőre már a korai tarlóvetés. A lédús takarmányt órákban. ; cukorrépalevéllel és répafejjel Főleg a könnyebb talajokon, a : ízesítik, partosabb részeken végre meg- A napfényes, szép időben szinte kezdhették megyénkben a búza szemlátomást pirkad a föld. Me- vetését. A Bánkúti Állami Gaz- gyénk számos mezőgazdasági üze daságban. a csárdaszállási Petőfi, mében felkészültek a vasárnak a kamuti Béke, a kétsopronyi Rá- munkára is. Egymillió családnak már megvan a téli tüzelője Szeptember 30-án hivatalosan lezárult a SZOT kedvezményes tüzelőakciója Ettől kezdve — ok­tóber közepéig — már csak azo­Épül a második toronyház Békéscsabán Jó ütemben halad Békéscsabán a Kner Nyomda rekonstrukciója. Már átadták rendeltetésének a belső papírraktárt, ami sokat könnyít a nyomda helyzetén. Megkezdték a 12 szintes központi 1 épület építését, ahol az irodák és a szociáüs létesítmények kapnak elhelyezést. Ez lesz Békéscsaba második torony haza. kát az utalványokat váltják be, I amelyeket a vállalatok az akció i utolsó heteiben, napjaiban pótló­lag kértek. A TÜZÉP Egyesülés vezetői — gyorsmérleget készítve az akció­ról elmondották: mintegy 850 milüó forint értékben 1 350 000 j utalvány kiadására készültek fel, de a bőséges kertből jócskán megmaradt. Az előzetes számítá­sok szerint 1 150 000 utalványt ' váltottak be 700—720 milüó fo- ! rint értékben. így is 220 000 vagon tüzelőt szolgáltattak ki. Az akció­ban — az évi forgalomalak csak­nem 45 százalékát — s ez azt je­lenti. hogy körülbelül egymillió családnak már a pincében, kamrá­ban van a téli tüzelője.

Next

/
Thumbnails
Contents