Békés Megyei Népújság, 1968. május (23. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

A MEGYEI TANÁCS LAPJA V A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG Világ proletárjai, egy esülj etek! 1968. MÄJUS 1„ SZERDA Ära 1 forint XXIII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM k A r ■ ■ I »■ ■■ . wv Májusi koszonto A virág, árrá ma hajnalra ki- bomlott: májusi virág, s a virág­ba borult fák.: májusi fák, égő lobogók. A kert, a hegy, a város májust köszönt. Lobogókkal — tépett, faszló, öreg zászlókkal és feszülő mai selymekkel. Es a ré­teken, tereken örvendezve má­jusfák állnak. Szalagokkal dí­szítjük, virágfüzérekkél, ágak­kal. Májusi jelekkel, szabadság­gal, h űséggel, emlékezéssel. De mi volt, ki äs adta meg ezt aas első májusi — a május 1-re mondjuk csak így: májusi — jelt? Talán az a párizsi határo­zat 79 évvel ezelőtt, amely a II. Interoacionálé első alakuló kongresszusán kimondta: „Egy bizonyos időpontban nagy nem­zetközi tüntetést kell szervezni, mégpedig oly módon, hogy egy­idejűleg minden országban és minden városban egy meghatá­rozott napon, a munkások köve­telik a hivatalos szervektől a napi nyolcórai munkaidő beve­zetését és a párizsi nemzetközi kongresszus többi határozatának megvalósítását... Egy ilyen tün­tetés rendezését 1890. május el­sején, ezt az időpontot fogadjuk el a nemzetközi tüntetés napja­id...” A május egyet a munkás- osztály avatta nemzetközi ün­neppé De a májusi jel — a szabad­ság jele — az első májusfák dacoló és diadalmas felállításai, jeladásai már régebbről hirdet­ték a májust. Az üldözésben, a rabságban születtek ezek a má­jusfák. „Szabadsági«” is lett hát az első nevük: L’ arbe de la 11- berté. Az első májusfát — de ki tudja pontosan, hogy a világ minden táján a szabadságért szót és fegyvert emelő népek hol emelték pontosan a legelsőt — talán az Angliából menekülő üldözöttek hajója, a May Flower vitte át oromdíszében, az új vi­lágba. Innét is á hajó neve — májusvirág —, s Kossuth Lajos 1852-ben visszatérve amerikai körútjáról a plymouthi kikötő­ben így beszélt róla: „Az önök szabadságfája, a May Flower: a miénk az osztrákok akasztófája”. A májusok a szabadságért har­coltak, a szabadságot köszöntöt­ték. A latin eredetű szó is, má­jus is azt jelenti: virágnyitás, újjáéledés. Az első szervezett május 1-et — miként az a határozat Pá­rizsban meghozatott — 78 évvel ezelőtt ünnepelte a világ és egyetlen esztendővel sem ma­radtunk el mögötte. 1890-ben május 1-re nagyarányú felvonu­lást terveztek, de ezt a rendőr­ség nem engedélyezte. Azért május 1 virágai akkor is kibom- kuttak. Kisebb csoportokban vo­nultak fel a Városligetbe a mun­kások, végül is hetvenezerre nö­vekedett számuk. A fővárosban ez addig soha nem látott hatal­mas tömeg volt Az akkori gyű­lésen felolvasták a szentpétervá­ri munkások üdvözlő táviratát is. A májusi menetben ma sok helyen öreg, tépett zászlók is vonulnak. Harcok, küzdelmek, győzelmek zászlóveteránjai. Az idei májusi zászlók rengetegében egy öreg lobogó 77 éves születés­napját üli Orosházán. Történel­münk e zászló-tanúja emléke előtt tisztelegni: ez a foszló, öreg selyem adta az első jelet a parasztság csatlakozásának a munkásokhoz, ez vezette az első, szervezett viharsarki földmun­kás-megmozdulást. Fehér sely­me egyik oldalán pirossal hí­mezve a három 8-as, a másikon: „Föld! Kenyér! Szabadság!” 1891. májüs 1-én bontották ki először — sortűz is dörrent ek­kor, a riadt hatalom, a főszolga- bíróság, a főispánnak „orosházi zendülés”-rői táviratozik. Májusi zászló történelme — csendőrségi, katonasági utasítá­sokban, statáriumban, ügyészsé­gi végzésekben, bírósági ítéle­tekben is olvashatjuk. Es a tör­ténelmet, életünket maradandó­vá rögzített költői sorok. Juhász Gyula „Május ünnepe” így kez­dődik: „A hatalom kiadta a parancsot: Ne legyen ünnep május elsején! Zászló ne lengjen és ének ne [zengjen Csak robotoljon csöndben a [remény!”-. Vonulnak a májusi zászlók, a történelmet írják és róluk az időt maradandóvá jegyző „ripor­terek” örökítik meg. Ady Endre a 65 év előtti májusi 1-ről így tudósít: „Vörös lobogók alatt rengeteg ezer ember ünnepel ma Magyarországon. Belereszket a gyöngeszívű, annyi... Forradalom zúg a világon, nálunk azonban nem vulkánok tüzelnek, hanem lappangó, folytó házitűz pusz­tít..” A májusi zászlókba a tör­ténelem szele kap. Egy pillanat­ra, csak egy rövid idézetre még álljon meg a krónikás, az 1919- es esztendőnél. Csak egy három­soros rendeletét idézzünk, ame­lyet a forradalmi kormányzóta­nács adott ki. „A magyarországi Tanácsköztársaság május 1-ét, a világ forradalmi proletari­átusa nemzetközi egységé­nek emléknapját a pro­letárállam ünnepévé avatja. E napon minden munka szünetel”. I Vonulnak a zászlók, virággal, | májusfákkal köszöntjük május 1-ét Köszöntjük most az ünne­pet, az örömöt, a virágnyitást, az újjáéledést. A vidámságnak, szép hagyománynak se szeri, se száma. Sokágú a májusfa, vagy ahogy egyes vidékeken mond­ják: hajnalfa, zöldág, májfa. A szerelemnek is van rajta ága. A legények állították kedvesük háza elé. Vannak olyan közsé­gek, ahol csak egy közös fát ál­lítanak a legények, s arra a sok: ajándékot Van olyan hagyo­mány is, ahol csak a falu szépe kap májusfát. Hagyományok, s mai vidám ünnepi szokások: ze­ne, tánc, bál. De épp ezért is, mielőtt a megkezdett Juhász Gyula verset befej érnénk, idéz­zük legalább emlékeztetőül az első két sorát: „A hatalom kiad­ta a parancsot:/ Ne legyen ün­nep május elsején!” De így emelkedik magasba a vers, mint ahogy a májusi zász­lók is emelkednek: „...Mint győzelmi zászló égbe [lendült A jegenye s ezer pacsirtadal Hirdette boldogan és [büszkeséggel, Hogy itt van május és a diadal!” ÉLJEN MÁ A MUNKÁS-NEMZETKÖZISÉG ÜNNEPE! Szőnyi Gyula rajza j e> 0 Ünnepség a szakszervezeti mozgalom régi harcosainak tiszteletére A Szakszervezetek Békés me­gyei Tanácsa április 30-án, a 24. szabad május elseje alkalmából a szakszervezeti mozgalom régi harcosainak tiszteletére Békés­csabán ünnepséget rendezett. A megjelenteket ifjú szakmunkás lányok üdvözölték, akik piros szegfűt és szakszervezeti jelvényt nyújtottak át nekik. Az ünnepi beszédet Bányai Béla, az SZMT tagja tartotta, majd a Budapesti Harisnyagyár Gyulai Gyára mű­velődési otthonának irodalmi színpada a régi május elsejék emlékét idézte vissza. Az ünnepségen többen elisme­résben részesültek. A Szakszer­vezeti Munkáért kitüntető jel­vény arany fokozatát kapta Re- setár József, a Mezőhegyesi Ál­lami Gazdaság szb-titkára, az ezüst fokozatot négyen kapták: Varga István, a Mezőkovácsházi Gépjavító Állomás szb-titkára, Dudás Jánosné, a Patyolat Vál­lalat szb-titkára, Hanczák Já­nos ny. békési tanár, Ver eb And­rás gyulai kereskedelmi társadal­mi ellenőr. Hatan oklevelet kap­tak és pénzjutalomban részesül­tek. Befejezésül az SZMT megven­dégelte a mozgalom régi harco­sait, akiket közben Palotai Mik­lós és népi zenekara, valamint Andó l^ihály népdalénekes han­gulatos műsora szórakoztatott. A szocialista munka vállalata kitüntetést kapta az Orosházi Gépjavító Állomás Bensőséges ünnepség kereté­ben adta át hétfő délután dr. Soós Gábor mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes az Orosházi Gépjavító Állomás­nak a másodízben elnyert Él­üzem és az első alkalommal el­ért Szocialista munka vállalata kitüntetést. Az ünnepségen részt vett dr. Hunyadi Kálmán, a Mezőgazdasági Gépjavító Tröszt vezérigazgató-helyettese, György János, a MEDOSZ osztályvezető­helyetteáe, Zalai György elvtárs, az MSZMP Békés megyei Bizott­ságának titkára, Csatári Béla, a megyei tanács vb elnökhelyette­se, valamint az orosházi városi pártbizottság és a tanács vezetői. Az ünnepségen dr. Soós Gábor a gépjavító állomás öt dolgozójá­nak átadta a gépállomás Kiváló dolgozója miniszteri kitüntetést, majd Boros János igazgató több dolgozónak Kiváló dolgozó okle­velet és jelvényt nyújtott át.

Next

/
Thumbnails
Contents