Békés Megyei Népújság, 1960. november (5. évfolyam, 258-282. szám)

1960-11-17 / 271. szám

6 MÉPÚJSÁG I960, november 17., csütörtök HÍREK Kedves vendégek”itthon és távol Már nem gyógyíthatatlan betegség a gümőkór A Magyarországi Szlo­vákok Demokratikus Szövetsége Békés me­gyében, illetve az ország északi vidékén vendég­szerepelteti a tatabányai 40 tagű szlovák nemzeti­ségi együttest és a VIT- díjas békéscsabai Balassi táncegyüttest. A tatabá- yai bányászfiatalok kedden örménykúton, szerdán Csabacsüdön léptek fel, a kővetkező napokban pedig Telek- gerendáson és Mezőme- gyeren mutatják be szlo­vák nemzetiségi táncai­kat, dalaikat és zenéjü­ket, s Telekgerendáson megtekintik a Felsőnyo­mási Állami Gazdaságot is, megismerkednek a gazdaság dolgozóinak életével, munkájával. A Balassi táncegyüttes szombaton Csömörön kezdi meg vendégszerep­lését, vasárnap Balassa­gyarmaton két előadást tart és Sárisápon lép fel színes műsorban. — 670 HOLD őszi búza vetését fejezte be a napokban az almás- kamarási Sallai Termelőszövetke­zet. Befejezték a kukoricaszár be­takarítását is. A tagság jelenleg a cirokmaghúzással, mogyorópör­köléssel és a dohánycsomózással foglalkozik. — EGY 18 EVES német lány az angol labdarúgó-totón 45 856 fon­tot nyert. Amikor nyereményét át akarta venni, kiderült, hogy az angol törvények szerint 21 éven aluliak nem vehetnek részt a sze­rencsejátékban, s így a kislány nem vehette át a nyereményt. — ÖTNAPOS munkahetet ve­zettek be Csehszlovákiában az Ostrava Karvini szénbányában. A bányászok októberben terven fe­lül 38 ezer tonna szenet termel­tek. Eredményük a gépesítés be­vezetése óta lényegesen nagyobb. Elegáns Igen divatos és elegáns a bunda. Ké­pünkön egy nagyon szép ocelot bundát mutatunk be, a gallér panofix BÉKÉS MEGYEI NÉPÜJSAG az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő: Cserei Pál Szerkesztőség: Békéscsaba, József A. o. 4., I. em. Telefon: 22—96. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba, Szt. István tér S. Felelős kiadó: Lehoczky Mihály, Telefon: 10—21 Békés megyei Nyomdaipari Vállalat, Békéscsabai Felelős nyomdavezető: Kendra György Terjeszti a Magyar Posta; Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj l hőra U,— Ft '**-------------------------­— AZ ERKEL-EMLÉKÉV ke­retében megrendezésre kerülő múzeumi hét alkalmával novem­ber 21-én Kötegyán története címmel kiállítás nyílik Kötegyán- ban. A kiállítás november 21— 28-ig lesz nyitva. — 16 EGYÉNILEG dolgozó pa­raszt kérte felvételét a november 12-én megtartott közgyűlésen az orosházi Béke Termelőszövetke­zetbe« — FENNÁLLÁSÁNAK tizedik évfordulóját ünnepelte november elején a világhírű Mazowsze len­gyel népi ének- és táncegyüttes. Az együttes mintegy 850 hangver­senyt adott hárommillió lengyel és kétmillió külföldi előtt, és 14 európai és ázsiai országban ven­dégszerepeit. — ASSZONYOK népszerű tu­dományos estjei címmel 25 he­lyen szervez a nőtanács előadás- sorozatot a téli hónapokban. Az előadásokat a TIT előadói tart­ják. — 13 EZER forintot biztosít a tanács Csanádapácán az általá­nos iskolai tanulók gyakorlati foglalkozásaihoz szükséges anya­gok és felszerelés beszerzésére. Ezenkívül egy 600 négyszögöles területet is biztosítottak a ta­nulók részére. — egészségügyi propagan­da szakbizottság alakul november 4-én a megyei Vöröskeresztnél. A szakbizottság megtárgyalja a téli kiképzési feladatokat. — UDVARI ZENÉSZEK címmel zenetörténeti előadást rendez a TIT november 21-én Békéscsabán a TIT klubban. Enyhe idő Az évszakhoz képest enyhe idő. Ke­leten erősen felhős idő, többfelé eső­vel, megélénkülő északnyugati—északi szél, helyenként köd. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 2—plusz 7, legmagasabb nappali hő­mérséklet 9—14 fok között. jt Uj műanyag gyapotmagvak héjából Az üzbég műanyagkutató inté­zet ferganai polimer-laboratóriu­mának tudományos dolgozói „Fát” néven új műanyagot állítottak elő. A „Fát” még a 400 fok feletti hőmér sékletet ,{s kibírja, ennélfogva al­kalmazására széles távlatok nyíl­nak az elektromos iparban és a gépgyártásban. Az új műanyaggal helyettesítik többek között a bronzot és a nikkelt. Az új mű­anyagot olcsó nyersanyagból, gya­potmagvak héjából állítják elő. Apróhirdetések Autóvillamossághoz is értő villanysze­relőt azonnali belépéssel felvesz az Üj- városi Állami Gazdaság, Gádoros. Je­lentkezés a gépműhely irodájában. 638 90 literes szeparátor és alig használt, két lóra való szerszám eladó. Szarvas, Lenin u. 39. 20 Cselló eladó. Megtekinthető: Hajdú hangszerésznél; Orosházai (Postával szemben); 49 üj kisipari készítésű hálószotoabútor eladó. Orosháza* Oláh István utca 3; ötven éve halt meg az orvostu­domány egyik kiemelkedő alakja, Koch Róbert. 1843. december 11- én született egy német bányavá­roskában, Clausthalban. Apja bá­nyaalkalmazott volt, ki tizenhá­rom gyermekét nagyon szűkös kö­rülmények között nevelte. Koch Róbert egyetemi tanulmányainak befejezése után a gyógyító orvosi gyakorlat mellett a megbetegedé­sek okait kezdte el kemény mun­kával kutatni. Első nagy felfede­zése a kolera, majd ezt követően a lépfene és a gümőkór kórokozó­jának megtalálása és megismeré­se volt. Munkásságának ez utóbbi volt legnagyobb jelentőségű állo­mása, mert ez tette nyilvánvalóvá, hogy a gümőkór, a tuberkulózis fertőző betegség. Az ő kutatásai nyomán tudtuk meg azt, hogy en­nek a pusztító népbetegségnek terjesztője a beteg váladéka: a be­teg ember köpetével, nyálával, be­szédével, tüsszentésével, csókjával és más váladékával, a beteg tehén pedig tejével fertőz. A fertőzéssel szemben a legérzékenyebbek a gyerekek. A gümőkór nem vele- születik az emberrel, hanem az új­szülött beleszületik a fertőző kör­nyezetbe; a felnőtt beteg fertőzi meg a környezetében élő gyerme­ket. A fertőző környezet azonban az egészséges felnőttre is veszélyes. Az első fertőzés leggyakrabban a tüdőt betegíti meg, ritkábban a beleket. Utóbbi esetben gyakran a gümőkóros tehén forralatlan, nyers teje okozza a fertőzést. A szervezet a fertőzés ellen a tüdő­kapu nyirokcsomói segítségével védekezik, melyek néha megaka­dályozzák a baj tovaterjedését. A nyirokcsomók nem minden eset­ben elégségesek ennek megakadá­lyozására, a kórokozók áttörik őket, megtámadják a tüdőt, de minden más szervünket is meg- betegíthetik, így a csontokat, ízü­leteket, veséket, agyhártyát. Bizo­nyos életkorban, mint a serdülés korában, az öregkorban vagy ked­vezőtlen körülmények között, így megerőltető munka, lelki megráz­kódtatás vagy rossz szociális hely­zet következtében a szervezetben lappangó fertőzés előtör, mely évekig tartó súlyos állapothoz ve­zért; és a tuberkulózis terjesztésé­nek egyik fő forrása. A „tüdőbaj” nem mindig jár tü­netekkel, gyakran erőteljes, mun­kaképes egyének csak tüdőszűrő vizsgálatok útján értesülnek beteg­ségükről. Ezek a magukat egész­ségesnek gondoló emberek óriási veszélyt jelentenek környezetük­re. A tünetmentesség megnehezíti a felismerést és a gümőkóros fer­tőzés tovaterjedésének megakadá­lyozását. Elsőrendű feladat tehát a gümőkór felszámolásában a fertő­zők felkutatása, gyógyítása és gon­dozása. A felkutatást szolgálják a rendszeres szűrővizsgálatok, me­lyek tuberkulin próbával és rönt­gen vizsgálatokkal történnek. A gümőkór már nem tartozik a gyógyíthatatlan betegségek sorá­ba. Az új gyógyszerek és a sebészi technika fejlődése lehetővé tették az idejében felfedezett baj tökéle. tes gyógyítását. A megelőzést szol­gálják még az egészséges szerveze­tet a fertőzéssel szemben ellen­állóvá tevő BCG-oltások, melyet először újszülött korukban kap­nak meg a gyerekek, majd húsz­éves korig mindazokat ismételten oltják, akik fertőzésen addig nem estek át. A betegség megelőzésében igen nagy szerepe van a rendszeres, egészséges életmód kialakításá­nak. Ennek fontos követelménye a sok mozgás, pormentes, tiszta, szabad levegő, a napfény és a víz edző hatásának kihasználása, a helyes ülésmód, az egyesen tartás. A helyes életmódhoz tartozik, és talán ez a legfontosabb, a jó, vagyis vegyes, vitaminokban dús táplálkozás. Kerülni kell a fizi­kai és szellemi túlerőltetést és biztosítani a 8 órai alvást, kielé­gítő pihenést. Minden fertőzés megakadályozásának s így a gü­mőkóros megbetegedés megelőzé­sének is egyik legfőbb tennivalója a fokozott tisztaság, a gyakori, fő­leg étkezés előtti és munka utáni kézmosás. A gümőkór elleni védekezés az egész társadalom ügye. Hazánk­ban minden lehetősége megvárj annak, hogy a nép jólétének aManV dó emelésével, a lakásviszonyok megjavításával, ingyenes védőol­tásokkal, a betegek gyógyításával és gondozásával végképp meg­szüntessük a gümőkór népbetegség jellegét. DR, SZENTKERESZT Y LÄSZLO igazgató főorvos Repülő-autó Alekszej Szmolin szovjet autó­tervező, akinek versenyautói több európai csúcsot tartanak, nemrég elkészítette a repülő-autó eredeti műszaki terveit. A repülő-autó fo­lyóhoz, vagy más akadályhoz érve a levegőbe emelkedik és átrepül felette. A repülés szétszedhető helikop­ter-légcsavar segítségével történik. A légcsavar a poggyásztartóban van elhelyezve és néhány pillanat alatt a gépkocsi tetejére szerelhe­tő. A közönséges autómotor ener­giája teljesen elegendő kis távol­ságokra való repüléshez. Szmolin a geológusok számára kidolgozta a repülő-autó egy má­sik változatát is. Kisméretű re­pülő-terepjárót, amely a tajgán, a sivatagokban és a távoli északon kitűnően felhasználható. Hazafelé... Egy röpke percre „ugrottunk” csak be a békéscsabai téglagyár 2-es számú bölcsődéjébe. Az ajtón belépve a nagy asztalon éppen akkor bugyolálta Jancsikát édesanyja. Kicsit meglepődtünk, ami­kor a kis csemetéjét öltöztető Hovorka Sándoméval a bölcsődében találkoztunk, hiszen negyedórával ezelőtt még a műszárítóban volt. A munkaidő azonban lejárt és Hovcrrkáné sietett a kis Jancsiért, hogy mielőbb hazaindulhasson. . uBaBaBaaBBBaBaaaaaBBBBBvaaaaBaaaBaaBaBaaaaaaBBBBaBBBaaaBBaaaaaaBaaaaaaaaaaaBaaaaaBBaaBaaB Hajrá zöld-fehérek I" „Küzdelmes esztendők „Békés megye labdarúgó őscsapata” és még számos más írás is­merteti megyénk közel 100 éves sporttörténetét. Megjelent a Békés megyei sportemlékkönyv első számai Vásárolja meg ön is! Kapható: megyénk valamennyi postahivatalánál és a postás kézbesítőknél. I

Next

/
Thumbnails
Contents