Balatonvidék, 1916 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-02 / 1. szám

& A kenyérjegy. A harcmezőn már megvertük a hires entente hatalmakat; a fegyveres győzelem a mienk, ezt elvitatni, letagadni nem lehet, még angol furfanggal sem. Áz agyafúrt áng­lius tehát most más eszközökhöz nyúlt : ki akar bennünket éheztetni. Hogy ez az utolsó reménye is kába remény, hiu ábránd legyen, a központi ha­talmaknak az élelmezés dolgában a háború tartama alatt mértéket kell tartani s óva­kodni kell a fölösleges pazarlástól. Ezt a célt van hivatva szolgálni a kor­mánynak alábbi rendelete, mely a hivatalos lap keddi számában jelent meg s a melyben a hivatalos intézkedésekről alkotott törvény alapján a liszt- és kenyérfogyasztás szabá­lyozásáról a következőket rendeli : 1916. január 10-ikétől kezdve az egész ország területén bárkinek naponkint és fe­jenkint buza-, rozs- vagy árpalisztből, vagy e gabonánemüek keverékeiből előállított liszt­ből legfeljebb kétszáznegyven gramot sza­bad fogyasztania. Nehéz testi munkával foglalkozók ré­szére ezt a mennyiséget a közigazgatási hatóság 300 gramra, a belügyminiszter pedig kivételes esetekben bárki részére szin­tén 200 gramra emelheti fel. Őstermeléssel foglalkozók naponkint és fejenkint 400 gramot használhatnak fel. ut gram liszt hét gram kenyérnek szá­mítandó, Ezeket a lisztmennyiségeket mindenki elsősorban a saját készleteiből köteles fe­dezni. Az emiitett gabonanemiiekből előállított kenyeret január 10-ikétől kezdve csak a közigazgatási hatóság áltat kibocsátott liszt­es kenyérfog yasztási igazolványok ellenében szabad forgalomba hozni, vagy vásárolni. Az igazolványokra vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási hatóság állapítja meg, a kia­dásokat pedig a törvényhatóságok fedezik. A belügyminiszter elrendelheti, hogv egyes tör­vényhatóságok egyéb területekre, vagy azok egyes részeire kölcsönösen érvényes igazol­ványokat állapítsanak meg. Liszt- és kenyérfogyasztás igazolványra csak annak s olyan mértékben van igénye, a kinek és a milyen mértékben a tulajdonában levő liszt . vagy gabonakészlet az általa ezen rendelet értelmében felhasználható liszt­mennyiséget nem fedezi. Azok, akik rendszeresen ételeknek ki­szolgáltatásával ipar-zeriien foglalkozó üzle­tekben, intézetekben stb, étkeznek, csak kenyérfogyasztási igazolványra tarthatnak igényt. Vendéglők, korcsmák és ételek kiszol­gáltatásával foglalkozó üzletek kenve et csak az általuk bevont kenyérjegyszelvények elle­nében szerezhetnek be. Liszttel peci : >' a ha­tóság előtt beigazolandó rendes vendégfor­galmukhoz képest az előirt aránynak megfe­lelően látandók el. A hatósági rendelkezésekel a törvény­hatóság első tisztviselője, Budapesten a vá­rosi tanács teszi meg. A kinek 1916. augusztus 16-ik napjáig számítandó házi szükségletét, továbbá gazda­sági szükségletét meghaladó gabona, vagy lisztkészlete van, az a készletnek a szükség­letét meghaladó részét a hatóság felhívására köteles maximális áron készpénzért a ható­ság rendelkezésére bocsátani. Gabonakészletek birtokosai lisztszük­ségletük fedezésére annyi gabonát tarthatnak •vissza, a mennyi az illető lisztmennyiség előállításához az esetleg természetben kiszol­gáltatandó őrlési dij, az elporlas, a korpa és a hulladék számbavételével szükséges. A ki a rendeletet megszegi, két hóna­pig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig tertedhető pénzbüntetéssel, azonkívül a kész­letek elkobzásával és az összes költségek megtérítésével büntetendő. A Balatonkultusz érde­kében. Évtizedek óta küzdünk, dolgozunk a balatoni fürdők felvirágoztatása érdekében. Terveket szőttünk agitáltunk újságcikkeket irtunk, kiállításokat rendeztünk, hogy minél s-'élesebb körben ismertté, rokonszenvessé tegyük ezt a világszép vidéket. Ha ugy néha-néha elrándultunk kül­földre, láttunk és összehasonlítottuk az ottani fürdőket a mieinkkel. Egyik tanulság, mit fájó szívvel szereztünk az, hogy a külföldi fürdők és nyaralók szépségeit nemcsak rek­lámcikkek hirdetik, hanem művészi kezek festette képek is. Nálunk ez hiányzott. Ezerszámra ké­szültek külföldi és belföldi képeslapgyárakban balatoni képek, de ezek -fényképfelvételek jobb-rosszabb sokszorosításai voltak. Sértett önérzettel kérdeztük, hát nincs müvészlélek, kit ez az isteni táj megihles­sen ? Az utóbbi évek e téren is haladást hoz­tak. Az Ernst muzeum kiállításának legszebb képei a balatoni képek. Dicsőséget, pénzt, hírnevet szerzett e vidék annak a festőnek, aki ecsetje alá vette a Balatont. Szivből örvendünk rajta, hogy a Balaton megihlette művészeink egyik legjobbikát, Csók Istvánt s hogy festményei hirdetői lettek e vidék szépségének és fejlesztői a Balaton­kultusznak. De nekünk ez nem elég! Felkérjük az illetékes szakembereket, üzle'i vállalatokat, sokszorosítsák kisebb-na­gyobb alakban azokat a képeket, hogy mi idelenn forgalomba hozhassuk, terjeszthessük azokat. Csináltassanak belölök szines levelező lapokat is, hogv a legszegényebb ember is hozzájuthasson s hogy legyen mivel kiszorít­hassuk a forgalomból az angol levelező lapokat. Nagy szolgálatot tennének ezzel a Ba­latonkultusznak és jó iizlet lesz nekik is. Qyüjtsíik össze a világháború epizódjait! A világháború rettentő világrengés, a­melyből hosszú, szinte beláthatatlan időre a világbéke fog kialakulni, az ipar, a kultura, a kereskedelem óriási fellendülésével. A hősök pora fogja megtermékenyíteni Európa földjét s a szeretet és megértés kulturája követi majd az állig fegyverben álló ellenséges had­seregek elvonulását. A gyűlölet lángjai kialszanak s az ezt követő sötétségben hajnalhasadásként gyúl ki majd az emberszeretet szelid világa, amely a győzők lelkéből sugárzik ki a legyőzőitekre. A gyűlölet csak ott uralkodik az ágyu­dörgésben, a puskaropogásban, a gránátzá­porban, amikor az idegek a végsőig feszül­nek a trombitaharsogástól, a dobpergéstől a srapnelek sivitásától, a bombák, gránátok, tűzhányójában, ahol csak egy jelszó harsog szüntelenül katonáink fülébe: Győzni, vagy meghalni! De a győzelem után megosztja a fog­lyokkal kenyerét, italát, mert csak a szenvedő embert látja már benne, nem pedig ellenséget. Annál inkáb el fog tűnni a gyűlölet később, ha a béke szivárványa feltűnik Európa egén s a békés munka ismét kezdetét veheti. A magyar nemzet századok óta ^nem volt oly nagy, mint a mai világrengésben. Katonái minden csatatéren megismételték őseink összes katonai erényeit. A ^magyar virtus értéke megmérhetetlenné vált. Ha ol­vassuk a bécsi és berl ni lapokat, látjuk, hogy azok sokszor áradozva irnak katonáink mindent elsodró rohamáról. Páratlan vakmerő­séggel rohannak ki a lövészárkokból s törnek a gyilkos golyózáporban az ellenség felé. Mennyi gyönyörű fegyvetényről tudnak a sebesült, vagy betegen visszatérő hősök 1 Mennyi leleményességről, mennyi találékony­ságról tanúskodó apró epizódok kerülnek nap­fényre a katonák előadásában! Kincset érnek ezek, mert a magyar lélek bátorsága, nemessége, a magyar katona ügyessége és hősiessége domborodik ki belőle. A tragikumok és a komikumnak annyi . sok apró erénye játszódik le a lövészárkokban, a támadásokban, az előnyomulásokban, a ro­hamok közben. Apró dolgok ezek, amelyek azonban egész hadseregcsoportok diadalát idézik elő. Az egyes őrjáratok és különítmények, amelyek az ellenséget keresik, kutatják, hány­szor kerülnek azok hátamögé és hányszor milyen bravúros vakmerőséggel vágják ki magukat, vagy fogják el az ellenséges jár­őröket. A parancsnokságok nyilvántartják eze­ket a kisebb bravúrokat is, de már a tragikus, vagy komikus epizódok csak annyiban érdeklik, amennyiben valamely katonának alkalma nyilt benne a kitüntetésre. Számos, lehet mondani, hogy tengersok érdekes epizód kallódnék el ilyenformán, ha az irodalmi, lélektani és néprajzi szempont­ból is nem mérlegeinők s Irt azokat elveszni | engednők. De nem szabad engedni, hogy elvessze­nek. Követnünk kell ezen a téren Németor­szágot, ahol minden város, minden falu intelligentiája. fe'sőbb magbizásból gyűjti a háborús epizódokat. Mert más szempontból mérlegeli a- hadvezetőség a katonai teljesít­ményeket es más 11••zőszögből tekinti a nem­zeti önézet és irodalom. A magyar katonák jellemét, lélektanát a háború viharában nem az ezredtörténetek irják meg, hanem a ma'.var irók. Ezért min­den anyag fontos, ameL hazánkban a hábo­rúval fi legtávolabbi kapcsolatban van is. A sok apró kis tiikördarab a történet­író kezében egy hatalmas, tükörré válik, mely­ben az utókor megi tja a nemzet majd minden fiának gigantikus öníe >kloz.'sát, hősiességét, az egész világháborúban való szereplésének hü képét s még sz zadok mnlva is hálával és csodálattal adóz émU-iüil.nek. Kelt tehát, hogy n.-.unk is minden falu és város tollforgató embere gyűjtse szorgal­masan a háborús epizódokat! Beszámolás. A keszthelyi leányok által a sebesült katonák részére a főgimnázium tornatermé­ben rendezeti sorsi ílék a következő ered­ménnyel végződött : Belépő díjakból befolyt: 114 I< 10 f. Sorsjegyekből : . . . 550 K — f, Felüí fizetések bői : . , 47 K. 93 f. Összesen .-712 K 0.5 f. Kiadás volt : 30 K 63 f. Tiszta jövödelem : 682 l\ - f. mely összeg, az ilt elhelyezett sebesült kato­nák karácsonyi ajándékára fordítottuk. Kézimunkát adtak : Szakszón Gizella, Berzsenyi M; rgit, Párkányi Margit és Szerafin, Nagy Gizella, Smith Carrie, Mesterich Marinka és Magda, Csikós Bella, Staud Mar ska, Krall Etelka, Gulicz Anna, Klein Manci, Kapácsv Mici, Engel Olly. Simon Stefi, Kaiser Funci, Szik­lay Pisti, Keglovich Libi, Cséby Manci és Edith, Ferency Kata, Gvőry Irma, Vilim Irén, Illés Ilma, Sándor Etti, Schadl Irma, Molnár Magda, Laky Ella, Bokr _s Gabriella, özv. Csák Máténé, Vásony Éviké, özv. Schnetzer Jánosné, Pr-' ;ger Erzsi, Sándor Endréné, özv. Jekelfalussy Aladárné, Braun Jolán, Erdős Józselné, Pollák Margit, özv. Dr. Posenberg Samuné, Hering Anna, Dr. Hochstadter Sándorné, Szilárd Béláné, Neu­ÖSSZBS harctér f t !!Meszerezhetők SUJÁNSZKY JÓZSEF könpv-, és papirkereske lésabeu Kes^tlx ran Kossii li Lajos-utc-i.

Next

/
Thumbnails
Contents