Balatonvidék, 1913 (17. évfolyam, 27-52. szám)

1913-07-06 / 27. szám

2 GSy üy egyesületre, mely hivatva lenne városunk becsületéért sikra­szállani ép úgy, mint azt az Iparo­sok Dalköre teszi. Én bizton hiszem, ha valaki ezt az ügyet kefébe venné s olyan szor­galommal, kitartással, ügybuzgalom­mai szolgálná, aminőt ez megérde­mel, fáradozasait siker koronázná. Hiszen nem kell egyéb, mint ezeket a (bocsánat a parlagias ha­sonlatért) vadzseniket össze kéne szedni s készen van az egyesület. A folytatás már magától jönne. Felhívjuk az .érdeklődő közön­ség figyelmét arra a mozgalomra, mely ezen hiánj't pótolni akarja. Vá­rosunk lelkes ifjúságának néhány tagja megpendítette az eszmét. S hogy ez a valóban szép gondolat megvalósuljon, Sujánszky József ur üzletében egy aláírási ivet tett ki, mely belépési nyilatkozat is egy­szersmind. Aki be akar lépni, írja alá ezt az ivet és jöjjön el kedden, f. hó 8-án este 7 órakor a Hungária kávéházba az ott megtartandó ala­kuló gyűlésre. —0­Siketnéma-intézeti tanárok gyűlése Keszthelyen. A krisztusi értelemben vett ember­szeretet és a magyar művelődés felemelő íinnepe volt a siketnéaia-iut. tanároknak jun. 29-én és 30-án Keszthelyen tartott XII. közgyűlése. Aki jelen volt ezen a mindenképen •érdekes és vonzó gyűlésen, melyet jobban szeretnék családi összejövetelnek mondani, mert meleg volt az és kö/.vetlen és lebi­lincselő, a hallottakat, és látottakat, nem fogja egykönnyen elfelejteni. Hu valakiben lobog a felebaráti sze­retet lángja, akkor a sn. iatézeti tanárok­ban bizonyosan lobog, mert az ő nevelő oktatásuknak nincs egyetlen mozzanata sem, mely a szeretet, hevét nélkülözhetné. De tartsunk rendet. A közgyűlés tagjainak érkezése. A s. n. int. tanárok jun. 28-án este 3/ i 7 órakor érkeztek meg a keszthelyi ál­lomásra, ahol szeretettel várta őket a fo­gadó bizottság, élén Reischl Imre város­= BALATONVIDEK bíróval és dr. Vutskits György főgimn. ta­nárral, aki a gyűlés sikere érdekében min­dent megtett. Tudvalevő dolog, hogy a gyűlés elnöke, Borbély Sándor is ő hozzá fordult először, hogy a gyűlést Keszthe­lyen meg lehet-" tartani. Elszállásolás után a vendégek elszé­ledtek s gyönyörködtek a szép balatoni parkban, este pedig vigan csónakáztak. A közgyűlés. Mivel a közgyűlésnek előre megálla­pított ideje összeesett a főgimn. záróünne­péllyel, az az óhaj nyilvánult meg, hogy a s. íi. int t. gyülésenek idejét egy órá­val hátrább kell tenni, hogy « közönség meg ne oszoljék. Ez igy is történt. A s. n. int. taná­rok képviseletében megjelent a főgimn. ünnepélyén KI is Lajos budapesti s. n. int. igazgató és dr. Hermann Antal egyet. m. tanár, jelezve, hogy a kultuiális feladatok megoldásában vállvetett, munkával kell dolgoznunk. A főgimn zároünnepe után a közönség h városházára ment, ahol a s n. int. tanárok, mintegy félszázán már együtt voltak. Igen érdekes volt Borbély S elnöki megnyitója, melyben rámutatott arra a sajnálatos tényre, hogy a fiatalabb tanárok közül sokan katonaköteiezett.ségük miatt nem lehettek jelen a gyűlésen, de annál nagyobb örömmel üdvözölte az öregeket, kik minden izgató pl. választási mozgalom nélkül, tisztán a nemes ügy szeretetéből minden gyűlésen megjelennek. Az tudja igazán jó lélekkel szolgálni a közügyet, akiben a kartársi szeretet ki van fejlődve. Azután igy folytatta : Becsülni mást és becsültetui mások­soktól szép erény és jelentős erkölcsi va­gyon. íme ! ha végigtekintek e diszes gyü­lekezeten, azt látom, hogy munkánk iránt a társadalomnak mily nagy és diszes ré­tege érdeklődik. Ez érdeklődésben ez al­kalommal is a társadalomnak munkánk iránti megbecsülése rejlik. E részről külön­ben eddig is mindig megkapta munkánk az elismerést Szívesen tárjuk ki tehát ta­nácskozásunk műhelyünk ajtait, örömmel üdvözöljük a belépni akarót, mert mi is a nngy nyilvánosság számára, a nemzeti tár­sadalom javára dolgozunk. A minket megértő, vagy minket meg­értoni akaró kedves vendégeinket meleg Isten hozottal üdvözlöm. Engedjék meg azonban az igen t. egyesek, hogy megállják egy szíves szóia azok előtt, kik egy-egy eszmének, egy-egy intézménynek a képviselői itt, Keszthely város közönsége a mi szí­vesen látó házigazdánk. Ide való vágya­1913. julius 6. kozásuuk egyakaratú és osztatlan volt. De ezt is felülmulta a város közönsége nevé­ben kifejezett lekötelezett előzékenység és a meleg fogantatás A város közönségének képviseletében jelenlevő Reischl Imre bíró és Szekeres Ödön jegyző urnák fejezem ki hálás köszöne­tün ket. Az egyház, mint mindig, ezúttal is ott áll a nevelés ügye mellett s ott, ahol cselekvő inunkájáru talár, nem ketüi sor, legalább is jóindulatu érdeklődésével ki­séri a tanitás és nevelés ügyét, Nagybecsű érdeklődését tapasztaljuk dr. Dunst Ferenc apátplébános urnák, ki közöttünk megje­lent: tisztelettel üdvözlöm őt. A helybeli főgimn. képviseletében dr. Lakatos Vince tanár urat, az elemi ok­tatásügy helybeli képviselőinek képvisele­téb pn itt levő Murai Lajos igazgató urat és nagyrabecsült kartársait szintén meleg rokon kartársi érzülettel köszöntöm. A Balaton vidékére kívánkozván gyű­lésbe jőni, már eleve kívántunk hódolni annak a legtisztább magyar kultusznak, melyet a B latoni Szövetség fejez ki. Van közöttünk valami eszmerokonság. Miként a szövetség magyar vizet gondoz, magyar partot épít s csak magyar érdekeket mun­kál, mi is csak magyar szót hallatunk, csak ilyet ejtetünk ós megbízható magyar honpolgárt nevelünk. A faji érzés rokonságával üdvözlöm Takách Imre főszolgabíró urat, a Balatoni Szövetség tisztelt képviselőjót, ig. választ­mányi tagját. Hazánk határain belül a nemzeti szem­pont legyen irányadó. Túl a határon azon­ban már a nemzetköziség az erény. Amint­hogy a tudomány ós műveltség nem is fér meg egy nemzet határain belül. Egy szom­szád ország, Ausztria siketnéma-oktatás­ügyének derék képviselőjét üdvözlöm Bifű Frigyes úrban. Tudtommal ez az első eset, hogy osztrák kollegáink közül hazai gyűlésün­kön megjelenik képviselőként valaki. A nemzetközi kultúra jegyében tett eme szí­ves látogatást örömmel üdvö/öljüks küld­jük általa testvéri üdvözletünket osztrák kollégáinknak. Majd rátért a magyar kultúra mos­toha helyzetére. A magyar kultúra néma esdeklése sokszor felfelé is süket fülekre talál. A hangulatos elnöki megnyitó befe­jezése ez : lm, a" siketek és uérnák is oltalomért esdenek. Az ember jogát keresik általunk s útunkon. Saját érdekeinknek sokszor hát­térbe tolásával e némáknak vagyvink ós kívánunk mindenko'r egész életünkön át meredező sziklafalak, beépítve fehér, lapos tetejű házakkal köröskörül, s várfalakká kiépített meredek falakkal, melyek szinte úgy esnek bele a tengerbe ; it t-ott mögü­lük kikandikáló ágyucsövekkei. Mintha csak a középkorba csöppen­tünk volna. A bágyatag holdvilág misz­tikus fényénél meseszerű halvány fényben, vagy inkább homályban, ködös, átszűrt világításban, még bizarrabb a kép és az érzés. A maltai lovagok jutnak az eszünkbe, velük a lovagka. De a másik pillanatban a jelenkor világhatalmassága: az augol uralom, — s mintha csak éreznénk a sú­lyát ! Kikászálódunk a szállásokat s egye­beket névjegyen ajánló ügynökök tömegén át a hajóból s a másik percben Malta vi­lágtörténelmi nevezetességű, bámulatos tör­ténelmű kicsiny földjére lépünk. Főváro­sának, Lavalettának billiárdsima, kanyargós, hegyes-völgyes utcáin át siklik helyes kis ernyős kocsink. Egyikünk sem álmos, pedig éjfél rég elmúlt s még nem aludtunk az éjjel. Kiváncsian tekintgetünk jobbra-balra. Jobbról meredeken fehérlik a város, balról a kikötő öble, melynek másik olda­lát négy benyúló félszigetke csipkézi ki, de az is Lavaletta, csupa ház, egymás há­tán valósággal. Lent az öbölben hajók, bárkák, csónakok százai és valami három — dreaduought. Egyszerre csak kiérünk a városból s egy másik nagy öblöt látunk magunk előtt s annak másik oldalán megint, egy várost: Sliemát, ahol a mi szállásunk van. A pom­pás utakon, melyek megkerülik ezt az öb­löt, hamarosan ott vagyunk. Nappal ez az út Sliemából át Lavaletlába csak öt perc — kis gőzösön, keresztül az öblön ; most e sok kerülővel bizony háromnegyed óra, Ismét fehér házsorok keleties stílus­ban ; meg-megszaggatva kertekkel, szántó­földekkel, melyeket itt is fehér kőkerítés övez ; magánosan álló házak, melyeken nincs ablak az utcára, — ismét utcák — s megállunk végre a Sanct Ignatius-College előtt, Itthon vagyunk — öt napra. Az egykori (még nem is rég) jezsuita kollégiumot kisajátította a — protestáns­angol kormány s bérbeadta. Ae eucharisz­tikus kongresszus idejére szállássá van be­rendezve. Itt lakunk hát mi hét — gyász­magyarok (így neveztük magunkat tréfá­san), akik együtt járjuk a nagy utat. Kí­vülünk még van hót más magyar, köztük Mikes gróf püspök, de ők másfelé laknak. Gyönyörű tágas épület, hatalmas szo­bákkal. Hárman jóbarátok együtt maradunk az egyikben. Kiuézek az erkélyen és — felkiáltok a bámulatban. Fönséges látvány az éjjeli holdfény­ben : előttem az alvő Sliema keleti oldala, sajátságos házaival, üres fehér sziklaterü­leteivel, közöttük, fölöttük hatalmas épü­let'ömbökkel — s azon túl a zúgó tenger villogó habfodraival. . . Alattam, a házunk körül ciprusos kert. . . Beszélő cseud. . . néha egy harago­sabb hullám megtörése, már csak mint zizzenós hangzik idáig — — valahol egy torony órája üt, ki tudja hányat, nem néz­zük, — — a messzi kikötőben egy hajó kürtöl Alig tudunk megválni a szépséges látványtól. Gondolatokkal, benyomásokkal, ké­pekkel, érzésekkel túltelítve, álmodozva beszélgetünk még sokáig lefekvés után is... Tehát Maltában vagyunk — — Vájjon hány ezer kilométernyire ha­zulról ? Ez az utolsó kérdés az éjjel — da felelet nélkül . . .

Next

/
Thumbnails
Contents