Balatonvidék, 1912 (16. évfolyam, 27-52. szám)

1912-07-07 / 27. szám

XVI. évfolyam. Keszthely, 1912. julius 7. 27. szám. 1 N>lilikni lietilap. MEGJELENIK H E T ENK1NT E G Y S Z E R: V A S Á R N A P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL k VOLT GAZD. TANINTÉZET ÉPÜLETÉBEN Kéziratokat a szerkesztőség cimére, pénzesutalványokat, hirdetési megbí­zásokat és reklamációkat a kiadóhi­vatalba kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. ELŐFIZETÉSI ARAK: Egész évre Fél évre . 10 K. - f. B K. — í. Negyedévre Egyes szám ára 2 K. 50 1 20 Nyiltt«ír petitsora 1 korona,. 1912 július 8 Az egész csak egy betűn fordul meg. Eg} r közönséges «/> van kicse­rélve az <»»-nel. Az egyik a kölcsönös megértés, kibékülés és ezek nyomán a békes­ség és az öröm napját jelentette va­lamikor, ezelőtt 45 évvel, amikor a magyar nemzet osztatlan őröméből és lelkesedéséből származó fényes ünnepségek között a koronázás ma­gasztos szertartásaiban megpecsétel­ték a magyarok ezeréves alkotmá­nyát, amelyért egy hosszú, küzdel­mes ezredév folyamán milliók osz­tották vérüket hazájuk, alkotmányuk iránt való önzetlen szeretetükből. Ez az örvendetes dátum azóta Zalavármeg} Te tek. székházában is a békesség és az öröm napját jelen­tette. A nemzet és a korona őszinte kibékülésénak évforduló napján azok­nak a nemzeti nagyoknak arcképei, amelj'ek a közgyűlési teremben mo­solyogva tekintenek le a késő és torzsalkodó ivadékokra, mintha a közönségesnél is derültebb arcula­tot mutatnának. 1912 július 8 nem a béke és a testvéries szeretet dátuma, hanem egy reudkivüli közgyűlésé, amelyet dr. ifa/t/s • Béla főispán azért hivott egybe, hogy Nedrczky Jenő tvh. biz. tag és társai kérvényét tárgyalják. A tárgysorozat szerint «az ország­gyűlésen a véderő törvényjavaslat megszavazása alkalmával lezajlott eseményeit által okozott alkotmány­sérelem tárgyában leendő határozat­hozatalit és ezzel kapcsolatban Zemplén vármegye átiratának tárgya­lását kérik. Mit jelent ez a pont? Ütközetet, amelyben újra fel­színre kerülnek az obstrukciót di­csőítő felfogások ? Vagy oly ütközetet, amely an­nak a hajtásnak kisaijadásáteredmé­nyezi, amelyből a békességes együtt­működés terebélyes fája növekedik? Ki tudná azt előre teljes hatá­rozottsággal megmondani ? Egy azonban bizonyos, hogy nemcsak az országnak, de várme­gyénknek komoly gondolkodó ele­mei is teljesen reáuntak a nemzet­boldogitók politikai szereplésére, a kiknek ajkán minden magyar ember legszebb vágyai : az önálló magyar hadsereg, a magyar vezényszó, az önálló bank. az önálló vámterület, sőt még az általános választói jog is, csak frázisok, amelyek hangozta­tása csak arra volt. jó, hogy ezeket a magasztos eszméket jó nagyrészt lejáratták Ityen szereplés csak po­litikai hajótöröttekhez illik. Mindezekből mi váltódott, be ? Semmi.Ellenben e «küzdelmek» nyo­mán keserű csalódás érte a lelkeket, megrendült a bizalom amelynek he­lyébe a legnagyobb fokú bizalmat­lanság, egymásnak meg nem értése, örökös torzsalkodás lépett az ország­ban mindenütt ép ugy, mint várme­gyénkben is, ahol szintén elszakadt az a kapocs, amely összekötötte az eddig alkotó férfiakat. Egy igaz csak, hogy a politikai torzsalkodás olyan kérdésekben csú­csosodott ki, amelyeket komoly, ta­pasztalt politikusok ez idő szerint kivihetetleneknek jeleztek. Miért volt tehát ez a küzdelem és miért áldozták fel az ország nyu­galmát ? Azért talán, hogy a végén azok, akik eddig a csendes figyelés vilá­gát élték, ma újra keserűséggel lás­sák ugyanezen dolgoknak áldatlan folytatását ? Hát valóban el kellene hinnünk — ha ugyan tudnánk —, hogy eze ket a kérdéseket inkább a szemé­lyes ambició vetette fel és tartotta felszínen, mint a haza bolgogitása? Ezek miatt nem lehetne vissza­térni a békés fejlődés u jaira ? Ép ezt a nagy gondolatot, a bé­kés együttműködés útjára való visz­szatérést tette magáévá a mult hé ten tartott megyei 67-es pártérte­kezlet, amelyen hasonló irányú ha­tározati jávaslat benyújtását hatá­rozták el, nem azért, hogy ezt a ja­vaslatot szembehelyezzék Nedcczki/ Jenő és társai kérvényével, hanem azért, mert lehetetlen, hogy pártkü­lönbség nélkül ne érezzék ebben az országban és ebben a vármegyében is egyaránt, hogy meg kell teremte­niük a békés együttműködés alapjait. Ezért tartjuk helyénvalónak a 67-es párt által elfogadott és Hertdevdif Ferenc főrendiházi tag által benj'uj­tandó határozati javaslatot, amely mig egyrészt nem kivánja helyeselni az obstrukciót, amellyel megkerül­ték a házszabályokat, addig más­részt nem kivánja helyeselni a ház­elnök eljárását sem, amellyel az el­nökség jogait önhatalmúlag kiter­jesztette, hanem eltekintve Nedeczlcy Jenő és társai beadványától és Zemplénvármegye átiratától, ezek felett napirendretérést indítványozva,, a békés együttműködés megteremré­sére törekszik. Ha pedig majd a törvényható­ság tagjainak bölcsessége meg fogja találni azt az aranyhidat, amely a haza üdvére történő, a polgárság anyagi és erkölcsi javainak megso­kasitására irányuló békés egj'üttmű­ködés kapujához vezet, akkor az a Deák-arckép bizonyosan glóriában fog tündökölni, mert lelki szeme, amellyel aggódva néz a késő ivadé­kokra, az öröm könnyeitől csillog, hogy e vármegye fiai megtalálták egymásban a mag} 7art. — Református internátus. A vallás- és közoktatásügyi miniszter leiintálan értesí­tette a kjskunlialHei ref. hitköz-ég tiinácsát., hogy az 1913. évi költségvetésbe a kiskun­halasi ref. főgimnázium internátusának épí­tősére kétszáz-zer koronát illesztett be. Hát a kftlifllyi kalh. főgimnázium tervbe­vett internétusáról mikor hoz a posta ha­ló örvendetes hírt a knlturminisztériumból? Az aHot.f, példa után türelemmel és biza­lommal várunk, inert nem csalatkozhatunk. = Balatoni — emléktárgyak és mindennemű játékszerek rendkívül nagy választék­ban igen olcsó álért kaphatók : = Sujánszky József Fő-utcai és a balatonparti fióküzletében, Keszthelyen.

Next

/
Thumbnails
Contents