Balatonvidék, 1911 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1911-02-05 / 6. szám

4 BALATONVIDEK 1911. janoár 29. nagyszabású mulat; ága iránt s igy nem csodálni va'Ó, hogy — bár a rendezőség­nek csak egyharmada volt, képviselve — ugy látogatottság, mint siker tekintetében az idei sem maradt az eddigieknek mö­götte. A csaknem zsúfolásig meglelt báli­teremben elejétől végig a legjobb és leg­kedélyesebb hangulat uralkodott, amelynek a közepette a fiatalság a Bizi hegedűk mu­zsikájára vigun, szívesen lejtette a táncot. Igen ! Vígan, szívesen és kitartással, mert a fényes mulatságnak csak a másnap reg­geli 6 óra vetett véget. — Lakatos Vince dr. felolvasása A tudós tanár f. hó 27 én másodszor lépett a felolvasó-asztalhoz, hogy a megjelent szép intelligens közönséget Széchenyi Ist­ván gróf keleti és hazai utazásaival, az azokon szerzett gazdag tapasztalataival én találó jellemzéseivel gyönyörködtesse. Töröl metszett, jóizii, erőteljes és zamatos ma­gyarsággal megirt felolvasása mindvégig teljesen lebilincselve tartotta a hálás hall­gatóság figyelmét. Most Keletre vitt beu­nünkefc Széchenyivel oly kedvesen és élet­hűen, hogy szinte vágyakoztunk «a legna­gyobb magyar» társaságába. Megismerte­tett, bennünket, azzal, hogy mikép utazta be a Földközi tenger szigetvilágát; Kis­Ázsia partvidékeit és városait, majd Kon­stantinápolyon át «az elmaradt magyar ha­zába» vezet vissza bennünket. Ezután élénk színekkel ecsetelte azt a szinte emberfe­letti munkát, a melyet Széchenyi a ma­gyar haza fejlődése ós felvirágoztatása ér­dekében soha el nem lankadó erővel és kedvvel folytatott,. A'Duua szabályozása, a Vaskapu megnyitása, a Dunagózhajózási részvénytársaság megalakítása, a Tisza sza­bályozása, a Lánchíd, a lótenyésztés fej­lesztése és felvirágoztatása mind, mind az ő nevéhez fűződnek. Szóval oly hü képet nyújtott Széchenyi nyilvános szerepléséről, működéséről, majd privát életéről, hogy si­kerültebbet a legkényesebb izlésü emb^r sem követelhetne. Mesteri kézzel festette meg a nagy Széchenyi jellemrajzát, amely rajz mélyen belevésődött a hallgatóság szi­vébe, megtanulva azt, hogy mikép kell az igaz hazafinak e hazát, szerelni. Az a lel­kes, S'ünni nem akaró taps, amellyel a J nagyszámú intelligens közönség honorálta a tudós tanár tanulságos és mindvégig élénk, élvezetes felolvasását, osak gyenge kifejezése volt annak az igazi mély hálá­nak és köszönetnek, amely nzok szivébe eresztett, mély gyökeret, kik nemcsak tes­tileg, hanem különösen lelkileg voltak fel­olvasásának szeidticsés hallgatói. Az Isten fizesse meg a jó tanár uajak fáradságát és azt az ideális lelkesedését, amely kielégíté­sét a hallgatóság ismeretkörének bővitésé­ben és fejlesztésében tilálja. A főgimnázium legköze­lebbi nyilvános felolvasása íebruár hó lO-én d. iá. 5 óra­kor lesz a „Hungái íj>«• nagy. termében. Felohas vetitett képek U iséretében BERKES OTTÓ fógimn. igazgató. .A. felolvasás tárgya i Az ober. ammergaui világhírű passió­játékok lOlO-ben. — Vármegyei tisztviselők fizetési elő­legje. A. belügyminisztérium ügykörére vo­natkozó s az állatni közigazgatás összes ágazatail>Hn érvénnyel biró szolgálati sza­bályok 234 § ában foglalt rendelkezések szerint az ideiglenes minőségben szolgáló, valamint azok az állami alkalmazottak, akik katonai kötelezettségüknek nem tettek ele­get, fizetési előlegben nem részesíthetők. Ezt íx rendelkezést a ili kir. belügyminisz­t,er 109389/910. B. M. sz. rendeletében most. a vármegyei alkalmazottakra is megfelelően kiterjesztette. — Házi-estóly. A keszthelyi ének- és zenekedvelők egyesülete február hó 1-én a «Hungária»-szálló nagytermében saját alapja javára hangversennyel és tánomu .,;nl egybekötött, zártkörű Házi-estélyfc >. 'a következő műsorral: 1. cNyári'éj l al Kirclmer Elektől, énekli akeszil i ek­ós zenekedvelők egyesülete én-' 2. «A dal hatalma.i Ir!a és felolvassa Nagy Mar­git. 3. «Á dal varázsa » Benedek E'ektől, szavalja Bozzay Ilonka. 4 tFaiist.» Áb­ránd «Gounod» operából. Ketterertől. Elő­adják : Zongorán Stnilh Carry. Harmoniu­uiou Eckhardt Aulai karnagy. 6. «Kuruc ábránd.» Előadják : a sopran solót Ztinszky Mariska, a bariou solót, Kis László, a te­nor solót Kiss István, tárogatón Kétszery Géza, az összknrt a keszthelyi ének- és ze­nekedvelők egyeríilete. — Vármegyei útadó kivetése. Az 1911. évi vármegyei ut«dó ltivetéeét Zalavárme­gye alispánja 355/ni 911. sz. rendeletével már elrendel'e s a kivetési lajstromok jegy­zők által április 15-ig a föszolgabirákhoz, innét pedig május l-ig az alispánhoz fel­terjeszt,eudők. — Teazsur. A jótékony nőegylet har­madik teaziurja február 12 Jn, vasá'nap lesz a Hungária nagytermében. — Balatoni körtelefon. Zalavármegye tapolcai járásában fekvő Balatontomaj és Révfülöp községekben újonnan létesített környékbeli távbeszélő központok folyó hó 16-án a balatoni körtelefon ós a belföldi helyközi távbeszélő forgalomba való bevo­nás mellett megnyíltak. Ugyancsak folyó hó 15-án vétetett üzembe a Budapest— Balatonfüred fürdői 2079. számú helyközi távbeszélő áramkör meghosszabbitásaképen kiegészített uj Balatonfüred fürdő tapoloai nelyközi távbeszélő áramkör is. — Hangverseny. A keszthelyi kath. főgimnázium segítő egyesülate és zenekara javára február hó 22-én az «Amazon szálló* nagytermében zártkörű hangversenyt, ren­dez a következő műsorral : 1 Himnusz. Erkel Ferenctől. Előadja a tőgiuináziuini fnvós zenekar. 2. «Egy gondolat bánt en­gemet.» Petőfi Sándortól. Zenéjét szerzé Eckhardt Antal karnHgy. Előadja, a fógimn. vonós zenekar. 3. «Dákszoba.» Énekes bo­hózat egy felvonásban. Irta és zenejét szer­zette Legov M. Fordította Gönczi Ede (ő­gitnn. tanár. Szeme'yek : Pump diák — Zob M. ; Spuud diák — Galadalits B. ; Suff diák — Sík F. ; Strobel, cipőtisztító — Gyenes K. ; Lehmann, háztulajdonos — Gárdonyi L. 4 «Dákfurfang.i Énekes játék egy felvonásban. Irta és zenéjét szer­zetbe Kreyinann Lajos. F rditotta Gönczi Ede fógimn. tanár. Személyek : Fássle «Az arany szöllőfürt » tulajdonosa — Gárdonyi L ; Eliz, leánya — Négy B. ; Hempel gyógyszerészsegéd — Zob M. ; Liborius, diálf — Csery G. ; Gregorius, diák — Ma­yer B. ; Brimboiiu-, diák — Sik F.; Wutko, mindenes — Gyenes K. (Diákok kara.) 5 • Keszthelyi induló.» Eckhardt Antaltól. Előadja a főgiinn. vonós zenekar. Kezdete este pontban 7 ó.akor. — A Kath. Legényegylet csütörtökön, február hS 2 án, saját, helyiségében zárt­körű táncestélyt tart tombolajátékkal. Be­lépti dij nincs. — Tanítónőből apáca. A gyilkos ás öngyilkos Rómay Mihálynak Emilia nevü leánya, ki K rmacson mint, tanítónő műkö­dött, apja őrületes tettének megrendítő ha­tása alatt lemondván tanítónői állásáról Kőszegen a Donion kos-rendi apácák zár­dáját a vonult. A jó gyermek eme lépése bizonyára az Isten kiengesztelése akar lenni az apa rémtettének. — Körorvos választás Badacsonytoma­jon. Folyó hó 18-án vo't, Badacsonytoma­jon a kőrorvos választás. Az uj körorvost egyhangúig választották meg Alpár János dr. budapesti poliklinikai gyakorló-orvos személyében. — Közgyűlési meghivó. A keszthelyi Kath. Legényegylet 1911. évi február hó 19-én déluláu fél 4 órakor saját, helyiségé­ben XV. évi reudes közgyűlését tartja, melyre az egyesület tagjai tisztelettel meg­hivatnak. Tárgysorozat : 1. Elnöki jelen­tés. 2 A számvizsgáló-bizottság jelentése az 1910. évi pénztári számadásokról és va­gyonkimutatásról. B. A tisztviselőség, vá­lasztmány és a számvizsgáló bizottság meg­választása. 4. Az 1911. évi költségelőirány­zat megállapítása. 5. Az alapszabályok 12. § a értelmében előre bejelentett indítvá­nyok tárgyalása. 6. Az uj helyiségnek uj bútorokkal való berendezése — Az évi zárszámadások ós a vagyonkimutatás az egyesületi helyiségben ki van függesztve, hol azok bármikor megtekinthetők. — A keszthelyi kölcsönös segélyező szövetkezet folyó heti befizetését kedden (jan. 31 én), sz-rdán (febr. 1-én) lesz a he­tenként fizető tagok részére ; a havonként fizető tagok pedig pénteken (február 3-án) teljesíthetik befizetésüket. — Felülfizetések. AZ ipartestület f. hó 21-én rendezett táncmulatságán felü fizetni szívesek voltak : Festetics Tassilo gróf 10 tor. Nagy István 6 kor. Schreiber Lipót, Hofinan Miksa, Hofman István, Frank Ig­nác, Góry Ferenc, Burányi Béla 5—5 kor. N N. 4 koi. Lázár József, S'rausz Miksa, Bozzay József dr., Gál Testvérek, Sohwarc Ignác, Csányi Lajos, Kölgyessy Gyula, Hauszman Menyhárt, Rosenberg Samu, Si­mon Alfréd, Nagy Mór, Veháp Lajos 3—3 kor. Kardos György, Horváth István laka­tos, Szer< dy Sándor, Udvardy Endre, Barta Vilmos, ifj. Neigei Károly, Rosenberg Béla, Kálmán Henrik, Kell Dezső, Mandics Pál, idb. He'bek József, Kenesey Sándor, Eisen­korb József, Löwy Mór dr.. idb. Geiger János, Zitterbarth Kálmán, Erd.Myi Sándor, 2—2 kor. Neumark Albert, Pollák József, Kohn Samu, Helfl«r Gyula, Szűcs István, Brisztel|a József, Juhász György, Szilágyi György, Lang József, ifj. Horváth Lajos, Laska Ferenc, özv. Lengyel Istvánué, Pin­tér Sándor, Lipsics Soma, Kenyeres József cukrász, Bokány József, Rácz Gyula, Sán­dor Endre, Sv«iger Sándor-, Skeriák Lajos, Unger Mihály, Lendvay Antal, Löwy Iái, Biczó István, Pataby Lajos, Török Lajos 1 — 1 korona. A szives felülfizetök ez utón is fogadják az ipartestület hálás köszönetét. — Villanyvilágítás Sümegen. Már Sü­megen is beteltek a petróleum világítással. Nem akarják tovább tűi ni a világítási mi­zériákat. Vakoskodni sem akarnak a pet­róleum gyarló világa mellett sem az utcán, sem otthon. Jobb — még pedig villanyvi­lágítás után vág3'nak és törekszenek. A városnak villannyal való világitása ügyé­ben az elmúlt, vasárnap a városháza ta­nácstermében már értekezletet, is tartottak. A villany világítási ügy megoldását eddig legalább ugy tervezik, hogy a villanyfej­lesztés a gőzmalomban történnék. — Még egy hajót a Balatonra ! Ezt akarja az agilis Balatoni Szövetség, amely a rapokban felterjesztést, intézett, a kor­mányhoz, a melyben a kormány támogatá­sát kérelmezi egy uj, ötödik balatoni hajó megépítéséhez, mivelhogy a most forga­lomban lévő négy hajó nem képes lebonyo­lítani a balatoni kultusz fellendülésével kar­öltve járó forgalmat. — Telefon Sümegen. Hiába, Sümeg fejlődik. A mult. héten nyitották meg Sü­megen a telefont, amely a város ipari és kereskedelmi érdekeit nagyban fogja szol­gálni és fejleszteni. Sümegre tehát ezentúl nemcsak távirni, hanem távbeszélni ís le­het, mivelhogy az országos telefonhálózatba bekapcsoltatott. — Átadás. A jóhirnevü «Brouner»­szálló gazdát, cserél. Schreiber Lipót eddigi bérlő elköltözik ; helyébe Schiff'er J. szál­lodás jön. - Egy fiatal pap halála. Egy fiatal, 3 éves pap haláláról értesit bennünket a nagykanizsai alesperesi kerület gyászkere­tes jelentése. A fiatalon elhunyt pap — Szmodits Ferenc. Elvégezve theologiai ta­nulmányait, Bárzenéére került káplánnak. Itt uemsokáig munkálkodhatott az Ur szől­lejében, mert erős tüdővérzés állott be nála. Megyéspüspök urunk jószívűségéből löbb gyógyhelyen megfordult, de egészségét helyreállítania nem sikerült. F. hó 22 ón adta vissza lelkét, Teremtőjének. Temetése kedden volt. Lelkének üdvöt, testének bé­kés nyugalmat adjon az egek Ura. — A városi hatóság figyelmébe. Nem most először, már két évvel ezelőtt felhív­tuk a hatóság figyelmét és kértük arra, hogy a grófi palota élőt húzódó köröndnek a Pap utca torkolatától az uradalmi főpénz-

Next

/
Thumbnails
Contents