Balatonvidék, 1910 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1910-01-02 / 1. szám

4. BALATONVH>$K 1910. január 1. mithatnánk arra, liogy felpirkad a magyar szabadság fényes hajnala, mely után csak a magyar alkotmá­nyos élet áldást hozó napja áraszt­hatja ránk jótékony sugarait. Ennek a nagy és nemes célra való törekvésnek, ennek a tiszteletre­méltó nagy munkára való tömörü­lésnek voltunk mi hivei mindenkor. Elfogulás nélkül, mindig azt hangoztattuk, hogy nem elvekért küzdő pártokra, hanem hazánk, né­pünk érdekeit igazán szivükön vi­selő férfiakra van a nemzetnek szük­sége. kik vaskövetkezetességgel, bát­ran, okosan és pártszenvedélyek nél­kül merik érvényesíteni szavukat és tehetségüket mindenkor. Mindig a jog, az igazság vé­delmére emeltük fel szavunkat s még a bennünket ért támadások el­lenére sem tántorodtunk el arról az útról sohasem, mely egyedüli ösvé­nye a közélet tisztességének, a meg­fontolt és előrelátó haladás eszméi- j nek. Arra törekedtünk mindig, hogy ' a közvéleményt tisztítsuk a salak­tól, hogy egyengessük a haladás és fejlődés útját s szerény munkálko­dásunkkal hozzájáruljunk ahoz a nagy munkához, mely minden iga­zán és nemesen érző magyarnak kö­telessége : nemzeti létünk kiépíté­séhez. Es valamint a múltban az egye­sült erővel való együttmunkálkodás eszméit hangoztattuk mindig, vala­mint a pártérdekek nélkül való megtisztult vélemények közlői vol­tunk eddig is, ezután is az lesz fő­törekvésünk, hogy miud városi, mind megyei, mind pedig az országos politika tekintetében a tiszta igaz­ság hirdetői, a salak nélküli nemes célokért való munkálkodás hivei s az igazi érdem elismerői és meg­becsülői legyünk mindenkor. Azt hisszük, hogy azok, kik ne­mes célokért való törekvésünknek tanúi és gyámolitói voltak, ezután sem vonják meg tőlünk támogatá­sukat, hanem megfontolva intő sza­vunkat, egyesülnek velünk abban, hogy segitsük eloszlatni a ködöt, mely közéletünk s politikánk egén gomol} Tog, hogy minél hamarabb megvalósíthassuk azon eszméket, me­lyekért minden igazán érző hazafi szivének hevülni kell. Azon reményben, hogy a jelen­legi zavarok által be nem piszkolt nemes eszmék következtében meg­tisztul politikai és közéletünk s hogy az 1910. óv borongós hajnala után kisüt az egyetértés, a közös együtt­működés áldásos napja hazánk egén, kívánunk boldog uj évet mindazok­nak, kik eszméink osztályosai, törek­véseink gyámolitói s a nagy nem­zeti érdekekért való igazi küzdelem­nek odaadó, hű harcosai voltak. Ixion. A XIV. évfolyam küszöbén. Lapunk mai számával a XlV-ik évfolyamot kezdjük meg. Felemelt fővel, nyugodt lelkiismerettel tekin­tünk vissza a múltra, mert a «Ba­latonvidék* minden időben hű ma­radt programmjához, kitűzött elvei­hez. Erről meggyőződhetett nemcsak az a közönség, amely a kezdettől fogva hű támogatónk volt s eltán­torithatlan fallaxként áll mellettünk, hanem még azok is, akiknek igaz ságszeretetünkkel, minden irányú teljes függetlenségünkből származó befolyásolhatatlan, határozott állás­foglalásunkkal utjukban állunk. Szellemi képességünk, csekély anyagi erőnkhöz képest megtettünk mindent arra, hogy szűkebb pátri­ánk, vidékünk és vármegyénk érde­keit előmozdithassuk. Elénk figye­lemmel kisértük e mellett az orszá­gos politikai esemén) 7eket is és nyu­godt tárgyilagossággal szóltunk hozzá mindenkor azzal a célzattal, hogy népünket megóvjuk a' szélsőségbe eséstől, nehogy helyes Ítélőképessé­gét a fondorkodó pártok üres jel­szavakkal megtévesszék. Mindenkor bátran és önérzettel vallottuk a keresztény irányt s ezt valljuk a jövőben is. Hisszük, hogy kitartással ügyünk diadalra jut. Erezzük a fejlődés szükségét. Keressük is ennek módozatait és eszközeit. S ha közönségünk a jövő­ben sem vonja meg tőlünk támoga­tását, éltet a remény, hogy a közel jövőben meg is találjuk. Ezzel a feltevéssel és remény­séggel kezdjük meg XlV-ik évfolya­munkat s kéljük a közönség szíves támogatását. A szerkesztőség. * Előfizetési árak Egész évre . . . 10 K. — f. Fél évre .... 5 K. — f. Negyedévre . . 2 K. 50 f. Egyes szám ára ... 20 f. Ügyészi intézmény a rendőri bíráskodásban. Az uj rendőri büuteiő eljárás a biva­t,álból üldözendő kihágásokra nézve h köz­vád kötelező képv.seletét későbbi szabályo­zásnak tartotta feun. A tisz'i ügyé-zuek ugyan meg van adva a jog, bogy ő bár­mely hivatalból üldözendő kihágás esetén felléphet a vád kép vise'etében, de erre kö­telezve nincsen (65,000. 909. B. M. R 23. elég része, először elmegy a szeretőjéhez, a szép, egészséges, erős, karcsú leáuylioz, akit azzal biztat, hogy majd elveszi s aki azt hiszi, hogy neki nincs felesége. Ugy is tett. A tenyeres-talpas sza­kácsné mellett aztán jobban telt az idő. Elmentek valami cigányos vendéglőbe s Pál Pista adta az urat; bankót is kapott a cigány, még pecsétes borra is telt. A szegény nyomorult feleség pedig ezalatt mesékkel traktálja a gyerekeit, hogy békén hagyják és ne kérjenek mind­untalan enni; meg, hogy ne féljenek a a sötétben. De a gyerekek beleunnak a szomorú, unalmas mesékbe, melyeket « szegény asz­szony érdektelenül s szinte értelmetlenül darál le nekik, s meginterpellálják az anyjukat: — Hol a lámpa ? Hol a kenyér ? Félek ! Ebes vagyok ! Még világosság csak kerül elő vala­honnan. A rossz büdös petróleum sercegve szivárog keresztül a kanócfoszlányon s a lámpa letört szélű üvegét feketére festi be a görbén égő kanóc ide-odu ingó lángja. A lámpa feketéssárga, piszkos fénye, mint valami furcsa szinbatásu világitás ter­jed el. Lassan, lomhán terjed szét a sötét­szürke tónus a piszkos, rozoga bútorok között, mint a bogy szűk, szakadékos völ­gyekben a párákba tört nedves levegő. A szoba sarkában, keskeny, piszkos faagyon ott fekszik két kis sovány gyer­mek. Vézna karjukkal átölelve tartják egy­mást. Ugy szeretnének aludni, de nern tudnak. Pedig ha elalhatnának, uem len­nének éhesek. Milyen jó is lenne ! Egy darabig szótlanul fekszenek egy­más mellett, várva türelmesen, liogy hátba eltudnak aludni. De sehogyse tudnak. — Végre is a nagyobb fiu felül az ágyában ; — Nagyon éhes vagyok, anyám, azért nem tudok elaludni. — Nem adhatok semmit ! Majd hoz apátok ! — De mikor ? — Maj hazajön. — Imádkozni fogok a jó isteukéhez, hogy jöjjön haza. — Csak imádkozz ! Minek mondaná neki, hogy a jó Is­tennek nincs arra gondja, hogy egy részeg munkás szombat este hazajöjjön. — Csak hadd imádkozzék ! Mig az ember imádko­zik, addig legalább nem éhezik. Az asszony leül az asztal mellé s amint ott ül, az urát várva, a fejét, oly nehéznek erezi, hogy le kell hajtania. S ugy ül azután némán, csendesen ! Olyan fiatalon megtört alak, aminö­vel tele vannak a nagyvárosok munkás­negyedei. Járnak, kelnek ezek a szerencsé:le­nek, minden lépten-nyomon találkozunk velük s szomorú arcukkal, a sok sí­rástól piros, elgyöngült, fátyolos tekintetű szemükkel minduntalan eszünkbe juttatják az élet igazi nagy nyomorú-ágait, ha tán pillanatra szíveskednénk róla megfeled­kezni. A falon függő, törött mutatójú óra egymásután veri el a tizet, tizenegyet, ti­zenkettőt. S az ura még sem jön ! A várakozás nagy ideje alatt sok ke­serves gondolat cikkázik át a szegény asz­szony szomorú, kétségbeesett lelkén. Sok olyan, amit pedig jó lett volna már vég­kép elfeledni. Mint például azl a képet, mikor az édes apja, a szegény vén ember kérve kérte, hogy ne meujeu feleségül Pál Pistához, mert korhely is, kikapós is, ké­nyes is, meg szeretőttartó is! Hogy eskü­dözött akkor Pista égre-földre, hogy meg­javul s ime mi lett belőle ! Egy kis ideig, mig lent laktak a kis városban, boldogok is voltak, de azután, hogy tölköltöztek, minden a régi vágásba fordult vissza. Az ura azt hazudta, hogy csak a jobb munka kedvéért jött fel, de mások azt beszélték, hogy szeretője van itt. . . — Ha igaz lenne ? Oh a gyalázatos gazember! De nem lehet igaz! Ráfogás, pletyka ! Igyekszik a lelkét kiszabadítani a rá­fonódó szörnyű gondolat súlya alól, hogy az ura nemcsak korhely, lump, de gaz­ember is, aki szeretőjére költi a pénzét, mig ők idehaza étlen nyomorognak. De hasztalan akar^ menekülni ; a kinzó gondolat követi, mint az árnyék. — Megcsal, megcsal! Talán most is ! A bágyadt fényű szemből vésztjóslóan csillan elő valami vad. szilaj tekintet s az asztalon fekvő kenyérvágó kést szinte ön­tudatlan mozdulat tal veszi kezébe : -— Megölném, ha igaz lenne. De hirtelen visszaereszti az a«zta1ra

Next

/
Thumbnails
Contents