Balatonvidék, 1909 (13. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-04 / 27. szám

XIII. évfolyam Keszthely, 1909. julius 4. 21. szám. BALATONVIDEK I V>Ii I iIvai hetilap. MEGJELENIK HETENKINT EGYSZER: VASÁRNAP. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL A VOLT GAZD. TANINTÉZET ÉPÜLETÉBEN Kéziratokat, pénzesutalványokat, hir­detési megbízásokat és reklamációkat a szerkesztőség címére kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre Eél évre . 10 K. — f. 6 K. - f. Negyedévre Egyes szám ára 2 K. 50 í 20 í' Nyilttér petitsora 1 korona. Slőfizetési felfrit>ás. Q negyedé? elmultával tisztelettel l^érjü^ olva­sóinkat, fyogp az előfizetést megujj. tani és esetleges hátralékaikat b e­küldeni mielőbb szipesljed jenel?. Hogyan szervezkedjünk? Irta: Amicus III. Belátva a társadalom szervezkedésé­nek szükségességét, ismerve a hatást, me­lyet ez külső és belső ellenségeink lefegy­verzésére gyakorolna, minden idővesztege­tés nélkül tettre kell váltani a megismert igazságot, A magyar társadalom öntudatos gazdasági szervezkedését meg kell indítani az egész vonalon azonnal, nehogy az átkos lialogatás, mely annyi szép eszmét csirájá­ban megfojtott mái', megfosszon bennünket a kivitel lehetőségétől. Mi is a szervezkedés? Az egymagá­ban hajlékony, gyenge ágak csomóba kö­tése, a gyenge egyedek erős testületbe tö­mörítése, szóval nem más, mint eröfokozás, társulás, szövetkezés utján. A gazdasági szervezkedés társulás, — szövetkezés utján létrejött erőfokozás olyan gazdasági előnyök biziositására f melyek a nem társult egyedek számára elérhetet­lenek. Ha a gazdasági előnyök biztosítását célzó szövetkezésben osztálykülönbség nél­kül vesznek részt mindazok, kik a szer­vezkedés szükségéi, érzik, ez már a társa­dalom gazdasági szervezkedése. Ha pedig tíz osztálykülönbség nélkül társultak gazdasági szövetkezése akként vitetik keresztül, hogy minden ebből eredt, előny a magyar nemzeti erő gyarapodását szolgálja, ez a magyar társadalom öntuda­tos gazdasági szervezkedése. Erre van szükség, ha orvosolni akar­juk az országos bajokat, ha erősek aka runk 1 enni ellensegeinkkel szemben ; erre van szükség, ha mint független, gazdag nemzet hazánk fennállásának második ezer évét akarjuk megalapozni. Ezen gazdasági szervezkedésben lészt kell venni minden társadalmi osztálynak. Kasztszerü, kizárólagos jellegű tömö­rülésnek tartós sikere nem lehet, azon a cimen, mert keletkezesének alapját önző elv, a társadalom egy másik osztályának érdek megrövidítése képezi. Tanulságos példáját szolgáltatják en­nek a hazai fogyasztási, hitel és gazdaszö­verkezeteink, melyek egy kizárólagos nép ­osztály (keresztény község, vagy földes­osztály stb.) érdekeit szolgálják. Mivel ezen szövetkezetek nem a társadalmi összhangon alapulnak, hanem fennállásuk oka kizáró­lagos érdek ápolása, kéuytelenek erejük nagy részét a többi társadalmi osztály ér­desével vivott. harcban kimeríteni. így az­után erőse Db lendület híjján csak tengőd­nek, a nép helyzetén keveset segítenek ! Pl. a budafoki svábok keresztény szoci­álista szövetkezete nemrégiben egy bécsi újságban panaszkodott, hogy a tavalyi bö termés még mindig a pincékben hever, mert a zsidó borvásárlók kartellje bojkot­tálta őket, mint keresztény szociálistákat. Társadalmi összhangot kell teremteni a gazdasági szövetkezésnél, nehogy az el­lentétes érdekek meddő harca a jobb cé­lok szolgálatára szánt erőt időelőtt kime­rítse. Hogyan szervezkedjünk tehát ? Ala­kítsunk nagyobb szabású gazdasági szövet­kezet,eket. és pedi*: 1. A társadalom minden rétegének bevonásával! Vagyis no zárjuk el senki elöl a lehetőségét anuak, hogy a nagyobb gaz­dasági előnyök elérését célzó szövetkezés­ben részt vehessen. Hiszen egy nagyobb arányú gazdasági szervezkedés nemcsak a gazdák érdekeit érinti, de nagy kihatással van a töke forgalmára, a kereskedelem, ipar fejlődésére, különösen pedig a munka ke­resletét és kínálatát befolyásolja kedvezően. A különböző érdekek harca ciakis ily módon lesz elkerülhető, mert ha a tőke­pénzes könnyen, jól és biztosan helyezheti el tőkéjét a szövetkezetben, ha a keres­kedő megnagyobbodott forgalmát, az iparos a munka szaporodást, a munkás jobb mun­kabérét, a gazdasági szövetkezés javára Ír­hatja, minden erejével annak fenntartására törekszik, mivel itt az ő érdeke is kelégi­tést talál. A különböző társadalmi elemek szö­vetkezésével megszűnik az a merev zár­kózottság, mely szinte lehetetlenné tette az egyes néposztályok közötti érintkezést. A művelődés, a tudás nagyobb méreteket ölt. A hasznos ismeretek tárháza az alsóbb nép­rétegek számára is hozzáférhető lesz, ha magasabb szellemi színvonalon állókkal kö­zös gazdasági céljaik elérésére gyakrabban érintkeznek. Ha még ehhez hozzátesszük azt, hogy az ilyen szövetkezetek vezető elemei feladatul tűzik maguk elé a kis em­berek, a munkások rendszeres oktatását, szakszerű kiképzését és mindenféle zakla­tás, zsarolás, kizsákmányolás ellen való' megvédését, ezen az utón a szociális vál­ságot is megoldhatónak tartom ! 2. A társadalom szövetkezésének ma­gyar jellege legyen ! Ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak azok tömörülhetnek, kiknek anya­nyelve magyar, hanem igenis azt, hogy a már megalakult szövetkezetben minden a magyar öntudat, a magyar nemzeti eszme, a magyar erő kifejezésére, megtestesitéséro történjék, hegy miudeu rendelkezésre álló eszköz csak a magyar nép müvelését, gya­rapodását munkálja ! Minden ez ellen elkövetett mulasz­tást, hanyagságot a legnagyobb szigorral kell ostorozni, nem azért, mert soviniszták vagyunk, hanem, mert, élni, szabadon élni akarunk s azt óhajtjuk, hogy hazánk jöven­dője dic;ő múltjához méltó legyen. 3. Gazdasági előnyök biztosítására szö­vetkezzünk 1 Magyarország agrár állam, lakosainak körülbelül 75°/ 0-a földmi veléssel foglalko­zik, a földművelés ifhát mint a nemzeti lót alapja, fentartója, különös gondozást érdemel. A gazdálkodás sikere, vagy sikerte­lensége — mely a jó, vagy rossz termés­ben mutatkozik — kihatással van az egész; társadalomit), az állam szervezet működé­sére, tartós balsiker e téren megbénítja asc ipart, kereskedelmet s lehetetlenné teszi az állam egészséges fejlődését. A jó termés egyszerre fellenditi az életet ! Az iparos sok megrendelést kap, az árucikkek kereslete felette erősbödik, szükségletét mindenki jutányosán tudja be­szerezni, mi az egész társadalomban meg­nyugvást, elégültséget eredményez. A rossz termés pangást szül az egész vonalon, ilyen­kor megdrágul minden, a tehetősebbek is csak kétszeres áron elégíthetik ki szükség­leteiket, míg a szegényebb néposztály Ín­séggel küzködik, helyzetével elégedetlen lesz s a legelső csábitó szónál hajlik a ki­vándorlásra. De ha a gazdálkodás sikerének a nép életviszonyaira ily nagy kihatása van, min­den bizonnyal a saját romlásunk sirját ás­suk akkor, midőn a sikert egészen a vé­letlen szeszélyére bízzuk -- mi magunk semmit sem teszüuk annak biztosítására. A földmüvelés hazánkban nem része­sül olyan gondozásban, melyet nagy fon­tosságánál fogva megérdemelne. Mindig csak a régi nyomokon járunk, tanulni nem akarunk, más nemzetek gaz­liptói sajtkülönlegességek. Ostyepka, Parenicza, Imperiál-Juhturó kaphatók IJj. Helbek József csemege-kereskedésében Keszthelyen. Idei cukorborsó, zöldbab, fejeskáposzta, uj burgonya, cseresznye. Jégbehütött sörök és ásványvizek.

Next

/
Thumbnails
Contents