Balatonvidék, 1908 (12. évfolyam, 27-51. szám)

1908-07-05 / 27. szám

XII. évfolyam. Keszthely, 1908. julius 5. 27. szám. B h DÉK MEGJELENIK HETENKINT EGYSZER: VASÁRNAP. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL A VOLT GAZD. TANINTÉZET ÉPÜLETÉBEN Kéziratokat, pénzesutalványokat, hir­detési megbízásokat és reklamációkat a szerkesztőség címére kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre Fél évre . 10 K. — f. 5 K. — f. Negyedévre Egyes szám ára Nyilttér petitsora 1 korona. 2 K. 50 f 20 f. Slőfizetgsi felfypás. @ félét? elmultára! tisztelettel I^érjülj olxm­sóinkat, frogp az előfizetés t meguji­tani és esetleges hátralékaik at be­küldeni mielőbb szipesl^edjenek­Szünet előtt (*) Nagy megelégedéssel tekint­het vissza az ország a képviselőház lefolyt időszakára. Mert ez a munka ideje volt. Kormány és képviselőház egyaránt elismerésre méltó munkát végzett. Törvénytárunkat számos szo­ciális és közgazdasági vonatkozású uj törvénnyel gazdagította. Azonban bármennyire méltányoljuk is a kor­mány és parlament tevékenységét és munkakedvét ; nem hallgathatjuk el abbeli megjegyzésünket, hogy a kor­mány szinte megdöbbentő gyor­sasággal tárgyaltatott oly törvény­javaslatokat, melyek nemcsak ren­geteg anyagi érdekeltségüknél fogva, de messzire kiható szociális jelenté­sük erejénél fogva is higgadt, meg­fontolt és komoly tárgyalást igé­nyeltek volna. Melyeket nemcsak egy csonka, vagy töredék parlament 50—60 képviselővel, hanem a teljes számban együtt lévő Háznak kel­lett törvényre emelni. Ezt a hevenyészett eljárást ta­pasztaltuk legutóbb is a birtokren­dezésről szóló javaslatnak úgyszól­ván az utolsó pillanatban történt be­terjesztésénél. Csak helyeselhetjük Rakovszky Istvánnak felszólalását, melyben az ily hevenyészett eljárást alapos birálat és jogos kifogás tár­gyává tette. Csakugyan, ha a Tisza­komák kormá,nyai próbálták volna meg az ily gyors tempójú törvény­alkotásokat, mi ugy gondoljuk, hogy az akkori ellenzék mindenesetre ob­strukcióval válaszolt volna reá. Mert elvégre is bármily tiszte­lettel viseltessünk is a kormány szán­dékainak tisztaságai iránt, mégis megkívánhatja az ország, hogy mil­liókba menő, a nemzet erejét pró­bára tevő javaslatok a legmesszebb menő részletességgel s a képviselők­nek ne egy töredéke, hanem leg­alább ís nagy többségének részvé­telével vitassanak meg. Másrészt különös tünetnek tart­juk, hogy egyes kétségtelen szüksé­ges, de még meg nem érett és kel­lően elő nem készített szociális ja­vaslatokat szinte meglepetésszerűen ránt elő és tárgyaltat le a kormány, míg más, szinte életszükséglettel biró s úgyszólván az egész társadalom által sürgetett javaslat késik az éji homályban. így a sztrájktörvény, a kath. autonomia és kongrua törvény­javaslatait, melyeket pedig a trón­beszéd és kormány-nyilatkozat he­lyeztek kilátásba, szintén még csak a megoldandó kérdések sorozatában foglalnak helyet. Mindezek mellett még különö­sebb szinben tüník föl a sebbel-lob­bal való sietség, ha a politikai szi­tuációt is számításba vesszük. Mi oka lehet a kormánynak a tapasz­talt és feltűnő sietségre ? Mint aki­nek napjai vagy órái megvolnának számlálva, siet, hogy le ne késsék. Talán nem csalatkozunk, ha a siet­ség okát a politikai kulisszatitkok között keressük. Emlékezzünk csak arra a legutóbbi mozgalomra, mely a politikai élet Achilles sarkát ké­pező katonai kérdések rendezését, mint elsőrangú szükségletet mielőbb, még ennek a kormánynak e ennek A BALATONVlDfcK TÁHCAJA. Kolozsi Mihály levele. Elköltöztek már messze délte a ván­dormadarak. A fákról is lehullottak az el­sárgult levelek. Itt-ott szomorkodik csak egynehány az ágakon s ezeket lassan zö­rögteti, pörögte ti az északi szellő. Vége az ősznek : itt van a tél. Mit csinál ilyen időben a katona ? Ta­lán unatkozik ? Talán az eső halk suhogá­sát hallgatva, bodor füstöt ereget pipájá­ból, miközben kibámul a kaszárnya abla­kán a nagy végtelenségbe s elábrándozik, hogy mit csinálhatnak mostan otthon szép Magyarországon jó apja, édes anyja, hű szeretője ? Nem unatkozik Nem is ábrándozik. De még csak nem is pipázik. Szeretne ugyan unatkozni is, ábrándozni is, meg pipázni is: de nincs hozzá ideje. Kiruk­kolást parancsolt kapitány ur Komorov­csák. Mogorván magára szedi köpönyegét, a köpönyeg fölé borjúját, fegyverét a ka­tona. Aztán neki vág esőnek, viharnak. Nem kérdi : hova, meddig kell gyalogol­nia? Ha átázott ruhája, ha csontjait is átjárta a liideg szél: mindegy már neki, husz kilométerre megy, avagy harmincra. Kapitány ur Komorovcsák a század előtt lovagol. Sapkája szemére húzva, kö­pönyege felgyűrve. Nem néz se jobbra, se balra: egészen magába van mélyedve, ugy látszik gondolkodik Most eszel ki valami furfangos csatatervet. így haladnak keresztül két határon. Mikor a harmadikba érnek s még sem áll­nak meg : türelmetlenkedni kezdenek a ka­tonák s hangosan találgatják: ugyan hova, meddig mennek még ? A hangos szót meghallja Komofov­csák kapitány. Bevágja sarkantyúját, lova oldalába s nagyot ránt a kantárszáron. A ló nagyot horkant s dühösen toporzékolni kezd. Komorovcsák kapitány pedig hátra­fordul és mérgesen kiabálni kezd : — Miféle mars ez ? Ki a mellel, fel a fejjel! Ugy mentek, mint a hetvenkét­nyolcvan éves vén tót asszony ! A legények egy szempillantás alatt kihúzzák magukat. Kiigazítják a sorokat is. Olyan egyenes minden sor, mint a li­nia. Komorovcsák kapitány azonban to­vább kiabál : — Nem jól van! Minden nagyon rossz ! Majd kiveram belőletek mindjárt a lustaságot! És harsány hangon kommandirozni kezd : — Vigyázz ! Futólépésben indulj ! A század megindul s rohan a lucskos, sáros országúton mind a fergeteg. Lóhá­ton rohan utána Komorovcsák kapitány, káromkodva, átkozódva. Egyszerre elki­áltja magát: — Állj ! A szá/.ad meg is áll, csakhogy nem egyszerre csattantak össze a bakkancssar­Sirolin PMAIÍ __ a A m - J. * - - » *• wifjti w i muaiyr, Begszo*. tett a kflMféat, rtMékat éjjeli hczidíst Tüdőbetegségek, >uratok. szamár­v köhögés, skrofulozis, influenza ellen számtalan tanár és orros által naponta ajánlva. Mtathogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjea mindenkor „Hoche" eredeti csomagolást. W. H«ffmuii-La R*ck« A l m. Basel (SráJ^ 99 jRoehe ét intri readtfrtvt I — Ara taaerttet

Next

/
Thumbnails
Contents