Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 26-52. szám)

1906-07-01 / 26. szám

X. évfolyam. Keszthely, 1906. julius I. 26. szám. BALATON DEK Politikai lietilap. MEGJELENIK HETEN KINT EGYSZER: VASÁRNAP. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL a volt gaid. tanintézet épületében. Kéziratokat, pénzesutalványokat, hir­detési megbízásokat, és reklamációkat, a szerkesztőség cimére kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetési árak: Egész évre . . ... IU kor. — f. Fél évre ... . . 5 ,, — „ Negyed évre ..... 2 ,, 50 , Egyes szám ára ....... 2u , Nyllttér petltsora alku szerint. Régi dolgok, régi igazságokról. (*) Vannak igazságok, melyek a kétszerkettő ismeretességével, logiká­jával és — unalmasságával birnak, s mégse lehet elégszer ismételni. Vannak tények, melyeket mindenki tud s mégis ezer és ezer alkalom­mal kel) hangoztatni, egész az unal­masságig. Vannak dolgok, melyek véghezvitelének szükségessége min­den érző, gondolkodó és nemesszivü ember előtt világos; vannak, miknek megértéséhez csak egy kevés sziv, erkölcsi érzés és emberszeretet szük­séges és mégis a törvényhozásnak, vagy a törvény legfelsőbb őreinek kell azok véghezvitelét szorgalmaz­niok. Ezen igazságok, tények és dol­gok közé tartozik a többek közt la­punk mult számában a legelső he­lyen méltatott belügyminiszteri ren­delet is. Komoly, céltudatosan megkez­dett s-zociális akció egyik nagyfontos­ságú, örökre kiható intézkedéseinek első lépése ez. Mi is méltattuk már annak morális oldalát egy izben, midőn rámutattunk azon dolgokra melyek a cselédlakásokkal függenek össze. A belügyminiszteri rendelet inkább egészségügyi oldaláról fogja föl a dolgot, mely a morális szem­pont mellett nem kisebb jelentőségű. Minden gondolkodó és nemesen érző ember érezte már régen ennek a rendeletnek hiányzó voltát és részint felemelt szavával, részint tettekkel segített a dolgon. De a jó példa, az eszmék, meddők maradtak igen sok esetben. Most hát az Erő, a Hatalom szólt bele a dologba és végre lesz is eredménj^, meit kell lennie. Minél hamarább, annál jobb. E kérdéssel kapcsolatosan hány és hány váija a megoldást! A bir­tokminimum, mely el nem idegenit­lietö, a parcellázás, olcsó törvény­kezés, olcsó jogvédelem, gyors igaz­ságszolgáltatás, a kivándorlás meg­szüntetése, nem az erőszak, hanem a jólét előmozdítása által, stb. Hol vagyunk mi még az angol, belga, német állapotoktól a közjólét tekintetében? Dehát egyszerre mindent nem lehet megtenni ! Bár sokszor ismételtük, mégis ez alkalommal is rámutatunk vá­rosunk egy olyan kérdésére, melynek megvalósítása a város amúgy is sok­szor igénybevett és kimentett áldo­zatkészségén ugyan nem múlik, de ametylj'el foglalkozni, amelyről gon­dolkozni okvetlenül kell, mert szük­ségesnél szükségesebb valami. A kór­ház ügyének régóta vajúdó kérdé­se ez. Utóvégre nincs megirva a csil­lagok fölött, hogy nem történik-e különösen a városunkba özönlő ide­genek között, kiknek otthona nincs közöttünk, olyan valami eset, mely komoly és hosszú kezelést kiván rög­tön, sürgőben ? Hát erre a mi kórházunk sem modern, sem alkalmas, sem hygie­nikus. sém tiszta, sem egészséges. Minő eredménye lehet ilyenkor a legjobb, legügyesebb kezelésnek is ? Minő híreket visznek szét rólunk ? A város, a meg} re s az állam közre­fogásával meg lehetne e kérdést al­kalmasan oldani s nem ad »Graecas Calendas« odázni. A BALATONVIDÉK TÁHK A JA. Sóvárgás a Balaton után. Mindenütt szép a tavasz, még a nagy városokban is. Felfrissülünk, újjászületünk, midőn májusban megpillantjuk a pesti kör­utak üdezöld hársfáit s a világos tavaszi toilletteket. Ilyenkor még a legprózaibb lelkű nyárspolgár is Naturschwarmerré vá­lik s önkénytelenül érzi, liogy a nagy, ot­romba bérkaszárnyák közé valami szokat­lan, ünnepélyes, bájos költői hangulat lo­pózkodott be. E hangulatot jelzi az a nagy virágkultusz, mely Budapestet a tavaszi hónapokban Európa legszebb fővárosává teszi. A budapesti nép sok támadásban ré­szesül, amiért ablakait, lakását virágokkal nem disziti. Kérem azokat a folyton ang­liai s németországi példákra hivatkozó ma­gyar urakat és hölgyeket, tartózkodjanak itthon ez időtájban s nézzenek maguk kö­rül. Látni fogják, hogy utcáink valóságos keitek, s minden utcasarkon orgona-, gyöngyvirág-," rózsa-, buzavirágbokrétát ki­nál egy-egy falusi asszony. Csupa szín, csupa deiü, csupa illat mindenütt! Junius­bau itt hagy bennünket Primavera. A fák levélzetét bevonja a nehéz, szürke, nagy­városi por, akácillat helyett szurokszag terjeng a levegőben. Fogy is a lakosság napról-napra Aki csak teheti, menekül fa­lura, vizek, hegyek mellé. Ilyenkor bennem is ellenállhatatlan erővel ébred fel a nosztalgia. Bármennyire szeretem is Budapestet könnyelmű, vidám, kamaszkorát élő parvenu-népével, ilyenkor már hullámzó sárga rozs vetések, sötét, hű­vös bükkerdők, bájos, zöld szőlőhegyek, egyszerű, egészséges falusi emberek közé­vágyódom, minél közelebb a természethez, felejtve ezt a mesterkélt, lélekőrlő nagy­városi kultur-életet. Nem elégit már ki a Duna, nagyon keskenynek, szintelennek, osztráknak látom, a Balaton hatalmas zöld tükre lebeg előttem. A Margitsziget s a budai hegyvidék is nagyon civilizáltnak, nagyon városiasnak tetszik. Szóval köve­teli jogait a minden fő városiasságom mel­lett is bennem lappangó falusi gyermek és száműzöttnek, idegennek érzem magam a nagy ház és embertömegben. A nagyvárosi ember egy sajátságos ember-tipus, mely nagyon mesterkélt, ter­mészetellenes életet él. Sok tekintetben nagyon ügyes, élelmes, praktikus, kora­érett, akit az élet ocsmányságainak, az em­berek önzésének, az élctkiizdelem ridegsé­gének nagy tömegben való korai látása hamar kijózanit ábrándiaiból, eszméltei­ből. De azért ne irigyeljük azokat, kik nagyvárosban születtek és ott töltötték gyermekkorukat. Az ő életükben, érzésvilágukban nagy űr van. hiányzik be­lőle egy csomó kedves, kitörölhetetlen, friss benyomás, melyeket csak falun, a termé­szet körül szerezhetünk s csak a fiatal korban, midőn lelkünk benyomások magá­bafogadására elég fogékony. Egy falusi házban születni, melynek korlátlan ural vagyunk, melyben előttünk egész nemze­Sirolin EmeU ax ttvlfyat M • testsúlyt, megsrOn­teti a kBhScétt, ráladékot, éjjeli izzadást. Tüdőbetegségek, hurutok, szamár­köhögés, skrofulozís, influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „Roehe" eredeti csomagolást. F. Hoffmann-La Roche & €•. Basel (Siáje), Roehe fi 9) Kapható onroti rendeletre a ryófyutrtirak­b«n. — Ara Uvegookmt 4.— korosa.

Next

/
Thumbnails
Contents