Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 1-25. szám)

1906-01-07 / 1. szám

V //^ff. X évfolyam. Keszthely, 1906. január 6. I. szám. BALATONVIDEK -f Politikai hetilap. i MEGJELENIK HETENKINT EGYSZER: VASÁRNAP. SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL I volt gaid. tanintéaet epilletébeii. Kéziratokat, péuzesutalványokat, hir­detési megbizásoka' én reklamációkat, a szerkesztőség címéi e kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetési árak: Egész étre . , ... lü hor. — f. Fél évre... . . 5 ,, — „ Negyetl évre 2 ,, 50 , Egyes alám ára 2u , Nylltlér petltsora alku sierlnt. Nemzeti veszedelem. (*) A magasan hullámzó nem­zeti küzdelem tengeráradatában nagy forgatag támadt az elmúlt héten s íélö, hogy zavarost idéz föl annak tiszta sima víztükrén. Megdöbbent szivünk a debreceni szomorú »eset« hallatára. Megrendülve olvastuk a »történteket.* Mert az eddig tiszta, ideális küzdelem, az elvek szent harca testvérvérrel áztattatott be. Ennek pedig nem lett volna sza­badbekövetkeznie, hatestvéris a nem­zeti ügy árulója ! Nem szabad erre a térre követni a nemzeti ügy el­lenségeit. Nem a fékevesztett tömeg­szenvedély, hanem a higgadt, cél­tudatos, törvényt, jogot tisztelő nem­zet küzdelme győzhet csak az erő­vel szemben. A felizgult tömeget le­íegyverzi a hatalom, vagy vérbe­fojtja vad és zabolátlan kitörését— ellenben a nemzet fegyelmezett csa­tasorával szemben tehetetlenül áll. Elnémul kezében a fegyver. Vannak más eszközök, más fegy­verek, a magukról s hazafiságukról megfeledkezett gyászmagyarokkai szemben. Kipróbáltak s győzhetetlenek. Erkölcsi fegyverek. A törvényesség és alkotmányosság fegyverei. Társa­dalmi eszközök. Élesek s mély se­bet ejtenek, nem a testen, hanem a mi fájóbb s gyógyíthatatlanabb — a szivén, a lelken. Erősen sújtanak. A célt is inkábt szolgálják. Csak egy sebet ejtenek — az ellenfélen anélkül, hogy a nemzet önmagát is megsebesítené. Mig az anyagi erő­szak, a durva tettlegesség, a féke­zet'en szenvedély szülte támadás : kétélű fegyver. Az erkölcsi küzdelem ejtette seb éget szörnyen, kinosan az ellen­fél lelkén. De az erőszakos támadás félő, hogy a nemzeti ügyet sebzi meg, talan halálosan. A debreceni szomorú és elitélendő támadás mu­tatja, mivé fajulhat a nemzet eddigi igazán nemes, iduális és felemelő küzdelme, ha a heves vérű fiatalság s a fékevesztett tömeg ragadja ke­zébe a fegyvert. Mikor nem a tör­vényesség, nem a józan megfontolás és higgadtság, hanem a szenvedély lesz a vezér. Énnek nem szabad megtörténnie. A nemzeti küzdelem hivatott vezérei: Budapesten, az or­szágban künn és mindenütt legye­nek résen.Ne engedjék a vezérletet ki­siklani, vagy kiragadni kezükből. Őrködjenek a törvényesség, rend és a nép lelkinyugalma fölött. Alkotmányos életünk, nemze­tünk jövője s az európai népek előtt szükséges rokonszenv s minden ér­deke nemzetünknek, hangosan, fen­nen hirdetik és követelik, hogy a most folyó nemzeti küzdelem ere­deti ideális magaslatán: a törvé­nyesség magaslatán mozogjon to­vábbra is. Ezzel és csak egyedül ezzel érünk célt. Minden más törekvés, vagy erőszakosság, a nemzeti ügy veszedelmét jelenti. Mert az erőszak eröszakot szül s ki » fegyvert fog, fegyver által is vész el.« Nem engedhető tehát meg, hogy akár a riataiság tüze, akár a tömeg szenvedélye fegyvert adjon az ellen­fél kezébe. Éppen ezért félszólitunk min­deneket, kik a hazát, alkotmányt, szabadságot szeretik s irtóznak a testvérvér ontásának még gondo­latától is s a néptömeg vezetésére, irányítására, mérséklésére népszerű­\ BALATONVIDEK T AIIII AJ A. Halotti ének. Ot,t, feküdt a budoárban egykori menyasszonyi nyoszolyáján, megfakult, arc­cal, mint, egy halott. Mert már csupán feKüdni tudóit. Belémeredt a lámpa lilás fénykörébe kialvó tekintetével s osodá,­képen képek jelentek meg előtte, derűs­borús reflexek a múltból és sovány keze közt kiesesén forgatta a zsoltárok köny­vét ... A múltból ! A muli.. . . ügy dél­ben, mikor leánykori barátnője látogatá­sát tette, még mosolygott és élénken em­lékezete rz előcilált múltra és reményke­désének erős vára volt a gyógyulás bite. Mert, szeut bizalmat vete t, az Isten ke­gyébe. Hitt a levegő hatásában, liitt a fölépülésben, de mellőzte a vér jogának tudását.. Olyan bágyadtnak érzi magát. Az álóm kerüli s ez a télszendergő homályos szoba is oly kéllemellen hatást gyakorol rá. Eh*s szemekkel nézi a látouiáiiy káo­szát. Rég eltemetett alakok, elfelejtett szcénák a muli ból. Fény és árny egyaránt, a leánykor éd^s emlékei karöltve a mé­zenhi-tek kaviarizü momentumaival. Hol mosolyog lelke, hol sir;-a képek szerint. Sorba szfcdelöznek elölte. A rövid szok­nyn, a gyermekkor, a boldog kacajok kora; az iskola, a komoly képű ^receptorral, a zárda és az első ábránd. A rugalmas er­dei fák titka s az illatos május harmatos hajnalának impressziója fiatal, üde lelkére; a falu s az Öreg mannyó. hol az átmeneti szakot töltötte, mind eltűnik. Aztán . . . eztán ... A rózsaszínű függöny mögül derűs fény hatol e ő. Fájón tekint- tr, oda. Valaki áll, ott. Egy fér ti. Fáradtan jemeli a karját. És halkan susogja : Ádám, Adám. A Adáui. Ádám, ki szerette ; Ádám, kit megcsalt. Im eljött ; a jogát követeli. A vánkosba temeti arcát, fél, nagyon fél. Miért, jött ide ? Felrázni a multat s fel­tépni a sabet, a mely be sem hegedt ? S a férfi se szól, se beszél. Még a nézése is kifejezéstelen. Arca tényben fürdik, de szúr, nyilai minden pillantása. Azfán hangokat, hall. Eva, Éva. Kö­nyöitelen hangok, a szive remeg belé. Könny téved szemébe és szive sir, sir. Se lát, se hall, de tisztán áll előtte minden. A mult és a szereplői : Egy üde, mosolygó arc, ez ő, egy szőke, magas plak : ez Adám. Egymásra hajolva haladnak a kö­vecses porondon ; kéz-kézben és boldogan susognak. Holdas ny ári este volt, ; illat és szin mindenben. S a férfi bucsut vett. tőle. Hivatása szólitoUa a messze tengerentúli országokba. A hol mindig süt a nap, a hol őrökéltü a tavasz. Ádám kérte s ő esküdő,tt, hogy nagyon szereti, hogy csak őt szereti. Ha majd visszatér a kedves : egymáséi lesznek. Hamar lesz, édes lesz. Valami szorítja a mellét. Kínosan, mintha fojtogatná. Néz, néz, lankadt, sze­mében tűz villant meg. De már eltűnt minden képzet. Ki sincs a szobában, kint közbe kocsizaj ne.zel ós a lámpa serceg. Sirolin Emeli az étrátyat H • testsúlyt, megszün­teti a köhögést, váladékot, éjjeli izzadi't. Tüdőbetegségek, hurutok, szamár­köhögés, skrofulozis, influenza ellen számtalan tanár és orvos állal naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kmáhtak, kérjen mindenkor „Roche'• ertdr/i c»<<iniiyolást. F. Üeffnianu-Lia ÉtocJic &. C®. íínsrí (itájc). Kapható orvosi rendeletre a gyígyszrrtiral ­bűn. — Ara Uvegenlcnt 4.—k >r>:-«

Next

/
Thumbnails
Contents