Balatonvidék, 1905 (9. évfolyam, 27-53. szám)

1905-07-02 / 27. szám

IX. évfolyam Keszthely. 1905. julius 2. 27. szám. BAL lie tilap. MEGJELENIK HETENKINT EGYSZER: VASÁRNAP. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL i volt gazd. tanintexet épületében. Kézilatokat, pénzesutalványokat, hir­detési megbízásokat és reklamációkat, a szerkesztőség ciméie kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetési árak. Egész évre . . ... 10 kor. — f. Fél évre... . . 5 ,, — ,, Negyed évre 2 ,, 50 , Egyes szám ára '/u , Nyllttér petltaora alku szerint. Nemzeti ellenállás. (N. J.) Az egész vonalún meg­indult a nemzeti ellenállás. Vár­megyék és városok egymásután lép­nek sorompóba az alkotmány vé­delmére. Vármegyénk is hagyományaihoz liiven erősen szervezkedik. 600 tör­vényhatósági bizottsági tag közül 100 már bejelentette a nemz,ti ko­alícióba való csatlakozását. Zala-Egerszegen rövidesen meg­tartják a szövetkezett ellenzék ala­kuló közgyűlését. Utána pedig a váimegye hi\ata ,osan is meg fog nyilatkozni legközelebb tartandó lendkivüli közgyűlésén. Ezt követi a megye összes já­jási székhelyein a tartandó népgyü­lé:ek egész sorozata. A lavina tehát megindult. Ha­lad a nemzeti ellenállás áradata. Itt azonban szükségesnek taitjuk hangoztatni, hogy a vezetőség fo­kozott éberséggel kisérje, hogy a nemzeti lelbuzdulás nyomán kelet­kezett ellenállás mozgalmának ára data .-zigoruan a törvényes meder ben mozogjon, mint ezt maga a ve zérlő bizottság sem győzi eléggé hirdetni, minél kevesebb tűz a sziv­ben, annál több és nagyobb hideg megfontolás az agyban. Mert a nem­zeti ellenállás áradatának a tör­vény keretein való tuloapongása, mindent veszedelembe sodorhat, amit a törvényes és jogos ellenál­lási mozgalom megvédeni céloz, al­kotmányt, szabadságot, az ország nyugalmát. Ellenségeink úgysem várnak egyébre: mint a fegyveres beavatkozás lehetőségére. A koalició alapján állva lelkünk egé^z mele­gével szolgáljuk a jogos nemzeti önvédelem szent ügyét, de mert an­nak sikerét egyedül és kizárólag a törvényesség keretén beiül véljük elérhetni nem győzzük éppen ezért eléggé hangsúlyozni a törvényesség megőrzésének szükségességét. Éppen ezért szükségesnek tartjuk, hogy a rendezendő népgyűlések vezetésére kerületenkint a higgadtságukról leg­inkábbb ismeretes polgárok válasz­tassanak be, kik egyszersmind ál­landó bizottságot képeznének s per­manenciában maradva a város, vagy kerület nyugalmának biztonsága fö­lötta hatósággal karöltve őrködnének. Másrészt nagy érdeke a nem­zeti ellenállás sikerének, hogy abba pártpolitikát ne keverjünk. Není egy politikai párt: az egész nemzet ügyéről van szó 1 Ne forgácsoljuk hát szét az erőket! Éppen azért most pártpolitikát folytatni nem tanácsos. Együtt minden pártbeli, coalicióban álljon sorba. Ezt a sort pedig partikul táris politikai tö­rekvésekkel megbontani se nem sza­bad, se nem tanácsos. A koalicio keretébennincs szük­ség a politikai hitvallás erőltetett átformálására. Hatvanhetes és negy­vennyolcas alapon egyaránt sikere­sen folytathatjuk az alkotmány vé­delmének nagy munkáját. Hagyjuk a párt és napi politi­kát békésebb, nyugodtabb napokra. A mostani izgalmas idők nem alkalmasak a politikai hitvallás megváltoztatásának keresztülvitelére. Ehez nyugodt idők kellenek, mikor kiki mérlegelheti elhatározásának indokait. Most csak egy cél lebegjen sze­münk előtt: a haza, az alkotmány minden előtt! A B ALATUN VIDÉK TAHCAJA. A révi cseppkcbarlang. Irla: DessexvfiFy Arisztid. Vég-e. Rendkívüli nehézségekkel kellett meg­kezdenünk, hogy azt A kevés felvételt is tehessük, amiket képeinkbau bemutatunk. Lehetetlen helyeken kellett Apparátusain­kat átjuttatni s főleg mesterség volt állvá­nyainkat a sziklás szük helyeken ugy meg­támasztanunk, hogy a gépeket reáerösit­hessük . A m eges úszásnak, a vizbeeséenck az összezuzásnuk foly'onos veszélyében fo­rogtak összes eszközeink s nem egyszer mégis sérültek. Legelső felvételünk, a csónakos kép teljesen sikerült, mert ez volt az első. El­lenben a többi magnesium okozta erős füst miatt egy tő l-egy ig használhatatlanok­nak bizonyullak; csak annyiban szolgáltuk alapul az erősen fáiyolos negatívakon út­törő körvonalak, hogy ikilünő nűvész-uti­társuuk, Juli Ödön, azok segélyével később emlékezetből rajzolhatta meg u termész-tes hiven sikeiűlt iu=-képeit. A barlang temperaturája mérsékelten meleg volt, sőt a víz is, holott az, az ot­tani nép állitá-a szerint, nyáron jéghide­gen för elő a sziklafalak alól. Alig, hogy feltáratott. a barlang, a néphit már )s ba­bonát füz hozzá ; azt tartják, hogy u»m jó a vizéből inni, mert nagyon hamar ineg­éh-zik HZ ember iőle.» Figyelmes kutatás után megállapít o­tuk, hogy a barlang bel ejében seíR flórá­nak, sem faunának semmi nyoma sincsen. A bővizű patakban néhány órai ott tartóz­kodásunk alalt legalább is a sekélyebb ré­szében — sem halat, sem békát, bogarat vagy élőkényt nem találtunk ; ellenben a sziklafalak és üregek régióiból egy egész denevérhadat riasztottunk fel, a mely sze­gény eszeveszetten szállongott folyton kö­rülöttünk, nem egyszer, belénk is ütközvén a fel-fe'csapó acetylén és magnézium fény hatása ahvt, ame lyei olyan félelmesen za­vartuk meg a komor, néma birodalmukat. A révi barlangnu!" eddig feltárt be­járható része alig lesz hosszabb 500—600 méternél, de kétséget nem szenved, hogy jóval tovább terjed, mert azon pontról, amelyet csónakos képünk mutat, a reflek­torfényében tisztán kivehetjük, hogy to­vábbi sziklafolyosószerü nyilasok torkol­nak a tóba, amelyeken át, ki <udja meny­nyire lehetne beljebb hatolni Különben határozott hitünk «z is, liogy miképpen az agt.eleki barlang, ugy ez is, minden valósziuüség szerint, mért­földekre. terjed. Nevezetesen sok azon a, vidéken az elvesző s a liirtelen|felbugyanó patak, amikre mindeddig nem vetettek ügyet. Már csak azért sem, mert azok többnyire kívül esnek a jártabb helyeken, Tizfalu határában is van egy barlang. Rév-hez 8 — 10* kilométernyire, a melynek szinten van patakja. Mióta a révi barlangot felfedezték, több ízben tettek kísérletet, A legkiválóbb tanárok és or vosoktól mint hathatós szer ^flte A w vosoktól mint hathatós szer ; tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos ba­V# f*fs/§ ff jainál, ügyiét idült bronchitis, szamárhurut éskaiönöseu lábbadozóknál W// UiliiCl influenza után ajánitatik. ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógyszertárakban üvegönkint 4.— kor.-ért kapható. Figyeljünk hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva: =F. Hoffmann-La Roche & Co vegyészeti gyár BASEL Svájcz

Next

/
Thumbnails
Contents