Balatonvidék, 1905 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1905-01-01 / 1. szám

!X. évfolyam. O Keszthely, 1905. január I. I. szám. VIDÉK Politikai hetilap. MEGJELENIK HETENKINT EGYSZI R; VASARNAP. SZERKESZTŐSÉG E S KIADÓHIVATAL. Tolt ggzd. tanintézet épületében. Kéziratokat, pénzesutalványokat, hir­detési megbizásoka és reklamációkat, a szerkesztőség ciméi e kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. I Előfizetési árak: Egész évre . . ... 10 kor. — Fél érre. . . ... 5 „ — , Negyed évre 2 „ 50 , Egyes szám ára r/ u ( Nyllttér petltsora alku szerint. A 9. évfolyam. A pillanatnyi pontossággal visz­szatérö újév olyan az emberiség éle­tében, mint a refrain a versben. Sok­szor a Jegellentétesebb tartalmú stró­fákat köti össze az érzés, a hangu­lat egyformaságávaL Ez a közös ér­zés, ez az egyforma hangulat igy új­esztendő napján a magábaszállás. Számonkérése a múltnak s a levont tanulságok alapján való berendezése a jövőnek. Mindenkinek legsajátosabb ma­gánügye ez, de a sajtónak, mint a közérdek szócsövének ezt is a nyil­vánosság előtt kell elvégeznie. Meg­tettük mindig, de tán soha oly igaz, benső örömmel sőt büszkeséggel, mint az idén. Hiszen 8 küzdelmes esztendő van mögöttünk ! Sohase volt kenyerünk a dicsek­vés, mert sohase küzdöttünk önző célokért. Hogy minő sikereket er­tünk el a közérdek szolgálatában annak javára, vagy, hogy esetleg mily bajoknak vettük elejét tilta­kozó szavunkkal, azt döntsék el ol­vasóink. Elvégre is erkölcsi téren nem lehet rőffel mérni a hatást és a jószándék, az ügybuzgóság mérté­kéül 3ohasem szabad pusztán magát a sikert alkalmazni. De arra büsz kén hivatkozunk, hog}^ a nemes cél­ért mindig csak nemes eszközökkel harcoltunk. A mi lapunkban nem ta­lál senki ' út személyeskedést, a leg­erősebb nagyítóval sem fedez fel senki egy parányi gyűlölséget vagy rágalmat, sem nyiltan, sem a sorok között, de még csak a szerkesztői üzenetekben sem. Pedig elhigyje akárki, nincs könnyebb szerszám a világon, mint a sárszóró lapát és nincs nehezebb dolog, mint nyugod­tan tovább menni akkor, midőn az emberre nyelvét öltögeti egy csapat utcagyerek. Mi azonban nyugodtan mentünk tovább is a magunk utján s igy-fogunk tenni ezután is. Mert mi nem győzni akarunk, hanem meggyőzni. És hogy ez előbb­utóbb bekövetkezik, azt bizonyosan tudjuk. Nemcsak azért, mi vei tudjuk, hogy az igaz ügy feltétlenül diadal­maskodni fog, hanem mivel látjuk is, hogy olvasóink lábora, elvbará­taink serege mindegyre növekszik. A kereszténységért és a magyar­ságért harcolunk. > Keresztény Ma­gyarország* ez a mi ideálunk. Nem csinálunk belőle titkot. És nem is félünk a > felekezetiek* névtől, mert — nem vagyunk azok. Minden sorunk bizonj'itotta ezt. Eszünk ágában sincs még gondolnunk sem arra, hogv bármilyen felekezeti politikát üzzünk Csak azt akarjuk, hogy a közéletben a keresztény elvek, me­lyek fogyóban a keresztények közt, a krisztusi erkölcsök, a felebaráti szeretet, az igazság, az önzetlenség, melyekről sokszor megfeledkeznek, érvényesüljenek. És hogy Magyaror­szágon a magyarság ne legyen ki­szolgáltatva. semmiféle idegen elem­nek, hogy a magyar ne legyen kol­dus rabszolgája senkinek a világon, hogy > Magyarország legyen a ma­gyaré !< Azt akarjuk, hogy a ma­gyar társadalom legj'en egységes és erős s mivel ez csak a keresztény­ségnék az egész erkölcsi világrendet magában foglaló alapján lehetséges, azért akarjuk a > Keresztény Ma­gyarországot.' És ezért hajítjuk mi a tűrő hallgatás kenyerét azokra, akik minket kővel dobálnak. Mert azt akarjuk és azt reméljük, hogy valamikor ezek még mind a mi zászlónk alá sorakoznak. Nagyon jól tudjuk, hogy ez lassan megy. De nem csüggedünk. Csak a gomba nő gyorsan, a rothadásnak ez a gyü­mölcse ; a szikla kialakulásához szá­zadok kellenek. És hogy utunkon ne hátráltas­son senki és semmi, az anyagi ál­dozattól vissza nem riadva, megsze­reztük a politikai élet bírálásának jogát. Nem ambicionáljuk magunk­nak a politikai vezérszerepet. Sőt nem is politizálunk valami nagyon szívesen, hiszen ez a mesterség már úgyis túlteng nálunk s bi­zony-bizony alighanem a közjó ro­vására. Azt sem akarjuk hinni, hogy agomba-módra szaporodó, nagyhangú és nagyvagyonu fővárosi lapokkal mi valaha versenyezni fogunk; de azért ezt az átalakulást mégis szükséges­nek tartottuk. Első sorban azért, hogy élő til­takozás legyünk az ellen az irány­zat ellen, mely lassankint annyira centralizálja a közéletet, hogy Ma­gyarországon a vidék mindent, iro­dalmat, erkölcsöt (vagy tán erkölcs­telenséget ?) szokásokat és politikai meggyőződést is a fővárostól kér kölcsön. Ez egészségtelen dolog s veszedelmes a közszabadságra. De szükség van ilyen politikai lapra a perifériákon azért is, hogy az embe­rek ne esküdjenek vakon egy napi­lapia s ne Ítéljenek a pillanatnyi helyzet szerint : hanem Ítéljenek ak­kor. amidőn már az első tüz elmúlt és higgadtan bírál mindent s igy a lap is. Mi tehát nem is fogunk a politikában nagyképűsködni, hanem úgyszólván csak összegezzük a heti eseményeket, hogy tiszta képét ad­juk a viszonyoknak s megtehessük a, magunk észrevételeit Azonkivül jónak láttuk a politikai jog meg­szerzését azért is, hogj városunk és a Balaton vidékének érdekeit igy fokozottabb mértékben istápolhas­suk. ha lehet. De legfőképen azért tettük ezt, hogy ne feszélyezzen ben­nünket semmi, hogy szabadon be­szélhessünk minden olyan dologról, ami városunkat valamiképen érdekli s amiben eddig sokszor meggátoltak a sajtó törvények. Szóval ebben sem és most sem az önérdek, a hatalom­vágj r vezetett bennünket, hanem tisz­tán a közügy. Ép azért nem is szegődtünk egy párt mellé sem. Nem nézünk se jobbra, se balra, megyünk egyene­sen a »Keresztény Magyarország* cél felé. Uti podgyász gyanánt nem viszünk mást magunkkal, csak őszinte becsületes meggyőződésünket; fegy­^ 9 f® Strohn voSrStttöVr/; tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos ba­jainál, úgymint idült bronchitis, szamárhurut és különösen lábbadozóknál Ínflllí>n7P lltár) aiánlfaHlr Em8l i az étvágyat és a testsúlyt, eltávolitjaa köhögéstésa lllllUCIIZa uldli ajaniiatlK. köpetet é s megbünteti az éjjeli izzadást. - Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermekek ie szeretik. A gyógyszertárakban űvegenkint 4.— kor.-ért kapható. Figyeljünk hogy minden üveg a'antl oéggel legyen ellátva: F. Hoffmann La Roche & Co vegyészeti gyár BASEL Svájcz.i

Next

/
Thumbnails
Contents