Balatonvidék, 1903 (7. évfolyam, 27-52. szám)

1903-07-05 / 27. szám

12. BALATONVIDÉK 1903. julius 19. lelkiismeretes kötelesség teljesités tuda­tában találja. De nemcsak ez az, ami becses volt, ami lebilincselt az ünnepélyen. Nemcsak az becses, hogy egy középiskola tanár­testülele nemes törekvésű vezérének szol­gálata 80-ik éves fordulója alkalmából megfesttette igazgatója arczképét és az, liogy nevére, mint az intézet első igaz­gatójának az intézet érdekében minden­kor tanusitott önzetlen és áldásos tevé­kenysége elísmeréseűi alapitványt tett, hanem kétszeresen becses az a tanár­testületi összhangzás a szellemben, mely felemelő azért, mert biztositéka a tan­intézet helyes irányú haladásának. Azzal a tudattal távoztunk a falak közül, hogy szerencsés az ifjúság, mely­nek tanáritestületében ugy él a kölcsö­nös tisztelet, a becsülés ós a szeretet, amint azt a tanév végén tapasztaltuk, mert ott az emberi elme uemcsak az Isten áldását hinti az ifjúságra, hanem az igaz; önzetlen és az igazi becsületes törekvés megtisztelésével és elismerésé vei — a magvar társadalmi élet begyes irányú kialakítására is törekszik. Adja Isten, hogy a magyar ég alatt a, ti-z:e e munkálkodás megbecsülése min­dig ilyen ti-zta érzelemből fakadjon! ­Az ünnepély lefolyása különben ugy történt, hogy a hálaadó mise után az ifjúság, szülők, tanügybarátok sürü cso­portokban vonultak be az intézet tágas tornacsarnokába és azt zsúfolásig meg­töltötték. A nemzeti fohász eléneklése után Buránv Geigely dr. kir. főigazgató tar­totta meg évzáró beszédét. A tanévek hosszú sora alatt gazdag tapasztalatokból merített tanulmány volt a beszéd, a mely célját az ifjúság és a szülők kőiében sem tévesztette. Ezután a jutalomdijak kiosztása következett, mely láthatólag lekötötte ugy a tanuló­ifjúság, mint a szülök érdeklődését és sok komoly homlokra vont derűt, mikor a jó viselet és a szorgalom elismerése jutott osztályrészül. h felebiirá'i szeretni szolgálatába szeg £11 iiél |><}dig í.incs nagyobb. Nem, lehet, hogy üimyi erdeni, amennyi Bárány Gergely dr -rnilc városunk szellemi életébt-n jutott, osztályrészül, nyomát, valami nyomás ne láttassa a sajtó e városi orgánumokban Az utókor mél ián a háládatlanig vádjával illethetne érte. De az ö élete innuár nemcsak a inngaé : édes mindnyájunké, azoké, akik jóban követni, tt nemesben utánozni akarják. Eiete az Istenért s nemzetünk jólétéért vállait szakadatlan mun­káiság s a szerénység bájával párosulva. Hadd okuljon rajta a munkátalan, a szerénytelen s liiuságos fényben hamisolló világ! Kevés a gyertyánk, s azt a keveset is sokszor sokszor szívesen rejtjük véka alá . . Most az egyszer hadd világoskodjék mindeneknek, mentől tovább, mentői épebben, mentől erösebben ! Áldja meg az Úristen ! És mikor a jelenvoltak mindnyája azt hitte, hogy bezárult az év. akkor voltunk csak a derekán. Ugyanis Pákor Adorján, a senior tanár emelkedett szó­lásra és a tulajdonát képező lendületes nyelvezettel, a tanári testület nevében a következőleg üdvözölte az intézet igaz­gatóját, szolgálata 30. éves fordulója napján : Nagyságos és Főtiszt. Főigazgató ur! Tisztelt közönség! A mai nappal, a midőn intézetünk egy szorgalmas munkában lefolyttanév­nek szokásos záróünnepélyét üli, nemcsak az intézet falai közül végleg távozó ujabb kis rajnak, nemcsak a pihenőre térő gymnasiumi ifjúságnak, de ünnepe van különösen az intézet tanári karának is, amennyiben ez, ma tanintézetünk fejének és főgymnasiumunk első igazgatójának 30 éves tanári működése évfordulóját ünnepli. Jjl ismerjük igazgatónk szerény­ségét, mely a mily kész örömmel elis­meri a mások érdemét, ép ugy iparkodik kikerülni mindenamaga személyét illető ünnepeltetést; tudtuk nagyon jól, hogyha neki előzetesen csak sejtelme lett volna is az őszinte tisztelet és ragaszkodás ama megnyilatkozásáról, amelyet neki a tanári kar elismerése szivéből szánt, azt ő való­színűleg megakadályozta volna. H<>gy tehát ez be ne következhessek, és mert mi, kik az ő önfeláldozó munkájának és ügyszeretetének legközvetlenebb vagyunk, önvád nélkül meg nem hetijük magunknak azt a mulasztást, hogj' neki. az igazán méltónak, az elismerés koszorúját ne nyujtsuk. csak titokban és a legbizalmasabb tanári körben készí­tettük elő a mai ünnepet és választottuk a mostani alkalmat, hogy öt egyrészt élete e nevezetes pontján szivünkből üdvözöljük, másrészt, hogy még leendő áldásos működésére az Isten bő áldását kérjük. Harminc év! Nagy idő a parányi lét határai mozgó emberi életben, sőt maga egy egész emberkor, a mely alatt nemzedékek serdültek fel és váltak az ő nevelői működésének áldásos hatása alatt a, haza hasznos polgáraivá. Es ha helyesen mondja egyik nagy iiónk, bog}' nemcsak korának, hanem az egész emberiségnek élt az, ki kötelességeit híven teljesité; mennyivel nagyobb elis­merés illeti meg azt, a ki a neki osztál}-­részül jutott pályán, az ember-nevelés és tökéletesítés rögös és nehéz, de annál nemesebb pályáján sohasem elégedett meg csak a puszta kötelességgel, hanem aki e munkába belevitte lelkének és tes­tének minden erejét, nemes szivének egész melegét?! És igazgatónk ezt cselekvé munkás élte egész folyamán, ezt e hosszú 30 éven át. Mint tanár, kezdettől fogva azon volt, hogy a rábízott ifjakba ne csak a tudomány elemeit csepegtesse, hanem őket minden igaz, jó és szép iránt is lelke­sítse, hogy bennük az Istennek tetsző embereket, a hazának áldozatra kész hű polgárokat neveljen. És hogy miként működött 13 évi tanúi enged­igazgatósága alatt itt, azt váljon kell-e bővebben fejtegetnem Keszthelyen? Ismeretes mindnyájuk elölt, hogy évekkel ezelőtt városunkat az a veszély fenyegette, hogy az, akkor még csak 4 osztályú gimnáziumát el veszíti: az isteni gondviselés erről ugyan másként hatá­rozott, de amidőn intézetünk főgimnázi­ummá fejlesztetett, a szervezés, a beren* dezkedés nagy munkája jórészt Burány igazgatónk vállaira nehezedett és ő e feladatát nemcsak megoldotta, hanem az intézetben meghonosított szeretettel párosult fegyelem, a tanulmányi és er­kölcsi ügyek minden izére kiterjedő atyai gondoskodásával azt, mint merjük állítani, a Dunántúl egyik legjobb hír­nevű intézetévé, igazán virágzó állapo­túvá emelte. Igen, mert igazgatónk va­lódi jóakaratú barátja és vezetője az intézet tanári karának, szigorú, de sze­rető atyja a gondjaira bizott ifjúságnak. Mi, a, kik az Ő életét és működését a legközvetlenebbül szemléljük, igazán el­mondhatjuk, hogy ő egész életét csak intézetünknek és csak a gondjaira bizott ifjúság test-szellemi jólétének ós boldo­gulásának szenteli ; és epen azért, mert tudjuk, hogv neki minden gondolata csak az iljuság java. iránta va'ó tiszteletünk­nek és önfe áldozó tevékenysége elisme­résének emlékeül a tanári kar a mai napon Burány jrergelv dr. cim alatt egy 500 koronás alapitványt tesz, amelynek évi kamatait a tanári kar határozatából mindenkor egy jó viseletű és jól is ta* nuló ifjú a. záróünnepély alkalmával fogja megkapni. Hadd hirdesse e szerény ju­talomdíj állandóan az ifjúságnak igaz­gatónk lángbuzgalmát é- az ifjúság ne­velese körül kifejtett áldásos tevékeny­ségét. Hogy pedig intézetünk is állandó tanuja legyen a mi őszinte tiszteletünk­nek is a buzgalommal teljesített önfel­áldozó tevékenység elismerésének, a ta­nári kar intézetünk számára megfesttette igazgatónk arcképét is. Tettük pedig ezt azon legjobb szándékkal, hogy ha évek során át, amiket a jóságos Isten, még élted hivatásának betöltésére szánt, kedves diiector ur pillantásaid e képre esnek, emlékeztessenek annak \ onásai a mai nap; érzelmeire, emlékeztessenek a mai napon szellemben átfutott 30 év nehéz küzdelmeire és e gondolat adjon erőt a még következő évek hasonló fá­radalmaira és kitartást a munkára. Ifjú­ságunknak meg leg} 7en ez a kép állandó figyelmeztető és példa arra, liogy az Istenbe vetett élő hittel és áldozatra kész szeretettel teljesített önfeláldozó te­vékenység mindig megtalálják őszinte méltánylásukat a jók és igazak szivében. Engedd meg végre Nagyságos uram, hogy szavaimat a jövőbe vetett remény­nyel és bizalommal fejezzem be és az egész tanári karnak, mint a te munkád részeseinek azon őszinte szívből fakadt óhaját tolmácsoljam, hogy az isteni gond­viselés téged intézetünk és a haza ja­vára, tisztelőid és az ifjúság örömére, teljes erőben és egészségben még igen sokáig tartson meg! confeíti 12 fillértől feljebb igen nagy választék­ban íw továbbá szerpentin a legolcsóbban k&pható ánszky József és papit kereskedésében Keszthelyen.

Next

/
Thumbnails
Contents