Balatonvidék, 1903 (7. évfolyam, 1-26. szám)

1903-01-04 / 1. szám

Jtw ü VII. évfolyam. % Keszthely, 1903. január 4. I. szám. Társadalmi, szépirodalmi s közgazdasági hetilap, MejjJölenik h«l,enUliit ei;yHz«i' s viiNnrnn|>. SZERKESZTŐSED ES KIADÓHIVATAL • volt K az d tanintézet épületében. KAaiiiUuliM a szerkesztőség címére, Pénzes­ulalvAnyokai.. liirrieiési muirtiiíAs. kat.é» r k­lamAoitSkat k kia>tiMiivat.allfOG kéitttik iíéilraiaUB' nem aűnnii ulanv.o l,AFTUl.A.>J>ONOS B O N T Z JÓZSEF K ICI.Kt.ŐH HZICHK 1Í3S6TÖ NÉMETH JÁNOS. KIADÓ SUJANSZKY JÓZSEF Előfizetési árak: Egész évre 10 kor. — flll Fél é' r e 5 „ - „ Negyed évre 2 „ 50 „ Egyet szám ára 20 „ Nyilttór petitsira alku szerint. A hetedik évfolyam küszöbén. Reklámvilágot élünk: sajtóban, iro­dalomban közéletben. De mi azt tart­juk, jó bornak nem kell cégér. Eiöi zető közönségünket tehát nem kecsegtethet­jük nagyhangú ígéretekkel. A tisztes, szolid sajtó a mi eszményünk. Reklám, szenzáció és Ígéretek ez eszmény körén kivül «snek. Az igazság é- közjó mun­kálásán kivül más célt nem ismerünk. A kereszténység alapján állunk, keres­sük az igazságot és szolgáljuk önzetle­nül — a közérdeket. Az igazság, a tör­téneti mult, a hagyomány és a nemzeti érdek pedig azt kívánják, hogy a ke­reszténység magasztos tanai hassák át ismét az egyént, a családot, a társadal­mat. Mert ezen az alapon nő, fejlődik és virágzik a >minden ország támaszát és talpkövét képező tiszta ei köles.* Am hosszú évtizedeken ez a kettő szenvedett legtöbb sérelmet. A sajtó és az irodalom bizonyos része követke­zetesen támadta. Célt értek. Mert elho­mályosodott a hit szelíd fénye, vará­zsát vesztette a tiszte* erkölcs. Divattá lett a vallástalanság, di­csekvéssé a léhaság; hitel vesztetté a remény, biztos menedékké a eses kétségbe­ismeretle.i fogalommá a mindent összetartó szeretet, kedvenc szenve­délylyé a visszavonás; hontalanná a béke. honossá a békétlenség: meg vetetté az öntöláldozás. kedewé az önzés, számüzötté a magyar faj. a nemzeti lé­lek sajátsága : a szolidság erkölcsben, életmódban, ruházatban, hajszolttá a nagyzás, fényűzés és pompa után törő vagy ; áldozattá a boldogság a megelé­gedés, uralkodóvá a szabad gazdálkodás a nemzeti jól t forrásainál. A magyar faj idegen erkölcsök, szokások rabigái­ban görnyed. Pusztul és szétoldott kéve módjára bomladozík. Bensejében vulká­nok dübörögnek, elégedetlenség és meg­hasonlás szenvedélyei csatáznak. Egyik rész itthon elégedetlenkedik, a másik vándorbottal kezében idegenben keres boldogulást. Nem más ez, erkölcsi kapituláció az idegen szellem és morál uralma előtt. A nemzet lelkéből nem egy keserű sóhaj tör elő elszomorító közállapotaink lát­tára. Mert nemcsak az egyénnek — a társadalomnak is van lelkiismerete. Mi más ez mint a köz meggyőződés - a közvélemény. A nemzeti lélek-ne®-, a társadalom lelkiismeretének — szó­csöve a sajtó. A lelkiismeret, nem az emberi véleke­dések. nem az önérdek, hanem az igazság szerint hallatja szavát. Alkut nem is­mer, érdekre nem tekint. A lelkiismeret szavát mindenkinek követni kell. A nemzeti lélek, a közlelki ismeret szavát is még kell hallania, azt hirdetnie meg­alkuvás, félelem és érdek nélkül: a nem­zeti lélek szócsövének a sajtónak. Fel kell emelnie szavát ott, hol a közjó ügyéről van szó. Helyeselni, elő­A B ALATQNV il)f:K TÜBCÁJA A mi föntart minket. A kath. legény egyesület előadásán színre kerülő dráma. Ne ütődjék meg senki, hogy ezt a dara­bot., melyet, a kath. Iegén\egyesület legköze­lebbi előadásánali tárgyául tűzött ki, a »dráma« nevezetével illetem. A szó legszorosabb értel­mében megilleti ez h nevezet: van benne élet, van benne valószerűség, elevenség, összeütkö­zés, válság és kifejlet. Tehát dráma. Alakjai az életből meritvék, változatosak, inint maga az élet. Ereikben emberek vére lüktet s vannak köztük jók, igen jók, gonoszak vegyest. Mind­egyiknek megv«n a maga ideálja, kinek az igazság, kinek a maromon s mivel drámai személyek lévén, minden áron érvényesíteni óhajtják én-jöket, aka­ratjukat, az összeütközés kikerülhetetlen. S hogy az összeütközésben" — sok szenvedés után — a jó diadalmaskodik, szivünket megnyugtató érzés fogja el, hogy mégis van igazság a világom is. Gombos jómódú, vallásos ipRros ember. Züllött fia, Béla minden áron ki akarja túrni atyja gazd asagaból Dénes^ a derék munkave­zetőt. Mivel ezen becsületes ímbe/ral szemben jó uton el nem járhat, megbuktatá-ára ördögi gondolatot tesz tetté : atyja nyitva felejtett szekrényéből 200 forintot, lop el, s ezt Dénes kabátjába csempé.tzi, hogy ö rá háruljon a lo­pás gyanúja. Dénes, kinek becsületessége még árnyékát -em szenvedheti el a gyanúsításnak, bucaut, mond eddigi tartózkodása liejyének, önként s nevét megváltoztatva, más vidékén üti fel tanyáját s jómódú, jósikerii üzletnek lesz tulajdonosa. Ez az első felvonás s Erdősi, a költő mindent, niegir bele, a mi a dráma úgy­nevezett ekszpoziciójához kell. Sőt többet is tesz ennél. Az első felvonásba küzdelmet visz, melynek folyama alatt elbuktatja a becsületes törekvést, s kis időre diadalmat ütat a gazság­gal. Ez más szóval annyi, mint hogy lelkiis­meretünket föl ka vm ja, az elvek tusáját a szi vünkbe hinti, szóval megieszi az', hogy sze­mélyei sorsa iránt, akarva nem akarva is ér­deklődnünk kell. S ez helyes dolog, drámába való dolog. A második és harmadik felvonás 10 esz­tendővel később történik, mint az első. Gom­bos már meghalt, Béla elverie az örökségét s áldot.t lelkű húgával Mártával végső Ínségre jut. Tengődnek abban a városban, a melyben a Szekeressé lett Dénesn-k virágzó gyára van. Béla sehogy sem kap munkát. Egyetlen li-Hi-átja Péter, a szocialista, a ki Szekeres-Dé­lies"'gyárában dolgozik s a gazdája jólelkű te­leségét figyelmessé teszi a nyomorgó Bélára, Mártára. Sz^keresné meglátogatja Béla távol­létében a sinlödő Mártát s segiti, munka 1 ad néki is, Bélának is, de sejtelmük sincs egymás kilétéről. A Szekerestől zavargó elvei miatt időközben elbocsátott. Péter, ki Szekeres múlt­ját. megtudja egyik elvtársától, gazdáján ugy akar bosszút állani, hogy a világ előtt fölfedi a lappangó titkokat s gazdáját szemtől szembe foszo-j.i int g becsületétől. Tervét közli Bálával, Mártával, a ki iránt különben érdeklődik s a ki viszont szereti őt. Ezek ámulva ősmerik meg e szép jelenetben, hogy hisz it,t, Denesröi, a meggyalázott Déne-nől van ^zó. Bó'a szinleg rááll, hogy a rágalmak bizonyításában kezére jár Péternek Elmennek Szekeres—Dénesh«z s a legkritikusabb pillanatban, mikor Péter boszuja ünnepét készül megülni, töredelmes vallomást tesz gazs&gáról. A nyomor meglörte, a szeuve dés ostora a megtévedt gyarló embert e pilla­natban nemes, igaz emberré varázsolja. Pétert ez az esemény meghatja, igaz, kissé hirtelen, megváltoztatja, Márta keze övé lesz s visszatér a rehabilitált Dén<?s gyárába, Bélával együtt. S még egyet. Dénes már régóta szereti Márlát s n'nos hőbb vágya, mint, hogy kezét eloyer­hesse. De mikor Péter s Márta szerelmit meg­tudja, igazi nagy lelkével lemond Mártáról, élete'egyetlen ábrándjáról egy jó útra tért em­ber javára. Valóban, ezzel a megoldással alakja

Next

/
Thumbnails
Contents