Balatonvidék, 1902 (6. évfolyam, 27-52. szám)

1902-07-06 / 27. szám

VI. évfolyam. Keszthely, 1902. julius 6. 27. szám. Társadalmi, szépirodalmi 3 közgazdasági hetilap. Megjelenik heteiiLtiiil egyBier: vn.HOi'iia|>. SZERKESZTŐSÉG I.A PTULAJDONOS ES 1 A SZERKESZTŐSÉG Előfizetés trák t KIADÓHIVATAL • volt gazd. tanintézet épUlptében. II Klíl.KI.ÖS S/.KIIK KSZ'l'Ö Égési évrn , . Fól évrfí ..... lü korona • 5 ,. Ké/.i»*tolmt, pénzesutalványokat.. liirdet.ési megbUAsoliat és roll lttmAni''fc»t Wkiaddlii­vat.atlioz Uériknk BONTZ JÓZSEF. K [ A 1> ó SUJÁNSZKY JÓZSEF Negyeil évre .... fi!ynn mám áru . . Nylltftir iietlt&orn 1 „ !>il .... ?(> „ alku uerlnl. Kéziratokat nem adunk vibbzb —~~ t Kivándorlási kongresszus. Megtartatott Siófokon. A balaton­parti kies fürdőhely magába fogadta a dunántuliak előkelőit: mágnásokat, bir­tokosokat, politikusokat. Összegyűltek, hogy megbeszéljék a teendőket, hogy feltárva a helyzetet, megálJapitsák a módokat, a melyekkel hivatva lesznek megakasztani a kivándorlást, az ember­pusztulást e hazában. A beszédek elhangzottak. A mit magukba foglaltak, az jobbára ismere­tes. Csak a statisztika, csak ez gyújtott igazán világosságot az elrettentő igaz­ságban, mert kétségbevonhatatlan ada­tokkal igazolta a költőt: >Mint az ol­dott kéve, széthull nemzetünk.* A régi faj, a honfentartó pusztul. A régi nemzeti erkölcs, a haza földjé­hez való ragaszkodás hanyatlik. Az Ín­ség növekszik és vándorbotot nyom az elhagyatottak kezébe és ki vezérli az itthonból a testben megtört, lélekben el­csüggedt ivadékot a messze idegenbe, a hol kifogy a nemzeti érzés, kihal a haza iránt való t-zeretet. Ezt a nagy pusztulást igyekeztek a Dunántul magyar érzésű gazdái meg­gátolni. Ezt igyekeztek mederbe terelni Siófokon, mert mindenki erzi az igaz­ságát annak, hogy -a kis emberekről itthon ép ugy kell intézményesen gon­doskodni, mint tul a tengeren, hogy a nemzet védőszárnyai kell, hogy őket is betakarják nemcsak az- ősi hantok mel­lett, hanem idegenben is. Gondolatnak fenkölt; a cselekvés­nek áldást igér; a megoldást a szeretet eszközli. Ha a szeretet képes megfogamzani a lelkekben, a melyeket széjjel dult a vagyon utáni sóvárgás, a hatalom érze­tében nyilatkozó fenhéjázás, ha majd a kormány összefog a törvényhozással és különösen a társadalom indul meg a szeretet jele alatt: akkor majd valóra válik az óhajtás, akkor majd valóra válnak azoknak a kiváló lelkeknek a szellemi termékei ís, a melyek a kong­resszus folyamán feltárták a helyzetet és betekintést engedtek könyörtelen­ségeibe. A kivándorlás orvosszerei ugyanis legnagyobb részben társadalmi vonat­kozásúak. A mint ezt letagadni nem lehet, éppen ugy nem lehet azt sem, hogy a társadalmi alakulásoknak lénye­ges feltétele becsülés és szeretet azok iránt az intézmények iránt, a melye­ket a congresszus elfogadott és meg­valósításra ajánlott : a szövetkezeti esz­me, vagyis az önsegítés terjesztése és annak támogatása nemcsak egyesek, de a hatóságok részéről is. Ez érdemben eddig kevés, vagy sokféle semmisem történt. Ennek oka nem a törvényeinknek igen hiányos vol­tában, hanem a társadalmi széttagolt­ságban, az erkölcsi feg} Tverekkel küzdő A BALATONVIDÉK TÁRCÁJA Jí hegyen. J£es?Jíie[gne^ árnyas erdején ZBolyongo^ úttalan • Csodálom a %ies tavat } •A Hegyről egymagam. S a fiegytettfrtfl né?e^ át messze sí% jelé; 3£ol dús arany ^alds^t a föld Dtilár jól megérteié. a gulya folcmpja zeng csendes éjjelen ; 3£ol szögüaju leányt ölel gulyás szerelmesen; 3£ol a füzes csaCit fözött Jl fülmüle dalol; 3£ol a nádas 6ozót fyzfltt &o6osgém Súgva $%fC. @tt járó% képzeletben én 'Virágos réteden, jffol a viz áztatott fii fözt JíV/j; nefelejcs terem. Ott járó/[ és tekintetem A.z & Qunán piRen, S a multa^ szép emlékeire üeldobban a szivem. Jl ^épzeletne^ szárnyain DKerengtem édesen, S csa^ atfyor ismerém meg a 'Valót feservesen, mint merészebb mozdulat J[ mélybe dönte le ; Sltiinte^ éber álmaim DSlaradt . ... egy se6Relye. föurl^ovits Cajos­Színházi levél. Édes, kedoes Katókám! Keszthely, 1902. julius 5-én. Utóbbi levelemben emiitettem, hogy a kesathelyi műpártoló közönség kiváló szillemi élvezetben részesül, rmióta Kunhegyi Miklós ki­tűnően szervezett társulata tartja előadásait. A társulat derék igazgatójának sikerült e héten Porzsoltáé Lukács Juliska ismert müvészuőt két estére megnyerhetni, és mondhatom, hogy a jelen volt közönség egyaráut gyönyörködött a bájos s elegáns megjelenésű művésznő játé­kában. Előadásainak fénypontját azonban a szer­dai előadás alkalmával szinre került Romeo ég Júlia képezte. • A magasztos tragédiából a főszerep (Juha) a müvésznőuek jutott. Júlia Shakespeare tragé­diájában fontos szerepet játszik. A meghasonlás ama válságos perceiben, midőn ít^meo, büueért megérdemelt büntetést nemes jelleménél fogva megadással elviselné, de önző indulatai, sze­relme az ellenkezőre csábítják. A nő, Júlia jut­tatja eszébe kötelességét. A Eomeo és Júliában erős szenvedélye­ken alapuló mélyen megindító kimenetelű ko­moly, heves küzdelmet állit szemeiak elé. A

Next

/
Thumbnails
Contents