Balatonvidék, 1900 (4. évfolyam, 26-52. szám)

1900-07-01 / 26. szám

HALATONVIDKK li'OO. július I. Tájékozásul. Lapunk három éven át volt szellemi vezetőjének, Magasházv Antal dr. felelős szerkesztőnek e tisztségétől való meg­válása után a lap szellemi vezetését én vettem át. A szerkesztőség tagjai tovább is ugyanazok lesznek, kik eddig voltak , csupán a felelős szerkesztő személyében történt változás. Midőn eme változást t. olvasóink­nak és munkatársainknak becses tudo­mására hozom, nem mulaszthatom el, hogy elveinknek és gondolkozásunknak, miket a lap vezetésében irányadónak tartok, ez alkalommal kifejezést ne ad­jak : Következetesek és hivek leszünk programmunkhoz, mel}'ben Keszthely és az egész Balatonvidék anyagi és szellemi fejlődésének előmozdítását tűztük ki leg­főbb célul. Városunk és vidékünk bol­dogsága, jóléte, szellemi és anyagi hala­dása volt zászlónkra irva. Ezt a zászlót lobogtatjuk ezentúl is magasan, állan­dóan és kitartással, annyival inkább, mert szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogv e zászló alá sorakoztak nemcsak a helybeli, hanem a vidéki irodalmi szá­mottevő munkások javarésze, s az előfi­zetők oly nagy számban, aminő vidéki lapnál szinte ritkaság számba megy. Megőrizzük fiii/<jelli')isri/ii)il>i't anyagi 1 ag és erkölcsileg, tudva azt. hogy az érde­kek által behálózott s a mások szemhu­nyoritásaitól függő sajtó nem mozog sza­badon. Szabad sajtó szabad vezetés alatt adhat igazi irányt és képviselheti a köz­véleményt. Egyedüli cvwwrai lapunknak: a tisztesség és becsület, mindenekfölött pedig az i</azsiíi/ és szeretet. Miként eddig, ugy ezután is szám­űzve lesz e lapból: a hitvány személyes­kedés, a durvaság, az Ízléstelenség és az áldatlan hírlapi polémia. Nem huicoljuk nyilvánosság elé az egyesek és családok magán ügyeit, nem gyanúsítjuk mások törekvéseit és szán­dékait. Tért nyitunk azonban a közjó elő­mozdítására szolgáló, személyeskedést kerülő vélemény-nyilvánításoknak, meny­nyiben azok valamelv ügy megvilágítá­sára szolgálnak. A tárgyilagos megvita­tások által tér nyilik arra, hogy a köz­ügyek különböző oldalról ismertekké le­gyenek, miáltal a közvélemény tisztul, erősödik, jegecedik s a jó ügy könnyeb­ben diadalra jut. Szükséges, hog} 7 ismer­jük egymás nézeteit, véleményét és ta­pasztalait. így kevesebb lesz a csalódás, tisztább a számítás, határozottabb az irány, válogatottabbak az eszközök a közjó 1 ét előmozdításában. Kerüljük a terrorizáló irányt, nem adunk helyet az ilyen tartalmú dolgo­zatoknak. őrizkedünk mindattól, ami gyű­löletet szit. mert ha ez vegyül az iroda­lomba. akkor épen a jobbérzésüek véle­ményszabadságát nyomnók el. Védjük a raf/űsf, rr/.ö/csöf, az egyén, család és az igazság szabadságát s mind­azt. ami a társadalom testének szabad, egészséges fejlődését elősegíti. Küzdünk elveinkért, meggyőződé­sünkért tiszta szándékkal, erős akarattal s változhatatlan kitartással az okoknak meggyőző erejével s az igazság hatalmá­val. Ingadozást nem ismerünk, a meg­kezdett munkában ki nem fáradunk s a zászlót, melyre el veinket irtuk, erős kéz­zel tartva munkálkodunk ; mert tudjuk, hogy a változatlan, kitartó erő nem vesz el : cr/1 ér. Reméljük ezt. annál inkább, mert erősségünk van egyrészt a mi lelkes ol­vasó közönségünk ragaszkodásában és szeretetében, másrészt az odaadó mun­kássággal fáradozó munkatársaink diszes seregében. Bontz József. A néptanítók. — A sümegen tartandó tanítói közgyűlés különös figyelmébe ! — Az igazságot az emberek általában esak akkor ismerik el, ha valaki szavakba foglalja. Addig vágy nem veszik észre, vagy nem törőd­nek vele. Megesik azonban, liogy a leghatáro­zottabban kifejezett igazság sem tud nagyobb feltűnést kelteni. Egy szellemes francia ember mondása szerint azért, mert túlságosan igaz. Ezek közi' a túlságosan igaz mondások közé tartozik az a régi sententia is, hogy akire az istenek haragasznak, abból tanitót csinálnak. Igaz mondás, de hát meg van az a nagy hi­bája, hogy túlságosan igaz. Ezért nem tud olyan fehünést kelteni, amelyiknek valami tett volna a vége. Pedig nemrégiben a nagy fran­ci a verő Moltke is segítségére jött azzal a kije­lentéssel, hogy a porosz-francia háborút a né­met tanítók nyerték meg. Nekem ugy tetszik, hogy ez is túlságosan igaz. Minélfogva nem is igen való egyébre, mint hatásos bekezdésnek vagy befejezésnek a különböző tósztokhoz. Leg­alább nálunk ugy van. Pedig hát ez nagy baj, hogy ugy van. Mert jól meg kell azt jegyezni, hogy még a legműveltebb nemzeteknél is a lakosságnak csak a legkisebbik része végez közép és felső iskolát. A többség műveltsége és tudása tehát a néptanítók kezében van. Es hogy ez a több­ség nálunk igen erős többség, azt nem kell bi­zonyítani. A dolog tehát ugy áll, liogy a ma­gyar nemzet- nagyobb részének szellemi és lelki világát a magyar néptanítók alakítják. Ugy, a liogy nekik tetszik, ugy, a liogy ők tudják. Vagyis a szerint, a milyenek ők maguk. Mert az világos dolog, hogy a. pánszláv tanító nö­vendékéből nehezen válik jó inagyai ember; a szocialista érzelmű tani tó semmiképen sem szaporítja a társadalom békés elemeit; vallás­talan tanító nem nevelhet istenfélő embereket; a tudatlan tanító nem terjeszthet sem tudást, sem műveltséget. Nagyfontosságú. a nemzet életébe vágó kérdés tobát az, hogy milyen a tanítóság hely­zete ? Meg van-e a helyes arány a tanítóság üdvkiálias és lap . Ekkor, abbén a pillanatban elfogta szivünket annak a megmagyarázhatatlan érzésnek előjátéka. Isién a megmondhatója, mi volt az. Elszorult, a szivünk, 110111 a fájdalomtól, nem a bánattól, neui a félelemtől, hanem vala­mitől, a mi öröu' is volt, lelkesedés is, megha­tottság is, izgatottság is, megalázódás is és még sok más is egyszerre. Hatalmas, erős érzés volt. Száz féle gondolat villant át »g\u. kon. Meg­látom végre az egyház fejét«. »Meglátom azt, a kit látni nem adatott mindenkiuek«. «M-glátom a világ leghatalmasabb fejedelmét.. »Meglátom Krisztus hely tartóját.« »Megláioui n legdicsősé­gesebb foglyot,• >Mtglát,oin a pipát. »Ali minő lesz? Olyan-e, a minőnek festik ?« »Olyan-e, a minőnek mondják ?« »Olyan-e a minőnek kép­zelém ?« iMegballom-e hangját, ? t .Hát valóság-*", hogy én most itt, vagyok és meglátom ö i. ? !« E gondolatok, feleletre váró kérdések raja többször is végigfutott agyunkon, mig 0 szent­ségét a *\ a 'ósággal szüntelen örömri valgások közt lassan hozták. Izgatottságunk a tetőpontra hágott, a mint a közvetlen mellettünk levő tö­meg kiabálta a maga nyelvén az éljent. Mi magyarok már előre megbeszéltük-, hogy teljes szívből s főleg teljes tüdőből fogjuk har­sogtatni az »éljen<-t, hogy az elnyomja az ösz­szes többi nyelvűt. Talán sikerült volna, (lehet hogy sikerült is különben), ha az emiitett érzés legelementárisabb erővel le nem fogja sziveinket ós ajkunkat. Egy asszonyság állt mellettem, a ki egy negyedóráig folyton azt hajtotta, hogy ő mily szörnyű hangos éljeneket, fog kiáltani. Az ám ! A mint. a pápa látókörünkbe ér , a jó asz­szonynak torkán akadt. a szó, az érzés mélyéből fakadt köu)«k elfojtották hangját, — fgy ép szót. nem tudott a jó lélek kimondani az egész audiencia alaLt, — csak síri — sin.. — Es sír­tak sokuu, nagyon sokan, — nem e<ak asszo­nyok - - én is — vein szégyenítem. — Tollát a pápa .szemünk Imiókoréiio jöit. Magasan az li|Oiigó, tapsuió, kinbá ó, kalap és kendő lohogi.Miő tömeg folöi.1., Itordószékebeii húzták neme- vivői. »Ez hat. XIII. Ló pápa! — Térdem megcsuklott; — h/. olsö pillana­tokban egy szónak nem volf.au ura, csuk az­után lön. ki belőlem az »éljeu», a mint csak t,ellett,. Kezem gépiesen nyúlt, az «ni!ékt.árgy\k Után zsebembe s tanon.a fii 1, liogy az Egyház földi fejedelmének a idusát, fogadj" .elem. »Ez hát XIII. Leó liápa !« Istenem, valóbau, a szó teljes értelmében feledhetetlen, leírhatatlan, csodálatos, niegtiatő, fönséges, lesújtó, gyönyörű, inegrá-.ó, költői, megmagyarázhatatlan hatású, elképzelhetetlen látvány. A mint, az a kicsinynek látszó, fehér alak félig fölemelkedik a hordószékben s szivig haló tekintetét Körülhordozva, őrök mosolygásával osztogatja jobbra balra az áldást, közbe, közbe a fehér kapuciumos, galambősz fürtü fej ineg­lueghajlik a kupolát csaknem fölvető örömriadal köszönetéül, s azok a gyönge kezek az áldást osztó keresztvetéseket néha üdvözlő intésekkel váltják föl ; — a mint, aztán elfáradva a ké­113 elniet.ie 1 félig-álló helyzettől, ismét visszadül a 1 iónba, de onnan is mindeg3're csak az a csodálato.. tekintet, az a mosol}', az az üdvözlő l{e/,!»gyjiu,és*k örvendeztették meg a zarándo­kokat. — Midőn nz oltár elé értek, letették a hordozószéket. 0 szentségével, s elénekelték a Mindenszentek litániáját, az agg egy há/fejedel­niet. trónállói fölvezették az oltárhoz, hol Őszent­sége csodálatraméltó erős hangon adta apostoli áh'ásat. Azután következett a kihallgatás, a miről a lapuk akkoriban részletesen szóltak. Nem is ismét,lem azokat, A kihallgatás alatt a nemzetek pápai him­nusokat énekeltek ; mi meg éppen másodszor az „Egek él.esssgé' l-fr kezdtük meg, midőn is­méi fölemel ke. I-11. r, hordozószék a nagy p i­pával, kitört a/, -u'-küuket túlharsogó üdvrival­gás s most. a személy másik oldalát, (mifélénk) kerülték meg vele s újra ismétlődött as a pa­ratlan jelenet, midőn a nemzetek ünnepelték szeretettel, hódolattal, ragaszkodással a legne­mesebb fogoly fejedelmet . . . Éljen a pápakirályc hangzott, minden nyelven jövet is, menet is, — ós én elgondolkoztam, vajon melyik királynak van ilyen fogadtatása, ilyen hivöserege és — ilyen kevés — világi hatalma ? . . . . . . Es nem feledem el soha 1900 április 29-át! . . Kollarik Kálmán. Az ezredéves kiállítás orvosi juryre a Ü—10 A Ferencz József kes Kapható : Marton Mór, Wünsch Ferenc és Vas Sándor urak üzletében. valamennyi hasonnemü víz között,,e­gyedül Ítélteodan Nagy MilleniumiEr­inet, továbbá egyedül tiszteltetett meg O Felség" által egy legmagasabb kitit n­tetéssel. A Ferenc József keserű vizböl mind rendszeres adagegy boros pohár­ral, reggel éhgyomorra véve elégséges

Next

/
Thumbnails
Contents