Bácsmegyei Napló, 1927. december (28. évfolyam, 334-360. szám)

1927-12-01 / 334. szám

16 OLDÄL * ARA l’/2 DINAR Poitarlna pladena u gotovom BACSMEGYEI XXVfff. ívíoívam. Szuboüca, 1827. C SÜTÖRTÖK, december 1. 324. s?ám felelőn: Kiadóhivatal 8—88 Szerkesztőség 5—10. 8—82. 370L _ _ Szerkesztőség, kiadóhivatal és kényvosztály, Sznbotlca We«r?r*pfi>k mWennan reggel. ünnep áfán és hétfffn Itt Előfizetési r nesvedévrö 163 din. zmB| jovín frg. .1. (Minerva palotai Az egység ünnepe Elmúlt már az az idő, amikor en­nek az országnak kisebbsége csak a conjunctims imperfectumd-bm csat­lakozott az egysége ünnepén elmon­dott szolemnis szavakhoz. A nemze­tiségi kisebbségek ma már nemcsak óhajtó módban ünnepelhetik az egy­séget. A lehiggadó türelem, a tisztuló látás, az érlelem partjaiba visszatérő cselekedetek ma már más értelme­zést parancsolnak a kisebbségi kér­dések megoldására. Az egység ünnepe megvolt már akkor is, amikor cégtáblarombolá­sokban valósult meg a nacionalista gondolat. Az egység ünnepe ünnep­nap volt már akkor is, amikor az erőszakos kilengések felé csuszamlós álnacionalizmus a magyar szó kiirtá­sának s a magyar fejek beverésének programjával akarta szolgálni a nemzeti eszmét. Ma már csak az át­alakulás természetes, legalább is menthető atmoszferikus változásá­nak tudjuk be ezeket a keserves em­lékű jelenségeket. Ma már nincs po­litikai párt, nincs politikus, aki atro­citásokkal keresné a népszerűséget. Az erőszaktól elfordultak a tömegek. A szervezetek, melyek az erőszak politikájának melegágyai, kitermelői és megvalósítói voltak, széthullottak, vagy ha megmaradtak is, átformál­ták szavuk és cselekedetük program­ját. Az egység ünnepe még csak évek­kel ezelőtt Csupán az alkotmány pa­rancsa volt s ma már a lelkek komo­lyan átérzett s őszintén megtartott ünnepe lett. Amikor kérlelhetetlen ellenfélként állottak egymással szem­ben a szerbek és horvátok politikai szervezetei, amikor partikuláris ér­dekek megvalósítását követelték s etnikai különállásukat hangsúlyozták az ország egyes részeinek népei, amikor vigasztalannak látszott még a legalapvetőbb államjogi kérdések­ben is a megegyezésre való kilátás s rivalizált egymással két nép, két város, két uralomra törő program, két nemzeti eszme és történelmi hi­vatás, akkor is pirosbetiis volt ez az ünnep, akkor is megünnepelték az ország népei a közjogi egység létre­jöttét, pedig akkor sokkal inkább csak a vágyban, mint a valóságban, sokkal inkább csak a törvény kijelen­tésében, mint intézményben és lélek­ben élt az ország egysége. Külön jog­rendszerek, külön eljárási szabályok, külön pénzügyi igazgatási területek, külön adminisztrációs szervezetek, az állami akarat végrehajtásának partikuláris széttagoltságai csak még jobban hangsúlyozták az összeforra­­dás hiányát s a frissen egymás mellé helyezett testrészek között a szer­ves összefüggés kisarjadását akadá­lyozták. Külön igazságügyi törvé­nyek és külön adórendszer, a köz­teherviselés különböző módja és mér­téke mint tilalomfák állottak az egy­ség és kölcsönös megélés létrejöt­tének útjában. A jogi, a végrehajtási és pénzügyi közigazgatás egységét még nem ér­lelte meg az idő, de ma már mindez, ami az egység útjában áll még, egy­szerű törvényhozási intézkedéssel elhárítható. Az egység tökéletesülé­sének lelki, történelmi s az állam­alkotó hivatás kii’önböző értelmezé­sén nyugvó akadályai ma már nem hatnak. A népek rivalizálása helyébe egy programú pártok tusakodása lé­pett, országrészek szembenállása pártvezérek szembenállásává jelen­­téktelenedett el. Akár a szláv népek­nek egymás közti, akár az államalko­tók és kisebbségi népek viszonyára "ondolunlc, teljes megnyugvással kell megállapítanunk, hogy az ország közállapota, közszelleme, az uralko­dó felfogás jelentős lebecsülhetetlen haladást mutat az államjogi egység­től a politikai, az érzelmi egység felé vezető utón. A távolság, amit meg­tettünk, fölmérheteílenül nagyobb, mint az, ami még előttünk van. Ma­gaslatot már nem kell másznunk, fölértünk azokra a magaslatokra, melyek az eddigi ut szenvedéseit és nélkülözéseit tiszta, tápláló levegővel és tiszta, messzeivelő horizonttal ju­talmazzák és felejtetik. Az egység ünnepén valóban jó lé­lekkel és örvendező szívvel/ ünnepel­hetjük a nemzeti egység megszületé­sét. Nem vagyunk már űzött vadak a politika vadászterületén s ha egyik­másik politikai orvvadász belénk lö­völdözi is még gyűlöletének nyilait, megvéd már bennünket is a jog, a törvény s az ország egyetemes ér­dekeként felismert igazságunk. Nem­csak alattvalók, de polgárok va­gyunk, a jog, a szabadság s a pol­gárt státuszjavak birtokának jogvé­delme a valóság tartalmával töltöt­ték meg a törvény szavait s a tör­vény ünnepéből a lélek ünnepét va­rázsolták elő. Meghiúsult Bratianu Vintilla kormányalakítási kísérlete A román néppárt a nemzeti parasztpárttal való együtt­működés mellett döntőit Bukarestből jelentik: Averescu volt miniszterelnök pártja, a román néppárt kedden döntő jelentőségű pártértekezle­tet tartott, amelyen egyhangúlag bizal­mat szavaztak a pártvezetőségnek és Averescunak is. A bizalmi szavazattal a néppárt azt akarta kifejezésre juttat­ni, hogy mindenben helyesli Averescunak az utóbbi napok párttanácskozá­sain tanúsított magatartását, amikor Averescu hajlandónak mutatko­zott arra is, liogy esetleg koalícióra lép a liberális párttal. A bizalmi szavazatnak azonban egé­szen más jelentőséget adott a néppárt baloldali szárnyának külön indítványa, amelyet a pártértekezlet szintén ma­gáévá tett és amelyben kimondják, hogy a néppárt szolidáris az ellenzéki pártokkal a liberális párt és a Bratlanu-kormány ellen íolytatandó harcban. Ezt az indítványt a néppártnak az a szárnya terjesztette be, amely a nem­zeti parasztpárttál való -együttműködés hive és mintán a pártértekezleíen az indítvány nagy többségre talált, Áve­résen keze most mar' meg van kötve a további pártközi tanácskozásokat ille­tőleg és a román néppártnak a llberáHs párttal való koalíciója most már teljesen kizártnak látszik, ügy­­hegy a nemzeti egység kormánya végleg meghiúsultnak tekinthető. Bratiann Vintiíla miniszterelnöknek ezek után nem marad más választás#, minthogy a régi kormánypolitikát foly­tassa, liberálispárti uralommal. Titulescu külügyminiszter a miniszter­tanács keddi ülésén bejelentette, hogy betegsége miatt egyelőre nem utazhatik Qenfbe, miért is a román külügyminiszter táviratilag kérte a népszövetségi tanácsot, hogy napolja el a román-magyar agrár pőr tárgyalását a márciusi ülés szakára. Bukarestben biztosra veszik, hogy * Népszövetség főtitkára eleget tesz TI-' tulescu kérésének és elnapolja a ma­gyar-román agrárperek tárgyalását. Szorosabb ©jgyiittmíiklScIés készül a radikálisok és a szlovén néppárt között Ismét aktuálissá vált a két párt kö :ös parlamenti klubjának me-'a! aki iása A központi tatásról széló törvényjavaslat a minisztertanács előtt Beogradból jelentik: A parlamenti szünet alatti politikai szélcsend változat­lanul tovább tart. A képviselői klubok egyre néptelenebbek és a még Beograd­­ban tartózkodó képviselők többnyire vá­lasztóik ügyes-bajos dolgaival vannak elfoglalva. A parlamenti bizottságok kö­zül csak az adóegységesítési bizottság dolgozik, a többi bizottságok csupán de­cember 5—6-ika körül folytatják mű­ködésüket. Politikai körökben sokat foglalkoznak a radikális és a szlovén néppárt közti viszony kérdésével, miután mindkét pártból sokan elérkezettnek látják az időt, hogy szorosabbá tegyék a két párt par­lamenti együttműködését. Már a parlamenti klubok megalakulása idején Szó volt arról, hogy a két párt közös parlamenti klubba egyesül, de kü­lönböző taktikai okokból eltekintettek ettől. Most egyes hírek szerint ez aktuá­lissá válik és a két klub egyesítése volna a kö­vetkező lépés a két párt teljes egye­sülése leié. A szlovén néppárt köréből ezekkel a hí­rekkel szemben azt hangoztatják, hogy nekik még bizonyos ideig várniok kell a két klub egyesülésével, ami azonban nem huzódhatik sokáig. A kormány kihasználja a parlamenti szünetet és gyors tempóban tárgyalja le az egyes miniszterek által kidolgo­zott törvényjavaslatokat, hogy azokat a parlament elé terjessze. A kormány a szerdai nap folyamán is este hattól ki­lencig minisztertanácsot tartott, amelyen a központi igazgatásról szóló törvény­javaslat került sorra. Ez a javaslat a régebbi javaslatokkal szemben, amely tizenegyre redukálta volna a miniszte­rek számát, tizenkét minisztériumot kí­ván megtartani. Ez a törvényjavaslat egyébként pontosan meghatározza az egyes minisztériumok, az ügyosztályok és igazgatóságok számát, lényegesen re­dukálva az eddigi adminisztráció szer­veit és ennek folytán meglehetős ará­nyú tisztviselőredukciót is eszközöl. Ekörül a kormány kebelében előrelátha­tólag nagyobb viták lesznek, miután minden miniszter igyekszik a saját re­szortja érdekeit megvédeni a redukció­tól. A községi törvény körül is nagy né­zeteltérések vannak a kormány tagjai köpött. Ennél a javaslatnál, amely rö­videsen tárgyalás alá kerül a miniszter­­tanácsban, különösen a tisztviselők kva­lifikációja és megválasztásuk módja, to­vábbá a községi közigazgatás ellenőrzé­se tekintetében vannak differenciák a kormány tagjai között A pénzügyminiszter újból megbetegedett Markovics Bogdán dr. pénzügyminisz­ter, aki több napi gyengélkedés után va­lamivel jobban érezte magát, ismét ágy­nak dőlt. A pénzügyminiszter orvosai tanácsára valószínűleg hosszabb külföldi fürdőzésre megy. A kormány köreiben az a hir terjedt el. hogy a pénzügymi­niszter helyettesévé Spaho Mehmed dr. kereskedelmi minisztert fogják kine­vezni.

Next

/
Thumbnails
Contents