Bácsmegyei Napló, 1927. november (28. évfolyam, 304-333. szám)

1927-11-01 / 304. szám

•N 12 OLDAL * ARA DINAR PoStarina pfafima u gotovotnl BAGSMEGYEI XXVIfí. évfolyam. Szubotica, 1S27. KEDD, november 1. 303. szám Telefon: Kiadóhivatal 8-€8 Szerkesztőiig 5-10. 8—S2, 57«. Szerkesztőség, kiadóhivatal és könyvosztály. Szuhotiea Megjelenik mindennap reggel, finnen után és hétfőn Is. előfizetési ár negyedévre lös d’n. Zmaj Jovln trg. 3. (Minerva palota) KozbeszólAs A politika az egzigenciák tudomá­nya, de egyszersmind az ürügyek művészete is. A tiszta igazság a po­litikában olyan , mint a szinarany az üzleti forgalomban: nem nemes fém­nek kell keverni, hogy a gyakorlati használat követelményeinek megfe­leljen. Aki például nem politikus, az a választások tisztaságát és szabad­ságát abszolút szükségességnek te­kinti és az ezen a téren elkövetett visszaélések megtorlásának sürgeté­sét nem teszi függővé a politikai helyzet alakulásától. Radics István rutinos politikus, tehát nem esik bele ebbe a hibába. Akkor állott elő a vádinditvánnyal, amikor nyilvánvaló­vá lett, hogy partja ellenzékbe szo­rult. Ki tudja, hátha Davidovics még­is meggondolja magát és felborítja a jelenlegi konstellációt és akkor a vádinditvány ugródeszka lehet, amelyről Radicsék belendülhetnek a kormányba. Nem fontos a vád meg­alapozása és a tények adatszerű bi­zonyítása, csak gyorsan elő a vád­­indítvánnyal, még mielőtt a kormány­koalíció sebei végleg behegednek. * Ámde Vukicsevics Velja miniszter­­elnök sincs olyan fából faragva, hogy Radics sakkhuzására megfelelő ellen­lépést ne találna. Ha Radicsnak olyan sürgős volt a vádinditvány benyúj­tása, hogy nem ért rá az adatokat összegyűjteni s kellőkép feldolgozni, a kormány elnökének viszont a rá­­kényszeriteit védekezés előterjesz­tése sürgős, annál is inkább, mert az általánosságban tartott állítások meg­cáfolása semmi különösebb előkészü­letet nem igényel. És énen ez a prompt kiszolgálás az, ami Radics számításait keresztülhúzta, mert ilyen módon egyszeriben eloszlottak azok a reménybeli előnyök, amiket a horvát parasztpárt vezére a vád­­inditvány tárgyalásának elhúzódásá­tól várt. * Csak úgy félkézzel hárította el a miniszterelnök a vádakat, amelyeket a parlament a mandátumok igazolá­sával különben is már megdöntött. — Természetes. — mondotta Vrki­­csevics — hogy a belügyminiszter­nek az egész országban ugyanegv politikát kel! folytatnia és ha a csend­­őrségnek szerepet adnak a népakarat befolyásolásában, ez a szereposztás near korlátozódik egyetlen ország­részre. Mégis az ellenzék Boszniát péoézte ki az atrocitások színhelyéül, ami magában véve is a választások ellen sommásan felhívott kifogások labilitását mutatja. Az igazolóbizott­ság behatóan foglalkozott minden panasszal és két boszniai mandátum igazolását komoly gyanuokok alap­ján fel is függesztette. Ezzel az iga­­zolóbizotíság bizonyságot tett arról, hogy az alapos panaszokat figyelem­be vette. Végül: az a miniszterelnök agitációs szabadságához tartozik, hogy a választói népgyiiléseken prog­nózist állítson fel. Ennyi az egész. A vádinditvánnyal szemben tüzete­sebb plaidoyer-re nem volt szükség. A jobboldal lelkesen tapsolt Vükicse­­vicsnek, Radics pedig előbb Marin kovicsra zúdította temperamentuma egy lávakitörését, majd a demokra­tákról en bloc tett olyan nyilatkoza­tot, amellyel meggyőzte őket, hogy nem nagy veszteség a demokrata blokk meghiúsulása. Kétszázkilencvenhat halottja van a Principessa Mafalda olasz gőzösnek Végleg megállapították az áldozatok számát Londonból jelentik: A brazíliai rév­hatóságok a Navigazione Generale Itaiiana génuai vezérigazgatóságának névjegyzéke alapján véglegesen meg­állapították a Pricipessa Mafalda ha­lottainak számát. A hivatalos kimutatás szerint 296 ember vesztette el életét. Mint Genovából jelentik, bahiai lapjelentések szerint a Pricipessa' Mafalda fögépésze alaptalannak mondja azt a va­dat, hogy Gugli kapitány el­késve adott parancsot a mentő­­csónakok leeresztésére. A főgépész szerint a mentőcsónako­­kat kellő időben bocsátották vízre- és ha az utasok engedelmeskedtek vol­na, mindenkit meg lehetett volna menteni. A hajó utasai azonban el­vesztették lejüket és a pánikban nem lehetett a rendet fenntartani. Érdekes megemlíteni azt a tényt, hogy Gugli kapitánynak már ez volt a második hajókatasztrófája, mer a világháború alatt, amikor a Regina Helena parancsnoka volt, ezí a hajót Gibraltárnál egy német ten­geralattjáró elsülyesztette. Gugli ka­pitány hősies magatartása folytán azonban akkor a hajó minden utasa megmenekült. Megjavult a viszony a kormányzópártok között Vukicsevics Velja miniszterelnök gyors tempóban hajtja végre a demokra­tákkal kötött megállapodásokat — Demokrata blokk helyett munkablokkot akarnak létesíteni az ellenzéki pártok ■ mi.....II »‘ifflfl11> «Ml«... A pénzügyminiszter a képviselői napidijak leszé tiltását javasolja Beogradból jelentik: Vukicsevics mi­niszterelnök hétfőn visszaérkezett vadá­szatáról és az egész napot a kormány­­ügyek intézésének szentelte. A délelőtt és délután folyamán "a kormány több radikális tagja meglátogatta a minisz­terelnököt, aki délelőtt Őfelségénél is megjelent hosszabb audiencián, A kihallgatás lefolyásáról semmi sem szivárgott ki. Délután Marinkovics Voja dr. külügyminiszter volt hosszabb ki­hallgatáson Őfelségénél. A kormány helyzetét általában ked­vezőnek tartják. A kormányzó pártok közti ellentétek nagyrészét már áthidal­ták és a miniszterelnök gyors tempóhan hajtja végre a közigazgatást apparátus­ra nézve a demokratákkal kötött meg­állapodásokat. Ebben a tekintetben a ra­dikálisok és demokraták között tovább­ra is folynak a tárgyalások és magában a belügyminisztériumban is több magasállásu tisztviselő he­lyére demokratát fognak kinevezni. A demokrata pártban fennálló ellen­tétek is lassankint elvesztik élüket és a demokraták soraiban egyelőre csönd van. A demokratikus blokk alakítására irányuló akció, minden jel szerint, huzamosabb időre megfeneklett. Az ellenzéki pártok azon dolgoznak, hogy napirendre tűzzék egy újabb par­lamenti csoportosulás kérdését egy úgy­nevezett munka-blokk formában. Ez a blokk lehetővé tenné a kormányban való részvételt azoknak az ellenzéki pártok­nak, amelyek a pozitív munka mellett vannak. A politikai közvéleményt hétfőn leg­inkább azok a hírek foglalkoztatták, amelyek arról szólnak, hogy a radikális képviselők egy csoportja, különösen a Pasies-pártiak akciót indítottak, hogy közülük valaki bekerüljön a kormányba. Ezek a hírek egyes beogradi lapokban konkrét forijiát öltöttek, amennyiben azt írják hogy névleg is megnevezett kép­visel.. . aláírásokat gyűjtenek egy memo­randumhoz, amelyben felszólítják Vuklcsevlcset, hogy vegye be a kormányba Miletlcs Krsztát közle­kedésügyi miniszterként. Egy másik verzió szerint Radojevics Ante volt közlekedésügyi miniszter ér­dekében gyűjtik az aláírásokat. Maga Miletics Krszta a leghatározot­tabban megcáfolta, mintha a Pasics­­csoport az ő vagy bárki más miniszter­sége érdekében ilyen akciót indított volna. — A mi csoportunk — mondotta — jól tudja, mit keil csinálni, ha részt akar venni a kormányban. Az a mód, amiről a lapok beszélnek, semmiesetre sem al­kalmas a cél elérésére. Radojevics részéről még nem érke­zett cáfolat. Tény, hogy az ő érdekében néhány szerbiai képviselő akciót indí­tott azon a címen, hogy a kormányban sumadiainak is kell lennie. Egyébként kormánykörökben ennek az akciónak annál kevésbé tulajdonítanak fontosságot, mert szerintük szó sincs Miloszavljevics Szvetiszláv tábornok, közlekedésügyi miniszter lemondásáról. Titkos paktum Vukicsevics és Spaho között? Politikai körökben hétfőn az a hír ter­jedt el, hogy Vukicsevics Velja minisz­terelnök a demokraták hátamögött pak­tumot kötött Spahóvai. E? a paktum ál­lítólag ugyanolyan volna, amilyen a ra­dikálisok és a szlovén néppárt között jött létre még a választás előtt és a boszniai közigazgatási apparátumok a muzulmán érdekek szerint való felcse­rélésére is kiterjed. Spahónak a legutóbbi időben tanúsí­tott magatartása valóban arra mutat, hogy közte és Vukicsevics között titkos megegyezés van. i Vukicsevics féltizenkettökor. amikor I elhagyta a miniszterelnökséget, az új­ságíróknak, akik felhívták a figyelmét j ezekre a hírekre, mosolyogva mondotta: I — Nincs semmi. Ezt nyugodtan meg­cáfolhatják. A pénzügyminiszter te akarja szállítani a kép­viselői napidijakat Markovics Bogdán dr. pénzügyminisz­ter a miniszterelnökhöz átiratot inté­zett, amelyben a képviselői napidijak leszállítását kéri. Az átiratban, amelyet a Pravda hétfő esti száma teljes terjedelmében . közöl, hivatkozik arra, hogy a költségvetés összeállításánál a takarékosság elve a főszempont. Az anyagi kiadások csői - kentése megrázkódtatás nélkül vihet«, végbe, viszont a személyi kiadások, csökkentése nehezebb és érzékenyebb probléma. Ez közvetlenül érinti egyes személyek érdekeit, akiknek saját és családjuk, egzisztenciája az állampénz­tártól függ. Ép ezért a legnagyobb kö­rültekintéssel kell a kérdéshez hozzá­nyúlni olyanmódon, hogy a fölösleges személyek elbocsátására elviselhető mó­don történjék, ö mint pénzügyminisz­ter és vele együtt az egész királyi kor­mány elsősorban szeretné elhárítani azokat a közvéleményben szokásos ki­fogásokat, hogy a takarékosságot mindig a legala­csonyabban alkalmazott kategóriá­kon kezdik, má-r pedig ennek érezhetővé kellene válnia a legmagasabb állami funkcionál riusok illetményeinél is, akik ezt a poli* fikát törvénnyé teszik. Az átirat számszerűleg is kifejti, hogy a képviselői napidljakra tóroroffzáz dináros alapon évente harmincnégy­­miiliő dinárt költ az állam. Ebbe nincsenek beleszámítva az egye» parlamenti bizottságok speciális hono« rárumai. Ha a mostani háromszáz dinárt kétszáz dinárra csökkentik, akkor a képviselők napidijai huszonkét­­millió dinárra rúgnának, vagyis ti­­zenkétnsilliót meg lehet takarítani. <

Next

/
Thumbnails
Contents