Bácsmegyei Napló, 1927. szeptember (28. évfolyam, 243-272. szám)

1927-09-01 / 243. szám

PoStarfoa steéena n gátér«* XXVilf, évfolyam,_______Szubotica, 1927. CSÜTÖRTÖK, szeptember 1,___________ 243. szám reteíon: Kiadóhivatal 8-68 Szerkosztól ég 8-1«, 8-52. 379. , Szerkesztőség, kiadóhivatal és könyvosztály, Sznbotica Megjelenik mindennap reggel ünnep a tán és hétfőn is. ioüzetesi ár negyeaávre (Hn. Zma] Jovin trg. 3. (Minerva palota) Az önkormányzat küszöbén A Vajdaság közvéleménye a vá­lasztási agitáció során a legkülön­bözőbb behatásoknak van az egy­mással versengő pártok részéről ki­téve. A kormánypártok hivatkoznak annak a munkaprogramnak sürgős­ségére, amelyet Vukicsevics Velja miniszterelnök fejtett ki őfelségéhez intézett levelében és rámutatnak ar­ra a káoszra, amelyet a régi parla­ment munkaképtelensége idézett elő. Ezzel szemben az ellenzék a sza­badságjogok letiprását veti a kor­mány szemére és a radikális párt Pasics-frakciója ezt a vádat annak bizonyításával próbálja megtoldani, hogy a régi parlament munkaképes Volt ügy véljük, az argumentációnak ezt a föl-le billenő hintajátékát a .Vajdaság szempontjából végérvé­nyesen eldöntötte az a tény, hogy a kormány kiirta a Vajdaságban a községi választásokat s igy kiadott a kezéből egy olyan hatalmi esz­közt, amelyhez az előbbi kormányok olyan görcsösen ragaszkodtak. A nemzeti érdekek fölött őrködő aggó­dás volt a vajdasági községi válasz­tások halogatásának jogcime, de mindenki tudta, hogy tulajdonkép­pen hatalmi szempontokról van szó, mert a komeszárrendszer fenntar­tása szinte plenipontenciát biztosit a mindenkori kormány és az uszá­lyába kapaszkodó kiskirályok szá­mára. Vukicsevics Velja gyökerestül kitépte ezt az abuzust és a Vajda­ság legégetőbb problémáját, a köz­ségi autonómiát a megvalósulás stá­diumába juttatta. Elhiheti-e ezek után ennek az országrésznek lakossága, hogy a Vukicsevics-kormány nem az alkotmány rendelkezéseit hajtja vég­re, hanem diktatúrát gyakorol, ami­kor a Vajdaság önrendelkezési jo­gának helyreállítása éppen a dikta­­tórius módszer elvetését jelenti? A falusi és járási basák, akiknek a vajdasági községi választások megadják a kegyelemdöfést és azok a politikusok, akiknek ők voltak a sereghajtói, bizonyára félre fogják verni a harangokat és azt fogják hangoztatni, hogy veszélyben a Vaj­daság nemzeti jellege- Ámde a Vaj­daság komoly, dolgozó népe nem­zetségi klüönbség nélkül föllélegez­ve fogadja a községi autonómiát amely egyrészt egy méltatlan jog­­osztás jóvátételével a nemzeti ál­lam presztízsét gyarapítja, másrészt lehetővé teszi, hogy a vajdasági köz­ségek önmaguk, választott tisztvise­lők utián gazdálkodjanak a vagyo­nukkal s ezáltal hegymagasságnyi akadályt gördítsenek el a gazdasági fejlődés utjából. A szuboticai pol­gármester, aki pedig szintén kine­vezett tisztviselő, multheti székfog­laló-beszédében kimondta, hogy ki­nevezési rendszer mellett normális községi politika nem folytatható. Ki­lenc év tapasztalatain okulva, vaj­dasági ember nem is gondolkozhatok másképp, hiszen mindnyájunk bőré­be betetoválódott a közgazdasági tényezők Kasszandra-jóslata, hogy ha tovább jgy megy. akkor ez a virágzó életre predesztinált ország­rész passzív vidékké devasztálódik. A minden rezsimváltozással meg­újuló jogbizonytalanság a városok és községek vezetésében, a tisztvi­selők ötletszerű kinevezése, áthelye­zése, nyugdíjazása vagy elbocsátá­sa, a központi kormányzat kényétől­­kedvétől függő kiszélesített taná­csok egyoldalú működése, amely a polgársággal való benső kapcsolat Londonból jelentik: Szerda reggel hét óra harminc perckor elindult az óceáni trtra a Wiltshire mellett levő upsawoni repülőtérről az F. 7. Fokker-féle gép, meiy Kanadá­ba akar eljutni. A gépet Hamilton angol kapitány vezeti: utitársai Minchin ezredes és Löwen­­stein-Werhteim hercegnő. A túlságos nagy megterhelés dacára a start simán sikerült és a gép ked­vező keleti szélben Balh felé repült. Hamüton kapitány már régen készült az aceáni útra, de startra csak most ke­rült sor. Löwenstein-Wertheim hercegnő lelkes Beogradból jelentik: A radikális párt főbizottsága a szerdai nap folyamán sem tette közzé választási kiáltványát. A za­­grebi Jutarnii List mindazonáltal közli a kiáltvány szövegét, amelyhez a lap beogradi szerkesztősége állítólag egy parlamenti gépirónő indiszkréciója foly­tán jutott hozzá, miután a kiáltványt a j parlament gyorsirodájában gépeltette le j a párt főtitkára. Kétséges azonban, hogy | a Jutarnii List-ben megjelent szöveg végleges-e, mert Trifkovics Márkó par­lamenti elnök az újságíróknak kijelen­tette, hogy két szöveget készítettek és még nem döntöttek arról, hogy melyiket pab­­l'káíják . Ivkovics Momcsilo, a radikális párt fő­titkára mindkét szöveget elvitte Vmjacs­­kan-Banjára, hogy Sztanojevics Ácával aláírassa. Ivkovics Momcsilo még nem tért vissza Beogradba és igy a kiált­vány közzététele halasztást szenved. Trifkovics Márkó házelnök vizsgál a tot indított a gyorsirodában, hogy a ki- ; áltvány szövegének illetéktelen kiszól gáitatásáért kit terhel a felelősség. A kiáltvány tartalma A Jutarnii List közlése szerint a kiált­vány nagyon terjedelmes és kiderült be­lőle, hogy a főbizottság elhárítja magá­id jián többezer százalékos községi pótadót is eredményezhet: mindez a Vajdaságnak kiszámíthatatlan ká­rokat okozott, amellett alkalmas volt a törvények uralmába vetett hit rnegrenditésére is. Vukicsevics Velja, aki a közélet szanálását tűzte ki céljául, nem fe­ledkezett meg a vajdasági közigaz­repülő, aki már több pilótát zaklatott azzal a kéréssel, hogy vigyék el az óceáni útra. A pilóták sorban elutasítot­ták, míg végre Hamilton magával vitte a kalandvágyó hercegnőt kanadai út­idra. Az upsawoni repülőállomás Londontól nyugatra fekszik és Hamilton útiránya: a Bristol-csatornán át Balhlg, onnan Írország déli csúcsa, majd a rendes hajóidon át Kanadába. * Koenecke elhalasztotta startját Kölnből jelentik: Koenecke ismét elha­lasztotta startját, mivel összeveszett tói a felelősséget a Vukicsevics-kormány működéséért. Hosszasan kifejti a kiált­vány a Vukicsevics-kormány megalaku­lásának történetét, fölsorolja a feloszla­tott parlament által hozott törvényeket és azt állija, hogy nem volt szükség a parlament feloszlatására. A kiáltvány szerint az első összeütközés a kormány és a főbizottság között a községi és ''.ríományi választások kérdésében tört ki. A főbizottság eddig a pártegység meg­óvása céljából hallgatott, azonban most már nem hallgathat tovább. Végül fel­hívja a főbizottság a radikálisokat, hogv azokra a személyekre szavazzanak, akik bizalmukat bírják. Disszidens üsíák-e Vuki­csevics és Szubofics li'tái? A radikális párt főbizottságának a je­lölőlisták ügyében hozott határozataival i.apcsQlatban a Politika azt írja, hogy Vukicsevics Velja miniszterelnök, to­vábbá dr. Szubotlcs Dusán igazság­­ügymínlszter mind a három Jelölő listáját és dr. Perics Ninko közok­tatásügyi miniszter tnacsvai listáját tífsszfdens radikális listáknak minő­sítették, gatási dzsungelról sem és a kedden aláirt szabályrendelettel elrendelte a vajdasági községi választások ki­írását, hogy egy jogszokássá fajult törvénytelen állapotnak véget ves­sen. Nincs az a leleményes ellenzéki agitáció, amely a kormánynak ezt a korszakalkotó érdemét a Vajdaság I szemében elhomályosíthatná. Wall nevű marconistával. Wall ugyanis ügyvédje utján felszólította Koenecket. hogy részesítse őt az oceánat anyagi eredményéből is. A pilóta ezt a követe­lést elutasította és elhatározta, hogy uj marconistát keres, akivel az oceán-utat megteszi. Az Óid Glory startra ké­szen áll Newyorkból jelentik: Az Old Glory, amelyen Bertaud francia pilóta Rómába akar repülni, startra készen álL Ha a meteorológiai jelentések kedvezőek lesz­nek, Bertaud szerda este indul az óceáni útra. I míg Perics pozsegai listáját elfogadták I hivatalos listának. Ezek a hírek még egyelőre nem nyertek megerősítést. Vúkicsevics Velja miniszterelnök, ak>­­j vei az újságírók közölték, hogy az ő jelölőlistáit hir szerint nem erősítette meg a főbizottság, igy szólt: — Nagyon fontos! Majd a nép megerősíti őket szeptember 11-ikén. Perics Ninkó dT. közoktatásügyi mi­niszter hosszasabban nyilatkozott az újságírók előtt erről a kérdésről és éle’ sen támadta a főbizottságot, amelyet pártszakadás előidézésével vádol. — Ez a legjobb bizonyiték — mondot­ta Perics közoktatásügyi miniszter — hogyan vet számot a főbizottság a párt­egységgel. A tnacsvai kerületben egy egészen kis elégedetlen csoport minden­áron ellenjelöltet akart nekem állítani és a listavezetést több tekintélyes poli­tikusnak felajánlotta, mig végül Trifu­­novics Rankó elvállalta. A szélesebb főbizottság még nem is­merte el a szükebb főbizottság ösz­­szeáüitáslt és ezért a radikális kép­viselői klub rögtön a választások után kezébe veszi a párt vezetését — fejezte be nyilatkozatát a közoktatás­­ügyi miniszter. Hamilton kapitány szerdán reggel -Wiltshireből elindult az Atlanti Óceán átrepülésére Az „F. 7“ jelzésű Fokker gépen Hamilton kapitány Kanadába akar repülni A repülőgépen a pilóta-kapitányon kívül Minchin ezredes és Löwenstein- Westheim hercegnő ülnek — Szerda reggel hét óra harminc perckor startolt az angol pilóta Indiszkréció folytán a radikális-párt főbizottságának kiáltványa Két szöveget készítettek és még nem döntötték el, hogy melyiket tegyék közzé — A Jutarnji List egy gépiránőtől szerezte meg az egyik szöveget — A kiáltvány felhívja a radikálisokat, hogy meggyőződésük szerint szavazzanak Radios Istvánt az orvosok eltiltották az

Next

/
Thumbnails
Contents