Bácsmegyei Napló, 1927. július (28. évfolyam, 181-211. szám)

1927-07-01 / 181. szám

12 OLDAL « ARA th DINAR Poätarina placana u gotovom BAGSME9YEI NAPLÓ XXVflf. évfolyam. Szubotica, 1927. PÉNTEK, juiius 1. 181. szám Telefon: Kiadóhivatal 8—58 Szerkesztőség 5—10. 8—52, 370. _ Szerkesztőség, kiadóhivatal és könyvosztály, Szubotica Megjelenik mindennap reggel, ünnep után és hétfőn is. Előfizetési ár negyedévre 165 din. Zmaj Jovin trg. 3. (Minerva palota) Kareszt a tarlón A föld most ünnepli legnagyobb ünnepét. _ Pogány megdöbbenés és keresz­tény alázat, a hivő áhítata s a hitet­len meghatottsága egyként ünnepe! most, az áldott, puha kenyér égi je­lentőségében s földi jóságában szent n,‘ndcn kiilönb­jnégbatva állunk a szőke táblák előtt, amivel a természet jutalmazza meg a verejtéket. Meghatva állunk bőséges ajándéka előtt a földnek, mely élettel fizet a munkáért s uzso­­rakaniattal — óh áldott uzsora — adja vissza a rábízott magot. S meg­hatva nézzük a föld munkását, kinek testét^ bronzszinüre szitla a nap, de szemében a búzavirág kékül s két karja — óh áldott erotika — kévék­be fekteti le a mezők szőkeségét. Ez a munka az ősember munkája s ez a meghatottság is az ősemberé. Síksággá omlott hegyek szurdékjá­­ból kilépő ősünk is Így állhatott meg a ^búzatáblák előtt. Netn aratott ilyen bőségesen s talán csak kézzel tépte le s kézzel morzsolta szét a kalászo­kat — William Clissold szavával: — az Üreg. aki még embervért ke­vert áldozatába, amikor vetett s ifjú testet áldozott fel, amikor aratni ké­szült. S mégis ez alatt az ötvenezer év alatt, ami benniiket az első mai embertől elválaszt, alig van az em­beri munkának és értelemnek még egy olyan területe, ami felett ennyi­re változás nélkül szállt el félszáz­ezer esztendő. Csak az idő és tér fogalmaihoz nein bilincselt fantázia tudhatja meg­érezni súlyát azoknak az események­nek, melyek dtérithetctlcn iránvt adnak az emberi kultúra fejlődésé­nek; ki más, mi más tudná eldönteni: melyik találmánynak., melyik felfe­dezésnek, melyik uj gondolatnak, uj hitnek, véletlen rábukkanásnak, föl­villant összefüggésnek köszönhet többet az ember története? Forradal­mat csinált az első kőbalta, de a vasnak, bronznak felfedezése, is kor­szakot jelöl meg a történelemben. Az első betű. az első vitorlás, az el­ső gőzgép, az első nagyitó, az első motor, az első koksz, amiből a XVIII. és XIX. század nagyipari forradalma robbant ki, a puskapor, vagy az első megszelídített állat. Konfucse, vagy Buddha, a római császárság gondo­lata, vagy a keresztény hit. Amerika felfedezése, vagy a bakteriológia el­ső eredményei, a könyvnyomtatás­nak, vagy a vérkeringésnek felfede­zése, Kcppler, vagy Lindberg hol van a történelmi gondolkodásnak az a monumentális mérlege, ami ezek súlyát és jelentőségét fel tudná mér­ni s jelentőségét össze tudná hason­lítani? Csak érzések és intuíciók fe­lelhetnek a tudomány romantikus kérdéseire. Vannak, akik azt hirde­tik: az első elvetett gabonaszemhez fűződik az emberiség történelmében a legnagyobb változásnak, a legát­­alakitóbb forradalomnak emléke. Talán ennek emlékére rezonálunk most is az idők óceánjának másik­­partján? Talán azért borulunk rá forró szerelemmel, áldó hálával örök anyánkra, a földre, mi hitetlen hí­vők, véreskezü vezeklők, istentaga­dó apostolok — szegény, szegény emberek. Gondolatok születnek és elmúlnak, hitek, kétségek, jégkorsza­kok és aranykorok viharozhatnak el a történelem országútiam, a történe­lem sirkertjében sűrű erdőként sö­tétlenek már az uj világot ígérő gon­dolatok, világot felszabadító Ígéretek keresztfái — minden elmúlik, minden osszeroskád, porrá, hamuvá, emlék­ké válik minden: hit, gondolat, kül­detés, erő, csak egy marad örök, változatlan, dajkánk, öleltetőnk, anyánk, eltartónk és temetőnk: a föld. A föld ünnepe köszöntött most ránk: az aratás: Búcsút járunk a búzatáblák csodatevő helyeihez, ke­zünkbe most nem keresztet, de ka­szát szorítunk s betlehemi áhítattal köszöntjük megszületését a kenyér­nek. Ez az áhítattá forrósodott hála tette az első ember oltárkövére az első búzát, Isten testének szimbólu­mává ez emelte fel a kenyeret. A föld ajándéka ő, Gaea anyánk vele táplálja gyermekeit, minden har­cunk diadala, rjiincjen fáradságunk jutalma, minden v'erijékünk megfize­tője a kenyér. A tfirténelem érte volt, háborúk '''ÉrJk'i, folytak s az az igazi tudomány, amelyik nagyobb karéi kenyeret tud majd vágni az embernek. Nincs igazibb, nincs méltóbb, nincs zengőbb himnusza az életnek, mint a kaszák pengése. S nincs őszintébb fohász, áhitatosabb ima, esdeklnbb könyörgés, mint amelyik a minden­napi kenyérért kulcsolja össze a r;­­tnánkodó kezeket. S nincs igazibb, megragadóbb értelmű szimbóluma a bitnek s gyökeresebb tartalma a szimbólumnak, mint kereszt a tar­lón. Az angol külügyminiszter Párisban Cha mberlain a függőben levő nemzetközi kérdésekről tanácskozik Briand külügyminiszterrel Parisból jelentik• Francia politikai kö­rökben nagy feltűnést kelt, az a hir, hogy Chamberlain angol külügyminiszter csütörtökön Parisba érkezett. Chamberlain a genfi népszövetségi ta­­nácskozAsok után meg néhány napit Svájcban töltött és most Londonba visz­­szatéröben megszakította útját Páris­ban. Chamberlain érkezésének hírére Briand megszakította vidéki pihe. nését és szintén Párisba jött. A Petit Párisién értesülése szerint az angol külügyminiszter látogatása nem tisztán udvariasság, mert a két államférfi között bizalmas ta. nácskozás lesz a függőben levő nemzetközi kérdésekről és ezeknek a kérdéseknek horderejű miatt a tanácskozásnak nagy fontos­ságot tulajdonítanak. A demokrata egyesülés sürgeti községpolitikai követelései teljesitését A muzulmán párt volt képviselőinek konferenciája — Spaho kereskedelmi miniszter szerint a muzulmánok elégedetlenek, de remény van a vitás kér­dések megoldására Beogradban elcsöndesült a politikai élet Beogradból jelentik: A politikusok legnagyobb része a vidéken tartóz­kodik, választási előkészületekben, jelölési küzdelmekben és agitációban vesz részt és igy a beogradi politikai élet sokkal csendesebb, mint a múlt hetekben volt. A legnagyobb érdeklő­déssel a két kormányzópárt viszo­nyának kialakulását figyeli a politi­kai világ, miután a demokraták és muzulmánok azt hangoztatják, hogy e ége­­deflenek a kormány politikájá­val 1■ ü>'önö?en a belügyminiszté­riumévá'. amely rég felállított követeléseiket a községi és in­ra-" i tBzt' relck. továbbá a kör­régi képviselőtestületek >'ré é­­ben még mindig nem teljesít tie. Komplikálja a helyzetet Vuk'csemcs Velja minisztere'nöknek az a szán­déka. hogy néhány napra elutazik a fővárosból, amely idő alatt Kodes Vlajkó posta írévi miniszter fogja he­lyettesíteni. ‘Demokrata körökben energikus akciót terveznek, lio^y a miniszterelnököt követeléseik teljesí­tésére bírják rá. A muzulmánok már annyira mentek, hosrv csütörtök dél­előttre ebben az ügyben konferenciá­ra hívták össze a párt volt képvise­lőit. A konferenciát megelőzően dr. Mehrned Spaho Davidoviccsal ta­nácskozott. Vukicsevics is tudomást szerzett a konferencia összehívásá­ról és értesítette Spahót, hogy kész rendezni a boszniai radikálisok és a muzulmánok közti viszonyt. Ennek megfelelően a muzulmánok konferen­ciája teljesen békiilékeny szellemben folyt le. A konferencia után Spaho kijelen­tette az újságíróknak, hogy nem klubülést tartottak, mert hiszen a I képviselői klub a parlament feloszla­­j tásával megszűnt, hanem baráti kon­­! ferenciát, amelyen a boszniai és her jcegovinai helyzetről tárgyaltak. Ami a muzulmánok elégedetlen­ségét illeti — mondotta Spaho — az valóban fennáll, de meg­van a remény arra, hogy sike­rű! a vitás kérdéseket megol­dani. A boszniai radikálisok és muzulmá­nok közti további együttműködés alapja egy olyan megegyezésnek, a mely szerint I a radikálisok támogatják a mu­zulmánok községpolitikai törek­véseit, viszont a muzulmánok hajlandók lesznek a radikálisok­kal együttműködni a tartomá­nyi önkormányzatokban. Spaho még kijelentette, hogy pén­teken meglátogatja Vukicsevics I Velja miniszterelnököt és megbeszé­lést fog folytatni vele ezekről a kér­­] désekről. Minden kombináció — fe­jezte be szavait Spaho — amely a muzulmánok elégedetlenségére szá­mit, egyelőre alaptalan. A muzulmán párt központi bizott­sága egyébként július 14-én gyűlést tart Szarajevóban. Ib-án pedig or­­j szagos konferenciát, amelyen meg­ejtik a jelöléseket. Jovanovics Ljuba veje a kormánytól függetlenül jelölteti magát A Jovanovics Ljuba-csoport egyes tagjai körében olyan hangok hallat­szanak, mintha Vukicsevics nem .jo­vanovics Ljuba politikáját, hanem a maga külön politikáját folytatná. En­nek a csoportnak elégedetlenkedése bizonyom a kormánytól egészen füg­getlen jelölésekben is kifejezésre iut. Így például Sztojadinovics Dragisa kereskedelmi minisztériumi osztály­főnök, Jovanovics Liuba veje három helyen is jelölteti magát a kormány­tól függetlenül. -Külön listát állít fel Sztojadinovics Drat&isa, többek kö­zött a Szerémségben is a kormány által támogatott Makszimovics-listá­val szemben. Fellép Sztojadinovics Dragisa a krajnai kerületben és állí­tólag Beogrudban is. Dr. Vilder, a független de­mokraták bjclovári lista­vezetője A független demokrata párt lista­vezetője a bjclovári kerületben ismét dr. Vilder Vetyeszláv volt képviselő lesz. Csak jogvégzett személy lehessen választási elnök A földmives párt csütörtök délelőtt beadványt- intézett a választásokat

Next

/
Thumbnails
Contents