Bácsmegyei Napló, 1927. május (28. évfolyam, 110-149. szám)

1927-05-01 / 110. szám

2. oldal. 1927. május I BÁCSMEGYEI NAPLÓ Aki az állagot szereti, rossz ember nem lehet A lopott bandát elzálogosította nyo c pohár konyak fejében, a ulán elkötött két lovat, hogy kiválthassa a b ndj, Sztaribecsejről jelentik: A sztaribecseji rendőrség lopások miatt letartóztatta Tóth Károly foglalkozásnélküli csavar­gót. Tóth nem közönséges bűnöző, szür­ke csirketolvaj, aki az éj sötétjében kö­veti el kisded lopásait, nem is nagyobb kaliberű útonálló, aki revolverrel operál az elhagyatott uccákon. Tóth a betöré­sek terén azok közé tartozik, akik a hasznosat összekötik a kellemessel, azaz pillanatnyi élvezetért szívesen odaadja legdrágább kincsét is, bármily nehezen jutott hozzá. Szóval egy bohém hajlan­dóságú, könnyelmű tolvaj, aki ezen a pályán sphasem viszi sokra. Vagyonos ember biztosan nem lesz belőle. Tóth újabban nemrégiben töltötte ki legutóbb kapott fogházbüntetését; haza­ment Sztaribecsejre és ott besurrant a Centrál-szálló ruhatárába. A ruhatárból hamarosan egy elegáns városi bundával távozott, amely, mint utóbb kiderült, Táborossy Ferenc föpincér tulajdona volt. A ruhatárból a bundával együtt a Fehér hajó-ba sétált át, ahol konyakozni kezdett. Megivott nyolc pohárka konya­kot, de minthogy pénz nem volt nála, zálogban ott hagyta lopott bundáját a vendéglősnél. Azzal eltávozott és Dzsi­­gurszki Jócó vendéglős udvarába tért be, ahonnan elkötötte Sztojkov Steván bácskogradistei gazda két lovát. Ezt a lopást azonban hamarosan felfedezték és jelentést tettek a rendőrségen, ahonnan autóval mentek a lótolvaj felkutatá­sára. A rendőrség emberei a bácskogradistei országúton fogták el Tóthot, aki, amikor felszólították, hogy álljon meg, ingerül­ten válaszolt: — Kikérem magamnak. Nem vagyok én tolvaj, sem paraszt, velem csak fino­man lehet beszélni, mert én úriember va­gyok. — Hát- akkor mért-lopta el a lovakat? — kérdezték a rendőrök. — Ki lopta. el? , Csak .^sétáltatni yitep őket... mert-én rettentően'szeretem az állatokat. A rendőrök tnégis előállították a rend­őrségre, ahol időközben már megindítot­ták a nyomozást a bundatolvaj kézreke­­ritésére is. Amikor Tóth megtudta, hogy keresik a bunda tolvaját, beismerte, hogy azt ő lopta el és elzálogosította. Aztán beismerte, hogy a lovakat is elkötötte, mert a lovak árából akarta kiváltani a bundát. A rendőrség Tóthot a nyomozás befe­jezése után átadja az ügyészségnek. A kisantant-konferencia programja M'jus 12-én ülnek össze a kisantant külügyminiszterei Prágából jelentik: A kisantant-konfe­rencia, mint hivatalosan közlik, május hó 12-ikén, 13-ikán és 14-ikén lesz Joachimstalban, a hires rádió-gyógyhe­lyen. Ugyanitt tartják meg a kisantant sajtó-konferenciáját is. A bukaresti la­poknak az a hire, hogy Jugoszlávia a kisantant konferenciának júniusra való elhalasztását indítványozta volttá, nem felel még a valóságnak. Mint Beogradból jelentik, a kisantant­­konferencia programja a következő: Má­jus 12-ikén csütörtökön reggel érkezik Prágába a jugoszláv és román delegáció és azonnal továbbutaznak Joachimstal­­ba. Május 13-ikán lesz az első ülés, a mely után a küügyminiszterek délután ki­rándulást tesznek Karlsbadba és Marien­­ba-dba. Tizennegyedikén délelőtt tartják meg a konferencia záróülését, amely után a külügyminiszterek fogadják az új­ságírókat. Május tizenötödikén a kül­ügyminiszterek visszautaznak Prágába ahol egy napot töltenek. Az újjászülető Palics Az uj bérlők világfürdővé alakítják, át Palicsot resztül, azonkívül pedig, mint újdonsá­got, Bécsből könnyű Kanada canoek érkeznek mozgó evezőpadokkal. A szál­lóvendégek szórakoztatására még eze­ken felül egész sereg különböző modern szórakozó és kultureszköz áll majd ren­delkezésre. Belépődíj nélkül szabadtéri mozi és rádióelőadások lesznek, regatta­­versenyek és velencei éjszakák. A különböző átalakító munkálatok és a park rendezése a piactérre is kiterjed és a mostani kis elárusitóbódék, ame­lyek valóban kellemetlen benyomást kelt­tettek, eltűnnek és helyüket egész sor pompás díszes pavilion foglalja el. Az iszapfürdőt is, amint erre megfelelő idő lesz, alaposan restaurálják, űgyhogy cél­jának teljesen megfeleljen. Az uj szállodát és a nádast már má­jus 1-én a fürdővendégek rendelkezésére bocsátják, bár a hivatalos megnyitás csak május hó 15-én lesz. Értesüléseink szerint a villanytelep Szubotica váro­sának Palics-fürdő világítására is na­gyon kedvező ajánlatot tett, amelyről azonban eddig még nem történt döntés. Palics-fürdő átalakítási munkái lázas gyorsasággal haladnak előre, úgyhogy a fürdőhely, amely eddig főkénU a szu­­boticaiak, kedvelt, nyári kirándulóhelye vflt, rövidesen a messze környék idege­néinek is a legkellemesebb és legszebb nya­ralást és üdülést fogja nyújtani. A szál­lodák átalakítása már befejezés előtt áll. A régi szálloda minden szobájában hi­deg és melegvíz áll rendelkezésre, az ajtók és ablakok fehér, barátságos szint kaptak, a folyosókra facemenf-burkolat került, hogy ez által a szálloda csöndje biztosítva legyen. Az egyes szobák be­rendezése majdnem teljesen uj. A kurszalón mellé modern stílusban épített konyha került, amelyet a legújabb rendszerű főző- és sütőeszközökkel lát­tak el Palics uj bérlői, úgyhogy ez a konyha alkalmas a legnagyobb forga­lom sima lebonyolítására _ is. A konyha vezetőjének slkétüít megnyerni Gold­­schmiedt igazgatót, a beogradi Excel­­swr-szálló. alapítóját ,ég yolt vezetőjét örfldschmiedí igazgató ■ mellért egész sereg képzett és gyakorlott segéd­erő működik és igy elsprangu Szerb, magyar és francia konyha lesz a palicsi hotelben. Emellett a pincében a legkitű­nőbb asztali és buteliás borok állnak. Az árak rendkívül mérsékeltek lesz­nek, úgy ä la carte étkezésnél, mint a teljes penziónál. Egy ágyas szoba teljes penzióval napi 75 dinártól, két ágyas szoba teljes penzióval két személyre már napi 140 dinártól kapható. A fürdővendégek és a szálló vendé­geinek kényelmére és hogy a palicsi tar­tózkodásuk még kellemesebb legyen, a nagyszálló előtti pavillont újraépítették, pompás, elegáns bútorzattal látták el' és uj tenniszpályákat is építettek. A csó­nakok egész délelőtt szabadon állnak a hotel vendégeinek rendelkezésére. A parkban, mint eddig is, minden délután a városi zenekar ad hangversenyt, este pedig a terraszon elsőrangú külföldi jazz-band zene lesz, amely a tánckedve­lő közönség számára modern táriczenét szolgáltat. ........... Ebben az évben a parkot is alaposan rendbehozzák, uj padpkat äljkanÄM^- A csónakokról meg kell még, Jegyézni, hogy azok alapos javításon mennek ke­A váci mandátum sorsa Budapestről jelentik: A közigazgatási bíróság szombaton hirdette ki végzését a váci választás ellen benyújtott petíció ügyében. A petícióban gróf Andrássy Gyula hívei támadták meg Szabóki Ala­jos pénzügyi államtitkár egységespárti képviselő mandátumát. A végzés szerint a közigazgatási bí­róság a benyújtott petíció huszonnégy pontjára vonatkozólag elrendelte a bizo­nyítást, elsősorban a jelölési ajánlások során állítólag elkövetett visszaélésekre, továbbá a választások előtt és a válasz­tások alatt elkövetett visszaélésekre néz­ve. Tanúkihallgatásokat rendelt el a közigazgatási bíróság arranézve, hogy Vácott Szabóki Alajos államtitkár aján­­lóiveit hatósági közegek azzal íratták alá, hogy népszámlálás lesz. Arra is elrendel­te a közigazgatási bíróság .a tanúkihall­gatásokat, hogy megfelel-e a valóság­nak az az állítás, hogy Vácott három­százezer koronát fizettek égy Szabóki­párti szavazatért. A közigazgatási bíróság kétszázötven rendelte el és annak fokanafosltása végett, az Ítélőtáblát ke­reste még. Vágyam, vágyad, vágya Irta : Tamás István I. ásó, gereblye, az arcumöá(yp rdlu oinn Mary jegyben járt Johnnal, a vasúti távirdásszal. aki özvegyember és tisz­tes jövedelemmel rendelkezik. Szere­lemről szó se volt köztük legalább is a leány részéről nem, de Burlly oly csöpp kfczségecske. hogy két értelmesebb te­remtés kénytelen eljegyezni egymást, ha békességben és rágalmak nélkül akarnak néha kulturális eszmecseréket folytatni. A távirász világlátott ember, kicsit csavargó is volt Jolin, aki hajme­resztőén érdekes kalandokat tudott me­sélni saját életéből merítve, megtörtén­teket és amik megtörténhettek volna. Alkonyaikor a mezőn sétálgattak. Le­ültek a virágos árokpartra, John a le­ány kezét fogta, mig Mary karcsú láb­szárán bogarak mászkáltak, felkusztak egész a térdéig, a szoknyája alá és a leány, aki undorodott a rovaroktól hisz­térikus sikoltozásba tört ki. John szol­gálatkészen a segítségére sietett és az­zal a bizalmassággal, amit csak egy vő­legény előlegezhet magának, cirógatni kezdte a leány lábait. Mary felugrott. — Menjünk tovább — indítványozta — és megindultak a szalagszert kes­keny gyaloguton. Szembe velük parasz­tok jöttek. A vállukon szerszámok, ásó, gereblye, az arcukon a munka verejté­ke és ez élessé tette a kontrasztot a földjükről hazatérő szántóvetők és a dalogtalan sétálók között. A férfiak az állataik párosításáról beszélgettek, az asszonyok a gyerekekről, mig mások sikamlós megjegyzéseket tettek a magá­nyos párra és ezek a szavak úgy sik­lottak végig Mary idegein, mint meg­annyi borotvapenge. Mikor már elégte­lennek bizonyult a pirulás, sírva fakadt. John csak állt és nem tudott gyengéd lenni. Egyszerűen azért, mert- a leány indulatait nem értette. — Szervusztok ifjú pár! — Szervusz Sally! — köszöntötték a mellettük elhaladó leányt és Mary, meg­magyarázhatatlan okból, arra gondolt, hogy ezzel a nővel fogja őt megcsalni John. ha már a férje lesz és elcsittulnak számára az első szenzációk. Ük Délutánonkint bejárt a vőlegénye hi­vatalába. A szomszédok jóindulatulag mosolyogtak rajtuk, pedig a leány alig foglalkozott Johnnal, a kopogó masi­nában gyönyörködött és a véghetetlen hosszú táviratszalagokban, amelyek az ujjai között futottak át. öt világrész fe­csegése, terve, ötlete tekerőzött a mu­tató és a hüvelykujján, súlyos szavak, amelyek életet, pénzt és halált jelen­tettek.-fr A vidéki egyszerűség túlontúl kompli­kált volt a számára. Fárasztónak, üres­nek. céltalannak találta ezt a várako­zást. a korai lefekvéseket, esténkint el­mélázott a telefondrótok után, amelyek körülszaladják a glóbuszt és a vonatot csábítóbbnak találta a legvállasabb fér­finál is. Talán ha egy más, műveltebb férfi vetődik a faluba, felbontja az el­jegyzését és vele cserél gyűrűt, hogy kibeszólgethesse magát és uj dolgokról értesüljön. De igy tovább: tűrhetetlen. Mindenki beavatkozott az életébe, taná­csokkal untatták és siettették a házas­ság felé, mohón, türelmetlenül mintha a saját nászéiszakájuk forogna kockán. A hétgyermekes tanítónő a múlt héten megvizsgálta az ágyakat. Méricskélte, számolt, aztán elszörnyedve jelentet­te ki. — Hogy fértek el itt ketten! Hisz Johnnak kilóg majd a lába! Az újságok, mint fellobogó üzenetek hozták elébe a várost. Aznap reggel John • rózsacsokorral kedveskedett menyasszonyának és a tövisek megse­bezték a leány ujjait. Mary gyűlölködve hajította el a rózsákat. Félt a virágok­tól. A nagynéniének egy árva szót sem szólt elhatározásáról. Összecsomagolt, pénzt Vett magához és a kertek alatt le­sietett az állomásra. Egész utón egy disznó futott utána vidám röfögéssel és Mary mélységesen megalázottnak érez­te magát. A pénztáros, aki jó ösmerőse volt, udvariasan érdeklődött: — Mit csinál Londonban? Marv gondolkodás nélkül felelt: — Egy beteg barátnőmet látogatom meg. A vonat este kilenc órakor robogott be a káprázatos fényekben fuldokló pá­lyaudvarra. A füst illatát úgy szívta ma­gába Mary, mint valami parfőmöt és a brutális lárma isteni muzsika volt a számára. Az egész gigászi város ott libegett az ő ferde sarkú cipellői előtt, lehetősé­gekkel, renddel és pompával amelyben oly otthonosan lépkedett az első perc­ben. mintha esztendők sodra cs:szolta volna hozzá a lelkét. II. Este színházban volt Emíliával. Va­lami látványos operettet adtak és a fiú elaludt az első felvonás közepén. Még horkolt is, diszkréten a zenéhez si­muló torokhangokkal. A leány halálosan sértődött arccal keltette feL gonoszul, ellenségesen a gyomrába bokszolt kis ökleivel. Sidney nem tehetett róla, szív­ből unta ezt a félmeztelen kotyvalékot, amelyet torz emberi Ielkekböl főztek bájitalul, unatkozó tömegek szánjára. Sidney huszonöt éve él Lond nban és huszonöt éve vágyódik a vidék után. Ó, amikor a földalatti végigrobog vele a sötét folyosókon! Künn a tavasz nyúj­tózik, de ő nem érez semmit, a beton­­falak elfogják a föld üzenetét. A virá­gok csak a kirakatokból kacérkodnak vele. mint az elérhetetlen ladyk a tor­nyon mögül. Nem. Sidney nem volt szen­timentális. romantikus ábrándok se fü­tötték, egyszerűen egészséges, sikerült férfi, aki ha pénztárosnak teszik meg, habozás nélkül sikkaszt egy félmilliót. Vagy akár százezerrel is beérte volna. De igy is szörnyen demoralizálta a pénz illata, a hüs páncélszobák felforralták a vérét és a fényűzés, ami a kopott nadrágján mutatkozott meg, kínosan feltűnő volt kollegái eleganciája mellett. — A tüdejének kutva baja sincs — mondotta az orvos, de Sidney, aki jog­címet keresett a meneküléshez szamár­nak tartotta a professzort. Üde színe­ken akarta legeltetni a szemét és rend­behozni a lelkét, amelyre ráfeküdt ez a város, mint egv ködoszlop. Egv kert után vágyódott, amelynek fáin hidegvérű hernyók mászkálnak és madarak hancuroznak a lombok között. És ő lehelletet cserél a lombokkal, ame­lyeknek lélegzete orvosság lesz a tüde­jének. Ó. a vidék vonzó bája, a csend és esti séta után az üdítő álom, mint egy pohár friss viz. Ezer izgalma volt egv váltó miatt és minden össze-vissza kóválygott a fejében: egy testet öltött becsületszó, rendőrök és az újságok olajszagú címei fejfájditóak, akár a ret­tenetes autóbuszok, amelyek a szájába, szemébe köpködik a benzint. Kapkodott fiihöz-fához. A gyors kar­­riérek izgatták és mert másnál oly könnyűnek látta, ő is csak egy "°Tás­­nak hitte az egészet, egy salto mortalé a homályból a ragyogó transparensek ezerwattos ivlámpáinak sodrába. Szaba­dulni akart minden áron. A kövér, dü­hítő paloták és luxusautók ingerelték, ez a bűvölet holta napján ór csak véget — érezte és ezért saját maga volt a leg­jobban-meglepve, amikor a vasúti állo­más falán levő térképén találomra egy helységnévre bökött az ujjával: Burlly, ahol foltozni renoválni fogja el sem kez­dett életét. & A vonat este kilenc órakor robogott ki Londonból. Bűz. korom, fiist utoljára megrohamozták, aztán gyengült az at­tak és pár perc múlva harmatos csend cirógatta körül és a vonatot kétoldalt kalászos mezők koszoruzták, mint egy bérmálásra induló leányt.

Next

/
Thumbnails
Contents