Bácsmegyei Napló, 1927. március (28. évfolyam, 58-88. szám)

1927-03-01 / 58. szám

12 OLDAL . ÁRA VI, DINAR Poštarina plaćena u gotovom! XXVIII. évfolyam. Szubotica, 19?7. KEDD, márc us 1. 58. szám Telefon: Kiadóhivatal 8—58 Szerkesztőség 5—10, 8—58 Megjelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben Előfizetési ár negyedévre 165 din. Szerkesztőség: Zmaj Jovin trg. 5. szám (Minerva-palota) Kiadóhivatal: Subotica, Zmaj Jovin trg 5. (Minerva-palota) KQZBE5ZÚLÁ5 A Radics-párt Makszimovics'belügy­­miniszter ellen benyújtott vádindit­­ványát a parlament szombaton késő éjszaka elvetette. Magának az elve­tésnek ténye természetes, nemcsak azért, mert a vádinditvány nem tu­dott komoly terhelő adatokat produ­kálni, hanem azért is, mert a kor­mánynak, ha szerény mértékben is, de megvan a többsége, amellyel az ellenzék parlamenti sakkhuzásait el- j lensulyozhatja. Nem lehet vádindit­­vánnyal megbuktatni olyan kor­mányt, amelynek parlamenti majo­­jitása van. Az ellenzék azonban mégis jelentős sikert ért volna el, ha Nikicsék a szavazásnál a kor­mány oldalára nem szegődnek. Ni­kicsék nyolc szavazata nélkül a kor­mánynak csak egy szavazat-több­sége lett volna, ami csak formálisan elég. Épen ezért az ellenzék méltat­lankodva nyilatkozik a horvát pa­rasztpárt disszidenseiről, akik maga­tartásukkal a kormány pozícióját megszilárdították. Pedics Nikics nyil­ván nem annyira a kormánynak akart a segítségére sietni, mint inkább saját magát védte, amikor társaival együtt a vádinditvány ellen szavazott. Tud­valévőén őellene is nyújtott be a Radics-párt vádinditványt és igy pszichológiailag teljesen érthető, hogy állást foglal a szabályszerű vádpontok alakjába bujtatott takti­kai lépés ellen. * Sokkal érdekesebb és meglepőbb az áz áradozó előzékenység és elis­merés, amivel Radics István Pribi­­csevicsék szabadságszeretetét, alkot-j mányos és parlamentáris érzékét magasztalja. Radics és Pribicsevics a pólus és az antipólus volt az or­szág belpolitikai életében és szinte elképzelhetetlennek látszott, hogy ezt a két államférfiut az események valamikor, egy frontra' sodorhatják. Ámde a politikában nincsenek vég­leges igazságok és nincs hozzáférhe­tetlen dogmákba merevedő követke­zetesség. Máról-holnapra úgy for­dulhatnak a viszonyok a politikában, hogy az ellenfelek fegyverbarátokká válnak, a szövetségesek között pedig pillanatnyilag áthidalhatatlan szaka­dék nyílik meg. így került szembe Pribicsevics a radikálisokkal,- akik­kel épen Radics ellen alkotta meg a nemzeti blokkot és igy közeledik most Radics •Pribicsevicshez, akit nemrég még a horvát nép ostorának tüntetett fel. Ami Pribicsevicset il­leti. ő nem olyan közlékeny és im­­pulziv, mint Radics, de abból a ne­gatívumból, hogy az utóbbi időkben nem támadja Radicsékat, bizvást le­het következtetni békiilékenységére. Bismarck hires mondása a követke­zetességről minden idők politikai küzdelmeiben igazolódik. Nem a po­litikusok alakítják a körülményeket, hanem a körülmények formálják a politikusokat és aki a dolgok örö­kös mozgékonysága közepett erényt csinál abból, hogy konzekvens ma­rad, afölött szükségkép összecsap­nak a közéleti harcok hullámai. Pri­­bicsevics eddig az ellenzéken szíve­sén tárta a közvélemény elé azokat az ellentmondásokat, amelyek a pártszövetségek váltogatásában nyil­vánulnak. Minden jel szerint most ű is azon az utón van, hogy Radiccsal j kibékülve, ilyen látszólagos ellent- j mondásba keveredjék és ezáltal az j ellenzéki front egységének kiépítésé-' vei egy igazi koncentráció alapját megteremtse. ■$­A radikális párt helyreállott egy­séggel, a fegyelmezettség impozáns erejével néz a helyzet alakulásának Beogradből jelentik: A belügymi­niszter elleni vádinditvány vissza­utasítása után most a demokraták készítik el vádmditványukai és azt valószinüleg szerdán nyújtják be a parlamentnek, ami azt jelenti, hogy a belügyminiszternek két hét múlva ismét heves attakot kell visszavet­nie. Ez azonban az általános politikai helyzetet nem zavarja, miután a kor­mány, Uzunovics magatartásáról ítélve, ki akar tartani a ítélvén. A Radics-párti vádinditvány tár­gyalásának következményeként még mindig nyitott kérdés a Baszaricsek­­ügy. Baszaricsek mint ismeretes — nagy feltűnést keltő beszédet mon­dott, amelyet saját pártja úgy ma­gyarázott, hogy a belügyminisztet mellett szólt. Baszaricsek éppen ezért a Radics-párt rendelkezésére bocsátotta magát, illetve eljuttatta lemondólevelét Radics Istvánnak, hogy cselekedjék tetszése szerint. Baszaricsek hétfőn este Zagreb­­ba utazott, miután a hétfői nap folyamán beszerezte azokat az információkat, amelyekkel állás­foglalását igazolni igyekszik Ra­dics előtt. Baszaricsek a liácsniegyei Napló beogradi munkatársának kérdésére a következőket mondotta: — Lehel, hogy taktikai okokból áezavuálnak. Ami azonban a nézetei­met illeti, azokkal a párt többsége bi­zonyosan egyetért. Fontos eseménye a hétfői napnak a törvényhozó bizottság ülése is, amelyen a kormány váratlanul kisebb­ségbe került. A bizottság ugyanis elvetette a kor­mány javaslatát a legfőbb államigaz­gatásról szóló törvény 13. szakaszá­nak módosítására vonatkozóan Ez az esemény az esti órákban nagy feltűnést keltett, a kormány tagjai azonban kije­lentették. hogv ennek nem lesz politikai következménye, miután tisztán technikai jellegű parag­rafusról van szó. Maga JovanoVics Vásza törvény­­egységesitő miniszter nyomban az ülés után felkereste Uzunovics mi­niszterelnököt. akivel hosszabb ideig tanácskozott. A miniszterelnökségről távoztában Jovanovics Vásza az újságíróknak a­­következőkét mondotta: eshetőségei elé. Akár hosszabb ideig megmarad a jelenlegi kormánykoa­líció, akár rövidesen beválnak az el­lenzék jóslatai a koncentrációra vo­natkozólag, többségi elv értelmé­ben erre a legnagyobb pártra hárul a vezetés és irányítás szerepe. A koncentrációval csak szélesebb bá­zist nyernének a radikális pártban felhalmozódott konstruktiv értékek, amelyeket kár feltenni gyönge és ideiglenes koalíciók kockájára. Kisebbségben maradt a kormány a törvényhozó bizottságban A törvényegységesitő miniszter leszavazásának nincs politikai jelentősége — Makszimovics Bózsa belügyminiszter a királynál A parlament folytatta a költségvetési vitát A mai szavazásnak nincs külö­nös jelentősége. mert nem valami fontosabb elvi kérdés kapcsán tör­tént. fiz a tizenharmadik szakasz csak az akták adminisztrálására vo­natkozik. Mi nem inzisztáltunk a törvény fontosabb szakaszainál sem és nem szabad szem elől téveszteni, hosrv ez a törvényjavaslat nem ment keresztül a törvénybozúbizottság al­bizottságán és igv a plenum nagyobb kiaszticitussal rendelkezik. Jovanovics Vész a távozása után előbb Makszimovics Bozsa belügy­miniszter. maid Szrszkics Milán igazságügyi és Trifunővtcs Misa val­lásügyi miniszter keresték fel Uzu­­novics miniszterelnököt Makszimov ies belügyminiszter fél nvölekor az udvarhoz ment és rövid audienciája után visz­­szatért a miniszterelnökségre. A parlament ülése A parlament hétfői ülésén ismét a költségvetési vitát folytatták. Az első szónok Loncsarevics dr. Nikics-párti volt, aki a költségvetést tulnagynak mondotta. Hivatkozott arra, hogy Csehszlovákiában 40%­­kal csökkentették a költségvetést, nálunk pedig dicsekszenek azzal, hogy 10%-kai fogják csökkenteni. Valódi takarékosságról szó sincs, j Szükség van a legfelsőbb állami igaz­gatás reorganizálására, általában az , államigazgatás átszervezésére. Meg- i állapította Loncsarevics, hogy a költ- I ségvetés a horvát érdekek ellen irá- i nyúl és kijelentette, hogy ha az Uzu­­j novics-kormány igy folytatja tovább, az egész horvát frontot szemben fog­ja találni magával. Drljevics Szekula, dr.. a nemzeti parasztpárt tagja teinperamentumos beszédben támadta a költségvetést. Kritizálta a nemzeti blokk kormányát és az azután ' következő nemzeti megegyezés kormányait. A hatalom — mondotta — a radikálisok kezé­ben volt. akik a megegyezést nein tartották be. a parasztpárti minisz­terek pedig gyengék voltak a radi­kálisokkal szemben. A jelenlegi kor­mány Drljevics szerint egyházi kor­mány és az összes eddigi kormá­nyok közül a leggyengébb- Áttért ! ezután Drljevics a költségvetés tag­lalására. A pénzügyminiszter valódi ! szakember, de most a politikai áila­­! p hók rendtehozásái ól vau szó. Jó­vátétel címén az ország már ütvén Negyed kilenckor megérkezett a mi­niszterelnökségre Perics Ninkó dr. külügyminiszter is- A miniszterel­nökségen lefolyt esti tanácskozás­nak politikai körökben nagy jelentő­séget tulajdonítanak. Á miniszterelnökségen este kilenc óráig tartott a konferencia. A minisz­terek távozásukkor rendkivül rezer­­váltan viselkedtek és az újságírók­nak azt mondották, hogy intim pártkérdésekröl volt szó. Az újságíróknak arra a megjegyzé­sére, hogy olyan hirek hallatszottak, mintha a belügyminiszter személyé­re vonatkozó kérdésekről tárgyaltak volna, a miniszterek kijelentették, hogy ez a hir alaptalan. Uzunovics miniszterelnök az új­ságíróknak azt‘mondotta, hogy Tri­­íunovics Misa vallásügyi minisz­terrel volt megbeszélni valója. milliárd dinárt kapott, de erről se­hol nincs elszámolás. A költségve­tési tételeket sem fordítják arra, amire előirányozták. Példaképp fel­említette Drljevics az ármentesitési illetékeket és közben éles szóváltás­ba keveredett Sztojadinovics Milán volt pénzügyminiszterrel, aki tilta­kozott Drljevics állítása ellen. Végül foglalkozott Drljevics külpolitikai kérdésekkel is, ezek kapcsán élesen támadta Nincsicset. Rankovics Dragutin demokrata volt a hétfői vita utolsó szónoka. Hosszasan foglalkozott a gazdasági válsággal és az adókérdéssel, maid a rendőri erőszakosságokról beszélt. Végül kijelentette, hogy a költség­­vetés ellen fog szavazni. Az ülés délután félkettökor ért vé­get. Leszavazták a törvényegy­ségesitö minisztert A törvényhozó bizottság délután fél ötkor ülést tartott, amelyen foly­tatta a legfőbb állami igazgatásról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Napirenden a 13-ik szakasz szere­pelt, amely a miniszterhelyettesek hatásköréről intézkedik. Az eredeti szöveg helyett Markovics Lázár dr. radikális. Mijovics demokrata, Pőlics horvát íöderalisia, Milovanovics Bu­ja radikális, Spaho muzulmán Moskovljévies földmivespárti más­más szöveget ajánlottak.

Next

/
Thumbnails
Contents