Bácsmegyei Napló, 1927. február (28. évfolyam, 30-57. szám)

1927-02-01 / 30. szám

12 OLDAL « ARA I1/, DINAR Poštarina u gotovom plaćena! BACSMECYEI NAPLÓ —— 30. szám u . , ^iad°h*va<a* 8~f'8 Szerkesztősig 5—10, 8 58 Szerkesztőség: Zmaj Jovln trg. 5. szára (Minerva-palota) legjelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben Előfizetési ar negyedévre 16, din. Kiadóhivatal: Subotica, Zmaj Jovln trg 5. (Minerva-palota) Uj internacionálé Nemrég fejeződött be Karlsruhé­­ban az a nemzetközi kongresszus, melyen az európai államok demo­krata pártjainak kiküldöttei vettek részt. Francia, német, dán, svéd, holland, lengyel, finn, görög, török és svájci politikai pártok delegátusai vettek részt ezen a kongresszuson, mely a polgári demokráciának leg­első nemzetközi találkozása volt. Ha szeretnénk kérkedni, most hi­vatkozhatnánk arra, hogy akkor, amikor ennek a kongresszusnak még első terve^ sent vetődött fel, ezen a helyen már akkor hangsúlyoztuk azt a meggyőződésünket: az erők és érdekek nemzetközi szervezkedé­sének idején a polgári demokrácia is csak nemzetközi szervezettséggel valósíthatja meg történelmi felada­tát. Ez a nemzetköziség természete­sen nem jelenti a nemzeti törekvések megtagadását, vagy letompitását. A történelemben azonban a guerilla­­háboruk ideje elmúlt. A hadviselés mai fejkidöttsége a küzdelem terén csak széles frontokat s tömeghadse­regeket feltételez. Amikor nemzet­közi szervezetet alkot a »zöld inter­­nacionálé«-ban a parasztság, mert a kisbirtokosság érdekei azonosak Dá­niában, Oroszországban, Olaszor­szágban és Angliában — a politikai ellentétek végleteit az osztályérde­kek megegyezése tompítja ami­kor az ecclcsia militans nemzetközi szervezetei megalakulhattak s a nemzetközi szervezettség erejével küzdhetnek az államok feletti hata­lom számára megszerezni a földi hatalom vezetését, amikor a mun­kásosztály megalakíthatja a maga internacionáléit, hogy osztályküzdel­mét az országhatárokra való tekin­tet nélkül erőteljesebben vívhassa meg, akkor a polgári demokrácia sem remélheti, hogy országhatárok közé széttördelve s nemzeti határok közé bezárva eredményes harcot vívhat nemzetközi szervezettségű politikai ellenfeleivel. Minden társadalmi osztálynak van internacionáléja, csak a polgárság­nak, a polgári demokráciának nincs. Csak a demokrácia viaskodik elszi­getelten jogaiért a nagytőkés rend és a munkásosztály két nemzetközi frontja közé bedobva. Sőt: a demo­krácia még az egyes országhatáro­kon belül sem teljesedik ki az állam­­élet minden vonatkozását átfogó tö­rekvéssé. Ha demokráciáról beszé­lünk, nem is gondolunk másra, mint az államigazgatás megszervezettsé­­gének demokráciájára. Holott nincs ott demokrácia, ahol csak belpoliti­kai demokrácia van. A demokrácia gazdasági szabadságot, gazdasági egyenjogúságot is jelent s a demo­krácia nem teljes, ha külpolitikában nem érvényesülnek elvei. A háború irtózatos méretű, de megcáfolhatatlan bizonysága volt a demokratikus államberendezések tö­kéletességének. Nem véletlen, hogy a demokratikus államberendezés vá­lasztóvonal maradt a győzök és le­győzőitek között. A legyőzött orszá­gokban hasztalan küzdöttek demo­kráciáért a polgári rend felvilágo­sultjai, a győző államokban hiába kísérleteztek a parlamentárizmus meggyöngitésével. A demokrácia nem vesztette el a háborút s nem fogja elveszteni a békét sem. Ezután a véres és kegyetlen pró­batétel után érthetővé vált, ha a de­mokratikus törekvések is kiléptek az ideológiák zöldposztós harcmezejé­ről az érvényesülés nemzetközi had­színterére. Meg kell teremteni a de­mokrácia internacionáléját — ezt hangsúlyozta a most lezajlott kon­gresszus. Meg kell teremteni a pol­gári demokrácia nemzetközi szer­vezetét, a demokrácia közös neve-Beogradból jelentik: Uzunovics Nikola a kormányalakítási mandá­tum birtokában hétfőn délelőtt foly­tatta a demokrata .egyesüléssel azo­kat a tárgyalásokat, amelyeket már vasárnap megkezdett. Előzőleg Uzu­novics hosszasan la\uicskozott Mak­szimovics llozsá bdiigyminiskierrd és Srskics Milán igazságiigyminisz­­térrel a demokraták feltét ciciről. Uzurtovics délelőtt tiz órakor jelent meg a parlamentben, hogy Spahoval találkozzék, de Spahó még nem volt ott. mire Uzunovics,Visszatért a mi­niszterelnökségre és csak tizenegy órakor folyt le Uzunovics. és íroaho találkozása. Mindössze néhány per­cig tanácskoztak és Spaho, amikor a parlament miniszteri szobájából távozott, csak ennyit mondott az <■■■■ ságiróknak: — Még semmi sincs kész. Néhány perc múlva folytatjuk a tanácsko­zást. Spaho ezután Davidovics Ljubá­­hoz ment és rövid ideig konferált vele, majd íéltizenkettőkor vissza­tért Uzunovicshoz, .de csak pár per­cig tartózkodott nála- Az újságírók­nak Spaho ezt mondotta: — A dolog be van fejezve. Arra a kérdésre, hogy mit vála­szoltak a radikálisok a demokraták feltételeire, Spaho igy válaszolt: — Most nincs erről szó. Minden be van fejezve. Spaho Davidovicshoz ment és be­számolt tárgyalásairól. Nemsokára kiderült, hogy a tárgyalások Uzunovics és a demokrata egyesülés közt min­den eredmény nélkül megsza­kadtak. A demokraták feltételei ugyanazok voltak, mint a karácsonyi válság al­kalmával: Makszimovics Bózsó tá­vozzék a belügyminisztérium éléről, a demokraták öt tárcát kapjanak és a pártok számarányukhoz képest nyerjenek képviseletet a vajdasági községek elöljáróságaiban. A radikálisok a Makszimovcs­­ra vonatkozó követelést a leg­határozottabban visszautasítot­ták. mert nem tartják megen­gedhetőnek. hogy egy másik párt bele szóljon abba, kiket zőjére kell hozni a reakciónak és forradalmi haladásnak törtjeit és tört világnézeteit. Nem lesz addig béke, amig legalább nagyjában nem egyenlítődik ki az egymás mellett élő országoknak fejlődési üteme. Végre megtalálta a polgári demo­krácia is a nemzetközi szervezkedés útját -rr- ezekkel a szavakkal zárta be a tanácskozást a karlsruhei kon­gresszus elnöke. Végre a polgári demokrácia is kilépett nemzeti ha­tárok közé zárt elszigeteltségéből s rálépett’arra az útra, melyen dia­dalmasan harcolnak vele szemben ellenfelei. A karlsruhei gyűlés még nem volt győzelem, sőt még sereg­szemle sem volt. De megszületett a gondolat s most már a gondolat életrehivóinak eltökéltségén múlik, hogy mikor lesz belőle jóságos cse­lekedet, vigasztaló valóság. Létrejött az uj kormánykoalíció A radikálisok megegyeztek a kisebb pártokkal — A szlovén néppárt, a Jovanovics-párt és IVikicsék vesznek részt az uj kormányban — Koroseeék három, sí másik két párt egy-egy tárcát kap — A demokraták ragaszkodnak régi feltételeikhez Radios harcias nyilatkozatai A radikális klub jóváhagyta Uzunovics megállapodásait küld a radikális párt a kor- t látnák a belügyminiszteri székben’ ntányba. Vukicsevics Velját, a Jovanovies-Hir szerint a demokraták szívesen I párt vezérét. Tárgyalások a szlovén néppárttal és a Jovanovics­csoporttal Uzunovics Nikola ezután hozzá­látott egy másik kombináció megva-1 lósitásához és tárgyalásokat kezdett a szlo­vén néppárttal és a lovanovics­­j csoporttal. Ezzel a két párttal, továbbá Nkicsékkel és a német párttal a kormánv megfelelő számbeli többséggel rendelkez­ne a parlamentben. I Izunovics délben találkozott Ko­­» oseccel, de ezúttal alig tiz percig j tárgyalt vele. Köröséé nem akart nyilatkozni a tanácskozásról, Uzu­­jnovics pedig csak ennyit mondott: — Önök sokat kérdeznek, én pe­dig nem beszélhetek addig, inig [mandátumom van. Uzunovics és Korosec tanácsko­zása után meglehetős bizonytalan­ság uralkodott a tekintetben, hogy Uzunovics ■ kormányalakítási tárgya­lásaival szemben Koroseeék milyen magatartást tanúsítanak. Egyes A parlament ülése A parlament délelőtt tiz órára ösz­­szehivott ülését a kormányválság el­lenére is meg kellett tartani- Az ülést tiz óra busz perckor nyitotta meg Szubotics Nikola alelnök. A kormány tagjai közül senki sem volt jelen. A jegyzőkönyv hitelesítése után Szubotics alelnök bejelentette, hogy dr. Vandekar Iván képvi­selő, Radics István veje meg­halt. A képviselők a bejelentést állva hall­gatták meg. Eelolvasták ezután Uzu­novics Nikola levelét a kormány le­mondásáról, majd az elnök bejelen­tette. miután a kormány lemondás­ban van, az ülést berekeszti és a leg­közelebbi ülést az elnökség az uj kormány megalakulása után fogja összehívni. — Mikor lesz az? — hangzott az ellenzék részéről.. verziók szerint Korosec csak a de­mokrata egyesüléssel együtt hajlan­dó belépni a kormányba. Ezek a verziók rövidesen megdőlnek azzal, hogy Korosec felkereste Uzunovicsot a miniszterelnökségen. A deszignált miniszterelnök Vuki­­csevies Veljával tárgyalt, amikor Korosec megérkezett. Korosec má­sodik látogatása egy félóráig tartott és utána Uzunovics kijelentette, hogy a tárgyalásokat délután folytatni fogják. Uzunovics negyed kettőkor au­diencián jelent meg őfelsége előtt Vukicsevics Velja az újságírók előtt la- következő rövid nyilatkozatot [ tette: I — Arról beszéltünk, hogy a Jova- I novics-csoporiban milyen a hangú­dat a kormány támogatását ille- I tőleg. . — Hamar — felelték a radikáli­sok. — Csak ne tartson két hónapig — mondotta Markovics Pera demo­krata. Az ülés ezzel véget ért. Radics István újabb nyi­latkozata Makszimovics és Szrszkics ellen Radics Istvánt hétfőn délelőtt a parlamentben felkereste az újság­írók csoportja és részvétét fejezte ki a pártvezérnek veje, dr. Vande­­kár Iván halála alkalmából. Radics hosszasan elbeszélgetett az újság­írókkal és miután Vandekár érde­meit méltatta, áttért a politikai térre. Ezúttal is igen élesen nyilatkozott Mak­szimovics Bózsó belügyminisz­ter és Szrszkics igazságügyim­­niszter ellen.

Next

/
Thumbnails
Contents