Bácsmegyei Napló, 1927. január (28. évfolyam, 2-29. szám)

1927-01-03 / 2. szám

4 OLDAL « ARA I1/, DINAR Postering u gotovom plaćonsf .lv< ÍV XX/111, évfolyam. Szubotica, 1927. HÉTFŐ január 3. 2. szám. Telefon: Kiadóhivatal 8—58 Szerkesztőség 5—10, 8—58 . _ Szerkesztőség: Zmaj Jovin trg. 5. szám (Mlnerva-palota) Megjelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben Előfizetési ár negyedévre 165 din. Kiadóhivatal: Subotica, Zmaj Jovin trg 5. (Minerva-palota) Uzunovics tárgyalásokat kezd a Pasics-csoporttal A pénzügyi bizottság hétfőn megkezdi a költségvetés tárgyalásit nyilatkozata a tábornok-miniszterekről Trmnbics Radonics Jován kihallgatáson volt a királynál Beogradból jelentik: Az ünnepek alatt nem történt jelentősebb po­litikai esemény Beogradban. A politikai közvélemény még mindig a radikálisklubban történtek hatása alatt áll, habár ezek az események — mint várták — nem jártak na­gyobb következményekkel. A kor­mány két tagja. Simonovics Milán erdőügyi és dr. Mile tics Szlávkó közegészségügyi miniszterek — mint ismeretes — lemondtak, de lemondásukat, bizonyos misztikum övezi. Uzunovics miniszterelnök ugyanis még vasárnap is úgy nyi­latkozott. hogy nem tud semmit a két miniszter lemondásáról, noha Simonovics és dr. Miletics nyi­latkozataikban is megerősitették a lemondás hírét. Uzunovics, a jelek szerint, elegendőnek tartja a radiká­­liskfub szavazási eredményét arra, hogy kormányával helyén maradjon és a Pasics-csoport követelésére sem hajlandó lemondani. Minthogy a parlament csak január 25-ikén ül össze, a kormánynak elegendő ideje van arra, hogy egyrészt a parla­ment munkáját előkészítse, más­részt időközben lefolytatandó tár­gyalások során biztosítsa magának a Pasics-csoport jóindulatát. Erre vall az a körülmény, hogy Uzuno­vics Beogradba hivattta Sztanoje­­vics Acát. a radikálispárt főbizottsá­gának iigvvezető elnökét, akitől re­méli a közeledési akció kezdemé­nyezését. De ettől függetlenül is a kormány el van arra szánva, hogy minden körülmények között meg­marad a helyén. Uzunovics miniszterelnök vasár­nap a késő esti órákban úgy nyilat­kozott a sajtó képviselői előtt, hogy azok a hírek, amelyek szerint Szta­­nojeyics Ácót Beogradba hívta vol­na. nem felelnek meg a valóságnak. Hétfőn délelőttre minisztertaná­csot hívtak össze. Uzunovics a királynál Uzunovics miniszterelnök vasár­nap délelőtt fél 12-től fél egyig ki­hallgatáson volt a királynál, idő­közben megjelent az udvarban Szrs­­kics Milán igazságügyminiszter is. de a kihallgatások lefolyásáról semmi Mr sem szivárgott ki. Az audiencia után Uzunovics a miniszterelnökségen Jovánovics Vá­­sza törvénykiegészitő miniszterrel tárgyalt, azonkívül tárgyalásokat folytatott Radios Pavle agrárre­­forrnminiszterrcl és az esti órákban Makszimovics belügyminiszterrel is. Radonics Jován audiencia a Vasárnap délelőtt 9-től 11-ig Ra­donics Jován. a pénzügyi bizottság elnöke audiencián volt a királynál. Radonics a költségvetésről referált, az audiencia után pedig Uzunovics miniszterelnököt kereste fel. A költ­ségvetés tárgyalását hétfőn délután kezdi meg a pénzügyi bizottság. Nem vonják vissza az ag­rártörvényjavas atot A dalmáciai agrártörvényjavasla­tot tárgyaló bizottság elnöke nyilat­kozott az újságírók előtt és kijelen­tette. hogy pontos tudomása van ar­ról. hogy a Radics-párt kormányba­­iépése alkalmából elfogadta a radi­kálispártnak azt a feltételét, amely szerint visszavonják Sibenik volt miniszter törvényjavasla tát. Radios Pavle ' agrárreformminisz­­ter viszont úgy nyilatkozott, hogy erről szó sincs, mert semmi ok sincs a iavaslat visszavonására. A tábornok-miniszterek le fogják törni a korrupciót-SpliMöl jelentik: Trnmbics Ante, volt külügyminiszter Snlitben nagy agitációs gyűlést tartott, amelyen ismertette a Pasics halála folytán beállott politikai helyzetet. — Pasics halála — mondotta dr. Trumbics —- nagv jelentőségű ese­mény, mert az elhunyt államférfi kétségtelenül a legnagyobb autori­tás volt a szerb nén előtt. Halála után nagy változásoknak kell bekö­vetkezni. Ezután a jelenlegi politikai hely­zettel foglalkozott. — A tábornokok bevonása a kor­mányba — folytatta beszédét — nem váltott ki elkeseredést, amint ezt várni lehetett volna, mert a nép kiváncsi arra. hogy mit tudnak a tá­bornokok. A tábornokok bizonyára a legnagyobb pontossággal fogják elvégezni feladatukat és le lógják törni a korrupciót. Trumbics ezután áttért a külpoliti­kai helyzet ismertetésére. Kijelen­tette, hogy Olaszországgal helyre ‘kell állítani a jó viszonyt, Angliával szövetséget kell kötni és úgyszintén Bulgáriával is. Pribicsevics népg\ ülései a Muraközben Várazsdfnból jelntilf: Friliíi'je­­vics Bzvetozár vasárnap a murakö­zi Csakovec környékén tartott agi­­tációs népsrvüléseket. Támadta a •kormányt és kijelentette, hogy az egyetlen kivezető ut a választások kürása. Batinán szintén tartott népgyüiést Pribicsevics. Élesen támadta Radi­­csot. aki szerinte elárulta program­ját. Beszélt a parlafhenti erőviszo­nyokról és kijelentette, hogvaz el­lenzék 135 képviselőjén kívül a kor­mány eben van 30 radikális is, míg a kormánytámogatók száma mind­össze 150. Ezután Davidovics sze­repére tért át és kijelentette, hoev Pavi lovjes nyíltan a föderalisták­­i?oz állt. A román kormány bérbeadta a német jóvátételi szállításokat A német Wo f-koncernnel kötöttek megal »p-cjás Berlinből jelentik: Valeanu gene­rális. román közlekedésügyi minisz­ter és a német Otto Wplff-koncern képviselője. Kind dr. között szerző­dés iött létre, amelynek értelmében a Wolfí-lkoticern anémet jóvátételi !számla terhére 40 millió aranvmár­­ka értékű vasúti síneket szállít a román államnak. Románia részesedése a német jó­vátételi kontóból évenként mintegy 9 millió aranymárkát tesz ki. Ha ; tehát a hír megfelel a valóságnak, a román kormány a német répáráció­­ból a következő 4—5 évi részese­dést kötötte a Wolff-koncernnek. A Wolff-koncern az utóbbi hónapok­­jban Bukarestben nagv erőfeszítése­ket tett annak érdekében, hogy ezt a hatalmas üzletet megkapja. Kér­dés azonban, hogy ki fog fizetni, ha az antant reparaciós ügynöke a fi­zetést megtagadja? Valószínű, hogy a román kormány egy nagybank garanciáját bocsátotta a Wolff-kon­cern rendelkezésére a szerződés aláírásakor. Álhirek Radios meggyilkolásáról Beogradban és Bndapesten az a hir térj dt el, hogy Radicsot egy népgyülésen megölték — A horvát parasztpárt vezére vasárnap egész nap Zagrebban artózkodott és nincs semmi baji Beogradból jelentik: Beogradban vasárnap este futótűzként terjedt el az a 1 ir. hogy Radics István el en mer'nvle et követtek el Zagrebban. A beogradi Pravda hétfőn reggeli számában közli,- hogy Radies Ist­vánt Szarajevóból és Vdrazsémból érkezett hitek szerint ecv nén gyűlés ai kaim óból meggyilko'túk. a gyilkos merénylet lőrét azon­ban Zágrábból erélyesen cáfol­ják. A merénylet hire Magyarországon is elterjedt és a budapesti hétfői la­pok szintén beszámolnak az állító­lagos merényletről. A Reggel beogradi jelentés alap­ján közli, hogy hir szerint Radics Istvánt, a horvát parasztpárt vezé­rét meggyilkolták, a miniszterelnök­ség azonban erélyesen megcáfolta a merénylet hírét és kiderült, hogy egy szó sem igaz az egészből. A Bácsmegyei Napló zagrebi munkatársa utána járt, hogy milyen alapja van a merényletről szóló hi­teknek. Radics közvetlen környeze­tétől azután tigy értesült, hogy a pártvezér a vasárnapot a za­grebi villájában töltötte, párt vezetői és családja környezeté­­: íren. Csak egy kis időre volt távol lakásától és ezt az időt egy Kajeva­­”ccai vendéglőben töltöttte, ahol a horvát parasztpárt vezetőivel bizal­mas értekezletet tartott a politikai helyzetről. A Bácsmegyei Napló zagrebi munkatársa vasárnap este felkeres­te Krnyevics Juráj képviselőt, aki­vel közölte, hogy milyen hírek ter­jedtek el Radics Istvánról. Krnyevics nevetve cáfolta meg a merénylet hírét és kijelentette, hogy egy szó sem igaz belőle. — Ép most lövök tőle — mondot­ta — és biztosíthatom arról, hogy Radics István a legjobb egész­ségnek örvend, A zagrebi lapok szintén cáfolják a merénylet hirét. A magyar politika fordulópontja Bethlen miniszterelnök újévi vezércikke Budapestről jelentik: Újév alkalmából gróf BÄlen István miniszterelnök „A -izanálás mérlege“ cimen vezércikket irt; a „8 órai Ujs g“ péntek esti számába. A c kk megállapítja, hogy Magyarország visszanyerte pénzügyi önrendelkezési jóját a?oknak az eredményeknek nyo­mán, amelyek a szanálás keresztülvite­lével bekövetkeztek. Megállapítja, hogy a szenálás erkölcsi és gazdazági szám­lája egyformán hatalmas plusszal zárult. A vezércikkben ezután Belhlnn poli­tikai kérdésekkel foglalkozik és utal szécsényi progranibeszédében tett ama kijelentésére, ame'yet sokszor félrema­gyaráztak, hogy tudniillik a magyar po­étika fordulóponthoz ért. Kijelenti Bethlen, hogy igenis fordulóponthoz ért a magyar politika, mert a szanálás, az ujj lépités müve befejeződött. Most már uj kezdésnek, uj stílusnak kell jönnie •— irja Bethlen — nemcsak a be'ső erőgyűjtésben, hanem a nemzeti élet egész egyetemének kialakulásában is. AzokbóV akik eddig csak szánakoztak rajtunk, megbecsülő barátok lettek, ellenségeink érdes hangja pedig letom­pult, sőt nem egyszer a megértő szom­széd közeledésévé szelídült. A külőmb­­ség, amely három év előtti és mostani külpolitikai helyzetünk között mutatko­zik, ennek lényeges javu’ásáról tesz tanúbizonyságot. Köszönhetjük ezt főleg annak, hogy erőinket organizáltan vit­tük harcba a kitűzött célért, hogy fel­­emelkedésünkben nemcsak öntudatot, de méltóságot is mutassunk és bebizo­nyítottuk a külföld előtt, hogy képesek vagyunk imponáló erőkifejtésre. Bethlen végül a pengőről ir és meg­állapítja. hogy az a gazdasági elet uj erőemeltyüje és aranyat ór nemcsak valutában, de becsületben és politikai teljesítőképességben is.

Next

/
Thumbnails
Contents