Bácsmegyei Napló, 1926. december (27. évfolyam, 330-356. szám)

1926-12-01 / 330. szám

16 OLDAL » ARA 1'/, DINAR Poštarlna n gotovom plitH» Megjelenik minden reggel, ünnep ntín éa hétfőn délben * Szerkesztőség: Zmaj Jovin trg 3. szám (ffiünenra-pslota) Telefon: Kiadóhivatal 8-58 Szerkesztőség 5-10, 8-5J ^fizetési ár negyedévre 165 dia. Kiadóhivatal: Snbotiea, Zmaj íovin trg 3. (Minerva palota) Törvényhozás és anyanyelv Ne engedjünk minden megjegyzés nélkül elfelejteni egy incidenst, ami az európai kisebbségek politikai tör­ténetében az elmúlt napokban felme­rült. Az elmúlt hét egyik napján a fran­cia kamara ülésén a szónoki székre föllépett ttuéber, az elzászi német kisebbségek képviselője s ahogy a francia lapok Írják: elzászi dialek­tusban, nevén nevezve a gyerme­ket: németül kezdett beszélni. Az elnök figyelmeztetésére kijelentette, hogy neki joga van azok nyelvén beszélni, akik őt ide küldték. A ká­­mara elnöke szavazásra tette fel a kérdést, mire a kamara többsége úgy döntött, hogy a törvényhozás­ban csak francia nyelven szabad be­szélni. Az elzászi kisebbségek kép­viselője erre tiltakozása jeléül el­hagyta az üléstermet. A soviniszta fellángolás ne siessen az általánosítással: ime Franciaor­szágban sem engedik szóhoz a ki­sebbségek anyanyelvét. Figyeljük csak meg, hogy mi történt Párisban és képzeljük el, mi történnék, mond­juk, Bukarestben, ha egyik magyar nemzetiségű képviselő vakmerősége cdáig vetemednék, hogy merné ma­gyar szóra kinyitni száját. Párisban nem sértették meg be­csületében, nem vágták fejéhez, hogy hazaáruló, nem zárták ki az ülésekről azt a képviselőt, aki a »bosch«-ok nyelvén szólalt meg a francia törvényhozásban. A kamara elnöke nem is érzett magában hiva­­tottságot, hogy döntsön abban a kér­désben, francia képviselő felszólal­hat-e német nyelven. A kamara el­nöke ebben a kérdésben a döntés jogát a kamarára hárította s a ka­mara szenvedélyes jelenetek és vi­haros kifakadások nélkül helyezke­dett arra az álláspontba, hogy csak a mindannyiok által értett francia nyelven lehet a törvényhozásban felszólalni. A kisebbségi kérdés nemzetközi probléma s miután az államhatal­maknak a kisebbségekkel szemben tanúsított magatartása gyakran a vezető európai államok kormányza­tainak felfogásán múlik, nem lehet közömbös az európai kisebbségek életére, hogy a francia közvélemény milyen Ízelítőt kap a kisebbségi kér­désből. Ha szabadna triviálisnak lenni, azt mondanánk: jól néznénk ki, ha a francia közvélemény a ma­gyar kisebbségek panaszait és sérel­meit az elzászi képviselő magatartá­sának szemszögéből vizsgálná. Hol vagyunk mi még attól, hogy azt pa­naszoljuk, ami miatt az elzászi né­metek képviselője elhagyta a kama­rát, milyen messzeségek, jogban, közszellemben, alkotmányosságban • milyen távolságok választanak el bennünket attól a lehetőségtől, hogy egyáltalán elhagyhassuk a beogradi nemzetgyűlés üléstermét. És milyen fogadtatásban részesülne az a ma­gyar anyanyelvű képviselő, aki igé­­’nyelné a maga számára azt a jogot, hogy a maga és küldői anyanyelvén szólaljon fel? Ne legyen félreértés: mi sem is­merjük el a kisebbségeknek azt a jogát, hogy képviselőik utján anya­nyelvükön szólaljanak meg a tör­vényhozásban. Aki a parlamentbe bekerül, az tartozik tökéletesen tud­ni az államnyelvet. A parlament nem lehet Berlitz-iskolája az országban élő valamennyi nemzetiségnek, az állam nemzeti szuverénitását is sér­tené, ha a törvényhozó testület bá­beli zűrzavarában tárgyalna.' Mi nem magyarul, de a legtökéletesebb s a legirodalmibb szerb nyelven szeret­nénk felszólalni a beogradi, nemzet­gyűlésen s a legmegelégedettebb ál­lampolgárai leszünk hazánknak, ha csak az iskolában, alsófoku közigaz­gatásban és elsőfolyamodásu bíró­ságok előtt ismerik el az anyanyelv szabad használatának jogát. Úgy érezzük azonban, valamit kellene tenni az európai kisebbsé­geknek annak érdekében,' hogy ne az elzászi Hueber sérelmeivel azo­nositsa az európai közvélemény a mi sérelmeinket s hogy annak á té­vedésnek ne lehessünk áldozatai, mintha az elzászi németek jogával, sérelmével és törekvéseivel lehetne felmérni az európai kisebbségek sé­relmeit és törekvéseit. Ha mi csak azt panaszolhatjuk majd, amit Hue­ber sérelmezett, akkor nekünk már egyáltalában nem lesz sérelmünk. Olasz területen találkoznak a. nagyhatalmak külügyminiszterei A svá jci hatóságok nem mernek felelősséget vállalni Mussolini életéért Párisból jelentik: A Matin a kül­ügyminisztérium minden cáfolata el­lenére keddi számában újból leszö­gezi, hogy Bríand, Chamberlain, Stresemann és Mussolini között tár­gyalások vannak folyamatban a négy külügyminiszternek a közel jö­vőben megtartandó közös konferen­ciáját illetően. A lap szerint valószí­nűleg szerdán már nyilvánosságra kerül a külügyminiszterek megálla­podása és valószínű, hogy a külügyminisz­terek tanácskozását olasz terü­leten Tessin tartomány valame­lyik városában tartják meg. Eleinte Qenfet vették tervbe a kon­ferencia színhelyéül, később azon­ban a svájci hatóságok kérésére in­kább egy olasz várost kerestek, mert , Svájc nem volt hajlandó felelős­séget vállalni Mussolini életbiz­tonságáért. Londoni jelentés szerint az angol külügyminisztérium cáfolja a kül­földi lapoknak azt a hirét, amely szerint Chamberlain közvetít Mus­solini és Briand közt a négy nagy­hatalom külügyminiszterének konfe­renciája ügyében. A külügyminiszté­rium nyilatkozata még megállapítja, hogy Chamberlainnak semmi kifo­gása sincs a konferencia ellen, mert meg van győződve arról, hogy az európai függő kérdésekben a személyes tárgyalások sokkal inkább vezetnek eredményre, mint a hosszadalmas diplomá­ciai tárgyalások, amelyek a megegyezést csak késlel­tetik. Radics ismét felborította a helyzetet Pasits Nikola és még .bárom volt miniszter bíróság elé állítását követeli és bejelenti, hogy pártja december 7-ikén döntő csapást fog mérni a korrupcióra A Dom cikke az adamsthali afférról Davidovics kétórás kihallgatása a királynál Beogradból jelentik: Az amúgy is labilis kormánykoalíció ismét súlyos válságba jutott Radicsnak a Dóm­ban megjelent cikke miatt, amelyben a horvát parasztpárt vezére teljes neve aláírásával ismerteti a Pasics Ráda-affért és azt követeli, hogy Pasics Nikc­­lát. Jankovics Veiizárt, Sztoja­­dinovics Milánt és Kojics Dra­­gutint a parlament adja ki a bí­róságnak. A cikkben Radics ismerteti az adamsthali gyár ügyét és megálla­pítja, hogy Jankovics Velizár akkori közlekedésügyi miniszter. Sztojadi­­novics Milán akkori pénzügyminisz­terrel együtt kifizette az adamsthali gyár ötvenmillió csehkoronás köve­telését anélkül, hogy a számlákat megvizsgálta volna. Az ügyet Jan­kovics Velizár a minisztertanács elé vitte, ahol Pasics Nikola akkori mi­niszterelnök az utalványt aláírta. A gyár önként harminc százalék en­gedményt ajánlott fel — írja Radics — de Jankovics Velizár ezt nem fo­gadta el, sőt huszonhárom százalék­kal többet fizettek ki a gyárnak, hogy a provízió annál nagyobb le­gyen. Pasics Ráda ilyenmódon tíz­millió dinárt keresett. Pasics'Nikola épugv, mint Szto­­jadinovics Milán. Jankovics Ve­lizár és Kojics Dragutin ezért morális és politikai felelősséggel tartoznak. Ennek alapján követeli Radics, hogy úgy Pasicsot. mint a többi három volt minisztert adja ki a parlament a bíróságnak annak megállapítása végett, hogy nincsenek-e az ügynek bűnügyi vonatkozásai. Ami Pasics Rádát illeti — folytat­ja Radics — a parlamentnek fel kell szólítania a kormányt, hogy adja őt át az ügyészségnek. Tisztességes emberek szerint ez természetes, de nem a korruptak szerint. Ezek azt hiszik, hogy december hetedikén többségük lesz, de té­vednek. December hetedikén a tisztesrég fog győzni a korrup­ció felett — fejezi be cikkét Radics István. Radicsnak ez a szokatlanul éles támadása Pasićs és környezete ellen politikai körökben óriási feltűnést keltett és biztosra veszik, hogy a helyzet ezúttal olyan akut stádiumba jutott, amelyből az eddigi kompro­­miszsumos alapon nem igen kínál­kozik kibontakozás. Maga Radics István kedden reggel Beogradba érkezett és a pálya­udvaron kijelentette az újság­íróknak, hogy a Dom-ban meg­jelent nyilatkozatához nincs sem­mi hozzátenni valója, azt teljes egészében fenntartja. A minisztertanács keddi ülésén a kormány a politikai helyzettel fog­lalkozott és szóbakerült Radics nyi­latkozata is. A minisztertanácsi ülés után Uzunovics az udvaíhoz ment. Visszajövet kijelentette az újság­íróknak, hogy csakf az udvari minisz­terrel tárgyalt. ! — Mit szól miniszterelnök ur, Ra­dics nyilatkozatához? — kérdezték az újságírók. — Ez az ankétbizottság dolga. Annak a jelentését kell bevárni, hogy véleményt alkothassunk. Davidovics a királynál Davidovics Ljuba, a demokrata egyesülés elnöke. .kedden délután négy órakor kihallgatáson jelent meg a királynál, akinek szobájából hat órakor távozott. Davidovics tá­vozásakor kijelentette az újságírók­nak, hogy magánügyben volt Őfel­ségénél, mindazonáltal politikai kö­rökben az audienciának nagy jelen­­í tőséget tulajdonítanak és azt össze­függésbe hozzák a koncentrációs ! kormány alakításának tervével. Szerdán Korosec AntunL a szlo­­jvén néppárt vezérét fogadja őfelsé­ge kihallgatáson. A kihallgatásról részleteket nem hoztak nyilvános­ságra. Kumanudi lemondott mandátumáról Kumanudi Koszta dr. ibeogradi polgármester kedden bejelentette Trifkavics Márkónak, a parlament elnökének, hogv lemond képviselői mendátumáról. A lemondás - mVt ismeretes — a verifikációs bizoo­­ama döntése alapján vált szüksé­gessé. hogv Kumanudinak három napon belül nyilatkoznia kell. vaiio í a polgármesteri állást, vagv a kép­viselői mandátumot tartja-e meg.

Next

/
Thumbnails
Contents