Bácsmegyei Napló, 1926. augusztus (27. évfolyam, 209-240. szám)

1926-08-01 / 209. szám

24 OLDAL * ARA 3 DINAR PoSta rína plaćemrl XXVII. évfolyam____ Szubotica, 1926 VASARNAP augusztus 1._________209. szám Megjelenik minden reggel, ünnep ntán és hétfőn délben Telefon: Kiadóhivatal 8—58 Szerkesztőség 5—10, 8—52 Szerkesztőségi Zmaj Jovin trg 3. szám (Minerva-palota) Előfizetési ár negyedévre 150 din. Kiadóhivatal, Subotica, Zmaj Jovin trg 3. (Minerva palota» A rendőr Két rendőr állott a szuboticai tör­vényszék előtt gyilkosság vádiával terhelten. Mindkettőt, a többi vád­lottal együtt, felmentette a bíróság, j mert a vád a nyomozás és vizsgálat i során tett és a tárgyaláson vissza­vont vallomásokon kivül semmi kon­krét bizonyitékkal nem volt alátá­masztva. De függetlenül a pör ki­menetelétől és detekíivregénybc illő rejtélyes mozzanataitól, amelyek olyan óriási közönséget vonzottak a tárgyalóterembe. mintha valami szenzációs Harry Peel-film került volna bemutatóra, a közvélemény figyelmét pusztán az a körülmény is megragadta, hogy közbiztonsági szolgálattal megbízott emberek ilyen bűnügybe keveredtek bele. A rendőrt minden civilizált nép köztudata szinte a lakosság nyugal­ma és bántatlansága fölött őrködő földi gondviselés megszemélyesítő­jévé avatta. A birói igazságszolgál­tatás a mindennapi élet zavartalan­sága szempontjából sokkal mesz­­szebbeső és közvetettebb védelmet nyújt, mint a rendőri . vigyázat, a mely gyors közbelépéssel jóvátehe­tetlen bűntényeket akadályozhat meg, mig a biróság természetsze­rűen csak a gonosztettek elkövetése ntán csap le a törvény pallosával a bűnösökre. Gárdonyi Versében a megrögzött atheistának, amint a vízbe esik, első szava: »Isten se­gíts!« A közrend tagadója is, ha az Hccán megtámadják, megfeledkezik nihilista elveiről és ebben a kiáltás­ban tör ki: »Rendőr!« Nem a birót, sem a minisztert, hanem az egysze­rű közbiztonsági közeget hívja ilyen­kor segítségül. Ennek a közvetlen megvédettség­­nek érzését bolygatja meg a polgár­ságban minden olyan törvényszéki tárgyalás, amelyen rendőr a vád­lott. Ezúttal alárendelt jelentőségű kérdés, hogy a biróság a két rend­őrt bizonyit.ékok hiányában, vagy kétségtelenül beigazolt ártatlansá­guk miatt mentette fel. Elvégre min­denkit belesodorhat a véletlen a bűnösség fatális látszatába. Az a gondolat azonban, hogy a rendőri uniformis mögött is lappanghat bű­nözési hajlam, megdöbbentő per­spektívát tár a nép elé, amely a rendfenntartó közegeknek nemcsak a védelmét élvezi, hanem gyakran a hatalmát is tapasztalja. A sze­génylegényből lett csendbiztos a régmúlt romantikus figurája, de a huszadik században nem lehet a közbiztonság virrasztója. Maga a lehetőség Is, ahogy az a szuboticai törvényszéki tárgyaláson egészen az ítéletig feltárult, demoralizáló hatású, de mennyivel destruálóbbak a rendőri excesszusoknak azok a té­nyei, amelyekről mostanában annyi szó esik mindenfelé. Szerbiában a községi választáso­kat megelőző agitációból kifolyólag a demokratáknak vannak súlyos pa­naszai rendőrhatósági személyek el­len, akik állítólag szabálytalansá­gokra és jogtalanságokra ragadtat­ják magukat a jelölőlisták benyujtá­­sával kapcsolatban. Itt a Vajdaság­ban is, különösen a kisebb községek lakói részéről hangzanak el megle­hetős gyakran kifakadások bizonyos rendőri atrocitások miatt, amelyek közül néhányat nyomatékos birói ítélete.1: bélyegeztek rneg. Kétségte­len, hogy a pártpolitika vagy az ön­célú önkény terén elhatalmasodó rendőri szabadosság a nem magas kultúrájú legénvség lelkében fel­színre vethet olyan lefojtott ösztö­nöket, amc'vek aztán más területek­re is könnyen átcsaphatnak és vég­eredményben a közönségnek a rendőrség fölmérhetetlen fontossá­gú missziójába vetett hitét renditik rneg. Uzunovics miniszterelnök a de­mokraták által emelt vádak kivizs­gálásán kivül elrendelte, hogy a ga­rázda és hatalmaskodó tisztviselő­ket a resszortminiszterek haladék-Párisból jelentik: A Quotidien legújabb jelentése szerint Szíriában a helyzet sokkal ve­szedelmesebb, mint ahogy azt a hivatalos jelentések feltünte­tik és a francia csapatok súlyos hely-Beogradból jelentik: A politiku­sok számára is megkezdődött a für­dőidény. A miniszterek és képvise­lők hazai és külföldi fürdőhelyeket keresnek fel. vagy kerületeikbe utaznak agitációra, de semmiesetre sem maradnak a fővárosban, ahol minden jel szerint a közeli napokban jelentősebb politikai esemény nem várható. Szombaton a kormánynak öt tagja hagyta el Beogradot: Pe­­rics pénzügyminiszter reggel Bled­­be utazott, este Jovanovics Vásza közlekedésügyi miniszter ment el Boszniába választókerületébe, vala­mint Srskics törvényegységesitő miniszter, aki Szarajevóban fog időzni. Pucelj földrnivelésügyi mi­niszter Krajacs kereskedelmi mi­niszterrel a horvát-szlovén határon levő Vinicibe utazott, ahol Radics István vasárnap népgyülést fog tar­tani. Eltávozott már Trilkovics Márkó, a parlament elnöke is, aki családjá­val egVütt Bad-Gasteinben fog üdülni most is, mint minden évben. Viszont szombaton visszaérkezett Eledből Sibenik Sztankó agrárre­­formügyi miniszter, aki a király elé terjesztette a dalmáciai agrárviszo­nyok rendezéséről szóló törvényja­vaslatot. Őfelsége aláirta azt az ukázt, amellyel felhatalmazza a mi­nisztert, hogy a javaslatot terjessze a parlament elé. Makszimovics bel­ügyminiszter szintén audiencián volt Bledben és kihall gátasának, a melyről közelebbi információk nem kerültek nyilvánosságra, nagyobb politikai jelentőséget tulajdonítanak. Este Makszimovics meglátogatta Uzunovics miniszterelnököt és be­számolt neki az audienciáról. Grol Miié ’' n fi szerbiai véres esetnémjekről A szerbiai községi választási küz­delmet változatlanul nagy izgalmak­talanul bocsássák el, mert a tisztvi­selő a közönségért van és nem a közönség a tisztviselőért. Ha ezt a rendeletet minden vonalon azzal az üdvös tekintetnélküliséggel fogják végrehajtani, amely éppen a polgár­ság és a tisztviselők közti harmónia érdekében szükséges, akkor a rend­őrség intézménye is mihamar meg fog tisztulni a közbizalmat zavaró elemektől s annál hatékonyabb mun­kát fog végezhetni a polgárság ja­vára és saját presztízsének nagy nyereségére. — Meg kell mutatni, hogy Jugo­szláviában van jogrend — ezzel a zetben vannak. A benszülöít druz törzsek fel­kelése már egész Szíriára ki­terjed és Damaszkusz is komoly veszede­lemben forog. A lap szerint Libanon északi és Sibenik agrárreform-miniszter az újságírók előtt kijelentette, hogy őfelségének referált a dalmáciai ag­rárreformjavaslatról és az uralkodó megadta előzetes jóváhagyását a javaslathoz. így a dalmáciai agrár­­reformjavaslat legközelebb már a parlament elé kerül és Sibenik ag­rárminiszter a sürgősség kimondá­záróérwel fejezte be az ügyész vádbeszédét, amelyben a vádlottak, köztük a két rendőr szigorú meg­büntetését kérte. A biróság ezzel szemben éppen a jogrend alapján mentette fel a vádlottakat, akik el­len nem merült fel bizonyiték. A rendőröket alaptalanul érte a^vgd. A közönség érdekében, a rendőrség érdekében és annak a megértésnek érdekében, amelyben a közönségnek és rendőrségnek a rend fenntartása céljából össze kell forrnia, kívána­tos volna, hogy mielőbb elveszítse alapját minden rendőri visszaélésről szóló vád. délkeleti részének és a hegyvidéki törzsek területének megtisztítása sok írancia vérbe fog kerülni és újabb súlyos áldozatokat kíván Franciaországtól. Franciaországban a druzok továb­bi támadásaitól tartanak. sdt fogja kérni a javaslat ietárgya­lására. A dalmáciai agrártörvény parla­menti tárgyalása a Radics-párt- ré­gen hangoztatott sérelmét szünteti meg. Az agrártörvények letárgyaíá­­sára rrrímien valószsnűsée szerint ki fogják mondani a sürgőssé­get Szíriában súlyos a franciák helyzete A druz törzsek újabb felkelése egész Szimára kiterjed Elszélednek a politikusok Beogradból Fürdőre és agitációs útra raeimek — Radics István vasárnapi gyűlésén Pucelj és Krajacs miniszterek is részivé íznek kai kiséri a közvélemény. Az ellen­zék egyre újabb panaszokat emel a hatósági erőszakosságok ellen. A demokrata párt főbizottsága szom­baton délelőtt ülést tartott, amelyen Grol Milán képviselő beszámolt szkopljei tapasztalatairól. Timotije­­vics Koszta, akit szintén Szokpljébe küldött pártja a választási küzde­lemmel kapcsolatos események ta­nulmányozására, még nem érkezett vissza. Grol Milán este hosszabb nyilat­kozatot tett a sajtó képviselői előtt délszerbiai tapasztalatairól. Elmon­dotta, hogy útközben Olvasta a bel­ügyminisztérium jelentését a Szkop­­szka-Crnagórában történt esemé­nyekről. A kommüniké • Grol szerint gyermekeknek való mese amely Velicskov komitácsi vezér állítóla­gos megjelenését tünteti lel a köz­ség véres eseményeinek okául. Ezt Törvény készül a drágaság letörésére A kormány gazdasági bizottsága szombat délelőtt ülést tartott, ame­lyen Perics Ninkó dr. pénzügymi­niszter nem vehetett részt, mer{ Bledbe. utazott, hogy referáljon tár­cájának ügyeiről a királynak. A konferencián szóbakeriilt egy uj törvényjavaslat, amely a drágaság letörését célozza. A bizottság ezen-Ä dalmáciai agrárreformtorvény sürgősét?, a p?r "meuf elé kerül a titokzatos Velicskovot — mondot­ta Grol — senki sem látta a falu­ban. Ma már a belügyminisztérium is elállt ettől a feltevéstől és maga Lázics Zsika, a közbiztonsági osz­tály főnöke is másképpen festi az eseményeket. Visszautasítja Grol a miniszté­rium állításait, amelyek szerint Szkopszka-Crnagórában az illojdlis állampolgárokkal való leszámolás történt volna. Megállapítja, hogy semmiféle komitácsikat nem rejte­gettek. Az ottani lakosságot a csend­őrök és a járás másik végéről oda­rendelt albánok bántalmazták, a szolgabiróság rendeletére. A pa­rasztokat nem verekedés közben, hanem egyenként verték meg a csendőrök parancsára. Hosszú nyi­latkozata további részében is sorban visszautasítja a belügyminiszteri je­lentés állításait. kivül tanácskozott arról is. hogy mi­képpen lehetne a gyárosok, iparosok és kereskedők részére olcsó hitele­ket folyósítani. A konferencia után a miniszterek rezerváltan viselked­tek és nem voltak hajlandók a nyil­vánosság számára semmit sem el­árulni a készülő ui törvényjavaslat­ról.

Next

/
Thumbnails
Contents