Bácsmegyei Napló, 1926. február (27. évfolyam, 31-58. szám)

1926-02-01 / 31. szám

PoStariaa plaćena! t TWW ■ 4 OLDAL * ÁRA I1/, DINÁR XXVII. évfolyam Szubotica, 1926 HÉTFŐ február 1. 31. szám Mer jelenik minden reggel, ünnep oíán és hétfőn délben Telefon: Kiadóhivatal 8—58 Szerkesztőség 5—10, 8—52 Szerkesztőség: Aleksandrovs ni. 4< (Rossia Foneiére-palota) Előfizetési ár negyedévre 150 din. Kiadóhivatal: Sabotica, Aleksandrova nU.(Le!bach-pa!o!a) A király Novisadon Őfelsége tlzenotperces kih tligaíáson fogadta a pályaudvaron a novisadi IiadseregparaBcsnokot Novisadról jelentik: A bezdáni va­dászatról .hazatérő Meksandar király és kíséretének különvonata szomba­ton délután hat órakor futott be a novisadi pályaudvaron. Őfelsége ko­csijának ablakredőnyei le voltak bo­­csájtva és aléksandar király nem mutatkozott az ablaknál. Amint az udvari vonat begördült az állomásra, Hadzsics tábornok fő­­liadsegéd a pályaudvaron megjelent Dokics György tábornok, novisadi hadseregparancsnokot és Tászics Milán tábornokot, a hadseregpa­rancsnokság vezérkari főnökét a király kocsijába vezette, ahol Őfel­sége a két tábornokot tizenöt per­ces kihallgatáson fogadta. A pálya­udvaron dr. Milovánovics Milován polgármester és Mihejládzsics Szta­­noje rendőrfőkapitány jelentek meg. Az udvari vonat húsz percig tartóz­kodott a pályaudvaron, majd moz­dony váltása után folytatta útját Beogradba, ahová az esti órákban érkezett meg amelynek Radios István közokta­tásügyi miniszter volt a vezetőszó­noka. Radies a megegyezési-politi­ka előnyeiről beszélt és annak a re­ményének adott kifejezést, hogy ehez a politikához csatlakozni fog Bosznia is. A dalmáciai radikálisok Ra­dies ellen Splitből jelentik: Huszonöt dal­máciai radikális pártszervezet va­sárnap Splitben együttes ülést tar­tott. Az ülésen elhatározták, hogy tiltakozni fognak Pasics miniszter­­elnök előtt Radics Istvánnak dr. Perovics spliti főispán elleni táma­dásai miatt. A gyűlésen elhatároz­ták, hogy ha Radics közoktatásügyi miniszter nem szünteti meg táma­dásait Perovics főispán ellen, töme­gesen kilépnek a radikálispártból. A dalmáciai radikálisok határozat; feltűnést keltett politikai körökben. A francia szenátus és kamara elfogadta az ideiglenes költségvetést Befejezték a 'pénzügyi javaslatok általános vitáiét A belpolitika vasárnapja Radics, Fiibicsevics és Beogradból jelenők: A politikai élet vasárnap meglehetősen csendes volt a lóvá robban'Radics Szaraje­vóban volt, Pribicsevtes Szlovéniá­ban tartózkodik, Davidovies Ljuba 'Nisbe utazott, igy csak a radikális klubban volt élénkebb élet. Itt. főként Radonics Jóváírnak a pénzügyi bi­zottságban elhangzott beszédével foglalkoztak és általános az a véle­mény, hogy a pénzügyi bizottság elnökének támadása a pénzügymi­nisztérium működése ellen nem ma­radhat visszhang nélkül, bár kétség­telennek tartják, hogy Sztojadino­­vics Milán pénzügyminiszter hely­zete elsősorban amerikai tanácsko­zásainak sikerétől függ. A minisztertanács ülése Vasárnap délelőtt fél U-kor Pa­stes miniszterelnök elnöklete alatt összeült a minisztertanács. Dr. Kra­­jacs kereskedelmi miniszter referált a filadelfiai világkiállítás jugoszláv résztvevői előkészületeiről és kije­lentette, hogy értesülése szerint a kiállítást nem julius, hanem június elsején fogják megtartani. Mileíics Kriszta közlekedési miniszter' az állami hajópark megváltásáról szó­ló. törvényjavaslatot, mutatta be/:A javaslatot hétfői ülésén tárgyalja a szkupstina. Foglalkozott a miniszter­tanács azokkal a módosításokkal, amelyeket az elleiijegyzék! pártok javasoltak. lg;/ tárgyalták Timotije­­vics Koszta demokrata képviselő ja­vaslatát, hogy a hajópark átvételét két áilamtanácsosból és két semmi-' tőszéki bíróból álló bizottság ellen­őrizze. A minisztertanács a javasla­tot nem fogadta el. Végül vasúti forgalmi kérdéseket tárgyalt a mi­nisztertanács, és főleg a déli vasút 'osztrák vonalain és a jugoszláv vő» nalak között felmerült kérdésekről tanácskozott. Ebben az ügyben leg­közelebb konferencia lesz a Szent« meringén. A konferencián részt-Davidovies népgyüléset vesz Mileíics Krszta kereskedelmi miniszter is. Népgyülés Zjmonyban Raffai Ferenc és Kened Gyűrő Radics-párti képviselők vasárnap népgyiilést tartottak Zimonyban. A gyűlésen, amelyen mintegy ötszáz­főnyi népit választó jelent meg, a szónokok főleg a német kisebbsé­giek kívánságainak teljesítése kérdé­séről beszélteké Davidovies Ljuba Nisben Nisi jelentés szerint, Davidovies Ljuba vasárnap Veljkovics Veljá képviselő , társával Nisbe . érkezett, ahol nagygyűlést tartott. Davidovies beszédében kritizálta a koalíciós kormány működését és kijelentette, hogy. akkor nem lehet megegyezési politikáról beszélni, amikor a kor­mány tagjai között nincs meg az egyetértés. Davidovies után Veljkovics be­szélt és az ország pénzügyi helyze­tével foglalkozott. Laput indítanak a disszidens radikálisok A. disszidens radikális-párt főbi­zottsága vasárnap, ülést tartott, ame­lyen Petrovics Nasztáz hosszabb be­szédben ismertette a jelenlegi poli­tikai helyzetet. Az ülésen elhatároz­ták, hogy ismét megindítják, a nem­régen megszűnt, Radikal cirnü lapot. A független demokrata-párt nagygyűlése Mariborhait A független demokrata-párt va­sárnap nagygyűlést tartott Mari­­borban. A gyűlésen, amelynek szó­nokai Pribicsevics Szvetozár. dr. Pivko és Zserjav voltak, körülbelül háromezer ember jelent meg. Ratíics-párti gyűlés Szara» L jevöbau A horvát paraszt-párt vasárnap Szarajevóban tartott nagygyűlést, Parisból jelentik: A szenátus az ideiglenes költségvetésről szóló tör­vényjavaslatot 289 szavazattal egy szavazat ellenében némi módosítás­sal elfogadta. A javaslatot a kamara 422 szavazattal 133 szavazat ellené­ben fogadta el. A kamara ü ésén érdekes pár­beszéd fejlődött Bokannvszky elő­adó és B’iorui miniszterelnök között. Bokanovszky beszéde végén ma­gasztalta Briand külügyi politikáját és biztosította arról, hogy a locamói szerződés ratifikálásáról szóló vitá­ban szép többsége lesz. Viszont , a jobboldal a belpolitika kérdésében nem ért egye’ vele. Bokanovszky a belpolitikában is Locarnót ajánlott, bizonyos mértékig visszatérést ja­­! Vasok a „szent egységhez“, mert j csak ez kelthet bizalmat ugv ocla- i haza, mint a külföldön. A kamara ezután a pénzügyi javaslatokról szóló általános vitát befejezte és kedden megkezdi a részletes vitát, amely elé nagy várakozással tekintenek. Megszakadtak a jugoszláv delegáció amerikai tárgyalásai? A „Politika“ szerint nem fogadták el Sziojadinovics föltételeit Beográdból jelentik: A Politika washingtoni kábeltávirata szerint a. jugoszláv delegáció tárgyalásai­nál nehézségek merültek fel. Ugy­­látszik. hogy Amerika nem akarja elfogadni a jugoszláv delegáció fel­tételeit. A szombati plenáris ülésen a jugoszláv delegáció, kifejtette állás­pontját. hogy az amerikaiak által kívánt részletfizetést nem tudja tel­jesíteni. Megállapodásra hir szerint nem jutottak, mert az amerikaiak nem tartják kielégítőnek Sztojadi­­novics javaslatait. Nagyon valószínű. — irja a Politika, — hogy a tárgya­lások hamarosan megszakadnak az Egyesült-Állapiokkal. Sziojadinovics pénzügyminiszter Amerikából való visszatérése után állítólag Londonba is elmegy, ahol az Angliával szemben fennálló hadi­­adósságokról fog tárgyalni. Megélénkül a szovjet balkánpoliíikája Befejezés előtt az ©rosz-jjigo; zláv tárgyalások Moszkvából jelentik: A szovjetkor­mány, balkáni politikájában jelentő­sen megnövekedő aktivitásáról ér­keznek jelentések. Csicserin szemé-, lyes miciativájának. köszönhető, hogy a Jugoszláviával és, Görögor­szággal folytatott tárgyalások a be­fejezéshez közelednek. Rusdi-bej tö­rök külügyminiszter különös megbí­zást kap. A szovjet balkánpolitikájá­­ról a külügyi népbiztos .február hó­napokban hivatalos nyilatkozatot fog kiadni, A moszkvai jelentésűik az a szen­zációja, hogy befejezéshez közeledő orosz—jugoszláv tárgyalásokról be-, szél, amiről beogradi politikai körök­ben mit sem tudtak. Éppen ezért a jelentést Beogradban kétkedéssel fo­gadják. ■ Érdekesnek látszik Rusdi-bey sze­repe. A török külügyminiszter tudva­levőleg- néhány héttel ezelőtt járt Beogradban és misszióiájól annak­idején.' szűkszavú és titokzatos je­lentéseket adtak ki. Beogradi politi­kai körökben tudni vélik, hogy Rusdi­­be.i mint az orosz kormány megbí­zottja járt Beogradban ás ő kezdte, meg azokat a tanácskozásokat, ame­lyeknek befejezéséről a moszkvai jelentés szól. Népi lehetetlen, hogy a moszkvai távirat összefüggésben van Gyomai - bej angorai megbízott Belgrádi tar­tó zködásávaf, aki tudvalevőleg pvár pár nap előtt Markavics külügymi­­niszte.rhclyettessel tárgyalt és kicse­rélte a .török—juguszláv szerződés ratifikált példányait.

Next

/
Thumbnails
Contents