Bácsmegyei Napló, 1926. január (27. évfolyam, 1-30. szám)

1926-01-01 / 1. szám

E Poštarina plačeaa! 24 OLDAL x ARA 3 DINAR BACSMECYEI NAPLD XXVII. évfolyam Szubotica, 1926 PinMflfcK január 1. 1. szám Megjeleaik minden reggel, íiasep után és hétfőn délben Telefon: Kiadóhivatal S—55 Szerkesztőség 5—10, 8—52 Szerkesztőség: Aleksandrova ui. 4. (Rossia Fonciére-paioía) Előfizetési ár negyedévre 150 din, Kiadóhivatal: Subotica, Aleksandrova «1.1 (Lelbach-palota) í B. u. é. k. Nyájas olvasó, akinek minden buját, baját és jaját megszólal­tattuk az elmúlt évben, boldog uj évet kívánunk neked. A szo­morúság, fájdalom és kétségbe­esés, ami az idők homokóráján lepergett esztendőhöz tapad, le­gyen végleg a múlté és ne fus­sanak előled hitegető délibáb­ként a várakozásaid szemhatárán ragyogó szépségek. A remények szabadságharcá­­nak ünnepnapján ne hányd fel, hogy tavaly ilyenkor ugyanígy sugaltunk beléd bizalmat és az illúziók aranyórádéival díszített diadalkapuval fogadtuk az újévet, amely iir.e nem hagyott rád egye­bet be nem váltott ígéretek csőd­tömegénél. Az az ujjongó köszön­tés, amelylyel 1925-öt üdvözöl­tük, feltör a kiábrándultság jég­táblái alól és minél kevesebbet kaptunk a szilveszteri toron el­­bucsuztatotí óvtuk annál többet várunk az újtól. Felejtést szür­­csölünk a vidámság teli serlegé­ből és gondjaink mély redöit má­mor rózsaszínű ködével fátyoloz­zuk el. Ne gondolj a múltra, amikor előtted a véghetetlen le­hetőségeket feltáró jövő í Csaló­dásokat el lehet viselni, a kudarc keserűsége uj nekiiramodások kezdősebességét fokozza, csak a jobb idők elkövetkezésébe vetett hited összeomlása kiheverhetet- Ien. Ez a hited magasodjék ki diadalmasan a lefolyt évben el­szenvedett megpróbáltatások hí­nárjából. Sziszifuszok vagyunk mindnyá­jan, emberfiái, hegynek fölfelé, görnyedő hátgerinccel, kiálló lé­­lekzettei, verejtékezve hengeritjük sorsunk mázsás szikláját, amely mindig visszafelé gördül. Mikor érjük el a hegytetőt, ahol meg­pihenhetünk és a betöltött hiva­tás nyugalmat sugárzó tudatával gyönyörködhetünk a természet nagyszerű panorámájában ? Ha Szilveszterkor felmérjük az egy év alatt megtett utat, azt látjuk, hogy alig jutottunk közelebb a célbavett csúcshoz. Erőnk meg­feszítésével toltuk feljebb a szik­lát, de az a nehézkedés törvé­nyénél fogva ismét’ lejebb csú­szott a lejtőn. Es mégis él ben­nünk az. a meggyőződés, hogy nem hiába fáradunk, nem puszta kényszermunkát végzünk, hanem szüntelen robotolásunkkal a ma­gunk és a nagy emberi közösség eszményeihez egyre közelebb jutunk. Nyájas olvasó, aki uj hazádban magyarságod végzetét vonszolod, mire vinnéd, ha akarásod a leg­kisebb akadály eiöti is megtor­panna? A hetedik uj évet éred itt meg és még mindig vannak bőven ki nem elégített igényeid, 1 Becsületes törekvéseid hányszor ifeneklettek mega bizalmatlanság 1 zátonyán és legtisztább szándé­kaidat hányszor húzta le a tfirel­­j metlenség a gyanúsítások fertő­débe. Ezektől a tapasztalatoktól I azonban nem szabad elcsügged­­í ned. A hét év jogos nemzetiségi í aspirációid szempontjából sem j múlt el hasztalanul. Itt, a hotár­­j szélen, az államhatalom legfőbb képviselője ünnepélyesen kije­lenti, hogy a magyarok az állam loyális polgárai. Nem kívánsz mást, mint hogy megértsék gon­dolataidat, méltányolják hűsége­det és hagyjanak meg nyelved és kultúrád birtokában. Már loya­­litásod hivatalos elismerése is olyan vívmány, amelyhez soha sem juthatsz el, ha a nehézsé­gektől visszarettenve a vanita­­lum vanilas közömbösségébe fá­­! sülsz. Gazdasági válság viharfelhői ; sűrűsödnek a fejed felett. A pa­­’ neszok évek óta halmozódnak. A ■ munkás a drágaságot sínyli, a i kereskedelmet, ipart és mezőgaz­­! daságot az adórendszer, az agrár­reform és a tőkehiány nyomasztja. A kishitűség nem talál Ariadne­­fonalat ebből a labirintusból és csak azokat a jelenségeket veszi észre, amelyek az évről-évre új­jászülető remények meddőségét bizonyítják. Da te, ó nyájas ol­vasó, ne egy-egy év küzdelmei­nek látószögéből vizsgáld a? eredményeket, hanem foglald egységbe a tüneteket és ró fogsz eszmélni a haladás folytonossá­gára, amelyet a bukások tanulsá­gaitól acélozott hitünk táplál. Maradjon meg szivedben a múlt csalódásait a jövő Ígéreteibe i vesztő hit, egyedüli féltenivaló : értéke ennek a földi életnek. ; Szegénység vagy jólét, elnyo­­mottság vagy hatalom a véletlen I szeszélye, tűnő esetlegesség, mig i az érzések egészsége, a lélek derűje, az élnitudás épsége nábobi jtőice, amely a nyomorjiság áldo­­\zn rainok is boldogságot kamatoz, fiiéra kívánhatunk neked jđbbat, ó nyájas olvasó, mint egészséget, hitet, türelmet és romlatlan érzé­ket az élet örömei iránt. B. u. é. k. tóttá az ülést és a kormánypárti tagok külön tanácskozásra vonul­tak vissza a miniszterrel. Ezen a tanácskozáson olyan megegyezés jött létre, hogy az egész szabály­zatot csak egy hónapi érvénnyel fo­gadják cl és a fötlsztviselökneh erre az időre sem folyósítják a kü­lön dijakat. Az ülés újbóli megnyitása után a pénzügyi bizottság többsége a szabályzatot ezzel a módosítással elfogadta. Végül Umnovics épí­tésügyi miniszter az építésügyi alkalmazottak fizetési szabályza­tát terjesztette be és kérte annak azonnali Ietárgyalását. Az idő előrehaladottsága miatt azonban dr. Radonics Jovan elnök e ja­vaslat tárgyalását a legközelebbi ülésére halasztotta és az ülést berekesztette* Tekintettel azokra az utóbbi időben többször felmerült ellen­tétekre, amelyek a pénzügyi bi­zottság és a kormány egyes tag­jai között felmerültek és amelyek a pénzügyi bizottságnak abból a törekvéséből fakadnak, hogy mi­nél jobban érvényesüljön a taka­rékosság elve az állami gazdálko­dásban, dr. Radonics .lován, a pénzügyi bizottság elnöke meg­állapodott Pasics miniszterelnök­kel abban, hogy e konfliktusok elkerülése céljából a bizottság többségi tagjai a jövőben a kor­mány tagjaival együttes konferen­ciát tartsanak. Az első ilyen kon­ferenciát csütörtök délután hat órára hívták össze. A montenegrói föderalisták tanügyi kívánságai A montenegrói föderaüsta kép­viselők a közoktatásügyi minisz­tériumhoz beadványt intéztek, amely nagy feltűnést keltett poli­tikai körökben. A beadványban azt kérik, hogy a montenegrói elemi és középiskolákban déli dialektusban irt tankönyveket használhassanak, azonkívül, hogy a minisztérium vonja meg az app­­robációt Sztanojlovics Sztanoje dr. egyetemi tanárnak a szerb nemzet története cimü tankönyvétől, mert annak egyes részei sértik a mon­tenegrói nép önérzetét. Makszimovics belügy­miniszter a királynál Makszimovics belügyminiszter csütörtök este fél hatkor kihallga­tásra jelent meg az udvarban. A belügyminiszter reszortügyekröl tájékoztatta Őfelségét. A pénzügyminiszter Parisban Párisból jelentik : Simun Josep, a Societe Generale alelnöke Szto­­jadinovics pénzügyminiszter tisz­teletére ebédet adott. Az ebéden részt vettek Dounter francia pénz­ügyminiszter és Spalajkovics párisi iugoszlév követ is. Pasics Dalmáciába készül Elutazása előtt tisztázni akarja a politikai helyzetet Beogradból jelentik : A kormány radikális tagjai csütörtökön dél­után négy órakor értekezletet tartottak a miniszterelnökségen. Az értekezleten Pasics miniszter­­elnök elnökölt. A radikális mi­niszterek két óra hosszat tanács­koztak és a külön tárgyalás a politikai körökben általános feltű­nést keltett A hangulat általában olyan, mint válság előtt szokott lenni és bár semmi pozitív jelen­ségről nem lehet számot adni, politikai körökben azt hiszik, hogy Pasics ismét a kibontakozás útját keresi és minthogy néhány nap múlva Cavtatra utazik, mielőbb tisztázni akarja a helyzetet. Hir szerint ezért tartottak a radikális miniszterek értekezletet és ezzel van összefüggésben Sztanojevics Aca beogradi tartózkodása is, Sztanojevicset ugyanis a Radics­­párttal való koalíció egyik legna­gyobb hívének tartják. Pasics miniszterelnök és Radics István közoktatási miniszter még mindig nem tárgyaltak, ami ter­mészetesen szintén sok találga­tásra ed okot. A radikális párt­ban sokan azt hiszik, hogy Ra­dies személye a nyugodt kor mányzás akadálya, mások viszont benne látják a megegyezéses po­litika feniartásának legfőbb táma­szát. Az ellenzék várakozó állás­pontot foglal el. Tepogaíódzások minden irányban folynak, félhi­vatalos és informativ jellegű meg­beszéléseket tartanak a politiku­sok, de hivatalos tanácskozások nem voltak. Konfliktus a pénzügyi bizottság ülésén A pénzügyi bizottság csütörtö­kön délelőtt ülést tartott, amelyen a postaügyi minisztérium uj sza­bályzatával foglalkoztak. A sza­bályzat a posta- és távirdaalka’­­mazottak túlórájának és éjszakai munkájának illetményeit és a többi rendkívüli dijazósokat ren­dezi. Az ülés váratlanul megle­hetősen viharos lefolyású volt és éles konfliktus keletkezett dr. Grgin Dusán képviselő és dr. Superina postaügyi miniszter, va­lamint az ő álláspontját védelmező dr. Preka Radics-párti képviselő között. A szabályzat 17. paragrafusa ugyanis bizonyos külön benificiu­­mot állapit meg a postnigazga­­tóknak, azok helyetteseinek, a postaügyi miniszter kabinetfőnö­kének és más miniszteri tisztvi­selőknek. Grgin Dusán ennél a szakasznál tiltakozott az ellen, hogy ezeknek a főtisztviselő’knek, akik valójában nem végeznek éj­szakai munkát, külön dijat adja­nak. Dr. Superina postaügyi mi­niszter és dr. Preka Radics-párti képviselő ezzel szemben az ere­deti javaslat elfogadása mellett szálltak síkra. Miután a bizottság tagjai nem tudtak megegyezésre jutni, dr. Radonics Jovan elnök félbeszaki-

Next

/
Thumbnails
Contents