Bácsmegyei Napló, 1925. október (26. évfolyam, 263-291. szám)

1925-10-01 / 263. szám

12 OLDAL « I AHft \'k DINÁR Poštarina plaćena XXVI. évfolyam Szubotica, CSÜTÖRTÖK 1925 október 1. 263. szám Megjelölik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben Telefon szám: Kiadóhivatal 8—58. .-. Szerkesztőség 5—10. Előfizetési ár negyedévre 150 din. Szerkesztőség: Aleksandrova ul. 4. (Rossia Foneiére-palota) Kiadóhivatal t Subotica, Aleksandrova ul. 1. (Lelbach-palota) A szentendrei szerbek és a vajdasági magyarok A Bdcsmegyei Napló szerdai sza­unában számolt be arról a büntető perről, mely a budapesti királyi ügyészség indítványára indult meg s melynek az volt a célja, hogy az itélőbiróság elé állítsa és a tör­vény szigorával megtorolja a szent­endrei szerbek rágalmazóját. Az egyik budapesti napilap munka­társa „leleplezte" a szentendrei szerbek államellenes összeeskü­vését s a „leleplező" cikk azzal vádolta Szentendre szerb nemze­tiségű, de magyar állampolgár­ságú lakosait, hogy titokban a magyar állameszme ellen szervez­kednek. Ez a leleplezés otromba ferdítés volt s a magyar nyomozó hatóságok hivatalos megállapítása szerint a szentendrei szerbek ál­­lamhüségét, loyalitésát, magatar­tását a legszigorúbb és legfajvé­­delmibb vizsgálat sem kifogásol­hatja. A bíróság el is Ítélte a szentendrei szerbek rágalmazóját. Ebben a bűnügyben azonban nem is ez a legérdekesebb. Mert az természetes, hogy aki rágal­mazott, annak el kell vennie bün­tetését. Nem feltűnő az sem, hogy a vádlott nem bizonyithatta az állított tények valóságát. A szent­endrei szerbek Magyarországon fnaradtak akkor is, «mikor az SHS királyság állampolgárai le­hettek volna. Ha ott maradtak, becsületesen és okosan le is von­ták elhatározásuk következmé­nyeit. Helyükön maradtak s be­csületes és engedelmes állampol­gáraivá váltak annak a hazának, melyet a történelem elvégzésén kívül saját elhatározásuk is kije­lölt számukra. A különösen érdekes, a feltűnő, a jellemző, sőt szenzációs az, hogy ebben a bünperben a vádat nem a szentendrei szerbek megbízott ügy• védje, hanem az államügyészség képviselte. Ebben az ügyben az eljárás magánvédra indulhatott csak meg, az ügyészség — a tör vény rendelkezései értelmében — csak akkor vehette át a vádat, ha ezt a közérdek védelme követeli tőle. A budapesti ügyészség, két ségtelenül a magyar igazságügyi kormányzattal való egyetértésben úgy találta, hogy a közérdek vé­­délme teszi szükségessé a vád kép viseletének átvételét, a közérdek követeli azt meg, hogy amikor az állampolgárok egy békés csoport ját megrágalmazzák, a büntető államhatalom hivatali képviselete siettesse és biztosítsa a megtör lást. Ne menjünk vissza messzebb a példákért: itt a Pravda. A Pravda cimü beogradi lap mi­napi számában minősíthetetlen és igaztalan támadást intézett SHS. királyság „szentendrei szerb­jei" : a vajdasági magyarok ellen. A Pravda és csakis a Pravda sze­rint: a vajdasági magyarság a szlávságot kifosztja, becsapja s magát továbbra is Magyarország állampolgárainak tekinti. Nem tisztelik az államot, nem tisztelik a hadsereget, a zászlót, a nem­zeti szokásokat. A magyarság szemtelenül realista. A Vajdasá­got a magyarság gazdasági vál­ságban tartja. Ezek csak az enyhébb kifeje­zések. Az egész cikk csak arra alkalmas, hogy gyűlöletet keltsen az SHS. királyság magyar és német népe ellen s egyenetlen­séget idézzen elő a királyság kü­lönböző anyanyelvű állampol­gárai között. Ez a cikk sérti a magyarság becsületét, ez a cikk megrágalmazza a magyarságot. A most életbelépett sajtótörvény 47. § a szerint „aki sajtó utján a nemzetiségek között egyenetlenségei idéz elő, egv hónaptól egy évig ter­jedhető fogházzal és tízezer dinárig terjedhető pénzbüntetéssel büntette­­tik“. A 89. §. szerint pedig a kí­sérlet is büntetendő. Ha a szentendrei szerbek meg­­rágalmazóját a büntető államha­talom hivatali képviselete ültet­hette a vádlottak padjára, milyen törvényes, politikai, vagy viszo­nosságon alapuló akadálya lehet annak, hogy a beogradi állam­­ügyészség lépjen fel hivatali te­kintélyének súlyával a vajdasági magyarság és németség megrá­­galmazójával szemben ? Az igaz­ságügyi kormányzat bizonyára ildomtalanságnak tartaná, ha kül­földi példákat tárnánk elé. De mennyire megkönnyitenék a kor­mányzó politikai pártok vajda sági aspirációjukat, ha bűnvádi eljárás megindításával manifesz­tálnák, hogy az állampolgári hű­séget, az alattvalói engedelmes­séget még akkor sem lehet láb­bal taposni, ha beogradi lap a rágalmazó s a vajdasági magyar­ság becsületét tépi az igaztalan és durva vád. A törvény tekin­télye azt követeli, — minden pél­dától függetlenül —- hogy a vég­rehajtó hatóságok szerezzenek a törvénynek érvényt mindenkivel szemben. Az természetes, az ma­gától értetődő, hogy a szent­endrei szerbek becsületében nem gázolhat senki büntelenül. De le­gyen természetes és legyen ma­gától értetődő az is, hogy a vaj­dasági magyarság becsületét sem tépdesheti meg senki kénye­­kedvére. Október tizenötödikén ül össze a parlament Radics István Zagrebba érkezett A radikális párt hivatalos lapja Pribicsevics ellen Alekszandar király és Mariora királyné szerdán délelőtt megte­kintették Split város nevezetessé­geit, a múzeumokat, Diocletianus császár mauzóleumát. A király szemlét tartott a spliti helyőrség, valamint a haditengerészet ottlevő csapatai fölött. Ezután az uralkodó a városházán együttes kihallgatá­son fogadta a város előkelőségeit, valamint a hazafias egyesületek vezetőit. Délben szükebbkörü ebéd volt a Karagyorgye hajón. Délután a hazafias egyesületek és a dal* máciai lakosság hódoló felvonu­lást rendezett a királyi pár tisz­teletére. Délután három órakor a király a Marjan-hegyen vadásza­ton vett részt, amely késő estig tartott. Este nyolc órakor több száz terítékes ünnepi vacsora volt, melyen a királyi pár is megje­lent és a bankett résztvevőivel barátságosan elbeszélgetett. Csütörtökön reggel a királyi pár Siberiikbe megy, útközben Trogirban is töltenek néhány órát és ha az időjárás megengedi, megtekintik a Krka vízesést is. Az udvari vonat már Sibenikbe érkezett, amelyen a királyi pár csütörtökön este visszautazik Beo­gradba, ahovu pénteken este fognak megérkezni. Az eredeti tervtől el­térően a királyi pár nem fog Za grebban kiszállni, hanem egyene­sen Beogradba megy. Az ellenzék heves támadásra készül a kormány ellen A politikai életben még mindig teljes a szélcsend, ámbár a kép' viselők nagy számban érkeznek Beogradba, hogy a parlament összeüléséig a politikai helyzetről tájékozódjanak. A képviselői klu­bokból szármázó hírek szerint a vidéki képviselők igen sok panasszal fognak a parlament elé járulni, különösen ellenzéki részről, ahon­nan a kormány közigazgatási ténykedéseit akarják éles kritika tárgyévá tenni. A radikális—Ra­­dicspári kormánykoalíció az ellen zéknek ezt a tervezett ostromát teljes felkészültséggel várja. A kormánynak Beogradban időző tagjai szerdán este hat óra­kor értekezletet tartottak, amelyen azonban csak néhány folyó ügy ről tárgyaltak. Bizonyos, hogy október 2-ig, a királynak Beo gradba való visszaérkezéséig nem is várható fontosabb politikai ese­mény. A parlamentet október 15-re hívták össze és elsősorban a kér­vényezési bizottság fog ülésezni, amelynél rengeteg kérvény és panasz vár elintézésre. Miután az alkotmány értelmében ez a bizott­ság csak egy évig működhet, a parlament első ülésén újra fogják választani a bizottságot. Pribicsevics harca a kormány-koalícióval A politikai körökben nagy ér­deklődést keltenek azok a súlyos támadások, amelyekkel Pribicse­vics és pattja illeti a kormányt. Legutóbb Vilder volt belügyi ál­lamtitkár a bljelovári kerületben busz gyűlést tartott, amelyeken rendkívül élesen támadta a kor­mányt. Ezekre a támadásokra a radikális párt hivatalos lapja, a Samouprava csütörtöki reggeli számában fog válaszolni. Pribi­­csevicsék állandóan azt hangoz­tatják — írja a cikk — hogy a radikális—Radics-párti megegye­zés csupán pártérdeket szolgál és hogy Radicsék szabad kezet kap­tak Horvátországban. A Samo­uprava felszólítja a független de­mokrata pártot, hogy ha vannak bizonyítékai, akkor hozza ezeket nyilvánosságra, ellenkező esetben Pribicsevicset közönséges rágalma­zónak minősili. Enyhítik Pribicsevics iskolai törvénytervezetéi Mint ismeretes, Pribicsevics Szve­­tozár még minisztersége idején, júniusban nyilvánosságra hozta uj népoktatási javaslatának terve­zetét, amelyet még Trifunovics Misa minisztersége alatt dolgoz­tak ki, Pribicsevics azonban lé­nyegesen módosította. A közokta­tásügyi minisztériumban szerzett értesülésünk szerint a népoktatási törvényjavaslatot most újra átdol­gozzák. Vukicsevics Velja közokta­tásügyi miniszter ugyanis tulszi­­gorunak tartja Pribicsevics több intézkedését és ezért utasította a minisztérium illetékes ügyosztá­lyait, hogy ezeket a rendelkezése­ket enyhítsék. Az uj népoktatási törvényjavaslat novemberben ke­rül a parlament elé. A szófiai jugoszláv követ Beogradban Rakics Milán szófiai jugoszláv követ szerdán Beogradba érkezett és felkereste Markovics Jován külügyminiszterhelyettest. Rakics Beogradba való utazá­sát összefüggésbe hozzák azokkal a tárgyalásokkal, melyeket a ju­goszláv kormány folytat a bolgár határmenti erdők megvásárlásá­ról. A jugoszláv kormány az er­dőkért, melyekhez a békeszerző­dés szerint joga van, fél millió aranydinárt ajánlott, a bulgár kormány azonban hat milliót kér értük. Radics nyilatkozata a politikai helyzetről Zagrebból jelentik; Radics Ist­ván szerdán este 8 óra 20 perckor visszaérkezett Zagrebba. A pálya-

Next

/
Thumbnails
Contents