Bácsmegyei Napló, 1925. augusztus (26. évfolyam, 204-232. szám)

1925-08-01 / 204. szám

Poštariua plaćena! XXVI. évfolyam ________Srabotica, SZOMBAT 1925 augusztus 1.___________________204. szám Mer jelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben r r % Szerkesztőség: Aleksandrova ul. 4, (Rossía Fonciére-palola) Telifon szám: Kiadóhivatal 8—58. Szerkesztőség 5—10. Előfizetési &.Y negyedévre 1 din. Kiadóhivatal: Snbotica, Aleksandrov? «1.1 (Lsibačb-palofh) Politika—próbára A Radics-párt megtalálta azt a formulái, amivel áthidalja a műt követelései s a jelen kötelezett­ségei között tátongó szakadékot. Majd kipróbáljuk — mondják min­denre, ami ellen eddig küzdöttek s amit ezután védelmezni fognak. Eddig politikai harcaik élét a vi­­dovdáni alkotmány ellen szegez­ték. Most azt mondják: majd ki­próbáljuk az alkotmányt s ami nem válik be, annak megváltoz­tatásáért tovább is fogunk küz­deni. (Amig ez a próba tart, ed­dig még Pribicsevics-csel szemben is védelmezői lesznek az alkot­mánynak.) Ugyanígy mondhatják azt is, eddig republikánusok vol­tunk, de majd kipróbáljuk a ki­rályságot, eddig követeltük a hadsereg leszerelését, de majd kipróbáljuk a hadsereget, köve­teltük a federaüzmust, de majd kipróbáljuk a centralista állambe­­rendezest. Nem tudjuk, csak pró­­baképen csatlakoztak-e a paraszt­­internacionáléhoz is s nem tudjuk‘ azt sem, hogy külön horvát kül­politikát is csak pröbaképen foly­tattak. Nem volt elég a próba, Roberli kezdjük újra — énekli Scarpia a második felvonásban. A kereske­delmi jog ismeri a próbára tör­tént vételt, de az áliamtudomány csak most ismerkedik meg a próbára történő politizálással. S ha nem sikerül a próba, majd — Scarpia parancsára — újra kezdik ők is? Végtére is annak van értel­me, hogy szántógépet, vagy apa­mént próbára vásárolnak. De mi­nek próbát tartani olyan jogi in­tézményekkel szemben, melyek­nek könyvtárnyi irodalmuk van s melyek tekintetében határozott állásfoglalásnak, kialakult meg­győződésnek kell vezetnie a po­litikai pályára lépőt a legelső pillanattól kezdve. Hiszen ezek a meggyőződések, ezek az állásfog­lalások határozzák meg a politi­kus pártállását és elhelyezkedé­sét a politikai tényezők között. Kipróbálták a federalizmust, amit éveken keresztül követeltek, amit most próba nélkül ejtenek el, hogy kipróbálják a közonti ál­lamigazgatást? Kipróbálták a köz­­társasági államformát is, ha a monarchikus berendezkedést csak próbaképen fogadják el ? Kipró­bálták a királyi köztársaság ködös alkotmányát, amiért eddig harcol­tak, ha csak próbaicépen helyez­kednek a vidovdani alkotmány alapjára? Ugyanilyen joggal és ugyanilyen könnyedséggel ki lehetne terjeszteni ezt az intézményesített reservatio men­talis- 1 a politikától távoleső terü­letekre is. Ugyanígy lehetne azt is mondani, hogy maid kipróbál­juk az egyszeregyet, majd utána nézünk, hogy a föld forgósáról szóló tanítást mennyiben igazol­ják saját megfigyeléseink, majd megvizsgáljuk, hogy a gravitációs törvény, amit a beogradi egyete­men tanítanak, mennyiben igazol­ható a zagrehi jelenségekkel. Vannak elméletek, melyeket igazolt a történelem és igazolt a tudományos vizsgálódás. Nevelte­tés, vérmérséklet, környezet, a születés véletlenei, az egyéniség determináltsága más-más szem­pontokat világosíthatnak meg, más-más világnezletet szélesíthet­nek ki, más-más meggyőződést érlelhetnek ki, de ezekben az alap­vető kérdésekben a határozott ál­lásfoglalásnak, biztos ítéletnek ott kell lenni mindenkinek a tarso­lyában, amikor először csak rá­gondol aira, hogy politizálni fog. A kormány sajtótörvényjavaslata hétfőn kerül a nemzetgyűlés elé. Bevalljuk őszintén, bíztunk abban, Beogradbó! jelentik : Várakozás ellenére a parlamenti szünet megkezdésének dátuma napról­­napra kitolódik. A múlt héten még egészen biztosra vették, hogy csütörtökön a parlament befejezi üléseit, most pedig az a helyzet, hogy legfeljebb jövő csütörtökön kezdhetik meg a képviselők ti nyári vakációt. A szünet elmara­dásának, illetőleg későbbi megkez­désének az az oka, hogy a kor­mány minden írón keresztül akarja hajszolni a sajtótörvényt, az ellen­zék viszont nem könnyen enged az obstrukcióbál. A törvényhozó bi­zottság pénteki ülésén a javaslat kevés paragrafusával tudtak csak végezni, úgy hogy valószínűleg kadd-szerda előtt nem lesznek készen a sajtótörvénnyel. A parlament szombaton nem is fart ülést, hogy a törvényhozó bizottság zavarta­lanul dolgozhasson és hogy mi­nél hamarabb elkészüljön a ja­vaslat letárgyalésávai. A képviselők között a nyári szünet eltolódása miatt nagy az elégedetlenség, főként a paraszt­képviselők vannak elkeseredve, akik mindenáron szeretnének a cséplési munkáknál otthon lenni. A pártok nagy erőfeszítést tesz­nek, hogy a képviselőket együtt tartsák. A radikális klub pénteken ü ést is tartott, amelyet kizárólag azért hívtak egybe, hogy a kép­viselőket felszólítsák a Beograd­­ban való maradásra. Az ellenzéki pártok vezetői ez ügyben szintén ülést tartottak. Az ülésen megállapították, hogy sok­kal hasznosabb, jobb volna, ha a kormány őszre halasztaná a sajtó­törvény parlamenti tárgyalását. Mi­hogy a horvát parasztpártnak a kormányzásban és a felelősségben való részvállalása éreztetni fogja hatását a sajtótörvény rendelke­zéseinek megszövegezésében. A horvát parasztpárt nagyon jól tudhatja, hogy a hatalom eszközei milyen rendeket vághatnak a sajtó szabad mezőin. Még akkor is, amikor a hatályban lévő alkot­mány demokratikusan és liberói - san konstitúóita a sajtószabadsá­got. Most azonban Radics Pavle azt mondja, hogy majd kipróbáljuk a sajtótörvényt is. Nem volt elég az eddigi próba, nem volt elég a lapbetiltások és iapelkobzások ta­nulsága, nem elég a nyugateuró­pai demokrácia sajtószabadságért vívott keserves küzdelmének min den eredménye. Nem elegendők azok az igazságok, melyek mögött százados küzdelmeknek s világos­ságot terjesztő könyvtáraknak örökélő tanulságai sorakoznak fel. után azonban semmi kilátás arra, hogy a kormány erre hajlandó lesz, az ellenzéki vezetők is úgy döntöttek, hogy felszólítják hívei­ket, teljes számmal varjak be a parlament ülésszakának bezárását. Az ülésen foglalkoztak a parla­ment mai ülésén lefolyt interpel­­lációs vitával és kidolgoztak egy határozati javaslatot, amelyet N - kolics képviselő be is terjesztett a parlamentben. A parlament ülése A törvényhozó bizottság sokáig húzódó ülései miatt a nemzetgyűlés pénteki ülését csak déli 12 órakor nyitja meg Szubotics alelnök. Az előző ülés jegyzőkönyvének felolva­sása után a jegyzőkönyvhöz Mosz­­kovljevics kér szót és tiltakozik az ellen, hogy az ülést ilyen későn kezdték meg. Pavtovics jegyző visz­­szautasitja a felszólalást azon a cí­men, hogy a bejelentett kifogás nem tartozik a jegyzőkönyv hitele­sítéséhez. Moszkovljevics újabb fel­szólalása után a jegyzőkönyvet hi­telesítik. Ezután azonnal áttérnek a napi­rendre, Rankovics Ljubának a ben­zin-ügyben benyújtott interpelláció­jára. Zsanics a házszabályokhoz kér szót. Azt vitatja, hogy az elnök el­járása házszabályellenes, miután a napirendre való áttérés előtt dön­teni kell az általa benyújtott javas­lat sürgőssége fölött. Ez a javaslat az 1854. évi császári pátensnek Horvátország területén való eltörlé­séről szól. Az elnök azt válaszolja, hogy a házszabályok szerint az in­­terpellációs napon a napirend tár­gyalását azonnal meg kell kezdeni. Zsanics ezt a magyarázatot nem fo­gadja el. mert szerinte a házszabá­lyok úgy- intézkednek, hogy napi­renden levő tárgyként csakis az in­terpelláció szerepelhet. Szubotics elnök szavazásra teszi fel a saját házszabály-magyaráza­tát, amit a többség , magáévá tesz, Zsanics és az ellenzék nagy lármá­ja és tiltakozása közben. Smoáclj is szót kér a házszabályokhoz és til­takozik az ellen, hogy az elnök nem válaszolt egy hozzáintézett kérdés­re, amelyet arra vonatkozóan ter­jesztett. elő, hogy a belügyminiszter miért nem ad választ egy régebben benyújtott interpellációra. Szubotics elnök szerűit a korábbá szavazás már eldöntötte ezt a kérdést is, azonban mégis újból szavazást ren­del el, nehogy ismét folytathassák ezen a címen a felszólalást. A több­ség ismét az, elnök álláspontjához járul hozzá. Ezután áttérnek a/' in­terpellációkra. Változtatások a sejtó­­törvény büntető sza­kaszában A törvényhozó bizottság pénte­ken délelőtt folytatta a sajtótörvény javaslat; részletes tárgyalását. Az, illést háromnegyed kilenckor nyi­totta meg Jovanovics Ljuba elnök. Mindenekelőtt megejtették, a válasz­tásokat a lemondott Pribicsevics­­párti alelnök és titkár tisztségének betöltésére és a bizottság alelnöké­­vé a radikálispárti Vuics Milorád volt belügyminisztert, titkárává pe­dig dr. Loncsárevics Iván Radics­­pártit választották meg. Az ülés napirendjén a: sajtótör­vény 8-ik fejezete szerepelt,; amely a sajtó utján elkövetett bűncselek­ményekről intézkedik. Több ellen­zéki szónok módosító javaslatot ter­jesztett be, Demetrovics .ínraj Pribi­­csevics-párti . pedig azt javasolja, hogy az egész fejezetet küldjék vissza az, albizottsághoz újabb gon­dos. áttanulmányozás végett. Sr skies töfvényegységi.esitő miniszter vála­szolt ab .ellenzéki felszólalásokra és közli, hogy a javaslatok alapján a kormány milyen módosításokat haj­landó tenni a javaslaton. Ezután rá­térnek a szakaszonkénti szavazásra és a fejezetet lényegeseim módosítá­sokkal fogadják él. Eszerint a 45-ik szakaszt úgy módosítják, hogy aki sajtó utján a polgári és katonai bün­tetőtörvénykönyvbe ütköző olyan bűntettet követ el, amelyet a törvé­nyek halállal, vagy öt évet megha­ladó fegyház, vagy börtönbüntetés­sel sújtanak, az előidézett veszé­lyen kívül azonban egyéb következ­ménnyel a sajtó-büncselekmény nem, jár, egytől öt évig terjedő fog­házzal büntetendő. A 46-ik szakasz szerint a,ki a sajtó utján olvan bűn­­cselekményt követ el. amely a kato­nai, vagy polgári büntetőtörvény­könyvek szerint öt évig terjedő sza­badságvesztéssel járnak, ha nincse­nek egyéb követke zni én vei. akkor három évig terjedhető fogházbünte­téssel büntetendők. A 47. szakasz sze­rint, aki -saitó utján közvetlenül vagy közvetve kommunista, vagy anar­chista propagandát folytat, vagy pe­dig, erőszak alkalmazását maa-asz­­talja, vagy felhívja a polgárságot. A gruzsi heBzis-affHr a parlament előtt A nemzetgyűlés napirendre tért a panama-vádak fölött

Next

/
Thumbnails
Contents