Bácsmegyei Napló, 1925. június (26. évfolyam, 147-172. szám)

1925-06-02 / 147. szám

Póitarfna plaíena! 4 OLDAL * ÁRA 1’4 DINÁR CSMEGYE XXVI. évfolyam Szabottra, KED0 1925 jiraius 2, 147. szám Sifgjeienik m.udeti reggel, ünnep után és hétfőn délben Telefon szám: Kiadóhivatal 8—5S. .'. Szerkesztőség 5—10 Előfizetési ár siegyedévre 135 dinár Szerkesztősé;,: Aleksandrova ul. 4. (Rossia-Fonciére-paloU) L iadóhivetni: Suliéi' ta, Alekza ndrova u!. 1. (I -ilbach-palota) „A független demokraták nélkül nincs szerb-horvát megegyezés" Pribicsevics Szveiozái* nagy beszéde — Bejelentette, bogy októberig kiírják a kerületi választásokat Beogradfcól jelentik: Pribicsevics Szvetozárt vasárnap a horvátor­szági független demokrata szer vezetek háromszáztagu küldött­sége kereste fei es meghívta a Sziszakon junius 14-íkén tartandó nagygyűlésre. A küldöttség részére a független demokrata képviselői klub bankettet rendezett, amelyen több politikai szónoklat hangzott el. Nagyobb beszédet mondott Pribicsevics Szvetozár is, aki ez alkalommal fontos politikai kije­lentéseket tett. Beszédében főleg a szerb-hoi­­vát megegyezés kérdésével fog­lalkozott Pribicsevics, eiőrebccsájt­­ván, hogy nem gyűlöletből beszél Radics István ellen. Radicshoz ifjú­korában szoros barátság fűzte, amely a szerb-horvót egység esz­méjén alapult, Radics azonban később hűtlenné vált az eszme iránt és svindler-politikát kezdett folytatni, — Radics politikája végül ka­pitulációhoz vezetett — mondotta Pribicsevics — és bebizonyult, hogy a mi politikánk az elvek és eszmék politikája. Azt vethetik ellenünk, hogy túlságos tempe­ramentummal és fanatizmussal harcoltunk, de egy nemzet sorsát és jövőjét nem csinálhatják hal­­vérü emberek. Megcáíolta ezután Pribicsevics azokat a híreket, hogy Krizman Hinko és N vilc Iván kiléptek a független demokrata pártból, majd igy folytatta : — A Radics-párt vezetőitől ál­landóan azt flehet hallani, hogy minden nagyon jó volna, ha Pribi csevics nem volna. Azt mondják, hogy Pribicsevics a megegyezés akadálya s ha ö nem volna, tej jel-mézzel folyna ez az ország és ami a legfőbb : Radicsék nye­regbe kerülnének. Tudom, hogy mit akarnak : érzik, hogy lábuk alól kicsúszik a talaj és történni keli valaminek a megmentésükre, ennek pedig egyedüli akadály Pribicsevics Szvetozár. A Radxs­­pórt ma már nem jelenti azt az erőt, amit eddig és ma már el­mondható, hogy Radicsék nem a horvát nép többségének képviselői. Ha végrehajtanák a tartományi választásokat, az úgynevezett megyei választásokat, amelyekre féltéi lenül még ez év októberéig sor kerül, akkor ki fog derülni, hogy a horvátországi négy kerület kö­zül háromban a nacionalista blokké a többség. — Ezért a Radics-párinak leg­főbb törekvése most, hogy kor mányra jusson, kiszabadítsa Ra­dies Istvánt a börtönbe és szét­robbantsa a nacionaiir ta blokkot. Ezért mondják, hogy a megegye­zést akarják, csak nem Pribicse­­viccsel. Bz annyit jelent, hogy ma nem akarják Pribicsevíccsei, holnap pedig Pasiccsal sem fog­ják akarni a megegyezést. A homogén radikális kormány, vagy a radikális—Radics-púrti koa­líciós kormány Radics István kénye­­kedvélől függne, épugy. mint annak dején a Da vidovica-kormány. Mély meggyőződéssel mondha­tom, hogy teljesen hiábavaló azok nők a reménye, akik azt hiszik, hogy a megegyezés feltételéül sze­mélyi és párt kérdéseket lehet állítani. Pastes minden alkalommal meg ondtii Radics Paviének, hogy nem lehel u megegyezést a függet len demokraták kizárásával meg­csinálni. — A Radícs-párt még mindig a régi, politikáját még ma is azok a vezetők irányítják, akik az ál­lamvédelmi törvény alapján fog­házban ülnek. Nemcsak a taktiká­jukat kellene megváltoztatni, hanem a programjukat és a vezetőségüket h és a nép előtt is azt kellene hir­­detniök, amit Beogrodban beszél­nek. A független demokrata-párt bebizonyította, hogy nem akadá­lya a szerbek és horvátok meg­egyezésének — fejezte be beszé­dét Pribicsevics. Pasics vette a kezébe a megegyezési tárgya­lások vezetéséi A politikai életben a két ünnep­napon nem történt nagyobb jelen­tőségű esemény. A parlament nem ülésezett, a legtöbb képviselő és a kormány? néhány tagja ife vidékre utazott. Kedden délelőtt ül össze újból a parlament és ekkor indulnak meg újból a fontosabb politikai tanács­kozások is. Radics Pavle, aki az ün­nepre Zagrebba utazott, kedden va­lószínűleg újból tárgyalni fog Pa­sics miniszterelnökkel. Pasics és Radics Pavle legutóbbi tárgyalásai­nak egyébként politikai körökben nagy? jelentőséget tulajdonítanak és a két politikus szombati találkozá­sát a megegyezésre irányuló híva talos tárgyalások kezdetének tekin­tik. A Radics-párt körében megle­hetős optimizmussal kisérik az ese­mények fejlődését és ezt azt opti­mizmust általában — Pribicsevics vasárnapi beszéde ellenére is — in dokoltnak tartják. Megállapítják, hogy a megegyezés ügyét Pasics személyesen vette kezébe és ha miniszterelnök eddig nem minden­ben helyeselte azoknak a radikális­párti politikusaknak akcióját, a kik a zagrebi ankét alkalmával ön­állóan jártak el a horvát politiku­sokkal való tárgyalásokban, most annál több a remény a Radics-párti mandátumok gyors igazolására és á megegyezés megvalósulására. A horvát parasztpárt vezetőkörei­ben különös megelégedéssel kon­statálják, hogy a király nagy ér­deklődést tanúsít a megegyezés te tudomásul az események kedve­ző alakulását. Radics Pavle a törvényszék fo­lyosóján a zagrebi újságíróknak a következőket mondotta: — A helyezet kedvező és a meg­egyezés irányában fejlődik. A meg­egyezésért folytatott akció napról­­napra haladást mutat. E ők 'szüleiek a radikális párt kongresszusára Hétfőn délelőtt a kormány radi­iigye iránt és szimpátiával kiséri a fkálispártl miniszterei hosszabb kon­radikálispárt és a Radics-párt erre irányuló igyekezetét. A politikai körökben az esemé­nyok gyors kibontakozását várják és azt állítják, hogy Pasics minisz­terelnök is belátta a gyorsabb tem­pó szükségességét. Pasics méltá­nyolja a horvát parasztpárt kitartó igyekezetét, amellyel a független demokraták gáncsoló kísérleteivel szemben, sőt Pasics multheti besze­dés"!* különböző magyarázatai el­lenére is a szerb-horvát megegye­zés érdekeit követik. Miután a Ra­dics-párt magatartása az uj orien­­áeió őszinteségéről tesz bizonysá­got, a radikálisok folytatni fogják a tárgyalásokat. Radics Pavle nyilatkozata Zagrebből jelentik: Radics Pavle meglátogatta a fogházban Radics Istvánt, akinek beszámolt Pasics miniszterelnökkel folytatott leg utóbbi tanácskozásáról. Radics Ist­ván hir szerint megelégedéssel vet­ferenciát tartottak a párt két veze­tőjével, Zsivkavics Ljubával és Jo­­vanovlcs Ljubával, amelyen a radi­­kálispárt őszre tervezett országos kongresszusának előkészületeiről tárgyaltak. A kongresszuson, mely­nek időpontját még nem állapítot­ták meg, elsősorban a párívezetö­­ségnek a horvátokkal való meg­egyezése tárgyában folytatott tár­gyalásairól lesz szó. Félbeszakadlak a jugoszláv görög tárgyalások A S. H. S. királyság és Görögor­szág delegátusai hétfőn délután folytatták tanácskozásaikat. Ez al­kalommal kizárólag a gyevgyelia— szaionJki-i vasútvonal átengedésé­ről volt szó. A görögök ismét tel­jesen elzárkóztak a jugoszláv köve­­tclések teljesítése elöl, úgyhogy, emiatt a tárgyalásokat bizonytalan időre elhalasztották. A görög dele­gátusok még hétfőn este elutaztak Beogradból. Kedden nyújtják át a nagyköveti tanács jegyzékét Berlinben Anglia csak Németország nyugati határaira köt biztonsági paktumot zóan biztonsági paktumot kötni, azon­ban, miként eddig, továbbra is vonakodik bármiféle olyan szerződésben résztven­­ni, amely Németország keleti határának biztosítására, vagy valamely európai konfliktus békés elintézésére a döntő­bíróság beállítására vonatkozik. Anglia meggyőződése szerint Franciaország biztosítva lehet Németországtól, ha a Rajna vidékéből a két ország közötti vasfüggönyként semleges zónát létesi­­nek. A párisi sajtó látszólag hivatalos for­rásból azt közli, hogy a Quai d’Orsay a leggyorsabban hozzáfog az angol jegy­zék megvizsgálásához és újabb memo­randummal fog rá válaszolni, amelyben ismételten kifejti a francia biztonsági tervet és ezt a szövetséges kormányok mindegyikének tudomására hozza. Parisban nagyon cptimisztikusan Íté­lik meg a Londonná! való teljes egyet­értés kilátásait. Nem titkolják , ugyan, hogy egyelőre nézeteltérés van a két kormány között, de nagyon sokat vár­nak Briandnak Chamberlainnel való ta­lálkozásától, ami vagy junius 8-ikán lesz Genfben a Népszövetség ülése alkalmá­ból, vagy pedig Chamberlain Géniből való visszatérésekor Parisban. Párisból jelentik: A nagyköveti kon-* ferencia által szombaton elfogadott jegyzéket — amelynek tartalmáról a bácsmegyei Napló már beszámolt — még szombaton este diplomáciai futárral megküldték Berlinbe, ahol kedden fogja D’Abcrnon berlini angol nagykövet a francia, olasz, belga és japán nagyköve­tek jelenlétében Stresemann külügymi­niszternek átadni. Minthogy most a leszerelésre vonat­kozó jegyzék tekintetében végre megál­lapodásra jutott az angol és francia kor­mány, a közvélemény érdeklődése újból a németeknek a biztonsági szerződésre vonatkozó javaslata' felé terelődik. Való­színű, hogy a szövetségesek válaszjegy­zékét ebben a kérdésben julius folyamán fogják eljuttatni Berlinbe. Az angol és francia kormány közt a főbb pontok te­kintetében már megegyezés jött létre, beavatott körökben azonban úgy tudják, hogy a keleti határok kérdésében még ellentét van a francia és az angol állás­pont között. Az a jegyzék, amelyet lord Crewe angol nagykövet e kérdésben Briand külügyminiszternek átnyújtott, hat gépírásos oldalra terjedt. Tartalmá­ról azt jelentik, hogy Anglia hajlandó Németország nyugati határára vonatko-

Next

/
Thumbnails
Contents