Bácsmegyei Napló, 1924. december (25. évfolyam, 330-355. szám)

1924-12-02 / 330. szám

POSTARINA PLAĆENA Subrtica, KEDD, 1924 december NAPLÓ 2. 330, szára Megjelenik minden reggel, ünnep ntán ég . létfőn délben Telefon szám: Kiadóhivatal 8—58. Szerkesztőség 5—10 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár Kiadóhivatal: Snbotica, Aleksandrova ul. l.(Lelbach-paioto) Szerkesztőségi Aleksandrova ul. 4. (Rossia-Fonciére-palcta) Véres összeütközés a Hanao és a katonaság között Eg-y halott, számos sebesült — Kiélesedett a helyzet Horvátországban Horvátországban a választások­kal és a kormány erélyes rend­szabályaival kapcsolatban nagy az izgalom, amit a Radics-párt erősen kihasznál és igyekeznek még jobban fokozni. Zagrebban az egyetemi ifjúság a tanárok elbocsátása miatt tilta­kozó gyűlést tartott az egyete men. A gyűlés során rendőrség hatolt be az épületbe és felosz­latta a gyűlést, ami után meg­erősített őrség vette körül ez egyetemet és megakadályozta az utcai tüntetést. Kisebb diákcso­portok mégis felvonultak dr. Palics volt rektor és Mazata tanár lakása elé és tüntetést rendeztek az el­bocsátott tanárok mellett. Kerlovcin vasárnap éjszaka a Hanao Wíegyvőrzeit tagjai es a katonaság közt véres összeütkö­zés támadt. A horvát nacionalis­ták egy tisztet és egy őrtálló ka­tonát megöltek. A katonaság erre akcióba lépett és az összeütkö­zés során a Hanao tagjai közül tizenketten megsebesültek. Köze­lebbi részletek a harcról és an­nak okairól még hiányoznak. Hir szerint a zagrebi katonai parancs­nokság az Összeütközésről kom­münikét fog kiadni. Lovrekovics, a Radics-pártból kivált képviselő, aki most alakí­totta meg a horvát paraszt nép­pártot, hétfőn kiálltványt bocsátott ki, amelyben élesen támadja Rá­diósokét és azt állítja, hogy Ra­dies István és családja visszaélé­seket követtek el a horvát köz­társasági parasztpárt kárára és a párt propaganda alapját saját cél­jukra használták fel. Beográdi jelentés szerint hét­főn délután Beográdba érkezett dr. Alexander zegrebi államügyész és dr. Vajics Sándor, a tartomá­nyi kormányzóság igazságügyi osztályának főnöke, akik az igaz­ságügy miniszternek referálták a horvátországi igazságügyi viszo­nyokról. Politikai körökben ezt összefügésbe hozzák a kormány­nak a Radics-párt ellen tervezett lépésével, miután úgy tudják, hogy Lukini.cs Edo igazságügyminisz­ter mór régóta büntetőjogi eljá­rásra készül a Radics-párt vezető­sége, esetleg az egész párt ellen.­A magyar párt intéző-bizottsága megejtette a jelöléseket Felsőbánáti és szuboticai lisíavazető dr. Várady Imre A jugoszláviai Magyar Párt or­szágos intéző-bizottsága vasárnap délelőtt ülést tartott, amelyen a Magyar Pártnak a választások al­kalmával tanúsítandó magatartásá­val és a jelölések kérdésével foglal­koztak. Az intézőbizottsági ülésről a következő kommünikét adták ki: Az országos párt központi bizott­ságának ülését, amelyen az elnökség tágjai és a vidéki szervezetek ki­küldöttei vettek részt, dr. Stíntha György, az országos párt elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a szép számiban megjelenteket és előadta, hogy a mai értekezlet tárgya a ju­goszláviai magyarság politikai ál­lásfoglalásának megállapítása a kö­zelgő országos képviselőválasztások alkalmával, továbbá a nemzetgyűlé­si képviselőválasztásokra a jelölések megejtése. Az első pontra vonatko­zólag felkérte dr. Várady Imrét, hogy terjessze elő az elnökség ja­vaslatát. Dr. Várady fűire a következőkben indokolta meg az elnökség megbízá­sából előterjesztett javaslatot': — A ma délelőtt megtartott el­nökségi értekezlet megtisztelő bi­zalmából óhajtom önökkel közölni nagyjában azokat a politikai irány­elveket, amelyek bennünket a lcg­­k.özcjebbí jövőben kell hogy vezes­senek. Méltóztatnak valamennyien tudni, hogy a választások szenve­délye ifjú királyságunk egész terü­letén meglehetősen hatalmába ejtet­te a lelkeket. A magyarság már ko­rábban is és- ma délelőtti határoza­tával újra kimondotta, hogy a vá­laszt ások hullámaiba teljes erővel beleveti magát. Igaz, hogy a válasz­tói névjegyzékek a mi szempontunk­ból még nem teljesek, igaz, hogy mindenki, aki választójoggal kelle­ne, nogy bírjon, a választási név­jegyzékbe felvéve még nincs, ami­nek az lesz a következménye, hogy magyarságunk számarányának meg­felelően parlamenti képviselethez néni fog juthatni, de ennek tudatá­ban is a magyarság teljes erejével óhajt a választási küzdelemben részt venni. Három ut áll előttünk: Vájjon csatlakozzunk-e a hatalmat kezében tartó kormányhoz, avagy csatlakozzunk-e a'kormánnyal szem­benálló mai ellenzékhez, vagy pedig sem az egyikhez, sem a másikhoz nem csatlakozva, önálló listával, ön­állóan, függetlenül menjünk a vá­lasztási küzdelembe? Meggondol­tunk minden eshetőséget, fontolóra vettük azt, hogy a magyarságnak milyen könnyebbsége, milyen vá­lasztási előnye .lehetne abból, hu a halaimat kezében tartó kormány védőszárnyai ala,tt menne a válasz­tási küzdelembe. Átgondoltuk ennek minden előnyét, de számoltunk en­nek esetleges hátrányával is. Lat­ba vetettük azt, hogy bennünket hálaérzés fűz a volt kormányhoz — a mai ellenzékhez —, a politikai hála érzete, mert hiszen a volt kor­mány volt az, amely rövid uralma alatt megadta azt a lehetőséget, hogy a Magyar Párt ismét dolgoz­hatok. Csakhogy a vezető szláv ál­lamférfiak politikai választási nyi­latkozataiból a magyarság meg kel­lett hogy tudja azt. hogy most nem egyszerű kormányválságról, nein egyes pártoknak a hatalomért való versengéséről van szó, mert hiszen vezető szláv államférfiak határozot­tan és félreérthetetlenül kijelentet­ték azt, hogy ez a mostani válasz­tási harc nagy alkotmányjogi el­vekért, az állam belső berendezésé­nek nagy kérdéseiért folyik, a krízis amelybe jutottunk, nem egyszerit kormányválság, hanem egyenesen alkotmánykrizis. Ennek tudatában érlelődött meg bennünk az a meg­­éQirdohjr hogy mi tov-H-b nem n4r? legelhetjük azt, hogy magyarsá­gunkra mi hasznosabb: a hatalom­hoz csatlakozni vavv hallgatni hála­érzetünk szavára. Nem, uraim, ne­künk elvi álláspontot kellett elfog­lalni és ez az: van-e az ilyként adott viszonyok között a magyar­ságnak joga ahhoz, hogy ebbe a nagy alkotmányjogi viaskodásba amelyről az államalkotó többség ügy gondolkodik, hogy az saját bcl­­ügye — beavatkozzék olyként, hogy a mérleg serpenyőjébe az ő szava is beleessék. Mindezt 'higgadtan mérlegelve, a mai elnöki értekezlet arra a meggyőződésre jutott, hogy a magyarságra nem marad más vá­lasztás lehetősége, minthogy ebbe a nagy alkotmányjogi vitába bele ne avatkozzék. Ez a politikai meggon­dolás vezette az elnökséget akkor, amikor, úgy határozott, hogy igenis részt veszünk a választási harcban, de se jobbra, se balra nem tekin­tünk, nem fogunk kezet se egyik, se másik párttal, hanem önálló listával lépünk lel. Az értekezlet Rakoncza Gergely és Tóth Ferenc felszólalása után egyhangúlag hozzájárult dr. Vá­rady Imre előadásához, amire dr. Sámlin György elnök kimondotta az egyhangú határozatot amely szerint az SMS királyság magyarsága a vá­lasztásokon önálló listával vesz részt, majd felkérte Szántó Róbert főtitkárt, hogy ismertesse a jelöllek névsorát. Szántó Róbert előadta, hogy a je­lölés egyelőre a subótieai kerület­ben teljes. A felső bánsági és novi­­sadi kerületben csak a listavezető és egyes jelöltek nevei ismeretesek, mig az ottani járási jelöltekre néz­ve még nem érkeztek be az egyes szervezetek jelentései. Hasonlókép­pen nincs meg még a sombort ke­rület listája. Az eddigi jelölések a következők: Fel-söbánáti kerület: listavezető dr. Várady Imre. Novisadi kerület: listavezető Be­­recz Kálmán szenttamást plébános. Subótieai kerület: listavezető dr. Várady Imre. Járási jelöltek: Senta város: dr. Csettle János ügyvéd. Senta járás: dr. Király Károív ügyvéd: helyettese: dr. Sirclitzky Dénes ügyvéd. Topolyai fát ás: dr. Grábír László" ügyvéd. StarakanizSai járás: dr. Csetile János ügyvéd. Ezután bejelentette az előadó, bogy a felsőbánáti kerületben dr. üráber László, az országos párt és a bánáti párt egybehangzó kívánsá­gára, megválasztásának feltétlen biztosítása céljából, a két legerősebb járásban- már jelölték. Az intéző-bizottság a bemutatott jelöltlistát egyhangúlag elfogadta, amire elnöklő dr. Sántha György az értekezletet berekesztette. Az értekezletről kiadott kommü­nikéből kitűnik, bogy a subótieai kerületben teljes a jelölés, azonban a subótieai kerület járási jelöltjei­nek neve nincs benne feltüntetve. Értesülésünk szerint a Magyar Párt országos intéző-bizottsága Su­­botica városban dr. Nagy Ödön ügy - védet, helyetteséül Viáákovics-llajuu István építőmestert, Subotica külke­­rületében pedig Koncz István kis­gazdát, helyetteséül Görög Lajos kisgazdát jelölte. Ezeket a jelölése­ket azért nem hozzák egyelőre nyilvánosságra, mert a megnevezet­tek közül egyesek nem akarják a jelölést elfogadni. Kommunista-puccs Észtországban Két órai harc után levertél* a felkelőket Reválból jelenik: Észtország íerü­­:tén a kommunisták vasárnap pnes­­sot hajtottak végre cs-kezükbe rá­adták a hatalmat. Meghatározott főpontban ötös és hatos csoportok- 11 behatoltak a parlamentbe, azon­­iviil valamennyi város postahivata­lt, rendőrségi épületét, a telefon­­özpontokat fegyveres erőszakkal lfoglalták. A kommunisták több elyen ellenállásra találtak, mire ve es harcok támadtak. A harcoknak zámos .balettja és sebesiiltic van. k kommunisták többek közt meg­­yilkoituk Kask ■kereskedelmi ml­/lisztért is. A katonaság Révaiban két órai heves harc után helyreállította a rendet és visszafoglalta a megszál­lott középületeket. A vidék több vá­rosában szintén sikerült elfojtani a puccsot. A kormány Lcfidner tábor­nokot rendkívüli hatalommal ruház­ta fel. Az országban kihirdették az ostromállapotot. minisztert is. A vidéki városokban szintén véres harcok fejlődtek ki a katonaság és a kommunisták közt, akik elkeseredett, ellenállást fejtet­tek ki.

Next

/
Thumbnails
Contents