Bácsmegyei Napló, 1924. november (25. évfolyam, 302-329. szám)

1924-11-03 / 302. szám

4 OLDAL * ÁRA l'l. DINÁR POŠTARINA PLACENA SMEGYEI NAPLÓ XXV. évfolyam Subotica, HÉTFŐ, 1924 november 3. 302. szám. Megjelenik minden reggel, ünnep után él hétfőn délben Telefon szám: Kiadóhivatal S—58. Szerkosztőség 5—10 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár Csütörtökön mond le Macdonald Baldwin Londonba hívta miniszterjelöltjeit Londonból jelentik: A miniszter­­tanács úgy határozott, hogy a kor­mány a hét közepén — valószínűleg csütörtökön — lemond. Addig még egy minisztertanács lesz, amelyen Macdonald miniszterelnök be fogja terjeszteni a Szinojev-levél ügyében folyó viszgálat eredményét. A kor­mány ugyanis fölhatalmazta a Foreign Officet, hogy egy bizottsággal vizs­gáltassa meg a levél valódiságát, valamint, hogy mely okok késztették a külügyi hivatalt arra, hogy ez ügyben az ismeretes jegyzéket el­­küldje Rakovszkihoz. A kormány lemondását azért tolták ki a jövő hétre, mert a Macdonald-kormány akarja, a még neki megfelelő időben, ennek a áizsgálatnak eredményét közzétenni. Baldwin Londonba hívta miniszter jelöltjeit A konzervatív körökben elterjedt Liiek szerint Baldwin hétfőre Lqj}-. donba hívta azokat a konzervatív politikusokat, akik szóbajöhetnek a kormányalakításnál. A Times úgy tudja, hogy Baldwin a következők­ből alakítja meg az uj konzervatív kormányt: Austin Chamberlain, kül­­iigy; Sir Robert Horne, kincstárnok; Lord B rkenhead, lordkancellár; Sir Robert Cecil, pecsétőr és Népszö­vetség; Curzon, India; Lord Derby, hadügy-, vagy gyarmat; Amery, gyar­mat-, vagy haditengerészet; Lord Saiisburg, gyarmat; Johnson Hicks, lakásügy; Neville Chamberlain, mun­kaügy; Wood, közoktatás; Sir Philipp Lloyd Gr ennie, kereskedelem; Sir Douglas Hogge, főállamügyész. Feltűnő ebben a listában két dolog. Az egy-k az, hogy Winston Churchill neve hiányzik, a másik pedig az, hogy a belügyi tárca nincs felsorolva. Már most ennek magya­rázatául azt mondják konzervatív körökben, hogy Winston Churchillt nem mint a konzervatív párt hiva­talos jelöltjét választották meg, ha­nem, mintalkotraányos antiszociálistát Valószínűnek tartják, hogy Baldwin hétfőn azt fogja javasolni, hogy ajánlják fel Churchillnek a belügyi tárcát, amelyet ő különben már egyszer Asquith alatt vezetett is. A konzervatív sajtó óvatosságra int A választások eredményéről a Times azt Írja, hogy ez az eredmény az angol népnek állásfoglalása a szocializmus ellen. A lap sajnálja, hogy a liberális-párt megbukott. Azt hiszi, hogy ez a bukás csak átmeneti. A Daily Telegraph utal arra, hogy a választások eredménye legelső­sorban a rendnek diadala a szocia­listák és a munkáspárt felett. A munkáspárt kudarcát még fokozza az, hogy a választások a munkás­párti miniszterelnök által megszabott plattformon folytak le. A Morning­post azt a véleményt fejti ki, hogy a kormány bukását a kommunisták okozták, akik egész a választási ur­náig üldözték Macdonaldot a Szi­­novjev-levéllel. A lap megállapítja, hogy Anglia most ismét visszatér a két-pártrendszerhez. A Daily Mail szerint az a győzelem, amelyet most a konzervativek ünnepelnek, nem egy párt, osztály, vagy klikk győ­zelme, hanem a nép diadala a rend hiánya, a jogtalanság és a balgaság felett. A Daily Express, a konzer­vativek néplapja, figyelmezteti a kon­zervatív többséget, ne ragadtassa el magát a sikertől és főleg ne csábit-Kiadóhivataí: Subotica, Aleksandrova ul.l.(Leíbach-palota) Szerkesztőség: Aleksandrova ul. 4. (RossIa-Fonciere-palota) tassa magát reakciós intézkedésekre és reakciós politikára, mert a jobb­oldali túlzásuk époly veszedelmesek, mint a radikális erők. A Daily News kijelenti, hogy a munkás-párt nagy hibát követett el, mert alkalma lett volna a liberális párttal összefogva egy haladópolitikát folytatni és ezt az alkalmat elmulasztotta. Grey lord az uj külügyminiszterjelölt Politikai körökben megerősítik azt a hirt, hogy Baldwin lord Grey-vel, aki a háború előtt Anglia külügyeit már vezette, tárgyalásokat folytat, hogy a külügyi tárcát vállalja el. Ha lord Grey nem vállalja a tárcát, valószinüleg Chamberlain veszi át a Foreign Officet vezetését. A radikálisok a koalíció mellett Bizottságot küldenek ki feltételeik megszövegezésére A szükebb blokk szakit a Radiqs-pá^ttsl A helyzet megéreti Beográdbói jelentik: A kormány­­válság szombaton és vasárnap je­lentős lépéssel közeledett megoldása felé és a jelek arra mutatnak, hogy Tunotievics Koszténak Radicsék ki­­kapcsolásúval sikerülni fog a koalí­ciós kormányt megalakítania. A szombati nap eseményei A szombati napon jelentős mér­tékben előrehaladt Timotievics kon­centrációs kormányalakítási kísér­letének ügye. A Korosec-klub isme­retes válasza után a muzulmán-klub is olyan választ adott a dezignált miniszterelnöknek, amelyből nyil­vánvaló volt, hogy a biok pártjai a radikálisokra akarják hárítani az elsőbbséget a koncntráció kérdésében való nyilatkozattételnél, adandó eset­ben azonban hajlandók belépni a kon­centrációs kormányba. A muzulmánok válasza pillanatnyi­lag megnehezítette ugyan Timotievics helyzetét, de ezt a hatást lényegesen enyhítették a dezignált miniszterel­nök délutáni audienciáján történtek. A király a kihallgatás alkalmával azt a határozott kívánságát fejezte ki, hogy a tárgyalásokkal ne tegyék hosszadalmassá a kibontakozás fo­lyamatát és minél előbb tisztázzák a helyzetet. Beavatottak tudni vélték, hogy Ti­­motievicsnek uj javaslatokkal kell uj tárgyalásokat kezdenie a radikálisok­kal. A kihallgatás után Timotievics rögtön Pasics lakására hajtatott, ahol huzamosabb eszmecsere után megállapodtak abban, hogy a radi­kális klub vasárnap délelőtt meg­hozza döntését. Ezután még Jováno­­vies Liubával, majd Bacsinics horvát parasztpárti képviselővel tárgyalt a parlament épületében Timotievics és a parlamentből való eltávozásakor a következő nyilatkozatot tette az újságírók előtt: — A tárgyalások gyorsított tem­póban folynak, a elöntésre. Hírek Marinkovics dezignálásáról Vasárnap reggel fél kilenckor Da­­vidovics, Korosec, Spahó és Petro­­vics Nasztáz, mint a szükebb blokk pártjának vezetői, konferenciát tar­tottak a miniszterelnökségen, ame­lyen később megjelent Timotievics Koszía dezignált miniszterelnök is. Timotievics beszámolt a radikálisok­kal folytatott eddigi tanácskozásai­ról, másrészt pedig a blokk vezetői­nek felszólítására nyilatkozatot tett arról is, hogy hogyan kivánja a hor­­vátokikal. való megegyezést létre hozni. A pártvezérek ezt a nyilatko­zatot helyeslőiig vették tudomásul, ami azt jelenti, hogy Timotievics a blokk részéről megkapta a hozzájá­rulást a koalíciós kormány megala­kítására. A délelőtt folyamán oly hirek is elterjedtek, hogy Timotievics Kosz­­ta missziója kudarccal végződött és Marinkovics Volja külügyminiszter fog a királytól megbízást kapni a radikálisok bevonásával a koalíciós kormány megalakítására. E hirek szerint Marinkovics Volja személyét az teszi alkalmasabbá a radikálisok­kal való koalíció létrehozására, hogy a korrupció elleni törvényt nem sza­bad politikai fegyvernek felhasz­nálni. Az a hir iq elterjedt a nap folya­mán Beogádban politikai körökben, hogy a koaliciő meghiúsulása esetén katonai diktatúra veszi kezébe a ha­talmat. Ez a hir nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szükebb blokk még a vasárnap folyamán hozzájárult — elvben — ahhoz, hogy Timotievics Koszta koalíciós kormányában részt­­vegyenek. A radikáüspárt határozata A radikális pártklub vasárnap dél-! után öt őrsikor konferenciát tartott. ■ amelyen Pasics kivételével a párt­nak csaknem minden képviselője megjelent. Az ülésen Timotievics Koszta dezignált miniszterelnök ál­tal a radikálisoknak a koalícióban való részvétele tárgyában tett aján­latáról tárgyaltak. A radikális párt hosszú vita után elhatározta, hogy Timotievics ajánlatát elvben elfo­gadja. A pártklub öttagú bizottságot küldött ki a radikális párt feltételei­nek megszövegezésére és a dezignált miniszterelnökkel való tárgyalások vezetésére. A bizottságnak Jovano­­vics Ljuba házelnök, Trifkovics Marko, Gyurics Marko, Srekics Mi­lán és Uzunovics Nikola volt minisz­terek lettek a tagjai. A pártgyülésről a következő hiva­talod kiommünikét tették közzé: — A radikális klub vasárnap dél­után tartott ülésén foglalkozott az­zal az ajánlattal, amelyet Timotie­vics Koszta a pártnak a Koncentrá­ciós kormányban való, részvétele tárgyában tett. A ladikális párt az ajánlat alapján elhatározta, hogy a konkrét javaslatok megszövege­zése végett öttagú bizottságot küld ki, amely a párt hétfői ülésén előter­jeszti javaslatát arra vonatkozóan hogy ,a radikális párt milyen alapon vegyen részt a Timotievics által fel­ajánlott munkában. Amint a kommünikéből megálla­pítható, a radikális párt hajlandó résztvenni ■ a koncentrációban abban az esetben, ha feltételeit Timotievics és a szükebb blokk elfogadja. A megválasztott bizottság tagjai az ülés után Pasics lakására men­tek, közölték, vele is a klub dönté­sét és megbeszélték a további teen­dőket. A bizottság hétfőn lép hivata­losan érintkezésbe a dezignált mi­niszterelnökkel. Timotievics Koszta a parlament miniszteri szobájában várta meg a radikális pártklub határozatát. En­nek kézhezvétele után a parlament­ből a miniszterelnökségre ment, ahol a blokk vezetői már várakoztak rá. A dezignált miniszterelnök közölte a pártvezérekkel a radikális párt dön­tését, majd a királyhoz ment audien­ciára. A kihallgatás hét óráig tartott, amely után Timotievics kijelentette az újságíróknak, hogy a királynak a helyzetről referált és az uralkodó annak a kívánságának adott kifeje­zést, hogy a tárgyalások minél előbb befejezést nyerjenek. Növekedtek Timotievics ki­látásai A vasárnapi tanácskozások ered­­ményeképen nagy mértékben növe­kedett annak a lehetősége, hogy Ti­motievics Koszténak sikerülni fog a koncentrációs kormányt megalakita­­ni. A fordulatot azzal magyarázzák, hogy a pártok tudomást szereztek az udvarnak arról az elhatározásá­ról, hogy ha a megegyezést a koro­na kíván Agának megfelelően nem tudják létrehozni, akkor olyan meg-

Next

/
Thumbnails
Contents