Bácsmegyei Napló, 1924. október (25. évfolyam, 269-300. szám)

1924-10-02 / 270. szám

1Q24. október 2. BACSMEGYEI NAPLÓ 3. odal. Sanghait bombázták« a felkelők Azeurőpainegyedeketelbarrikádozták Newyorkból jelentik: Shang­­haiban a helyzet kritikus. A város egyes részei az ostromlók kezébe kerültek, akik a külvárosokat több kelyen felgyújtották, több helyen mandzsuriai repülőgépek bombá­kat hajítanak a városra. A repü­lőgépek bombázása több unt huszonnégy óra óta szüntelenül tart. A tüzérségi harc elkesere­detten folyik közvetlenül a város mellett. Li-Jung-Hsian csapatai a második védelmi vonalra vo­nultak vissza. Több száz sebe­sültet hoztak be Sanghaiba, aki­ket az idegen negyedekbe akar­tak vinni. Hogy ennek az invá­ziónak elejét vegyék, az idegen negyedeket elbarrikádozták. A barrikádok mögött európai csa­patok őrködnek. Merényletet akartak elkövetni Massaryk elnök ellen Elfogták az összeesküvőket Prágából jelentik : Nagyszombatban a rendőrség négy embert letartóztatott egy Massaryk elnök ellen tervezett merénylet miatt, aki tudvalévőén Kis­­tapolcsányban nyaral. A nyomozás eddigi adatai szerint ekrazittal akar­­ták végrehajtani a merényletet. Az egyik nagyszombati mozgószin­­ház tulajdonosa szeptember 26-ikán megjelent a rendőrségen, ahol felje­lentést tett egy Málták József nevű munkás ellen, aki bizalmasan elmon­dotta, hogy tiz kiló ekrazitot szerzett bárom társával együtt. A munkás elmondta, hogy Kistapolcsányba szán­dékoznak menni, ahol merényletet akarnak elkövetni a köztársasági el­nök ellen. A feljelentés adatai alap­ján azonnal megindult a nyomozás, melynek eredményeként Matlák Jó­zsefet és három társát letartóztatták. Valamennyiüknél megtalálták a Kis­tapolcsányba szóló vasúti jegyet. Az elfogottak tagadtak és csak any­­nyit mondtak, hogy azért akartak Kistzpolcsányba utazni, hogy az elnök­től kegyelmet kérjenek, mert el van­nak ítélve kisebb-nagyobb szabadság­­vesztésre. A rendőrség a terheltek­nél négy kiló ekrazitot talált. A fajvédő lapok bujtogatására verték a zsidókat Salgótarjánban A budapesti honvédUirvényizékmegkezdte a salgűtarjani bűnügy tárgyalását Budapestről jelenük: A budapesti honvédtörvényszék szerdán Salgó­tarjánban megkezdte annak a bűn­ügynek a tárgyalását, amelynek vádlottjai — katonák — Tremmel Mátyás tizedes meggyilkolása után Salgótarjánban véres verekedést rendeztek és több rendőrt és zsidó kereskedőt megsebesítettek. A tárgyaláson az elnök felolvasta a vádiratot, amely szerint a vádlott katonák az uccán több polgárt tett- Ieg bántalmaztak, a közbelépő rend­őröket pedig fegyveresen szétver­ték. A katonák vezetője. Teller Ka­­milío kihallgatása során elmondotta, hogy a Nép cikke, amelyet Trem­mel meggyilkolásáról irt. annyira «’keserítette, hogy felháborodásá­ban botot fogott és megkezdte az uccán járó zsidók inzultálásdt. Ta­gadta, hogy a rendőröket, akik le akarták őt fegyverezni, bántalmaz­ta volna. Szabó István, aki ellen az a vád. hogy Grosz salgótarjáni ke­reskedőt véresre verte, szintén azt vallotta, hogy a budapesti fajvédő lapok olvasása izgatta föl és ezért támadta meg Groszt. akit. mint be­ismerte. megvert az uccán és a lak­tanyában is. ahová éjszaka folya­mán bevitték katonatársai. Vadnay vádlott elmondotta, hogy Groszt Párisból jelentik: Arra a jegy­zékre. amelyben a német kormány felszólalt az ellen, hogy Franciaor­szág az importált német árucikke­ket 26 százalékos behozatali illeték­nek veti alá. kedden délután ment el a válasz Berlinbe. A francia jegy­zék rámutat arra, hogy ugyanennyi behozatali illetékkel terhelte meg Anglia is a német árucikkeket és ez a rendszabály nem ellenkezik a Da­­wes-tervvel. A jegyzékben a fran­cia kormány hangsúlyozza, hogy i Franciaország nem kivan Németor-1 Newyorkból jelentik: A N'wyork Times tudósítója felkereste Fran­cesco Nitti volt olasz miniszter­­elnököt. Nitti részletesen nyilat kozott az Európát foglalkoztató kérdésekről. — Ó, a béke, — mondotta töb­bek között — az a béke, amelyért annyi vért ontottak és amelyért annyit epekedtünk . . . Elvégre Amerika és Itália szent ideálokért lépett a csatasikra, elképzelhető tehát, mit érezhet, amikor napról napra látja, mint tapossák sárba ezeket a szent ideálokat. Mi azt hittük, hogy kereszteshadjáratot vívtunk a békéért s eljutunk majd a demokrácia igéretfötdjére. Ehelyett pedig ugyanabban a pokolban élünk, mint amelyben azelőtt. Az újságírónak arra a kérdé­sére, miképen segíthetne Ame­rika, Nitti ezt válaszolta : Londonból jelentik: Az alsóház első ülésen megindult a konzervatí­vok és a liberálisok offenzivája Mac­donald ellen. A munkáskormány el­lenzéke egy egész alárendelt jelen­­jtőségü kérdésben húsz percig elke- Jseredett vitát folytatott, miközben jéles kiiakadások hangzottak el. Az ártatlan kérdés, ami a vitát megin­­jditotía, az volt, hogy miért szün­tette meg az Attorney General, az állami főügyész, abüntető eljárást egy kommunista újságíró ellen és miért nem került ez az ügy az esküdt­szék elé? A konzervativ-párt gya­nút fogott, hogy nem számíthat a szabadelvűek föltétien támogatásá­éra, mikor irtohadjaratot indit a mun­­ikáskormány ellen az orosz gazda­gsági) szerződés miatt, tehát ezt a [kérdést dobta be a parlamenti szü­net után az első ülés vitájába, olyan területre téve át a hadszínteret, a melyen a szabadelvü-pért fegyver­barátságára biztosan számíthatott. Hasting állami főügyész gyönge lábon áll a kabinetben, tehát öt kell kikezdeni s ha meginog, könnyebb azért verték meg. mert az uccán megsértette őket és őt boxerrel meg is ütötte. Az ügyésznek arra a kér­désére, miért vitték be a kereske­dőt a laktanyába. Vadnay röviden ezt felelte: »Mert az uccán nagyon ordított a zsidó.« A tárgyalást a honvédtörvény­szék csütörtököm folytatja, amikor a tanuk kihallgatását kezdik meg. szagra a Dawes-javaslatbót eredő kötelezettségeken túl aj terheket rakni. A Ouai D’Orsay-n egyéb­ként szerdán kezdődtek meg a ke­reskedelmi szerződéses tárgyalások a német delegációval, amelynek élén Rendelenburg államtitkár áll. Az üdvözlő beszédet a német kikül­döttekhez maga Herriot miniszter­­elnök mondotta, aki beszédében ki­fejtette. hogy a tárgyalás eredmé­nye a béke végleges biztosításának egyik föltétele lesz és, a megértés szükségét hangoztatta. — Amerika úgy segíthet, ha nem ad kölcsönt olyan európai államnak, amely a kapott pénzt katonai cé­lokra fordítja. Az, hogy nagy hadseregeket tartanak fenn, igen alkalmas arra, hogy háborúra csábítsa a kormá­nyokat. Én azt hiszem, hogy egy uj háború egész népeket irtana ki. A nem harcolók még többel szen­vednének, mint a harcolók.----Van nékem egy fixa ideám. Görcsösen kapaszkodom beléje s kapaszkodni is fogok beléje mind­addig, amig élek. En ugyanis azt mondom, hogy mindaddig nem uralkcdhatik rajtunk az igazságos­ság, mig az Európai Egyesüli-Ál• lamokai meg nem alkotjuk. Nitti ünnepélyesen megígérte, hogy ennek az álomnak megva­lósítására legközelebb megindítja a mozgalmat. Ilesz az egész munkáskabinetet ki­forgatni a sarkaiból. Egyenesen hoz­zá volt intétzve a kérdés, hogy mi­ért engedte meg, hogy egy kommu­nista újságíró büntetlenül maradjon, holott a brit katonatanácsok alakí­tására bujtogatott. A konzervatív interpelláló beszé­dében azt állította, hogy a kormány azért hagyta futni a pörbe fogott kommunistát, mert az fenyegető­zött, hogy a főtárgyaiásra az es­küdtszék elé citálja mint mentőtanu­­kat a kormány radikális miniszte­reit, elsősorban magát Ramsay Mac­donald miniszterelnököt, mert ők a háború idején sokkal veszedelme­sebb propagandát müveitek, szóval és írásban izgattak amellett, hogy a csapatok tagadják meg az enge­delmességet, ne menjenek a harc­térre, a municiógyárak munkásai pedig szabotáljanak, sztrájkoljanak, mert így egyszeriben vége lesz a háborúnak. Hasting állami főügyész azt vá­laszolta a kérdésre, hogy csak igazságügyi szempontok voltak Megkezdődtek a francia-német kereskedelmi tárgyalások Herriot miniszterelnök üdvözölte a német delegációt „Európai Egyesült-Államok“ Nitti volt olasz miniszterelnök agiiációja — »Egy uj háborúban egész népek pusztulnának ki“ Az ango! konzervatívok és liberálisok offenzivája a munkáskormány ellen Az alsóház első ülésén élesen támadták Macdonaldot {/ranyedofe, senki, legkevésbé a kor­­iiriány tagjai nem hatottak nála köz­re abban, hogy az eljárást meg­szüntesse. A konzervatívok és a li-Iberális képviselők gúnyos közbeki­áltásokkal kisérték az állami fő­ügyész beszédét, mely után az in­terpelláló konzervatív képviselő pártja nevében jelezte, hogy bizal­matlansági indítványt fog benyújta­ni a kormány ellen, sir John Simons, a szabadelvii-párt jogi szaktekinté­lye pedig élénk közbeszólásaival, a melyekkel többször zavarba ejtette a főügyészt, jelét adta annak, hogy a liberáli's-párt ennek az interpellá­ciónak ötletéből szoros íegyvenba­­rátságot kötött a konzervatívokkal. Benes nem kapott megbízást a dunai konföderáció élőkészitésére Seipei kancellár cáfolata j Becsből jelentik: A nemzeti ta­nács szerdán összeült, hogy meg­vitassa a szövetségi kormány je­­lentését a genfi tárgyalásokról. Seipel kancellár az ellene elköve­tett merénylet óta most jeleni meg először a nemzeti tanács ülésén. A genfi tárgyalásokról lőtt jelentést Seipel kancellár a nemzeti tanácsnak. A kancellár megemlékezett ar­ról a híresztelésről, hogy Benes csehszlovák külügyminiszter Genf­­ben állítólag megbízást kapott egy dunai konföderáció tervének kidolgozására. Seipel kancellár erre nézve a következőket mon­dotta : — Közölhetem, hogy addig, amig mi Genfben voltunk, erről a kérdésről egyáltalában szó sem esett. Azc<a érdeklődtem e do­logról és kijelenthetem, hogy ilyen megbízást Csehszlovákia nem kapott, dunai konföderációról egy­általában nincs is szó. Természe­tes azonban, hogy mi azokat a gazdasági korlátozásokat, amelyek a körülöttünk lévő államoktól elválasztanak, bármikor szívesen megszüntetjük. Arábia királya elmenekül fővároséból A wahabiták Mekka előtt vannak Londonból jelentik : Aiexandriá­­ból jelentik a Timesnek, hogy Mekkából minden asszonyt és gyermeket elvittek. Emir Ali Taif­­ból, amely a wahabiták kezében van, Mekka felé vonul vissza. A tnekkai bankcégek angol hadiha­jókra menekültek. A városban nagy a pánik. A hasimita haderők sok­kal gyengébbek, semhogy komo­lyan szembeszállhatnának a wa­­habitákkal, akik fanatikusan har­colnak és semmiféle veszteség sem felemlíti meg őket. Husszein király és kormánya még mindig Mekkában van, de állandóan híre Ijár, hogy Dzseddahba készül me­nekülni, ahová e szenthelyek kin­cseit, a ^különböző alapokat s ve­retlen arany- és ezüstrudak tekin­télyes mennyiségét is magával viszi. Mint a Reuter-iioda jelenti Dsedd.ihból, a helyzet lehetetlenné vált Lamekben. Londoni hivatalos körökből nem helyeztek kilátásba angol részröi semmilyen beavat­kozást, minthogy a bonyodalom­nak vallásos jellege van.

Next

/
Thumbnails
Contents