Bácsmegyei Napló, 1924. szeptember (25. évfolyam, 239-268. szám)

1924-09-01 / 239. szám

Képviselőház Poštarina plaćena u gotovom Ára egy és fél dinár Postaszállítási díj készpénzben lefizetve BAGSMEGYEI XXV. évfolyam Suhotica, HÉTFŐ, 1924 szeptember 1. 239. szám Megjelenik minden reggel, ünnep után é« hétfőn délben Telefon szám: Kiadóhivatal 8—58. Szerkesztőség 5—10 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár Kiadóhivatal: Subotica, Aleksandrova ul.l.(Leíbach-palota) Szerkesztőség: Aleksandrova ul. 4. (Rossia-Fonciére-palota) A kormány Délszerkia közbiztonságáért A belügyminiszter körrendeleté a délszerbiai főispánokhoz Pclrovics Nasztáz belügyminiszter körrendeletét, intézett a délszerbiai főispánokhoz, amelyben megállapít­ja, hogy a délszerbiai kerületekben a hatóságok erélytelensége miatt a kó'mitácsik és a rablóbandák úgy­szólván zavartalanul működhetnek. »Úgy érzem — mondja rendeleté­ben a belügyminiszter —, hogy az alárendelt hatóságok szolgálatukat nem végzik teljes odaadással, nincs annyi energiájuk, amennyi a min­dennapos bűntények megakadályo­zására szükséges. Az alatt az egy hónap alatt, amióta állásomban va­gyok, azt látom, hogy az ön ható­sági szervei üldözik ugyan a rabló­kat és a komitácsikat, de nem ered­ményesen és többnyire nem is talál­koznak a bűnözőkkel. Ez csak úgy történhet meg, hogy a hatósági szer­vek hanyagok. Elrendelem, hogy azonnal tegyen meg minden intézkedést, hogy alá­rendelt hatósági szervei odaadóan teljesítsék kötelességüket, ön a fe­lelős mindenért, ami kerületében történik. Én segítségére sietek mind­abban, amit ön javasol akciója sike­re érdekében. Adjon ki rendeletet szerveinek és követelje tőlük, hogy pontosan és odaadóan teljesítsék szolgálatukat. Legyen ez a rendelet az ön számára utolsó figyelmeztetés. A közigazgatási szerveknek szol­gálatuk teljesítése közben előzéke­nyeknek kell lenniök a lakosság iránt. A közigazgatási tisztviselők csak ilymódon nyerhetik meg az or­szág lakosságának szeretetét és bizalmát. A rendeletet politikai körökben ál­talános megnyugvással vették tudo­másul. Hétfon kezdődik a Ruhr-vidék kiürítése A franciák megbocsáthatailannak tartják Marx kijelentését a háborús bűnösségről Fámból jelentik: Azoknak a kö­telezettségeknek megfelelően, ame­lyeket Herriot és Themis augusztus 16-án Marx kancellárhoz intézett le­velükben magukra vállaltak, a dort­­mundi körzet és az 1923 január 11-én megszállott Ruhr-területeken kívül elfoglalt részek katonai kiürí­tésére Vonatkozó rendelet a gazda­sági kiürítés elrendelésével egyide­jűén fog megjelenni. A londoni egyezményben megszabott határ­idők számítása attól az időtől kez­dődik, amikor a jóvátételi bizottság hivatalosan , megállapítja a Dawes­­tervezet életbeléptetésére szükséges kihirdetésnek megtörténtét. Ezt a megállapítást a jóvátételi bizottság szeptember 1-óre kitűzött ülése fog­ja megtenni s így a gazdasági ki­ürítésre vonatkozó határidők szep­tember 1-étöl számitódnak. A meg­szállott és meg nem szállott német területek között vont vámvonalon az illeték szedése szeptember 9-én szűnik meg. Szeptember 20-án hely­reáll a szabadforgalom a megszállott és a meg nem szállott területek kö­zött s a forgalmat illető eddigi in­­tćžkedćsek érvényüket vesztik. Hétfőn a jóvátételi bizottság hi­vatalosan meg fogja állapítani, hogy Németország megfelelt a Dawes­­tervezetben foglalt első kötelezett­ségének. A határidők ettől fogva számítanak és ehhez képest már legközelebb meg fognak alakulni azok a különböző bizottságok, ame­lyek a Dawes-tervezet ' végrehajtá­sával és a londoni megállapodások keresztülvitelével kapcsolatosak.' A francia kormány a hábo­rús bűnösség kérdé^-ö! Parisból jelentik: Marx német bi­rodalmi kancellárnak a háborúban való bűnösségről tett kijelentésére itteni politikai köröknek az a véle­ményük, hogy a győző jogán is ki lehetne jelenteni, úgy, amint Bis­marck annak idején Franciaország-1 gal szemben kijelentette, hogy Né-1 metország jóvátételi fizetséggel tar-j tozik egyszerűen azért, mert a há- \ borút elvesztette. A háborúban való ; bűnösség kérdése ezt semmiképen \ sem érintené. Azt hiszik azonban, hogy ez a kijelentés a jobboldali pártokat akarta tisztára mosni. Ha ez volt az igyekezet, akkor ez újabb csalódást fog hozni Németországra. A kijelentés a jelenlegi kormánytól egyenesen megbocsáthatatlan. A Quai d’Orsay szombaton a saj­tóhoz hivatalos kommünikét jutta­tott, melynek tartalma a következő: »A francia kormány eddig még nem kapott hivatalos közlést Marx német birodalmi kancellárnak arról a hiva­talos kijelentéséről, mely Németor­szág háborús bűnösségéről szól. Mi­helyt meg fogja ezt a hivatalos ér­tesítést kapni, nyomban válaszolni fog Berlinnek. A válasz olyan lesz, amely természetesen adódik, azon­ban már most tiltakozik a francia kormány olyan tézis ellen, amely nemcsak a tényékbe ütközik, hanem beleütközik a versaillesi békeszerző­dés formális határozataiba is. Ludendorff fel van háborodva Berlinből jelentik: A sajtó élén­ken kommentálja a pénteki szava­zást, főleg pedig azt a meglepetést, amelyet a német nemzetiek szava­zása hozott. Megállapítható, hogy annak a negyvennyolc német nem­zeti párti képviselőnek a magatar­tását, akik igennel szavaztak, csak egy újság, a Deutsche Zeitung. ítéli el élesen. Ellenben igenis élesén el­ítélték ennek a negyvennyolc kép­viselőnek az igen-szavazatát azok a pártfeleik, akik a birodalmi gyűlésen nemmel szavaztak. Ludendorff en­nek a csoportnak vezére, aki a pén teki ülésen valósággal tombolt, ami kor látta, hogy mit cselekszik párt­jának egyik fele. Amikor az elnök kihirdette a szavazás eredményét. Ludendorff fölpattant helyéről, kipi­rulva el akarta hagyni a termet. Út­közben azonban meggondolta ma­gát, könnyíteni akart magán, köny­­nyiteni azáltal, hogy — szidalmazta a zsidókat. Eközben szóváltás kelet­kezett közte és Braeninghaus ten­gernagy, birodalmi gyűlési képvise­lő között, Ludendorff azt hányta szemére a tengernagynak, hogy ö is igennel szavazott. Izgatottan, szinte magából kikelve, kiáltotta fe­léje: — T íz évvel ezelőtt én megnyer\ tem Tannenberget, ma pedig ön és többiek megcsinálták a zsidó Ta\ nenberget. Braeninghaus csak ennyit vála\ szolt neki: Ezt majd a történelem fogja eldönteni. A szociáldemokraták azonban nem hagyták annyiban a dolgot és való­sággal kórusban kiáltották Luden­dorff felé: — ön most nem az oroszokat, ha­nem a németeket akarja az ingo­ványba csalni! Ludendorffnak erre megint csak az volt a válasza, hogy szidalmazta a zsidókat és aztán elhagyta az üléstermet. Több mini nyolc milliárd lesz az idei export Exportőr-kongresszus Beográdfean a mezőgazdasági exportcikkekről. A referátum szerint az idei búza­termés jelentékeny mértékben alatta maradt a multévinek. bár a bevetett v terület nagyobb volt. A teljes ter­més tizennégy és félmillió métermá­zsára tehető, ebből az ország szük­ségletére tizenhárommilliót fordíta­nak, igy az exportra tizenötezer va­gon búza marad. Rozsból hárommillió métermázsa, árpa ezerhatszáz vagon, zab hétszáz vagon kerülhet kivitelre. A kukoricatermés bővebb volt, mint bármikor a háború utáni évek­ben: huszonhétmillió vagon A cu­­; korrépatermés nyolcvanezer vagon, l kétszerannyi mint a múlt évben és igy 924000 mázsa cukor gyártásá­ra van kilátás. A gyümölcs és szőlőtermés ebben az évben igen silány. A gvümölcsky vitel a multévi mennyiségnek a fe­lét fogja csak elérni. A borexport még a külföldi államokkal kötendő szerződésektől is függ. Az ország állatállományában emelkedés tapasztalható, csupán a‘ sertés- és marhaállományban van kisebb csökkenés. Az áüdtexport eb­ben az évben mennyiségileg és mi­nőségileg is javult a multévihez ké­pest. A következő előadó Olics keres­kedelemügyi minisztériumi osztály­főnök volt. aki az ország kereske­delmi és ipariskoláiról tett jelentést, Markovics Brana. a külügyminisz­térium konzuláris osztályának fő­nöke a külföldi konzulátusokról re­ferált és kiemelte annak szükségét, hogy minden külföldi konzulátus mellé kereskedelmi attasét ossza­nak be. A közlekedés problémáiról Panics miniszteri osztályfőnök beszélt, aki a magas vasúti tarifákkal kapcso­latban kijelentette, hogy az állam nc-m dolgozhatok veszteségre és an­nak a nézetének adott kifejezést, hogy jobb volna a vasutakat önálló' vállalatokká tenni. úgy. mint Bel­giumban. Végül a Nemzeti Bank nevében Szretykovicíi igazgatósági tag beje-' lentette, hogy a kiviteli szezonra ki­viteli kölcsönöket folyósítanak. Erre a célra kétszázmillió dinár áli a Nemzeti bank rendelkezésére Beográdból jelentik: Szombaton és vasárnap tartották a kereskedel­mi és iparkamarák és exportőr­egyesületek küldöttei országos kongresszusukat a beográdi tőzsde gyüléslermében. A kongresszus •nagy érdeklődés mellett folyt le, mert napirendjén igen fontos gazda­sági és exportot érintő kérdések szerepeltek. A kormány részérő! dr. Spaho pénzügyminiszter és dr. Maf­­kovics Péra postaügyi miniszter, a kereskedelmi miniszter képviseleté­ben jelent me, A gyáriparosokat Alexander és dr. Bösnyák képvisel­ték a kongresszuson. Radojlovics, a beográdi kereske­delmi kamara elnöke nyitotta meg a kongresszust, üdvözölve a meg­­:e,!ent minisztereket és küldötteket, majd felolvasta a királyhoz intézen­dő üdvözlő távirat szövegét, ame­lyet a jelenlevők állva hallgattak meg. Ezután Sztojanovies. a beográdi kamara alelnöke, fejtette ki a kon-« gresszus feladatait. Rámutatott ar-s ra, hogy a legutóbbi kongresszus óta a kivitel .megnagyobbodott, úgy, hogy az idén az ország teljes ex­portja nyolc milliárd hárnmszaz­­ötvenkétmillió dinár értékű lesz. A dinár javulásához fűzött remények is teljesedtek, a múlt év óta tizenöt százalékkal emelkedett a dinár, ami­nél kedvezően hatott a volt és je­lenlegi pénzügyminiszter nyilatko­zata, hogy nem lesz infláció. A vám­­ázsiónak ipartámoga-tás elmén g való felemelését a fogyasztók érez­nék meg legsúlyosabban, mert a ke­reskedők felemelnék az árakat. Ez­ért ezeknél a kérdéseknél óvatos körültekintéssel kell eljárni' Spaho pénzügyminiszter emelke­dett ezután szólásra és hangsúlyoz­ta, hogy inflációról szó sem lehet és a kormány igyekszik a dinár ér­tékét minél magasabbra emelni. A vámtarifáról és a vámázsió feleme­léséről a kormány még nem döntött, de mindenképen szemmeltartia az ázsió felemelésének a szélesebb nép­rétegekre való hatását és ezért csak fokozatosan kivánja azt keresztül­vinni. A kongresszus ekkor áttért a na­pirendre és Sztojkovics Velja. a földmivelésügyi minisztérium osz­tályfőnöke terjesztette be jelentését

Next

/
Thumbnails
Contents