Bácsmegyei Napló, 1924. január (25. évfolyam, 1-28. szám)

1924-01-01 / 1. szám

ii gök'Vcm nsiepi szám -Ära 2 ciisár Postaszállítási díj készpénzben lefizetik XX¥. évfolyam Snbotica, KEDD, 1924 január 1. 1. szám Megjelenik mhidea reggel) iinisop után és hétfőn «léiben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal 8*58, Szerkesztősé? 5-1 đ mKMmmmrnsmamMm&ismm Előfizetési ár regyeóévre 135 dinár tZtRKEfcZTÉSÍ-G: Kralja Aiexanüra-ulica & saáa» alaf riedóbivat&I: Kralja Alsxassdra-uiica 1 (Le'jar.Ji-naloíajl «agyar kolturprogram irta; Delire János Két esztendő mesgycjén állunk. Az‘egyik: az elvégzett munka számadását, a másik az elvég' .zendő munka tervét követeli tő lünk. A magyarság ennek a követe­lésnek csak a felét teljesítse most. Ne búcsúzzunk a meddőség esz­­tendejé-vA úgy, hogy elkeseredés: s tétien beletörődést hozzunk át os uj munkaévre. Ne hosonliísu össze, hogy a múlt évek válasz­tások' előtti programjából mi tel­jesedett be, mi valósult meg, me­lyik elhatározásból lett cselekedet •s melyik ígéretből tett. Ha min­den el nem ért célt, be nem töl­tött feladatot át is hozunk erre a . esztendőre, keserű elbusulásainkaí a kétségbeesés örvénye felé rán­gató elkeseredésünket olyan köny­­,:.yen tépjük ie magunkról, mint ez utolsó lapot a kaiéi dáricmróh j r>c r. . zu . c. ..u . r .ng. ..j, i •a jövő útjait. A múlt mulasztá­sai, tévedései, er- fenségei s a 'szavak és írások munkáján fel nem emelkedő eredményei csak ■tanulságokká szűrődjenek ie ben­nünk, melyek a helyesebb harci eszközt, a célhoz vezető rövid b utat, az igazibb feladatot jelölik .meg, ne pedig keserű: éggé, ame­lyik a minden-mindegy bukóját veri Ötletre, gondolatra, szándékra, el­határozásra, A műit év mindent ígért és semmit sem adott. Bs az év nem Ígér semmit, tqjón adni fog. Vagy ha nem is ad, tolón ki tudunk vem'rcd' i valamit. Bgy ósónyom­­jna! tolón mélyebb:« tudjuk ásni a fundamentumot, amire jogaink várót s kultúránk palotáját, hé kességünk hajlékát keli fölépite nünk. Nekünk még lefelé kel: ás­nunk, ha építeni akarunk. A jog­nak termésköveiből még így sem építkezhetünk. Az az agrárrefornr, mely az alkotmány íundamentu mát osztja szét, nekünk mégnem juttatott házhelyet. Ami még o mienk : ez a magyar nyelvünk. Senki sem olyan botor, hogy a politikai küzdelem eszközeit, célját, feladatát lekicsinyelje. De senki sem lehet olyan botor sem, hogy a politikai küzdelemben egy cini akaró nép életközdelmének tel­jességéi lássa. A politikai küzde­lem, ha sikerre is veze.t, csak az éietküzdeiem leghatalmasabb- esz­közeit adja kezünkbe. A választó: jog nem öncél, de a parlamenti képviselet sem az. A cél az, hogy az itt élő magyarság olyan hely­zetbe jusson, hogy szabadon fej­leszthesse tovább gazdasági és kulturális erőit. Politikai küzdelem kulturmozgaloiii néikül csak fél­sikereket érhet el. A választójo­got talán ki tudja harcolni, de mit ér a választójog, ha nem lesz­nek magyarok, akik választani tudjanak ? Az elhatározott aktivi­tás, de ténylegesen kényszerű passzivitás idején, ami erő, ener­gia, kezdeményező szellem, lel­kesedés, tudás és áldozatkészség rendelkezésre áll, azt a magyar nép művelődésének előmozdítá­sára, az iskolán kívüli oktatás megszervezésére, o magyar szó és a magyar írás kultuszának megteremtésére kell fordítani, — az elcsüggedi, várakozásában csa­lódott s tetteket váró s ülésekre szóló meghívókat olvasó magyar| népben kultureseményekkel kéül demonstrálni az életet *> táplálni | és teremtő lelkesedéssé fokozni aj vigasztaló hitet. A most következő hónap -egyen íí ; V "<m:tójogó, de a i.i-y,. , ■ a.ö esztendő legyen a —magyar ku' túráé. A magyarság azoktól várja a kezdeményezést, a munkára hivó szót, a jeladást, akiket eddig is vezetőiként tisztelt. Ne áltassuk magunkat, hogy olyan gazdagok vagyunk munkás férfiakban, hogy kitelik belőlük kél garnitúra vezetőség. Lehet kui­­turegyesüieteket alapítani, lehet a meglévőknek működési körét uj területekre s uj feladatokra kiter­jeszteni, még sem szabad a szer vezettlenségnek, sem a tekintély-1 nek azt a hatalmát, a mit a ma I gyarság politikai szervezete repre-1 zentál, megvonni a magyar kül-jj íurmozgalomtó!. Elvégre ez ajj hatás úgyis kölcsönös. A kultúr-j mozgalom minden sikere a po!i-| tikai akció erejét, lelkességét és! hatását fogja fokozni. Ahová a politikai passzivitás j lökte a magyar tevékenységet ott kell elkezdődni az aktív Kultur­­programnak is : a helyi feladatok teijesitésénél. Mindenütt meg kei! alkotni a magyarság kuiturszerve­­zetéí. Mindenütt meg keli szer­vezni a magyar analfabéták tani­­‘ sát. Ha a politikai küzdelem hiába harcol s hiába fog harcolni az anyanyelven való oktatás meg­valósításáért, a kulturmozgalom a magyar irás és olvasás iskolán kívüli tanításának megszervezésé­vel tegye jóvá a politikai küzde­lem sikertelenségét. Ha a politikai akció hiába küzd a vajdasági magyar színházért, a kulturakció szervezze meg mindenütt, ahol magyarok laknak, a magyar mű­kedvelő társulatokat. De ne csak .szervezze meg, hanem pótoljál azokat a mulasztásokat is, cme-l lyeket eddig a magyar értelmiség a magyar műkedvelő társulatokkal szemben elkövetett. Nem lehet már sokáig szó nélkül hpgyni, hogy amikor a páratlanul lelkes magyar műkedvelőknek páratlanul lehess és hűséges magyar közön­ségük van, a Kósza Juiká-k, Bills Ember-ek és Limonádé ezredes-ek el 'adására pazarolják energiájukat, munkájukat s ezekkel az iroda­lommal semmi vonatkozásban nem áh5 darabokkal rontják a közíz­lést, kompromittálják a magyar szí . árut iroda Imát s elégítik ki az irodalomra éhes, vagy legalább is irodalmi érdeklődésre fölnevelhető közönség kuiturigényéí. Becsüle­te:;, jó szándékú és hozzáértő, iro­da'mi vezetés alá keli helyezni a műkedvelő társulatokat, gondos­kodni kell számukra darabokról, s ez előadások dologi feltételeiről. Ha nem lesz színházunk, lesznek mindenütt műkedvelőink, akik magyar előadásokkal magyar kö-j ■ Z<j , éget fognak összegyűjteni sj be nun', művészeti ć s...irodalmi [ azé apohtbói csecsemő korukban is annyi értéket rejtegetnek össze­ácsolt primitív színpadaikon, hogy: azokból, nemsokára, megalakulhat az első, komoly ős lisztes irodalmi j igényeket is kielégítő színtársulat, j Könyvei kell adni a falu magyar-1 ságinak. Meg kei! szervezni aj népkönyvtárakat akármilyen sze j rény keretekben is, le keli rakni! alapjait a magyar kultúra kiröpiíői fészkének. Több magyar egyesi;-j éti és közkönyvtárról tudunk, me­lyeket az átalakulás első lázában bezártak, vagy lefoglaltak. Ki kell ásni ezeket a könyvtárakat a por alól. Vissza kel! szerezni azokat a‘ könyvtárakat, amelyeket fi szel­lemi evakliáció botor felindulásá­ban „kimenteitek“ a Vajdaságból. S ha mindannyian csak két-há­­rom könyvet adunk erre a célra, gyönyörű kis könyvtárakat tudunk adni fi magyar kultúra ellátatlan­jainak kezébe. Meg kell szervezni ezt az akciói is. Miért nincs még olyan szerve­zet, amelyik propagandát tudna csinálni a magyar betűnek'? Miért van itt minden magyar iró arra Ítélve, hogyha magyar könyvvel a magyar közönség elé akar iépni, vállalnia kell az anyagi tönkre­­jutás kockázatát. Pedig — hála istennek — vannak köztünk lel­kes, fáradhatatlan, önzetlen s mun­kára kész magyarok, akik szerető -.módjaikba vesznek minden szü­lető magyar gondolatot. A föladat készen van, az anyag készen van csak egy szervezetbe kellene ősz, szegyüjteni ezt az elszórtan a lelkekben élő irodaiomszeretetet. És kellenek, nagyon kellenek a ja magyar kuiturünnepségek. Min­iden — dicsekedhetik vele fajtánk — bőséggel és önként adódó al­kalmat fö! kel! használni arra, hogy összejöhessünk magyar szót hallani, magyar gondolatot ünne­pelni, magyar zenét hallgatni, a magyarság kuiturképességének el­­árulhatatlan jogcímét igazolni. Kellenek ezek a kulturdemonstrá­­ciók azoknak is, akik harcolnak s azoknak is, akii ért folyik a harc. Nincs különb, lelkesebb és lelke­­sitöbb s a szivekben s az elszánt­ságban tovább rezoháló vigasz­talás és bátorítás, mint a magyar szépségeknek tapsoló,, magyar szépségekben gyönyörködő, ma­gyar szépségeken elfelejtkező, lel­kesedő és ünneplő magyar tömeg. A. centennáriumok gazdag idejé­ben miért nem ölti fel olykor ma­gára kultúrájának díszruháját a vajdasági magyar? Kiméi ithetetlenek a föladatok, elszámiálhatatlánok a teendők. Mindegyik be nem töltött föladat, mindügyi.; el nem végzett teendő azoknak lelkiismeretéí rázza, azok­­kiak- Jelkéhez Szói, azoknak szivét tépi, akiket vezetőiként tisztel s akiket mozgalmainak élére hív a magyarság. Sok marcangoló két­ségen, sok kínzó számadáson, kí­sérletező önelemzésen ment át itt j minden érző és gon d# odó ms­­[gyar. De a kétségbeesésnek csak [hullámai, a lemondásnak csak I hangulatai, a fásultságnak csak i múló pillanatai vannak. Szálló felhők suhanó árnyékai csak ezek. Csak a fajtánkhoz való hűség örök, múlhatatlan, virágokat nyitó és csudákat termő. S ezeknek a virágoknak nem akadnának ker­tészei, ezeknek a csudáknak nem lennének bámulói ?! Legyen ez az esztendő a ma­gyar kultúra éve, a magyar kul­túra — boldog uj éve. Anglia tengeralattjárókat épít Az első óriás-tengeralattjáró visszatért próbautjáről Londonból jelentik: Az ango^ haditengerészet első óriás tenger­alattjárója vasárnap tért vissza Dower kikötőjébe, harmincnyolc­­órás próbautjérói. A tengeralatt­járó uj csodája a technikának. A háromezerötszáz tonnás vizkiszo­­ritó képességű óriáshajón száz­főnyi legénység teljesít szolgála­tét és hat darab hatodféi hüvely­­jkés ágyúval van fölszerelve. A jj viz felszínén torpedóromboló gyor­saságával úszik. 1 Az első próbaút alkalmával az 6 egész angol sajtó lelkesen üd- 3 vözli a brit haditengerészet uj, a félelmes fegyverét, amely Nagy­­■ britannia földjét minden tengeri Lapunk mai száma 20 oldal

Next

/
Thumbnails
Contents