Bácsmegyei Napló, 1923. november (24. évfolyam, 298-327. szám)

1923-11-01 / 298. szám

Ara: egy és fél dinár XXIV. évfolyam Sabotira, CSÜTÖRTÖK, 1923 november 1. 298. szám SJegjelc&ík mieden reggel, ünnep után és hétfőn délben TELEFON SZÁK: Kmdíhivatal 8-53, Szerkesztőség 5-13 Előfizetési ár negyedévre 1S5 dfcsár £2.LEkES2TfcSÉCs Kralja Alexanára-KÜca 4 szán alatt Eiödóíílvfi'r.!t Kral’* AlesatrÍTa-ulIea 1 (Lelbaeh-palola) E23®ESSDEE23Sai EI asm mondott beszéd Beogradi jelentés: Protics Sztoján temetésé; nagy fel­tűnést keltett, hogy a Jugo­szláviai Magyar Párt sem > koszorút nem küldött, sem nem képviseltette magát a nagy halott temetésén. Gyászoló testvéreim, no félje' tek, hogy e gyász magyar nyel ven is megszólal. Na féljetek, hogy amikor az államot alkotó nemzet egyik legnagyobb fiától búcsúzik, felhangzik a mi gyá­szun!' jaifa is s bale zeng abba a halotti kórusba, melybe a szi­vek mélyéből fölszakadó fájdalom siratja el férfi könnyeit. Minden gyász szimbólum is, a meggyá­szolt halott égés;, életo pályáját, küzdelmeit, sikereit, kudarcét és törekvéseit föl lehet mérni annak a gyásznak megnyilatkozásában, mely halálát megsiratja. Mi, szegény magyarok, akik semmit olyan szépen nem tud­tunk, mint temetni, nőm hiányoz­hatunk erről e temetésiéi. Mert a gyászszertartást a mi megjele­nésünk szimbólummá emeli: Pro­­tics Sztojánt, ime, nemesek a ha­talom boldog birtokosai gyászol­ják, akik a maguk sorába számí­tottéit, nemcsak a hatalom keze­sinek ellenfelei siratják, akik benne látták a hatalom fölé ve­zető ut leghatalmasabb egyenge­­tőjét, Protica Sztojánt, mi is gyá­szoljuk, az ország jogokból kitu­dott szegény zsellérei. Nem az a temetés a halott legnagyobb tisz­tessége, amelyen miniszterek és tábornokok állják körül a rava­talt s az ország legnagyobb ré­­torai egymással versengenek a kidőlt, az elnémult, a veszélyte­lenné vált ellenfél dicsőítésében. Ez a temetés lehet nagyszerű, iehet ünnepélyes, lehet messzi időkre szóló dokumentum, lehet fenséges hódolat és mélységes megalázkodás, de nem a szivek gyásza, nem a léleknek lélekbe markoló fájdalma. A szegények könnye a legnagyobb emlémája a gyásznak. Ha a jogtalanok, a szegények állják körül a ravatalt, ha a rongyosok csapata kiséri el utolsó utján a nagy halottat, sok­kal megrenditőbb, mélységesebb és őszintébb a gyász, mintha a hatalom hajtja meg zászlóját a holott előtt 3 katonazenefcarok parádéja adja meg az utolsó bú­csúztatót. Jól tudjuk azt is, amíg a köz­állapotok, a politikai küzdelem tőlünk független eszközei meg nem változnak, sokkal többet te hatnék mások a mi érdekünkben mint amennyit mi magunk tehe­tünk. A mi hálánk tehát nem csak disz, nem csak dekórum, de — langyos eső, üdítő szél, éitetö meleg is. A föld, melytől mi békességünk búzáját s jólé-1 tünk borát várjuk, ma még úgyis sivó homok. Mikor sarjad ki ezen ! a talajon a boldog élet első esi­­■ rája, ha mi csak könnyekkel ön­tözzük s C3ak sóhajtásaink szelét küldjük feléje. Nem maradtak utánad kincsek, terhes örökség lesz a te hagya­tékod. Kié lesz harcos igazság­­szereteted, kié lesz hajlithaíntlan meggyőződésed, ki fogja örökölni törvénytiszteletedet, kié less em­berséged, melyet nem vetettél le a politika fórumán sem s mellyel magadra öleltél bennünket is, árva magyarokat ? A szláv politikusok között te voltál a legigezabb barátunk, leg­nagyobb jéltevőnk, legtiszieltebb szavú védelmezünk. Emléked te­gye nemesebbé a szánd kot, mely utainkat kiméri, tisztítsa meg a türelmetlenség salakjától az aka­ratot, mely a hatalom jogún ren­delkezik felettünk, világosítsa fel az értelmet, mely életünk feltéte­leit kiszabja s tartsa vissza azt a kezet, emely nem adni rkar, ds ütni. Az emlékedet csők az fogja áldani, eki követni fogja a tanítá­sodat. S mi nem tudunk hozzád méltóbbat s nekünk jobbat kérni, mint azt: legyen áldott ez em­léked. Ha nem is vezettek el bennün­ket földbe visszatérő földi poraid­hoz azok, akik a mi vezetésünkre és képviseletünkre vállalkoztak, ha nem is küldték el helyettünk a gyászunk virágait, mi mégis megjelentünk koporsód mellett. Eljöttünk igazolni léged s igazolni szegény magunkat. Igazolni té­ged, aki a jognak harcosa, az nz igazságnak küzdelmes hive voltál aki, mié?« rád szegezűdett figyelő ssemünk, bizonyságot szol­gáltattál arra, hogy a hazának s minden embertársadnak szereíete nem összeférhetetlen. Igazolni té­ged s munkádéi szivünkbe zárt hálánkkal s haláloddal meg nem szűnő szeletünkkel, mely téged és munkádat átad az utódok ke­­gye’etea emíékozésének is. S iga­zolni magunkat is, okik nemcsak a sérelmekre emlékezünk, nem­csak panaszkodni tudunk, de ha­tártalanul és végnélkül hálásak tudunk lenni azok iránt, ekik ve­lünk szemben, jók, embersége­sek, megértők, segítő szándéknak, emberek az embertelenség-ben. Revízió alá veszik a dobrovoljácokat Simonovics agpráraarasszter a vajdasági miatagaziiaságok felosaMsárél Beogradből jelentik: A vojde­­j sági mintagazduságok és a váro­sok földjeinek igénybevétel az 'agrárreform céljaira beogradi po­litikai körökben is élénk feltűnést keltett. A Bácsmegyei Napló beo­­gradi munkatársának a szerdai minisztertanács után alkalma volt I beszélgetés'; folytatni Simonovics ; agrárroiniszterrel, aki kijelentette, hogy a supermaximumok igénybe­vétele nem speciális minisztertanácsi felhatalmazás alapján történt, hanem ezt ő maga, saját hatáskörében rendelte el, amihez a törvény ér­telmében joga van, mert a föld­igénylők nagy száma miatt sür­gős szükség ven uj ibb, meg ren­delkezésre álló nagybirtokok fel­osztására. Arra a kérdésre, hogy a dobro­­voljácok revíziója milyen mérték ben folyik é3 hogy megfeiei-e a valóságnak az a hir, hogy a dob­­rovoljácok szigorú fölü'vizsgélásot rendelte cl az agrárminiszter, ki­jelentette) Simonovics, hogy az egyes agrárhivataloknál már folya­matban" van a dobrovoljácok reví­ziója, amelytől jó eredményt várnak. Beogradi politikai körökben ez zel a kérdéssel kapcsolatban rá­mutatnak arra, hogy az agrárügyei: vezetésében Simonovics miniszter hi­­vatalbalépése óta érdekes fordulat állott be. Az eddigi agrárminisz­­terek ugyanis — különösen a de­mokraták — erősen favorizálták a Itkakrhavai dobrovoljácokát, úgy, hogy az eddig felosztott földekre ____ ______________________ főképen Ükai dobtovoljácokat te- j a parí^entf szüiwt'aiatt, igjTcsü­­lepiiettek. a.z foképan Ptibicsevics \ tnrfíiWe naradiivták a hazafias ér­befolyáséra történt, aki maga is Likébol származik és ezért befo­lyásolta a pártjabeli agrárminiss­­tereket ilyen irányban. Az agrártörvény értelmében azonban joguk van a kiszolgált| szerbiai katonáknak is a földek* igénylésére, ezeknek az igényeit azonban eddig alig elégítették ki. Beavatott helyről származó infor­máció szerint Simonovics agrármi­­taszternek az a törekvése, hogy első sorban szerbiai föídlgénylöket elé­gítsen ki, akik az utóbbi időben már erősen elégedetlenkednek. Ezzel magyarázható a hirtelen elrendelt erélyes dobravoljac-re­­vizió is, mert Simonovics agrórmi­­niszter helyet akar csinálni a szerbiai földigénylóknek. Ebből kifolyólag már több ér­dekes affér támadt a legutóbbi időben. így a közelmúltban gróf Khuen-Hédervdry László szaivonisi nagybirtokán tartott dobrovoijec revízió alkalmával is számos dobrcvoljáctól elvették a földet, részint mert kiderült róluk, hogy áldobrovoljácok, részint, mert nemi művelték a földet. A helybeli la | kosság azt követelte a kormány-1 tói, hogy így fölszabadult te-8 rüleíet odavaló földigénylők kö­zött osztassa fel, azonban az ag-, rárminiszter ezt a területet to­vábbra is zárlat alatt tartja, mert szerbiai földigénylőket akar ott elhelyezni. Ilyen agrárpolitika mellett ért­hetővé vélik, hogy a Vajdaság lakosai hiába is várnak a föld­osztásra és nemcsak a nemzeti­ségiek nem fognak kapni, akik ez eddigi ogrérrendelet alapján amugvrs ki varrnak zárva a iö d­­oszíásból de a vajdasági szláv földigénylők sem jutnak földhöz. Vasárnap sššfoii a klerikális-párt további magatartásáról A belpolitika hírei Beogradból jelentik: A parlamenti szünet beálltával a politikában szél­csend uralkodik. A képviselők nagy­része eltávozott Beogradból, csak a pénzügyi bizottság tagjai tartóz­kodnak a fővárosban. A pénzügyi bizottság — mint már tegnap jeVen­­tettük, — megkezdte a költs.égvetésf javaslat tárgyalását Stcjadinovics pénzügyminiszter javaslata alapján. A bizottság azonban nem tárgyába a javaslatot plénumában, hanem há-i rom albizottságra oszlott és mindéin szekció néhány minisztérium, költ­ségvetését tárgyalja. Az első és( harmadik albizottság szerdán mát;' tárgyalás alá vette, ezeket a részlet­­költsQgvetéi ekei. Néhány más bizottság is dolgozik a parlamenti szünet alatt, igy csü­törtökre összehívták a hazafias ér­demek elismeréséről szóló törvény­­javaslat tárgyalására kiküldött bi­zottságot, péntekre pedig összehív­ták a törvényhozó bizottságot, ä mely a bíróságok szervezetéről szóló igazságügyminiszteri javasla­tot veszi tárgyalás alá. Az utolsó két napon a kormány Is fokozottan dolgozott. Ugyanis no­vember 1-ig be kellett fejezni az ál­lami tisztviselők uj rmgbcosztását az uj tisztviselőtörvény szerint. Azi uj rangbeosztásról szóló rendelet­nek november 1-fe meg kel! jelenni a hivatalos lapban, hogy a tisztvise­lők felemelt fizetéseit már eszerint folyósítsák. A kormány szerdán be­fejezte az uj rangbeoszíást • ás a rendeletet már szerdán este az áN lamnyomdába adták. A bizottságok munkája mellett a politikai körök figyelme ismét Zag­reb és különösen Ljubljana felé for­dul és élénk figyelemmel várják, hogy Protics Stojan halála milyen befolyást gyakorol a föderalista­­pártok magatartására. Ljubljanában vasárnap tartja a klerikálispárt or­szágos kongresszusát. Úgy látszik, hogy a pártvezetőség az eddigi par­lamenti taktika további folytatására fog mandátumot kérni.

Next

/
Thumbnails
Contents