Bácsmegyei Napló, 1923. október (24. évfolyam, 267-297. szám)

1923-10-01 / 267. szám

Ara; egy és fél dinár XXIV. évfolyam SeEötica, HÉTFŐ, 1923 október 1. 267. szám S3 eg jelenik mieden reggel, ünnep után és hétfőn déiheti TELEFON SZÁRI: Kiadóhivatal 8*58, Szerkesztőség 5-10 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár EZihkLSEltSEC: E. tatja Álczandra-uiica 4 szám alatt Eiadóhivatcls Era’ja Alerandra-uiica 1 (hóiba ch-palotn) Megválasztották az uj népszövetségi tanácsot Kína helyett Csehország került a tanácsba Géniből jelentik: A népszövetség most ejtette meg a népszövetségi tanácsi választásokat, amelyeket he­teken át tartó korteskedés előszőtt meg. A szavazásban negyvenhat ál­lam vett részt és a legtöbb szavaza­tot egy kis délamerikai állam, Uru­guay szerezte meg, a minek oka, hogy a népszövetségben igen jelentékeny számban vannak képvi­selve a délamerikai államok, vala­mint az Is, hogy a különböző érdek­csoportok ennek a kis államnak a népszövetségi tanácsi tagságában meg tudtak egyezni. Urguayt negy­ven szavazattal választották a ta­nácsba. Utána a legtöbb szavazatot, harmincnégyet:, ugyancsak egy dél­amerikai állam, Brazília kapta, majd Belgium következett harminckét, rzavazattal és ugyanannyit kapott Svédország >s. amelynek ellenséges indulatu propagandát kellett leküz- Üenie, hogy bekerülhessen a ta­nácsba. Csehszlovákia harminc sza­vazatot kapott, de több szavazattal is bejutott volna a tanácsba, ha a lengyel propaganda nem dolgozott volna Csehország megválasztása el­len. Harminc szavazatot kapott Spa­nyolország is. A választás eredmé­nye csak annyiban jelent változást a népszövetségi tanács eddigi össze­tételéhez képest, hogy Kína helyébe Csehszlovákia került. A népszövetségi tanács 1924-ben ezek szerint a következő tagokból íog állani: állandó tagok Anglia (lord Robert Cecil képviseli), Fram ciaország (fíanotaux). Japán (Ishi) és Olaszország (Salaidra); nem állandó választóit tagok Uruguay (lbanez), Brazilia (Rio Branco, Bel­gium (Huysmans), Svédország (Brcanting), Spanyolország (Quinonez de Leon) és Csehszlovákia (Eduard Benes). latosan, amelyben tudvalevőleg a magyar kormányzó túl harcias ki­jelentéseket tett. Érdekes egyébként a dologban, hogy Bethlen, minisz­terelnök genfi tárgyalásain nem hoz­ták föl a karcagi beszédet a kis­­ántánt képviselői, akik ezt a kelle­metlen diplomáciai meglepetést, úgy látszik, hazaérkezése napjára tartogatták. Fiume függetlenségének elismerését kéri a Népszövetségtől Zanella Memorandumban tiltakozik az olasz elnyomás ellen Vük vajda temetése Beográdba szállították a Macsva Lesének holttestét Beogradból jslentik: Zanella Richérd, a fiumei alkotmányozó gyűlés elnöke, aki tudvalévőén a fascisták terrorja miatt a fiumei alkotmányozó gyűlés tagjainak több­ségével együtt kénytelen volt Ju goszláviába menekülni, beadvány­nyal fordult a népszövetséghez, amelyben azt kéri, hogy Fiúmét, mint független államot vegyék fel a népszövetségbe. A kérvényt szom­baton adták át Genfben a Nép­szövetség főtitkárságának, amely a tanács elé fogja terjeszteni. Zanelia kormánya ezenkívül egy másik beadványában a Népszövet­ség bírálata alá bocsátja az olaszok által Fiume állam önállósága és szuverénitása ellen elkövetett sérel­meket és kéri, hogy a Népszövet­ség vegye vedelni be a rapcillói szer­ződést és orvosolja a Fiúméban Olaszország részéről történt jogta­lanságokat. Beogradbó! jelentik: Vasárnap nagy ünnepélyességgel temette' 1 Vük vajda hamvait, aki 1916. november 16-ikán a bolgárokká; vívott harcokban esett el. Vak vajda — eredeti nevén Po povics Vojin — hősiessége iránt nemcsak a szerb hadsereg, ha­nem valamennyi hadviselő fél l. egnagyobb elismeréssel viselte­tett ; az Ő nevéhez fűződik a ha­­bora első napjaiban az a haditett. amikor Macsvában ötszáz önkén­tesével több mint egy napig fel­tartóztatta az egész nyolcadik osztrák-magyar hadtestet; erről l heditényről annak idején az oszt­­rák«nri8gyar hadsereg hivatalos je- Jentése is hcsziSmoit. A temetés fényes külsőségek mellett folyt le Beogradban. A Saborna Crkvában gyászistentisz­teletet tartottak, amelyen jelen­­volt Sándor király, valamint a legmagasabb polgári és katonai Diplomáciai affér Horthy karcagi beszéde miatt A kisántánt jegyzéket intézett a magyar kormányhoz Budapestről jelentik: Az Esti Ku­rír (bécsi jelentés alapján megirta, bogy a kisántánt a legközelebbi órákban kollektiv jegyzéket fog in­tézni a magyar kormányhoz. Egy újabb bécsi jelentés szerint a kis­ántánt budapesti követei szombaton délután megjelentek a magyar kül­ügyminisztériumban, ahol Daru­­váry Géza külügyminiszter távol­létében Kánia Kálmán meghatalma­zott miniszter, a külügyminisztérium directeur generálja, fogadta őket. Starcea román követ és meghatal­mazott miniszter kijelentette, hogy a kisántánt közös jegyzékét jöttek átnyújtani és nyomban fel is olvas­ta a jegyzéket, amely Horthy Mik­lós kormányzó karcagi beszédéről kér felvilágosítást. Starcea román követ utalt arra, hogy ez a beszéd abban a szövegezésben, melyben a kisántánt kormányainak tudomásá­ra jutott,sérti a trianoni szerződést és veszélyezteti a jó szomszédi vi­szonyt. A jegyzék ezután fölemlíti, hogy ezt a beszédet Friedrich Ist­ván is szóbahozta a nemzetgyűlésen és felvilágosítást kér arról, hogy a tudomásukra jutott szöveg azonos-e azzal a (beszéddel, melyei a kor­mányzó tényleg elmondott. Ameny­­nyiben ez a szöveg hamis, a kis­ántánt kormányai arra kérik a ma­gyar kormányt, hogy a jó szomszé­di viszony érdekében adjon erre vonatkozólag megnyugtató cáfola­tot. A magyar kormány a hirt eddig nem cáfolta meg, ami azt bizonyítja, hogy a szóbanforgó kisántánt jegyzé­ket valóban átnyújtották a kisántánt államok budapesti követei. Állítólag nem volt szó rendes diplomáciai jegyzékről, a kisántánt-követek csu­pán szóbelileg kértek kielégítő nyi­latkozatot a magyar kormánytól Horthy karcagi beszédével kapcso­hatóságok képviselői, az ország racionalista szervezetei, azOrjuns, Srnao, Szoko! küldöttségei az or­­s ág minden részéből, az ország egész papsága, valamint nagy­­zámu közönség. A gyászmenet Beogred város főbb utcáin vonult végig és ez alkalommal az egész város lakos­sága megjelent as utcákon, a fel­állított kordonok mögött. A me­net éién egy szakasz katonaság haladt ünnepi díszben. A koporsó mellett vezették, gyászlepellel le­bontva, a nagy halott harci mén­jét A koporsót nagy számmal borították be a király, a kormány, a hadsereg, valamint az egyesi­etek és megsnosok. koszorúi. A sírnál több beszéd hangzott el, majd a holttestet a katonaság sortüze mellett a Beograd városa aha! rj nagytemetőben adomá­nyozott díszsírhelyen örök nyu­galomra helyezték. Á kormány tovább tárgyal a klerikálisokkal Koroseccel Becgradban folytatják a Suboticán megkezdett tanácskozásokat Beográdbóí jelentik: Politikai kö­rökben nagy feltűnést keltett, hogy Koroséi: Antun dr., a. klerikálispárt vezetője, vasárnap ismét hosszabb tanácskozást folytatott Pasics mi­niszterelnökkel. A radikálispárt kö­réből eredő hirek szerint Korosec újból kísérletet tett a radikális és klerikáris pártok közt megindított megegyezési tárgyalások felújításá­ra. Korosecnek Suboticán/anj cs Vo­­ja dr. vallásügyi miniszterrel foly­tatott tárgyalásai tekintetében meg­erősítettnek látszik a Bácsm.egyei Napló korábbi értesülése, hogy Jan­­jics miniszter és Korosec Suboticán komoly politikai tárgyalásokat kezd­tek és az itteni felckezetek papjai­val folytatott megbeszélések csak arra szolgáltak, hogy a politikai ta­nácskozásokról a figyelmet elterel­jék. A beogradi vasárnapi tárgyaláso­kon Korosec a suboticai bunyevác­­sokác párttal folytatott megbeszélé­sek alapjára helyezkedett. Habár a _ Suboticán folytatott tárgyalások - eredménye ismeretlen, a jelekből mégis arra lehet következtetni, hogy a bunyevác-sokác párt örömmel lát­ná a megegyezést. Vasárnap a kormány tagjainak egyrésze távol volt Beográdtól. Négy miniszter Dárdán volt a Péter ki­rály síremlék leleplezésén. Pasics miniszterelnök, Sztojadinovics. Pe­rlés, Peíes, Janjics és Trifunovics miniszterek Karlócára utaztak, a hol Dimitrije pátriárkával tárgyal­tak a püspöki zsinat munkájáról. Felemelik a képviselők napi­diját A képviselők, akiknek napidija je­lenleg 180 dinár, már régebben moz­galmat indítottak napidijaik feleme­lése érdekében. A mozgalom ered­­ményekép Stojadiuovics pénzügy­­miniszter most javaslatot dolgozott ki, amely szerint a képviselők napi­dija 240 dinár lesz. A képviselők nagyrésze, mint hírlik, nincs meg­elégedve a pénzügyminiszter javas­latával és azt követeli, hogy a napi­dijakat legalább 300 dinárra emeljék fel. Valószínű, hogy a pénzügymi­niszter helyt ad a képviselők újabb követelésének és a napidijakat a kért összegben fogja megállapítani. Massaryk Beogradba jön Párisi jelentés szerint Massaryk csehszlovák köztársasági elnök ok­tóber 15-ikén érkezik Parisba, ahol tárgyalni fog Miílerand elnökkel és Poincare miniszterelnökkel. Jól ér­tesült helyen úgy tudják, hogy Massaryk Parisból visszatértében fölkeresi Beogradot.

Next

/
Thumbnails
Contents