Bácsmegyei Napló, 1923. június (24. évfolyam, 145-173. szám)

1923-06-01 / 145. szám

Ara egy és fél dinár XXIV. évfolyam Kcgjeicaik minden reggel, üatsep utáu és hétfőa délben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal 8-58, Szerkesztősé;» 5-10 Szrihotica, PÉNTEK 1923. június 1. 145» szám Előfizetési ár negyedévre 135 dinár í iiiKKESZlÉSÉGs líraija Álexacara-irika 4 szám alatt l ír cióBvaíaís Kralja AlexandriMÜica 1 (Lelback-palota) I zmfzmmmzm&ifmmmBmmmmy Á kereskedik éles támadása a sžuboticai vármi tanács ellen A psiÜOTtäki n^gyüJés állást foglalt az uj házbéradtívai szemben ^Csütörtökön délelőtt a suboticai Kereskedők é$_ Gyárosok Egyesüle­tének kezdeményezésére népgyijlés ■volt a- Lloyd nagytermében, amelyen több száz kereskedő, gyáros és ipa­ros jelent meg a legutóbbi városi közgyűlés által megszavazott liáz- Jbérfilléradő elleni tiltakozás céljából. A népgyülés elnökévé közfelkiál­tással Manojtovics Vladiszláv dr.-t. jegyzővé Daitijanovícs Milánt, a Lloyd^ titkárát választották meg. Elsőnek Eisler Zsigmond szólalt fel, rámutatva a tervezett adó sérel­mes voltára. Kifejti a szükségessé­gét. hogy a városi tanács ehhez ha­sonló szabályrendeletek kidolgozá­sánál hallgassa meg a kereskedők, gyárosok és iparosok véleményét is. Nedeljkovics Milorád dr. egyetemi tanár élesen bírálja a városi tanácsot .és ajánlja az előterjesztendő határo­zati javaslat elfogadását. Ezután Damjanovics Milán előter­jeszti a határozati javaslatot, amely­nek első pontja kimondja, hogy a .népgyülés legerélyesebben tiltakozik a kiszélesített tanács május 26-ik' gyűlésén hozott azon határozat el­len. amellyel az uj házbéradót meg­szavazta. Ez újabb adóteher, amely kizárólag a bérlőket sújtja, mig a háztulajdonosok, akik a saját házuk­ban laknak, ez alól mentesítve van­nak. Ez az adó sújtja a kereskedő­ket, gyárosokat, iparosokat, akik ed­dig is a legnagyobb adóterhet visel­ték és sújtja a tisztviselő és munkás­osztályt. amely a város legszegé* ihyebb néprétege, ellenben nem érinti a tehetősebb, vagyonosabb háztulaj­donosokat. Ez a teher tehát antiszo­ciális és szomorú képe az úsztály­­szükkeblüségnek. A második pont elégedetlenségét fejezi ki a városi tanáccsal szemben, hogy ezt a javaslatot a közgyűlés elé hozta, valamint elítéli a tanács mai pénzügyi munkáját, kívánja to­vábbá. hogy a városi költségvetést parlamentáris módon tárgyalják le, vagyis, hogy a javaslatot kiifieritő pénzügyi expozé kapcsán, letárgya­­láas előtt adják ki egy külön pénz­ügyi bizottságnak, áttanulmányozás végett. Ebbe a bizottságba a kiszéle­sített tanács tagjain kívül vonják be más szakegyletek tagjait is és a költ­ségvetés részletes letárgyalására több időt szenteljenek. A harmadik pont szerint a nép­gyülés felkéri a belügyminisztert, hogy a városi közgyűlés a sérelmes határozatot semmisítse meg és uta­sítsa a városi tanácsot, hogy-találjon |gy igazságosabb adózási kulcsot, a rally mindenkit arányosán fog ter­helni és ilyen módon fedezze a költ­ségvetési hiányt. A negyedik pontban felkérik a ki­szélesített tanács azon tagjait, akik a 26-iki határozatta! nem értenek egyet, hogy adják'be felebbezésüket a belügyminiszterhez és kérjék a sé­relmes határozat megsemmisitését. A népgyülés egyhangúlag elfogad­ta a határozati javaslatot azzal, hogy azt megküldik a belügyminiszternek, a városi tanácsnak és a suboticai politikai pártok elnökségeinek. 1 kai. mint a föderációs blokk többi I tagjaival, különösen mint Spahőék­­ikal. mert az a vélemény, hogy a mu­zulmánokkal való megegyezésről egyelőre nem lehet szó. A miniszterelnök és a ház­elnökség a királynál Pasics miniszterelnök csütörtökön délután négy. órától hatig a királynál volt kihallgatáson. Ez alkalommal a miniszterelnök bemutatta a király­nak a kormány deklarációját es megkérdezte arra vonatkozólag az uralkodó véleményét. Délelőtt Sándor király a parlament elnökségét fogadta hosszabb audien­­cián. Uj államtitkári állásokat kreálnak A kormány újjáalakításának kér­désében csütörtökön sem jött létre megegyezés. Úgy látszik, hogy a ra­­dlkálispártban felmerült ellentétes kombinációk miatt áz egyes tárcák betöltése tekintetében Pasics minisz­terelnök személyesen fog dönteni. Mivel sok a miniszter jelölt, a szemé­lyi kérdéseket a radikálispártban uj államtitkári állások kreálásával akarják megoldani, hogy igy egyes képviselők igenyelt kielégíthessék. A vajdasági radikális _ képviselők két tárcát követeirek saját számuk­ra: a földmiv elésügyi és agrár re­form-tárcát. A jelek szerint ezt a ki­vánságukat fogja. a kormány teljesíteni Személyi ellentétek a demokrata pártban Politikai körökben feltűnést kelt.­­hogy mig valamennyi parlamenti klub végleg megalakult már, eddig a demokrata pártklub mćf» mindig nem választotta meg uj vezetősé­gét. Az uj vezetőség megválasztásá­ról már eddig is sok szó eseti a de­mokrata-klub ülésein, de az egyés frakciók nem tudtak megegyezni a személyi kérdésekben és a jelek sze-; rini emiatt nyílt harcra fog kerülni' a sor a Pribicsevics-Irakció és Da­­vidovics-csoport között. A Pribicse­­jivics-frakeió ugyanis megakarja aka­dályozni, hogy továbbra is Davido-. vies Liuba legyen a klub elnöke, ez­zel szemben azonban megánapitha­­íó. hogy Davidovrcsnak a pártban nagy többsége van. A párt éppen a lappangó ellentétek miatt a lehető­ség szerint halasztja a vezetőség választását. A radikális-klub ülése . A radikálispárt csütörtökön dél­előtt ülést tartott. Dr. Gyurisics Mar-, ko. a klub elnöke szóvá tette, hogy a párt legutóbb;, ülésén a képviselők r,ag yrésze nem jelent meg. Az elnök indítványára elhatározták, hogy azo­kat a képviselőket, akik két pártülés­ről indokolatlanul távol maradnak* kizárják a klubból. \h kor&ánydeklaráció békés külpolitikát hirdet Két miniszteri tárcát kapnak a vajdasági képviselők Németország megbízottja Beográdban tárgyal a jóvátételről Németország iifafeb joyátételi ajánlatában fölemeli a fizetendő összeget A szövetséges hatalmak közös értekezleten vitatják meg a német javaslatvt : A minisztertanács csütörtökön ‘délután hat órától nyolcig ülést tar­tott, amelyen tovább folytatták a kormány pénteken felolvasásra ke­­irülő parlamenti deklarációjának :tárgyalását. A csütörtöki ülésen be­fejezték a kormánynyilatkozat meg­szövegezését és annak tartalmát a Kabinet véglegesen elfogadta. A mai tárgyalás során a külpolitikai nyi­latkozatba néhány uj pontot is bele­vettek. A kiszivárgott hírek szerint ia deklaráció részletesen foglalkozik az S. H. S, királyságnak azokhoz az 'államokhoz való viszonyával, ame­lyek jóvátétel! kötelezettségüknek Kern tettek eleget, igy elsősorban 1Magyarországgal és Németország­gal Magyarországot illetőleg eré­lyes állásfoglalást tartalmaz a dek­laráció. A német résznél szó esik a ■Rnhr-kérdésröl is. Hangsúlyozni fogja a kormány a királyság békés magatartását valamennyi állammal, még azokkal szemben is, amelyek Jugoszlávia iránt ellenséges maga­tartást tanúsítanak. A kormány ki­jelenti, hogy külpolitikájának leg­főbb célja, hogy középeurópa gaz­dasági és politikai viszonyainak konszolidációját békés utón előmoz­dítsa. A külpolitikai vita során szóba ke­rültek azok a most folyó tárgyalá­sok is, amelyeket illetékes részről a jelenleg Beogradban időző dr. Kunz német al-államtitkárral folytatnak. Dr. Kunz szerdán érkezeit Beo­­gradba, hogy a kormnányal a jóvá­tételt ügyekről tanácskozzék. Ebben az ügyben a minisztertanács meg­állapította a kormány álláspontját és megfelelő utasításokkal látta el Nin­c.sics külügyminisztert. A deklaráció belpolitikai részének tárgyalásánál nehézségek merültek fel. mert a kormány tagjai közt e te­kintetben nézeteltérések voltak. Vé­gül, — mint a szerda] ülésen is, — megállapodtak abban, hogy a vidov­­dáni alkotmányt nem fogják különö­sen hangsúlyozni, annál nagyobb mértékben kiemelik azonban a kor­mánynak a horvátökkal való meg­egyezésre irányuló törekvését. A deklaráció a horvát kérdéssel kap­csolatban foglalkozik a szlovénekhez való viszonnyal. Ezt azzal magya­rázzák. hogy a kormány előbb akar megállapodást kötni a klerikálisok-Mint Berlinből jelentik, a német kormány elhatározta, hogy nem ad át uj jegyzéket az antantnak, hanem memorandum alakjában Híz magya­rázatokat a néhány héttel ezelőtt át­nyújtott jegyzékhez. A birodalmi kancellár ugyanis azon az álláspon­ton van. hogy miután az első jegy­zékben kijelentette, hagy ez a maxi­muma annak, amit a német kormány nyújthat, most nem vállalhatja a fe­lelősséget egy uj jegyzékért, amely ezt az ajánlatot felemeli. A memo­randumot, mint hivatalos választ, át­nyújtják az angol, az olasz és a ja­pán kormánynak, mert ezek a kor­mányok a javaslat magyarázatát kérték a német kormánytól. Egy­idejűleg közük a memorandumot Franciaországgal és Amerikával is. így akarja a német kormány elke­rülni azt, hogy választ adjon a francia jegyzékre. Nem tudna ugyan is válaszolni polémia nélkül, a po­­liémiát viszont kerülni akarja, hogy hangulatot cl ne mérgesítse. A memorandum a következő fizetési tervet foglalja magában: A német kormány négyesztemdös moratóriumot kér. Ez idő alatt ki­sebb nemzetközi kölcsönt venne fel, amely azonban nem fordítható jóvá­tétel: fizetésekre, csupán a német pénzügyek szanálására. A morató­rium lejárta után a német kormány évi részletekben akarja fizetni a jó­­vátételi adósságot. Harminchat rész­letet javasol a német kormány. évenként 1 és egynegyed milliárdot. Ebből 500 millió aranymárkát a né­met vasutak évi jövedelmével, má­sik 500 millió aranymárkát pedig a! német magángazdaság jótállásával! garantálnak. A néppárti Die Zeit szerint a bá­rom vitás kérdés, nevezetesen a Né­metország által fizetendő jóvátéte­lek összegszerű megállapítása, a ga­ranciák formája és a nemzetközi; döntőbíróság kérdésében a rémet; kormány végleges állást foglal ugyan, de ez az állásfoglalás egye-, főre még nem közölhető a nyilvá­nossággal. Csupán annyi bizonyos, hogy a kormány a fizetendő összeg, felső határának fölemelésére hajlan­dó és ezt az álláspontját támogatja a szociáldemokrata párt is. Még' nem tisztázták véglegesen, hogy a magángazdaságok által vállalandó biztosítékokat milyen alakban nyújt­sa a nagyipar, a kereskedelem és á mezőgazdaság, hogy az antantba-, iáknak a garanciákat kielégítőknek; tekintsék. Cuno birodalmi kancellár egyéb­ként szerdán a birodalmi tanács bi­zottsági ülésén bizalmas fölvilágosi-; tásokat adott az országok képvise­lőinek. Az ülésnek rendkívüli jelen-; tőséget tulajdonítanak, amely máit abban is kifejezést nyert, hogy_ az országokat nem a birodalmi tanács-; ban helyet foglaló államok kén vise-, lői képviselték, hanem az ülésre MA lön meghívott bajor, szász és a iöb-

Next

/
Thumbnails
Contents