Bácsmegyei Napló, 1923. április (24. évfolyam, 90-116. szám)

1923-04-01 / 90. szám

Űmaepi szám •*— 44 éldal — Ára 2 és fél dinár XXIV. évfolyam Srabotica, YASARNAP 1923. április 1. 90, szám Megjelenik nsiadsa reggel, ünnep atéa és hétfőn délben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal S-58, Sierkasztöség S-10 Előfizetési ár ccgycc'évre 135 dinár £müü£21ÍS£.G: Kralja Aiexaadra-ulita 4 szám alatt Eiadőhivatál: Kralja Akxandra-ulica 1 (ielíiach-palota) Wwwírt^! Uj reformációt! ÄZ emberi érdiem nem elégszik meg a látottak képével. Magya­rázatot kíván, felvilágosítási sür­get, végig akarja járni azt az utat, ami elvezet az októl az okozatig, az értelem partjára akarja kivon­ni mindazt, amit érzékei a mes­szeségek tengeréből a fény és hanghnllátnokból font hálóval ki­mentenék. Amit nem igazit el a gondolat, nem mér meg súlyaival a tudás, ami előtt tétova tájéko­zatlansággal áll meg az értelem, azt a kutatás örök-bolyongó vá­gya a megismerés földi tájairól a hit égi mezőjére vezeti el. Itt mindent tudni, ott mindent hinni akar. Szimbólumok palástjába ól tözteti a történések nem ismert értelmét, a hit glóriáját fonja homloka köré s az üdvösség aureoleját ragyogtatja feléje. ' A hit világa nem virágozott ki még csodálatosabb és gazdagabb« 1 szimbólumokat, mint amilyenek­ben a nagyhét jelenéseire a stá­ciók történéseivel s a feltámadás íeldícsőülésére keresi az értel­met elzsongiíó hit magyarázatát. A keresztény morál itt verte ié a tömegek leikébe gyökereit, itt ta­lálja bizonyságait, melyek két­ezer év messzeségéből is tündöklő fénnyel ragyognak, itt kapcsoló­dott be abba a történelmi erőbe, arai kikerülhetetlenül és föltar­tóztathatatlanul alakított át his­tóriát., gazdasági rendet, művé­szetet, etliikát, — mindent amit az emberi társadalom magából kiter­melt. Mindaz, ami a keresztény­ségben erő és szépség, mélység és nagyság, uralkodás és aláza­tosság, meg nem törő hatalommal vezeti híveit s fordítja a világ sor­ját a katakombáktól talán egészen a falanszterig. De azt kell látnunk, hogy amig a tömegek ma is a kereszt felé vándorolnak s boldogító vigasz­talásért, fájdalmakat elzsongiíó simogatásért változatlanul, töret­lenül és számban és hitben meg­fogyatkozás nélkiil a húsvéti szimbólumokhoz menekülnek, a magára maradt, a tömegből ki­szakadt ember cselekedeteiben és moralitásában hitehagyójává válik a keresztény ethikának Buzgó hívője a szent tanoknak, alázatosan ereszkedik térdre a templom kövein, belül: engedel­mes és alázatos gyermeke, kint: harcos katonája vallásának, — de cselekedeteit forradalmi lázadás­sal függetleníti a keresztény mo­ráltól, az emberszeretet törvé­nyétől, vallásának parancsaitól. Találunk-e ma embert, aki nem a keresztény morált hirdeti, de ta­lálunk-e embert, aki a keresztény morált gyakorolja. Rettentő sza­kadék tátong a hit és cselekedet, a morál és életszabály, a hit tem­píomának s az élet iskoíájának tanításai között. A meglazult er­kölcsi szabályokat, a festett ethi­­kai parancsokat nem tartja össze a vallás parancsa olyan erővel, mely győzedelmeskedni tudna a cselekedeteken is. Irtózatos tanulság körvonaiai bontakoznak ki ebből a megisme­résből. Azok az erkölcsi szabá­lyok, melyeket hirdettünk és hit­tünk, melyeket tanítottunk s me­lyekhez a mások cselekedeteit szabtuk, nem tették jobbá az em­bert. Ha kétezer esztendő tanul­ságának ez az erkölcsi csőd a vé­ge, pártüíés-e azt kérdezni, vár­hat! uk-e azt az embert állattá al­­jasitó, antiszociális lénnyé zul­le sztő moráltól, hogy az elkövet­kező időkben pótolni tudja azt, amit eddig elmulasztott, meg tud­ja javítani azt, amit eddig elron lőtt. Várhatjuk-e attól az erkölcs tol, mely kétezer esztendős ural ma uíáji, ha azért is, mert nen tudta legyőzni a gonosz indulaté kát, odajuttatta az emberiséget, ahol az ma fetreng. Amelyik meg­áldotta a harcot, megszentelte a gyilkolás fegyveren, s amelyik a római arénáktól a sevillai mág­lyákig 's az yperni pergőtűzig hur­colta el Krisztus csudálatos szép­ségű, zengő értelmű, zsolozsmas hitű istenségét? Ki nem látja, aki összehunyt szempillákkal összefogva tudja nézni a szellemi élet jelenségeit, hogy tudatosan, vagy tudattalanul uj reformációt készítenek elő a gondolat harcosai s a rátalálás szerencsései. Úrrá lesz egy uj föl­ismerés, amelyik megcáfolja a fi­zikai élet jelenségeinek dogmává kövesedett magyarázatát. Világ­­szenzációvá lesz egy könyv, mely a- mai kultúra száguldó rohamá­ban közeledő pusztulását köve­teli. Vannak művészeti irányok, melyek egyre hangosodó sikerek közt vállalkoznak arra, hogy le­rombolják azokat az életfeltétele­ket, melyek a mai ember életét ieierminálják. Amerre nézünk, harci készülődés, fegyverzaj, for­radalmi láz töri meg a béke áldá­sa után sóvárgó lélek csöndjét. S ezekből a forrongó készülődések­ből, lázadozó eiégületlenségekböl egy egyetemes vágyakozás him­nusza csendül ki. Uj. erkölcsöket, uj életszabá­lyokat, uj moralitást, uj reformá­ciót sürget a világ meggyötört népe. Uj ethikát, mely nemcsak a célókat tűzi ki, melyeket soha senki nern ér el, nemcsak az uta­kat jelöli ki, melyekre soha senki nem teszi lábát, de amelyik az emberi cselekedetek felett is uralkodni tud, amelyik megfogja az ütésre fölemelt öklöt, elnémít­ja a gyújtogató, szót, amelyik valósággal jobbá teszi az embert, szebbé és élni érdemesebbé az életet s betemeti a hazugság ár­kát, amelyik a mai ember cseleke­dete és moralitása között tátong. A keresztény erkölcs csudala­tos erejű vigasztalója az ember fájdalmának, az egyén szenvedé­sének, a lélek mély szomorúságá­nak. De á tömegek szenvedését, éhségét, testi és lelki szegénysé­gének fekélyeit, lealjásodasának szégyenét, kiszolgáltatottságának gyalázatát nem váltotta meg,'nem enyhítette meg ez a morál. Senki sem sejti még, hogy az uj erkölcs­tannak milyenek lesznek tr.cgfor­­mulázott dogmái. De abban már mindenki egyetért, hogy az em­bert szociális lénnyé fogja nevel­ni, tudatosítani fogja a társada­lomhoz való tartozandóságát s értékmérőjét a társadalmi szük­ségesség és hasznosság belátásá­lból fogja venni. Salaktalan tisztaságban, töret­len fényben, éiefderiit sugárzó szépségben ragyog még a szere­tet eszméje. Tudomány sarjadt ki belőle, a haladást szolgáló két­ségek belőle szakadtak ki, a mű­vészetek melengetője volt, taní­tott, harcolt, prédikált, épített és szántott, megtermékenyítette a lelkeket és a mezőket két évezre­den keresztül. Mégis végigjáratta vele az Ember a kálvária stációit, megostorozta és nehéz keresztet rakott vállára, felfesziíette, meg­törte csontjait, dárdával nyitotta meg aszkéta testét, sziklasirba temette és most — várja a feltá­madást. Várja a feltámadását a gondolatnak, amit nem lehet a tu­­jjdatlanság sötét zárkájában elro­­hasztani, a szépségnek, ami nem­csak a gazdagok szemét gyö­nyörködteti, s a szegények fáj­dalmát narkotizálja, de boldog, ujiongtató kincse mindenkinek, ki ember, az igazságnak, amit nem bérelhet ki a hatalom, a tudásnak, amelyik fölnyitja a szemeket és bátorságra neveli a cselekedete­ket, a szabadságnak, mely egy­formán teríti meg a természet asz­talát mindenkinek s annak az nj erkölcsnek, mely jó cselekedetek­re nemcsak tanít, de kötelez is, mely az egyént a társadalom alá­zatos és engedelmes szolgájává teszi s nagyobb darab kenyeret, tisztább ruhát s békésebb otthont ad a szeretet jelszavainak uralma alatt meggyötört embernek. Húsvéti bárányok, hirdessétek feltámadását a jobb embernek, a tisztább cselekedeteknek, a meg­­ujhodott erkölcsöknek, az uj mo­rálnak, a szeretet halott szavai urán a szeretet örökké élő ural­mát — halleluja! Pasics meghívta Radiesot tárgyalásokra Mindem pártvezért Beo.gradlba hívóit a kormány — Csak a legvégsőbb esetben írnak ki aj választásokat — Az igazság-, ugymislszter nyilatkozata Beogradbó! jelentik : A belpoli­tikai válság megoldására a kor­mány végre megteszi a kezdemé­nyező lépéseket és érintkezésbe iép az összes politikai pártok vezetőivel. A kormány szándékairól — az állandóan felmerülő alaptalan kombinációk ellensúlyozására és a közvélemény befolyásolása cél­jából is — újabban Markoviét igazságügy miniszter naponként ülőn sajtó-ankéton tájékoztatja a lapok politikai munkatársait. A legutolsó ilyen sajtó-ankéton Mar­­kovics miniszter bejelentette, hogy a helyzet még nagyon súlyos, épen ezért Pasics miniszterelnök a kormány megbízásából az összes pártok vezetőit Beo­­gradba hívta. Az nem derült ki a miniszter szavaiból, hogy a miniszterelnök kü!ön-külön,vagy együttesen fog-e tárgyalni a pártvezérekkel. Arra a kérdésre, hogy Radiesot is meghívja-e a kormány, Marko­­vics azt válaszolta, hogy Radics is megkapja a meghí­vást, de nem mini a horvái nép képv.selője, hanem mint pártjá­nak vezére. y «AM i» Kijelentette a miniszter azt is, hogy mindazok a hírek, hogy Radics és a kormány között máris tárgyalások vannak folyamatban és hogy Supilo földmivelésügyi miniszter emiatt utazott Zagrebbe, teljesen alaptalanok. Az uj választások ügyében pe­dig a kormánynak az a vélemé­nye, hogy azt csak a legvégsőbb esetben tekintik hiúinak a helyzetből. Azokról a kombinációkról, eme­­lyel a demokrataparltal hozzák újból összeköttetésbe a radikális­pártot, Markovics kijelentette, hogy nem autentikusak. "De ő sem iartja kizártnak, hogy a dcmokialákkal újból koaiicióba fognak lépni. A beogradi sajtó különböző kommentárokat fűz Markovics ki­jelentéseihez és egyhangúlag meg­állapították, hogy a helyzet napról­­napra rosszabbedik és az egyetlen megoldása a helyzetnek a kor­mány lemondása és az uj választá­sok kiírása volna. Egyébként a lapok megint fan­tasztikus tudósításokat közölnek a föderativ blokk elleni erélyes rend­szabályokról és a blokkal való tárgyalásokról, de ezeknek a hí­reknek már nem ad hiteit a publikum.

Next

/
Thumbnails
Contents