Bácsmegyei Napló, 1923. március (24. évfolyam, 77-89. szám)

1923-03-19 / 77. szám

Ara egy és fél dinár BACSMEGYEI NAP XXIV. évfolyam Szubotica, HÉTFŐ 1923. március 19. 77. szám Megjelenik minden reggel, ünnep után és hétfőn délben TELEFON SZÁM; Kiadóhivatal 8-58, Szerkesztőség 5-10 Előfizetési ár negyedévre 135 dinár &EERRES2.1GSÉG: Kralja Altr.aiiura-uiita 4 szem alatt Fisáehivata!: Kralja Alexandra-ulica 1 (Lelback-palüta) Választett az ország A radikális- és a Radics-párt győzelme — A Protics-párt nem jutott mandátumhoz A demokraták nagy veresége a Vajdaságban — A német párt sikere — A belügy­minisztériumban 110 radikálisra, 80 Rádiós-pártira és 40 demokratára számítanak Az ország legnagyobb részében uralkodó primitiv közlekedési viszo­nyok. a vékony telefon és távíró hálózat folytán még a mai napon nem állanak rendelkezésre az ösz­­szes adatok, de hozzávetőlegesen már megállapítható, hogy a kormá­nyon lévő radikálisok 100—101 man­dátumot- szereztek, Radies pártja 'pedig legázolt minden más horvát pártot nemcsak magában Horvátor­szágban, hanem Boszniában és Dal­máciában is.. .Beogradi becslés sze­rint 69-náI ; több képviselője lesz Rádiósnak is. A szerbiai és délszerbiái válasz­tási eredmények legnagyobb része még ismeretlen. Beogradba üwan már számos város és járásból meg­érkeztek az egyes részeredmények, melyekből azonban a sok hiányzó község miatt a központban nem tud­ják megállapítani a nagy választó­­kerületek választási eredményeit. 'jT Ami Délszerbiái illeti, a Be( Da érkező hirek szerint ott a nemzetiségi párt; a dzsemijet, vá­rakozáson felül jó eredménnyel zárja a választások mérlegét. Szerbiában fej-fej mellett halad­nak a radikálisok és demokraták, akik mellett a földmivespárt és a köztársasági párt is sok szavazatot szedett össze, de hogy ez a mandá­tumok szamában, mennyire fog kife­jezésre jutni ,az csak kedden vagy szerdán fog kiderülni. Beográdi jelentés szerint Kruse. • vácon a hivatalos radikális párt erő­sen vezet Protics Sztoján listája felett, akit az a veszély fenyeget, bogy sehol sem fogják megválasz­tani. Növisadon és Beográdban, melyeknek választási eredményei már ismeretesek, megbukott a Pro­­tics-lista, úgy' hogy nincsen * kizár­va, hogy a nemzetiségi érdekek legerősebb véleményezője kimaradi a parlamentből. Becsitereken is ki­sebbségben maradt a Protics-párt, sőt a SzeTémségből érkező részlet­­eredmények is azt mutatják, hogy ott sem volt sikere a Protics.pán­­nak. Rumán például csak 455 sza­vazatot kaptak a Pasics-párt 3178 szavazatával szemben, Zimonyban 56-ot 707-tel szemben. Horvátországban a Radics-párt abszorbeált minden horvát szavaza­tot. Nagyon érzékeny a demokraták veresége, akik itt.ott tudtak csak egy-egy maradék mandátumot meg­kapni. így Oszijeken keresztül ér­kező jelentés szerint Belovar-Kőrös­­megyébén ’.8 Radics-párti mellett bejött a demokrata Wildmr Veoi­­szláv is, . Va-rasdinban pedig. Ki iz­mán Hibko. Pribicsevics listája Bi­kában, nem egészen rnegbzihaíó hír­adás szerint, v két mandátumot ka­pott. Elsöpörte a Radics-párt előretö­rése a Zajednícát és a Frank-pártot is, sőt a klerikálisok is elvesztenék horvátországi mandátumaikat. A horvát. tengerparton a Bakarhól és Szásákból érkező részjelentések alapján feltehető, hogy a kongresz­­szista Tomljmovics volt bánt meg­választották. Dalmáciából nagyon szórványosan érkeznek jelentések. Zagrcbi hír­adások szerint Radics pártja ott is nagy eredményeket ért el úgy az , északi., mint a déli kerületben. A ' radikálisok is megtartották, a hírek szerint, mandátumaikat. Bosznia-Hercegovina választásai­nak eredményéről is kevés pozitív hir érkezett. A szűkszavú jelentések szerint a muzulmán Spaho-párt, te­hát a revizionista csoport, -erősen élőnyomult a kormánypárti muzul­mánok rovására. A horvát pártok esélyeit a Radics-párt felvonulása a hadi színtérre erősen elrontotta. Szlovéniában a klerikális-párt járt jól a nagy pártoknak kedvező vá­lasztói rendszerrel. Oszijeken ke­resztül érkező jelentés szerint 21 emberüket választották meg. két de­mokrata, egy radikális és egy Kmet­­párti mellett. Ez a jelentés azonban nem, látszik nagyon valószínűnek, mert kizárt dolognak tekinthető, hogy a munkáspártok ne szereztek volna az ipari kultúrájú Szlovéniá­ban egyetlen mandátumot sem. Vi­szont más oldalról érkező hírek is megerősítik a szlovén paraszt­­(Kifiet)-párt bukását, akik legtöbb mandátumukat elvesztették. A vajdasági választások Legpontosabban működött a vá­lasztási aparátus a Vajdaságban, ahol egészen jelentéktelen • eped* . pényektő! eltekintve már az éjfél ‘ utáni órákban mindenütt ismeretes volt az egyes választó kerületekben a választások eredménye. E; szerint, a legerősebb vajdasági párt a raáikdl's. amely 14 képvise­lőt hozott be. Számra nézve máso­dik a német párt, amely 7 mandátu­mával szinte maradék nélkül kime­rítette a németség szavazatait és erős szervezettségéről tett tanubi­­zonyságot. A demokraták összes bácskai mandátumaikat elvesztették. A szu­­boticai pártszakadáson kivü! első­sorban a nacionalista ifjúknak kö­szönhetik ezt, akik a párt haidani népszerűséget terrorista müködésiik- Ü kel teljesen aláásták. Az .Orjtma tá­mogatása sokkal többet ártott, mint használt a demokratáknak. A bán­ságban 5 mandátumot sikerült meg­menteniük. A bunyevác-párt három mandátu­mot kapott az eddigi négy heiyett. I Jól végeztek a Vajdaságban a szociáldemokraták, akik ugyan csak 3 mandátumot szereztek, de alig né­hány száz szavazuk hiányzott a su­­boticai kerületben ahhoz, hogy két mandátumot hozzanak egy helyett, a noviszadi kerületben meg a 4720 szavazathoz meg csak 15 hiányzott, hogy egy mandátumra kiteljen. Di­va cot Somborban is, Becskereken is megválasztották. Sokaknak meglepetés a független munkáspárt veresége Szuboticán. ök az agitáció megfojtásával magyaráz­zák kudarcukat. A íöldmivespártok csak Becskere­­.ken tudtak egy mandátumot sze­rezni. Hová szavaztak a magyarok? A választási eredményeket vizs­gálva megállapítható, hogy a ma­gyarság. nagyjában kitartott a pasz­­szivltás mellett. Ahol szavaztak, mert nem lehetett előtte kitérni, leg­inkább a szocialistákra szavaztak, akik mind a három mandátumukat a magyar szavazatoknak köszönhe­tik. Ez súlyos következettséget ró a szocialistákra: a kisebbségi jogok­nak az eddiginél sokkal hatékonyabb védelembe vételét. A magyarok egy kisebb része a radikálisokra szava­zott. A szuboticai kerületben a mar­­tonosi magyarok szavazatai szerez­ték meg a radikálisoknak a harma­dik mandátumot. • A suboticai kerü’et A suboticai választások a legna­gyobb rendben folytak le. A válasz­tási helyiségeket vasárnap reggel hét órakor nyitották ki és a válasz­tások szakadatlanul folytak egész napon át. A választások teljes rend­ben folytak le és sem a város bel­területén. sem pedig a tanyákon és szállásokon nem került sor egész nap egyetlen rendőri .beavatkozásra sem. A választásokat este hat óra­kor zárták le és azonnal megkezd­ték a szavazatok összeszánilaiását, amely este tizenegy órára a legtöbb helyen befejeződött. Eszerint Subo­­tica huszonegy választási körzeté­ben összesen a következő számban adták le a szavazatokat: Radikálispárt 7179 szav. Buayev.-sok. párt 525Ö „ Szociáidem. párt 4Ó49 „ Dem. M tics-csop. 2680 „ Dem. Setyerov-cs. 1268 „ Németpárt 847 „ Független mask. 672 „ FSMmivcsp. balolt!. 203 „ Főldmivcsp. jobbold. 77 „ Összesen: 22.225 szav. A járások szerinti eredmények a következők : Subotica I. Subotica II. Senta 1. Senta II. Kanizsa város Topula járás .2 *"Ö3 <y ‘fi > o . >, > o J­<u >> é c o ü ' ui-CJ o vi o VI V összesen A vált rt 5 *o ’PO ‘■p o f: *-—* •■rt '£' N cd IS Érdekes. CŰ CO U, cO !S z z párt säk 2058 1967 253 12G 243 938 197 12 44 945 2504 506 228 119 350 18 12 45 V V.'C UUV/l ’ íiifh a 2527 613 306 92 1903 549 34 24 16 JUllldlUU 667 17 152 1 2r5 72 t 1 8 A növi 704 187 3» 24 1299 237 12 7 11 táknak 975 77 83 21 23 7 341 583 22 67 Protics— A válaszátsi hányados 3216, ami­nek alapján a suboticai kerületben három mandátum jut a radikáiispárt,. nak, kettő a bunyevác.sokác­pártnak és egy a szociáldemo­kratáknak. A megválasztott képviselők a kö­vetkezők: Radikális-párFak: đr. Radonics Jovan, aki listavezetője, volt a pártnak a suboticai kerület­ben, juries Marko, aki Subotica mindkét járásának volt a jelöltje és Vuics Joco sentái földbirtokos, aki a sentai városi és járási kerület je­löltje volt. A bunyevác-sokác-párt jelöltjei közül a suboticai kerület listavezetője, Raics Balázs plébános és a városi és járási jelölt dr. Szil­­darevics Ferenc orvqs kaptak man­dátumot. A szociáldemokraták kép­viselője dr. Szekulics Milán lista­vezető lett. Az első eredményeket már vasár­nap este bejelentették a főispáni hi­vatalnak, míg a választási- golyócs­kák. összeszámláiásának ellenőrzését hétfőn reggel kezdte meg a válasz­tási- főbizottság, amely a városháza kis tanácstermében működik. Valő­­sziniileg ; még a mai nap folyamán i sor kerül a mandátumok kiáÜitásá*? ra is. Novisadi válasstőkerület A novisadi választókerület a vá­lasztási eredménye szintén megle­petést keltett. A szavazatok a pár­tok között a következőképpen osz­lanak meg: radikális párt 13.528 német „ 5.501 szociáldemokraták 4 720 demokraták (Pribicsevics) 4.215 Protics párt 3.445 föidmives párt ___________1-739 összegen: 33.148 , A választás eredményeképpen ■>. a hivatalos radikális párt 4 man­­.dátumot, a német párt 2 mandátumot kapott. Képviselők lettek: Radikális-párt: Miieíics Szlavko dr. egészségügyi miniszter, lista­vezető. Gyorgyevics Mita reálgim­náziumi igazgató, Novisad város és a novisadi járás jelöltje. Dr. Szija­­csics Jankó orvos, a stari-becseji j járás jelöltje. Katies Milos, a titeli­­.zsabalji járás jelöltje. Német-párt: dr. Mózer János listavezető. Teubel Ferenc mitrovicai gimnáziumi tanár, járási jelölt. Az egyes járásokban a szavaza­tok következőképpen oszlottak meg: t/. c. elf- íjg-ár riém. : ?o'ié radi- . bem. moirr. párt p..rt rurt kális Novisad Város 290 394 42 65 237 1767 Novisad járás 1334 66« 204 1555 2767 2789 Palánka „ 740 705 251 3775 155 1970 Ä-Bsöej „ 1353 1031 193 15 5^ 2494 Žaaali „ 674 240 725 52 102 2551 Titel „ 329 1176 324 39 80 1957 összesen 4720 4215 1739 5501 3445 13528 isztási hányados 4735 volt. hogy a szociáldemokrata 15 szavazattal kapott ke­­a hányadosnál és így nem mandátumhoz. isad? kerületben a demokra- Pribicsevics Szvetozát, a pártnak Protics Sztoján

Next

/
Thumbnails
Contents