Bácsmegyei Napló, 1923. január (24. évfolyam, 3-30. szám)

1923-01-04 / 3. szám

Ära 1 dinár. XXIV. évfolyam Szabotica, CSÜTÖRTÖK 1923. január 4. 3. szám Megjelenik nűjiden reggel, ünnep után és hétfSn délben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal £-58, Szerkesztőség 5-10 Előfizetési ár negyedévre 90 dinár SZERKESZTŐSÉGI Kralja Alcaandra-ulita 4 szám alatt Kiadóhivatal: Kralja Alexandra-ulica 1 (Lel’oach-palota) Mi iesz hát a választójoggal? Meg csak egy-két nap hiányzik ahhoz, hogy a választási törvény­nek a névjegyzékek kiigazítására megszabott egyik határidő leteljen s bár sok hivatalos és nem hiva­talos vélemény volt hallható ar­ról, hogy a választói névjegyzé­kek kiigazítása csak január ható dikáig történhetik, még mindenki a legnagyobb kétséggel tekint az események elé. A mai számunkban ismertettük azt a miniszteri rendeletet, ame­lyik, mint a sorrendben utolsó, kötelességükké teszi a közigazga­tási hatóságoknak, hogy a kisebb­ségekhez tartozó állampolgárokat január hó végéig vegyék fel a vá­lasztói névjegyzékbe. Ez a minisz­teri rendelet két lényeges vonat­kozásában honorálta a B 'csmegyei Napló választójogi akciójának kö­veteléseit. A választások kiírása után, amikor a találékony jogfosz­tás nyomban fölfedezte azt a hi­báké, helye nem álló, a törvény tszavának és szellemének ellent­mondó, de a vélt pártérdekeknek kedvező értelmezést, hogy a vá­lasztói névjegyzékeknek hivatalból történő kiigazítására most nem ke­rülhet a sor s ennek következté­ben a magyar tömegek nem ru házhatók fel választójoggal — a Bácsmegyei Napló nyomban rá mutatott orra, hogy ez a törvény­­alkalmazás csak a törvény nem tudásán alapulhat s hogy külön rendelettel kell a közigazgatási hatóságoknak hivatalos törvény­­magyarázattal kötelességükké tenni a választói névjegyzékek hivatal­ból történő kiigazítását. A rende­let megjelent, a rendelet azt mond ja, aminek kijelentését vártuk tőle s a khaosz még sem lesz átláthatóbb-Nyilatkoznak pártvezérek és mi niszterek, főispánok és polgármes terek, bírák és áüamtnnácsosok s olyan kérdésben, amit az alkot­mány félreérthetetlenül elrende­zett, amit a törvény világosan el­döntött s amit a rendeletek egy­más után és egymást megerősítve elrendeltek, más-más álláspontra helyezkednek s más-más cél­szerűségi és gyakorlati meggon­dolásokkal keresnek olyan ma­gyarázatot, mellyel a legitimitás pókháló öltözékébe öltöztethetik törvényellenes cselekedetüket. Ál* lami bizottság alakult a választási ügyek legfőbb intézésére s ennek n legfelsőbb testületnek egyik ma­­gasállásu biró tagja nyilatkozott az Állami Bizottságnak álláspont­járól olyan módon mely — ha a reprodukált nyilatkozat valóban megtörtént — elképeszti és meg­riasztja a törvénytiszteletnek meg­maradt csökevényét is. Szerinte csak az uj parlament dönthet majd abban a kérdésben, hogy a január 5-dikén vagy január 3I-én lezárt listák alapján kellett-e a választásokat megtartani. Beláthatatlan bonyodalmak Pan­dora szelencéjét nyitja föl ez az álláspont. Forradalmi időkben, a mikor az eruptiv fejlődés jelensé­gei összetörték az alkotmány szerkezetét, volt arra példa, hogy a hatalom birtokosa össze­hívott nemzetgyűlést s a nemzet­gyűlés összehívásának törvény­szerűsége ‘felett az összeült nem­zetgyűlés döntött. De ez mindig csak forradalmak utján volt lehet­séges, mert ez a cselekedet maga is forradalmi. De amikor van tör­vény, van alkotmány, vannak mi­niszteri rendeletek, van hivatalos törvénymagyarázat, amelyek mind kivétel nélküli egyértelműséggel követelik, hogy a magyarokat vegyék fel a választói névjegy­zékbe s ha vannak bíróságok, melyek a névjegyzékeket felül­vizsgálják, akkor egyenesen tör­vényen kívüli az az álláspont, mely a választási listák törvény­szerűségének eldöntését az uj nemzetgyűlésre akarja bizni. S mi iesz akkor, ha a listákat január 5-ikén lezárják s a nemzetgyűlés úgy dönt, hogy január 31-dikén kellett volna befejezni a kiigazí­tási munkálatokat? Müködhetik-e majd a nemzetgyűlés csorbítatlan tekintéllyel s kikezdhetetlen presz­­tizzsel, ha vitatni lehet alakulásá­nak törvényszerűségét. Ez nem a konszolidáció politi­kája, ez a forradalmi jog állás­pontja. A magyar kisebbségi küz­delem ügy látszik, még nagyon sokáig nem tehet mást, mint kö veteli az alkotmány tiszteletét, a törvények végrehajtásét. A választási mozgalom megingatja a radikális-párt egységét , Elégedetlenek a kerületek a hivatalos jelűitekkel — A szlovén földmih espárt ellenzékben marad — A muzulmánok egyrészc helép a kormányba A választási agitáció már az egész országban kezdetét vette. UgV a radikálisok, mint a demokraták vá­lasztási prokfamáeiójukat csütörtö­kön vagy legkésőbb pénteken el­készítik és mindenesetre inég a gö­rögkeleti karácsony ünnepe előtt nyilvánosságra hozzák. Az agitáció­­teljes erejével azonban csak az ün­nepek után íog mgkezdődni, amikor is minden jelölt, valamint a volt képviselők kerületeikbe utaznak. Azonnal karácsony után Pastes mi­niszterelnök a Vajdaságba jön, hogy a radikálispárt érdekében agitáljon. A radikálispártban mindinkább szembetűnőbbek lesznek azok az ellentétek, amelyek a párt keretein belül fennállanak és nem egy helyen a párt hivatalos jelöltjével szemben más radikális jelölt is fellép. Egyes kerületekben pedig máris elégedet­lenség mutatkozik a radikálispárt hivatalos jelöltjeivel szemben. így például Petrovics Nasztazzal, a radikálispárt egyik jelöltjével szemben saját pártjából Vesznics Radoszlav, a »Novosti« volt szer­kesztője lép fel, mint ellenjelölt. Protics Sztoján valószínűleg három kerületben: Krusevácon, a Bánát­ban és Bácskában is, fellép, mig Ivanics Momcsillo részére valószi­­leg nem jut egy jelölt sem. Pastes miniszterelnök Beogradban, a Sze­­rémségben és Bosniában lép fel, mint listavezető. A demokraták közül Davidovics Ljubát Beogradban, Bosniában és valószínűleg Délszerbiában is jelöl­ni fogják, mig Príbicsevics Szveto­­zár, amellett, hqgy megtartja hor­vátországi kerületét, valószinüleg Szerbiában is fellép. Hír szerint azonban Lukinics Edo a parlament volt elnöke egyáltalán nem gondol arra, hogy fellépjen az uj választá sokon. A szociáiisták is megkezdték már élénk választási agitációjukav. Lap­­csevicsnek a párt állítólag felaján­lotta a beogradi jelölést, ő azonban eddig még nem adta ehhez hozzá járulását. Koracs Vitomir Zagreben kívül a Szerémségben is fellép. Mint a szociáiisták ellenjelöltjei, a kom munisták mindenütt önálló listával lépnek fel. A muzulmánok belépnek a kormányba A muzulmán Maglajlics-csoport táviratilag értesítette Pastes minisz­terelnököt arról, hogy elfogadják Pasies december 30-iki levelében foglalt feltételeket és szolidárisnak jelentik ki magukat a kormány fel hívásában közzétett programmal. Omerovics és. Series volt képvi­selők már Beogradba is utaztak, hogy elfoglalják a kormányban számukra biztosított helyeket. Pasies miniszterelnök a kormány ülésén ismertette a muzulmánok táviratát, mire a kormány jóvá­hagyta a megegyezést. Eszerint Omerovics kereskedelmi miniszter, Series pedig tárcanélküli - miniszter lesz, a boszniai tartományi kor­mányban három helyet kapnak a muzulmánok, továbbá a tuzlai és travniki főispánságokat. Ellenzékben marad a kmetpárt Beogradból . jelentik: Most már végleg tisztázódott az a kérdés, hogy a kmet-párt belép-e a kor­mányba vagy sem. A párt elnöke, dr. Rajar Beogradba érkezett és ki­jelentette, hogy a párt főbizottsága jóváhagyta a képviselőklub maga­tartását a Pasics-kormánnyal szem­ben és véglegesen amellett döntött, hogy kiviilmaradnak a kormányon. Megcáfolta Rajar azokat a híreket is, hogy a párt Pribicseviccsél vá­lasztási paktumra lépett volna és kijelentette, hogy a választásokon teljesen önállóan fognak fellépni. Ennek következtében a miniszter­­tanács legközelebbi ülésén a föld­­miveléstigyi tárcát is radikális poli­tikussal fogják betölteni. Radikálispár ti támadások Pasies ellen A »Novi List« szerint a radikális­­párt köreiben nagy elégedetlenség uralkodik Pasies magatartása mi­att. A párt egy része nem tudja 'megbocsátani a miniszterelnöknek, hogy a szlovén parasztpártot visz­­szatartotta ía kormányba való be­lépéstől és inkább visszaesett régi hibájába és a bosniai muzulmánok drága fegyverbarátságát kereste. Ugyancsak a »Novi List« arról is hirt ad, hogy Bánátban, különösen a Bánát északi részén a radikális pártszervezetek Vizáimat szavaztuk mindazoknak, akiket Pasies és a ra­dikálispárt főbizottsága Nincsics kö­vetelésére kizárt a pártból. A lap erősen támadja Nincsics külügymi­nisztert, aki a cikk szerint súlyos károkat okozott ezáltal a nüdikáli­­soknak a Bánátban. A szerémségi radikális választók a »Növi List« értesülése szerint elé­gedetlenek Pasies politikájával és a radikálispárt hivatalos jelöltjeivel és a szerémségi választók nem haj­landók többé az ismeretlen szerbiai jelölteket támogatni. Szabotálással vádolják a demokratákat A pénzügyminiszter már régebben felhívta dr. Veljkovicsot, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy iiivja össze a pénzügyi bizottság ülését. Mivel azonban ezideig felszólítására a pénzügyminiszter nem kapott eddig választ, újra felszólította dr. Velj­kovicsot a gyűlés összehívására, miután sürgősen szükség van úgy a közlekedésügyi minisztérium, mint más tárcák részére hitel megszava­zására. A pénzügyi bizottság elnöke a pénzügyminiszter újabb felszólí­tását is válasz nélkül hagyta, a radikálisok szabotálásnak tekintik ezt az eljárást a demokraták részé­ről, viszont a demokratapárt szerint, a választási agitáció miatt, amely­ben a pénzügyi bizottság legtöbb tagja el van foglalva, nem fog sike­rülni a pénzügyi bizottság ülését megtartani, mert azon nem fognak a tagok elegendő számban megje­lenni. A kormány hir szerint erélye­sebb intézkedésre is kész. hogy a pénzügyi bizottságot munkára bírja.

Next

/
Thumbnails
Contents