Bácsmegyei Napló, 1922. december (23. évfolyam, 327-352. szám)

1922-12-01 / 327. szám

Ara 1 dinár. BACSMEGYEI XXIII. évfolyam Sznbotica, PÉMTEK 1922. december 1. 327. szám Megjelenik minden reggel, ünnep ctán és hétfőn délben TELEFON SZÁM: Kiadóhivatal S-58, Szerkesztőség 5-11» Az egység ünnepe Ke mondja azt senki, hogy cél­talan meddőség a történelmi év­fordulókon való elmerengés. Ne higyje senki, hogy a multbanéző emlékezés nem több, mint a fa­kir köldökbebámuló semittevése. Az ünnep, ha az nemcsak mun* kaszünet, hanem valóban ünnep, nem merülhet ki abban, hogy a naftaünos díszruhákat kiszeüőz­­tetik s újra föl élesztik az ez el­száradt szóvirágokat. Minden évfordulónak annyi je­lentősége van, mint amennyit ez élő nemzedék ad neki. Hiába ik­tatnak törvénybe ünnepnapokat, ha a nemzeti érzés nem Iát ben­nük őszinte és benső alkalmat az emlékezésre. Az igazi ünnepek tör­vényes kényszerítés nélkül is azok. Az ünnep egy pillanatra meg­állást jelent. Egy pillanatnyi mun­­j kával nem zavart s gondokkal ( Issze nem kuszáit időt ed arra, / hogy a mindennapok elfásitó ro­­/ botján túl fölmérje : méltóan cse­­ekszik-e azokhoz a történelmi eladatokhoz, amelyek az ünnep jelentőségéből következnek. Az apró intrikákon, gonosz kis csel­vetéseken, kitervelt törtetéseken és sorvasztó munkán túl — ami együttvéve alkotja az élet láncé­nak szürke szemeit — ilyenkor megnyílik a történelmi perspek­tíva s az egy életbe be nem zár­ható, születésünk előtt mér meg­volt és halálunk után még foly­tatódó élet ilyenkor számonkéri tőlünk cselekedeteinket és mu­lasztásainkat. Minden ünnep egy életprincipium. A mai ünnep azt követeli mindenkitől, hogy soha se cselekedjék úgy, hogy ártson vele az ország egységének és semmit se mulasszon el, amivel ezt az egységet erősítheti. Ámdefnemcsak területi, gazda ségi, történelmi ős kulturális egy­ség van. Van — hogy a valóság­ban vagy az elgondolásban-e, erre majd felelnek a köznapok — a telkeknek is egysége. Š ezt az ünnepet, a nemzeti egység ün­nepét, a nemzeti élet valamennyi megnyilatkozása egységével kell még megünnepelni. Nem elég az országrészeket összeforrasztani, nem elég a régi korlátok törme­lékéből kiépíteni az uj kapcsola­tokat, nem elég megteremteni az államélet külső tényezőinek, a tör­vényhozásnak és végrehajtó ha­talomnak egységét, — meg kell teremteni a lelkek egységét is. Ne legyenek jogban és hata­lomban különbségek azok között, akik közt a jellem és tehetség nem tesz különbséget. A vallás, a nemzetiség, a vagyon, a foglal­kozás ne emeljen korlátokat azok közé, akiket nem választ el egy­mástól a becsületnek és tisztes­ségnek különbözősége. Senki lel-Előfizetés! ár negyedévre 90 dinár SZERKESZTŐSÉG: Kralja Alcxaadra-ulica 4 szám alatt Kiadóhivatalt Kralja Alesaneira>alica 1 (Lcibsch-paloía) kében ne sarjadhasson ki a má­­sodrendüség lealacsonyító érzése, Az egységes szervezetbe ne ül­tessék belé az elégedetlenség vadhúsát. Ha megszűnik — mert meg fog szűnni — az a különbség, ami az ország különböző szláv népei közt ma még megvan, szűnjön meg az állemhoz való viszonyban ma még meglévő különbség szlá­vok és nemsziávok között. Legyen egységes az állampolgári jog. Legyen a törvényelőtti egyenlő­ség hirdetett program és megvaló­sított jogelv. Ne kelljen a bizal­matlanság és türelmetlenség ke­serű kenyerét enni annak, aki ennek az országnak polgára akar lenni s akit érdekei, a legszen tebb önzése ennek az országnak jólétéhez, békéjéhez, meg nem zavarható nyugalmához fűznek. Nincs az állampolgári hűségnek különb melegágya, mint a béke érzése. Béke kint és béke bent, rossz szándék ne bántsa a hatá­rokat s bizalmatlanság ne kopog­tasson a házkapun. Ebből a bé­kéből fakadt az elégedettség s ennek az elégedettségnek ízes gyümölcse a lelkek egysége. S ennek az egységnek meg­ható és emelkedett szimbóluma: a kézadés. S nincs az ünnepnek olyan hangos és olyan ragyogó eszköze, mely föl tudna érni a meleg kézszoritás egy befűző, ősz­­szekovácsoió, lelkeket összefor­rasztó jelentőségéig. Marc a legfőbb állami számvevőszék elnökségéért A radikálisok és a demokraták versengése Beogradbő! jelentik: Az állam­tanácsnak csütörtöki ülésén kel­lett volna a legf bb állami szám­vevőszék elnökének és tagjainak megválasztását megejteni. A fel­halmozódott egyéb ügyek miatt azonban nem kerülhetett sor a választásra. A kormánypártok köreiben nagy érdeklődéssel várják ezt a válasz­tást, amelyre mindkét pártnak meg vannak a mega jelöltjei. A leg­főbb számvevőszék elnöki állá­sára a demokratapárt jelöltjei Pisovics Vidoje és Nestorovics Gyoko, a radikálisoké pedig Fi- Upovics Róka és Popovics Milutin, ^kihűlt étiekében nagy kortes­­kedés folyik az államtanács tag­jai között. A demokratákhoz közelálló Növi List szerint a két kormánypárt között olyan megállapodás jött létre, hogy a számvevőszék el­nöke a demokraták soraiból fog kikerülni. Radikális részről ezt a hirt mindezideig még nem erősí­tették mej?. Már Pasics Is a koalíció ellen van Ellentétes hírek a foorváí blokk beogradl utazásáról Beogradbói jelentik : Míg a múlt hónapban a demokrata párt kö­rében volt erős hangulat a koalí­ció fölbontása mellett, most meg­fordult a helyzet és a radikális pért ez, amely mind hangosabban álla pit ja meg a koalíciós kormány­zat csődjét s ónnak rögtöni megsza­kításával fenyeget. Pasics miniszterelnök rnaga is, ugylétszilc, arra a meggyőződésre jutott, hogy a koalíciót nem lehet tovább fentartani. Szerdán is^ csü­törtökön is szinte permanens ta­nácskozásokat folytatott a radi­kális párt vezéreivel és kifejtette előttük azt a nézetét, hogy sza­kítani kell a koalicióvai. A miniszterelnök környezetéből eredő hírek szerint nincs kizárva, hogy Pasics még e hét folyamén benyújtja a királynak lemondá­sát, hogy ilyen módon alkalmat adjon a koronának arra, hogy közvetlenül lépjen érintkezésbe az egyes pártokkal. A Tribuna, amely rendszerint Pasics közvetlen környezetéből kapja értesüléseit, megerősíti eze­ket a híreket és azt írja, hogy a radikális párt miniszterei a hé; folyamán a helyzet tisztázása cél­jából le fognak mondani. Ilyen módon alkalmat adnak a demok­ratáknak arra, hogy uj választá­sok elé mehessenek, amely kí­vánságot az utóbbi időben főleg David wies hívei annyiszor han­goztattak és alkalmuk lesz arra is, hogy a horvát blokkal közös kormányt alakítsanak „az ország megmentésére*. A lap szerint bizonyosra lehet venni, hogy tavasszal választások lesznek. Radics nem köti feltételek­hez parlamenti működését A horvát blokk nevében a to­vábbi tárgyalásokat úgy látszik Tomljenovics volt bán közvetíti. Tomljenovics, aki a szerdai napot Beogradban töltötte és Davido­­viccsal, Jovanovics Jovannal és Markovics Bozsóvaí tárgyalt. Ra­­dcsnak írásbeli üzenetét adta át Divídovicsnak. Parlamenti körökben azt beszé­lik, hogy Radics levelében bejelenti, hogy a blokk képviselői december bő 2-án Beogradba jönnek és hogy Radics a „szerb“ políti­­• kusoknak semmiféle javaslatot sem tesz evvel kapcsolatban, ha­nem csak őszinte és nyílt együtt­működést kíván a horvát és szerb képviselők között. Még az alkot­mány revíziójához sem ragaszko­dik, csak ezért akar együtt mű­ködni az ellenzéki pártokkal, hogy a jelenlegi rendszert egy jobbal lehessen felváltani. A zagrebi „Novosti" Tomljeno­­viccsal folytatott beszélgetés alap­ján érdekes részleteket közöl Radics levelének tartalmáról. Sze­rinte abban Radics az alkotmányt főpontjaiban elismeri és csak azt a feltételt köti ki, hogy Horvát- Szlavonorszégot ne négy, hanem kevesebb közigazgatási területre osszák fel. Azt kívánja Radics Protics és Davidovicstól, hogy a kormányt buktassák meg és he­lyébe egy alkalmasabbat állítsanak , Tomljenovics azt is kijelentette, hogy december 2-án Beogradba jönnek a blokk képviselői és e maga érdemének tudja be, hogy a horvátok nem csak a köztársaság hanem a foederáció és az autonómia Koveieitsetől is eltekintettek és az alkotmányt fővonásaiban elfogadják. Egy másik hírforrás szerint nem jön az egész blokk Beogradba, ha­nem csak a zajednicsárok, Drin­­kovics, Surmin és Laginja veze­tésével körülbelül 15-en. A radikális sajtó szerint viszont a blokk soraiban újabb szakadás állót be. Drinkovicsék azt kíván­ják, hogy az egész blokk azon­nal menjen Beogradba, mig Ra­dics azon a véleményen van, hogy még egy kicsit várni kell. így a blokk három részre szakadt amiért is a Zagrebbői érkező hí­reket is aszerint kell mérlegelni, hogy a három csoport közül me­lyiknek a berkeiből került ki. A blokk magatartása egyébként nem igazolja a radikális sajtónak ezen híreit. Kormánypárt az alkotmány re viz ió mellett A szlovén kmei-párt határozata Beogradbói jelentik: Most ke­rült nyilvánosságra a szlovén kmetpárt országos kongresszusé­nak rezoluciója, amely nagy fel­tűnést keltett politikai körökben. A kmetpárt ugyanis, amellett, hogy jóváhagyta miniszterének és kép­viselőinek eddigi magatartását, azt is leszögezi határozatában, hogy elégedetlen az ország alkot­mányával és annak revíziójáért a párt programmjának megfele­lően kész síkra is szállni. Hogy annakidején a párt résztvett az alkotmány megszavazásában, azt avval indokolja a kongresszusi határozat, hogy mint a kormány koalíció legkisebb csoportja, nem tudhatta akaratát teljes mértékben keresztülvinni,

Next

/
Thumbnails
Contents